jesusandmary

 

MISTOQSIJIET VARJI QUIZ NUMRU 3

 

1. Gona gie mitfuh il-bahar u belghitu huta kbira. Min kien qal lill-bahrin biex jitfghuh il-bahar?

 2. “Jew min minkom jekk ibnu jitolbu hobza ser jaghtih gebla? Jew jekk jitolbu huta ser jaghtih…………? Nizzel il-kelma nieqsa.
 
3. Gesu’ xebbah lis-saltna t’Alla ma xibka mimlija b’kull xorta ta’ hut. X’jigrilhom dawn il-kreaturi darba x-xibka tkun imtella’ fuq ix-xatt?
 
4. Gesu’ qal lil Xmum Pietru li kellu jsib xi haga f’halq ta’ huta. X’kienet?
 
5. Qaghdet gharkubtejha quddiem Gesu’ u talbitu biex uliedha ikollhom pozizzjoni minn ta’ quddiem fis-saltna tieghu: wiehed ikun fuq ix-xellug u l-iehor fuq il-lemin.
 
6. Liema Omm qalet lil Marija: “ Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott ta’ gufek.”
 
7. Liema omm kienet imhallsa biex tiehu hsieb t-tifel taghha stess?
 
8. Min lissen ix-xewqa li jigbor lil Gerusalemm bhalma tigiega tigbor il-flieles taghha taht gwenhajha?
 
9.Giovanni ra lil Gerusalemm il-gdida bi tlett bibien fuq kull naha, fuq it-tramuntana, fuq il-lvant, fuq il-punent u fuq nofsinhar. Liema ismijiet kienu miktuba fuq dawn it-tnax-il bieb?
 
10. Aqra din is-silta u ara kemm inti kapaci issib ismijiet ta’ kotba mohbija fl-Iskrittura.
 
Darba ghamilt rimarka fuq il-kotba mohbija fil-bibbja wara studju intensiv hafna. Gbart hafna numri b’reqqa kbira u kull min qara ix-xoghol ta’studju li ghamilt qalli li kienet bicca xoghol ta’ gob. Wegibthom li kien ukoll mertu ta’ habib tieghi studjuz iehor bhali ta’ l-iskrittura, Pietru li gheni nwettaq dan il-Kapolavur. L-istatistika li ghamilt kien fiha hafna numri u biex insahhah l-istudju tieghi ghamilt hafna riferenzi ghall-fatti li sehhew fl-iskrittura.

 

Make a free website with Yola