jesusandmary


  

Waqfa numru- 8

V. Nadurawk Gesu’ u nberkuk u nirringrazzjawk.

R. Ghax inti inzilt mis-sema, u sirt bniedem imhabba fina bnedmin, u minhabba fis-sahha taghna.

Episodju- Ingibu quddiem ghajnejna s-Sinjur taghna Gesu’ Kristu tarbija ta’ xi sentejn fi hdan ommu Marija- adurat mill-magi, u miqjum bir-rigali taghhom.(Pawsa)

Talba- Gesu’, Iben unigenitu ta’ Alla u tal-vergni Marija, aghtina l-grazzja li nzommu dejjem lilek wahdek b’Esseri suprem taghna, billi nitghakksu minn kull ma joghgob lid-dinja. Amen

Proponiment.- L-ahwa tieghi nipproponu li nghoddu ruhna xxurtjati meta jkollna okkazzjoni li nahfru.
R. DEO GRATIAS

(Dawn is-siltiet meditattivi huma mehuda mill-ktieb ta' San Gorg Preca jismu IL-KORS TAL-PELLEGRIN NISRANI.)

jannar 2018

Make a free website with Yola