jesusandmary


  

PARAGRAFU LI - Kristu qieghed fuq il-knisja tieghu kap biex ikun vigarju tieghu moghni bid-don personali ta' l-infallibilta'; b'kull setgha li tobbliga fil-kuxjenza; b'kull setgha li taghmel indulgenzi, li tahfer kwalunkwe dnub.

PARAGRAFU LII - Kristu ghall-ghira tal-lhud gie arrestat u maqtul, izda fit-tielet jum irxoxta. Ir-rezurrezzjoni tieghu hija l-fundament tal-fidi ta' l-iskulari tieghu u wara li rxoxta baqa' jittratta mal-mahbubin tieghu appostli tieghu sakemm tela' s-sema mnejn baghat fuqhom l-Ispirtu Santu, li mliehom bil-gherf, bil-kuragg bil-forz bl-imhabba.

PARAGRAFU LIV - Il-Fidi hija l-aqwa tezor fil-Knisja; infatti Kristu assigurana li minghajrha hadd ma jista jsalva x'hin qabel ma tela' s-sema qal lil appostli tieghu: Morru ghallmu lil kulhadd u ghammdu lil kulhadd fl-isem tal-Missier u ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu Santu. Min ikun emmen u ha l-maghmudija dan ikun salv, izda min ma jkunx emmen jintilef ghal dejjem.

PARAGRAFU LVI - Kristu tana l-Ispirtu tieghu u kif jikteb San Pawl li min m'ghandux fih l-ispirtu ta' Kristu dan mhux ta' Kristu. Ghandu l-ispirtu ta' Kristu min jghix jimita 'l Kristu fit-tlett dmirijiet li kull bniedem ghandu jtemm fuq dina l-art.

PARAGRAFU LVII - Kristu fid-dmir tieghu bhala bniedem gieb ruhu lejn Alla bi spirtu ta' vittma: infatti halla hajtu fuq is-salib biex jaghmel il-volonta' ta' Alla.

PARAGRAFU LVIII - Kristu fid-dmir tieghu lejn il-proxxmu gieb ruhu fi spirtu ta' imhabba universali, disinteressata u sinciera: xerred demmu ghas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha.

PARAGRAFU LIX -  Kristu fid-dmir tieghu lejh innifsu gieb ruhu bi spirtu ta' umiljazzjoni: infatti tefa' taht saqajh kull ma japprezzaw il-bnedmin u ghex fqir, sofferenti u ddisprezzat: ghamilha ta' seftur specjalment fl-ahhar cena.

frar 2019@

PARAGRAFU LXXXI - Is-salib li fuq miet Kristu huwa denn ta' adorazzjoni, meta ahna naduraw is-salib li fuqu miet Gesu', anki farka minnu, l-adorazzjoni titla' ghal dak li miet fuqu, li hu veru Alla u veru bniedem. L-adorazzjoni hija ghal Alla wahdu.

PARAGRAFU XLVII - Kristu gie fid-dinja biex inehhi d-dnub u biex id-dnub ma jsirx; ghalhekk bis-setgha omnipotenti tieghu waqqaf fuq dina l-art il-manifika opra tieghu divina, li hija l-knisja li ghandha ddum sa l-ahhar tad-dinja, ossija sakemm ikun hemm erwieh ghas-salvazzjoni.

PARAGRAFU XLVIII -  Gesu' fil-hajja pubblika tieghu gie milqugh minn nies li raw il-mirakli tieghu u bosta saru skulari tieghu, u minn dawn -iskulari ghazel tnax u sejhilhom appostli biex jinqeda' bihom ghal-formazzjoni tal-knisja.

PARAGRAFU XLIX -  Fil-knisja tieghu Gesu' iddepozita t-taghlim tieghu, l-Iskrittura u t-tradizzjonijiet ghat-tifsir tas-sens taghhom u ghalhekk bil-potenza tieghu ta' l-infallibilta', istituwixxa s-seba' sagramenti ghall-knisja tieghu, u taha l-Ispirtu Santu ghat-tmexxija fil-qdusija ta' l-erwieh.

PARAGRAFU L - Il-missjoni ta' Gesu' hija ta' Mghallem u Salvatur. Din l-istess missjoni ta lill-Appostli tieghu qabel ma tela' s-sema u weghidhom li jibqa' maghhom u mas-successuri taghhom sa l-ahhar tad-dinja.

(siltiet mill-ktejjeb PARAGRAFI FUQ GESU' KRISTU)

jannar 2019@


Make a free website with Yola