jesusandmary

 

  1.Min kixef il-kumplott ta’ 40 ragel li halfu li ma jieklu xejn qabel ma joqtlu lil Pawlu?

 Timotju     In-neputi ta’ Pawlu          Luqa

 

 2. Min kien il-Farizej li ghallem lil Pawlu?

Gamaliel      Krispus         Gajru

 

3. Liema koppja mietu zopptu ghaliex gidbu fuq is-somma ta’ flus li rcevew ghal ghalqa li kienu bieghu?

 Ananija u Safira      Aqulia u Priscilla         Felic u Drussilla

 

4. Min kien maghzul flok Guda bhala appostlu?

 Mattija       Pawlu       Barnaba

 

5 X’ta’ Pietru lit-tallab li kien qed jitlob il-karita’ hdejn il-Bieb is-Sabih tat-Tempju?

Flus     Il-kapacita’ li jimxi     Qallu ma ghandi xejn

 

6. Minn sab lil ewnuku etjopjan u ghallmu fuq Gesu’, ghammdu u imbaghad inhataf mill-Ispirtu tal-Mulej?

Filippu     Gwanni l-Ghammied      Pietru

 

7. F’liema belt twieled San Pawl?

 Gerusalemm      Tarsu      Lhudija

 

 8. X’kien jisimha il-mara li Pietru qajjem mill-mewt?

 Tabita     Marija      Rhoda

 

9. Meta Pawlu fejjaq lir-ragel maghtub, min hasbu li kienu il-poplu Pawlu u Barnaba?

Zeus u Hermes      Psedion u Achille        Apollo u Ercole

 

10. F’liema belt Pawlu kecca x-xitan minn go tfajla skjava li kienet taqra x-xorti.?

Filippi     Korintu       Gerico.

 

Make a free website with Yola