jesusandmary

 

QUIZ NUMRU  4  L-ATTI TA' L-APPOSTLI

 
 
1. Wara li Kristu qam mill-mewt, kemm dam mad-dixxipli tieghu qabel tela’ is-sema?
 
 1. 12 il-jum
 2. 3 xhur
 3. sena
 4. 40 jum
 
2. X’gara fil-jum tal-Pentecoste?
 
 1. L-Ispirtu Santu nizel fuq l-Appostli
 2. Gesu’ tela s-sema
 3. Il-knisja ta’ Kristu twaqqfet gewwa Ruma
 4. Pietru ghammed 50 ruh fix-xmara Gordan.
 
3. Fi ftit taz-zmien in-numru ta’ l-insara konvertiti kiber ghal 5000. Kif kienu juru l-ghaqda u l-imhabba bejnithom ?
 
 1. Bnew knisja kbira biex ikunu jistghu joffru l-qima taghhom lil Alla.
 2. Keccew lil pagani minn Gerusalem
 3. Kienu jaqsmu bejnithom dak kollu li kellhom
 4. Halfu li jieqfu lir-Rumani.
 
4. Min kien l-ewwel martri?
 
 1. Giovanni
 2. Pietru
 3. Stiefnu
 4. Zakkew
 
5. Persekuzzjoni qalila kienet ghaddejja kontra l-insara gewwa Jersusalem u il-mexxejj taghha kien Sawlu. X’gralu waqt trieqtu lejn Damasku?
 
 1. L-insara haduh bhala purgunier gewwa Damasku
 2. Sajjetta laghqtitu u qatlitu
 3. Alla deher quddiemu taht forma ta’ sigra taqbad.
 4. Dawl kbir idda madwaru u waqa’
 
6. L-Appostlu Pietru beda jghallem fis-sinagogi ta’ Damasku li Gesu’ kien tassew l-Iben t’Alla. Xi whud hasbu li kien qed jghidi u hejjew nasba biex joqtluh. Kif harab Pawlu minn Damasku?
 
 1. Libes bhal qassis il-kbir u harab
 2. Tnizzel go basket minn fuq sur
 3. Inheba taht karrettun u hareg inkiss inkiss mill-belt
 4. Qalilhom li ma setghu jaghmlulu xejn ghax kien cittadin Ruman
 
7.Jum wiehed Pietru kellu dehra ta’ lizar niezel lejn l-art minn l-erbat truf tieghu. X’kellu fih il-lizar?
 
 1. L-Arka ta’ l-Ghaqda
 2. Annimal b’ghaxart iqrun u seba rjus
 3. Kull tip ta’ annimali b’erba saqajn u ghasafar ta’ l-ajru
 4. Annimal b’erba gwenhaj u erbat idnub.
 
8.Hekk kif il-persekuzzjoni qlielet kontra l-insara Erodi ornda li Gakbu, huh Giovanni jigi maqtul bix-xabla. Qieghed lil Pietru ukoll fil-habs bl-iskop li joqtlu wara l-festi ta’ l-azzmi. Kif harab Pietru mill-habs?
 
 1. Barnaba daq it-tromba tlett darbiet u il-hitan tal-habs waqghu
 2. Anglu tal-Mulej hall l-irbit tal-ktajjen minn idejn Pietru u hargu mill-belt
 3. Pawlu mexxa gjata ta’ nsara biex jehilsuh mill-habs
 4. Pietru ghallem lis-suldati fuq Gesu’ u dawn helsuh.
 
9. X’kien jismu dak iz-zaghzugh li raqad waqt il-priedka ta’ Pawlu u waqa’ mit-tielet sular?
 
 1. Ewtiku
 2. Sopater
 3. Timotju
 4. Titiku
 
10.Min kiteb l-Atti ta’ l-Appostli?
 
 1. Giovanni
 2. Luqa
 3. Pawlu
 4. Pietru

 

Make a free website with Yola