jesusandmary

 

 1. X’kien il-kastig talli Kain qatel lil huh Abel ?

 1. Tkecca mill-art ta’ Kanan

 2. Qaghad jiggerra ma’ l-art

3. Tkecca mill-gnien ta’ l-Eden

4. Tawh il-mewt.

 

2. X’kien is-sigriet tas-sahha ta’ Sansun?

1. Jitlef sahhtu jekk ikun marbut bil-ktajjen

 2. Ma jkollu ebda sahha jekk ix-xabla tieghu tinqasam fi tnejn

3. Jitlef is-sahha jekk tinqaghtlu xaghru

4. Jitlef sahhtu jekk ikun maqbud.

 

3. Liema min dawn ma kien it-tifel ta’ Gakobb?

 1. Benjamin

2. Guda

 3. Ruben

4. Esaw 5. Gad

 

4. X’ghamlu hut Guzeppi bin Gakobb lil huhom Guzeppi?

 1. Bieghuh bhala skjav

2. Tefghuh qalb l-iljuni

3. Hadulu il-kowt u bieghuh lill-merkanti

4. Hallewh wahdu fid-dezert.

 

5. Mose’ miet fl-art tal-Moabiti.

1. Vera

 2. Falz

 

6. Min lahaq successur ta’ Mose’ wara li dan miet?

 1. Aronne

 2. Esaw

 3. Gozwe

4. Isakk

 

7.X’kien jismu missier David?

 1. Abraham

 2. Guzeppi

 3. Gesse

4. Gakob

 

 8.Min kien dak il-profeta li dilek lil David bhala sultan fil-mohbi?

1. Samwel

2. Elija

3. Elisew

4. Natan

 

 9.Kif il-profeta Danjiel spicca Babilonja?

 1. Baghtu Alla biex jippridka fil-Babilonja

2. Kien mehud bhala ilsir

3. Mar fil-Babilonja biex isib lil ohtu

 4. Salva mill-gharqa fuq ix-xtut tal-Babilonja.

 

 10.B’liema lingwa kien miktub l-Antik Testment?

 1. Latin

 2. Grieg

 3. Ebrajk

 4. Ingliz

 

Make a free website with Yola