jesusandmary

 

 A IL-KITBA FUQ IL-HAJT

 

1.Belshazzar, l-ahhar re ta’ Babiljona ghamel festa kbira fejn fiha kien hemm hafna ikel u xorb. F’daqaa wahda dehret id li bidet tikteb fuq il-hajt. X’kienu l-kliem?

Mene, mene, tekel,

upharsin Bayith, bayith, qodam, resham Athah,

 Athah, rabreban, ruwm Shegal,

 shegal, kethab, shethah

 

 2.Min kien li rrikomanda lir-re biex isejjah profeta halli jfisser il-kitba?

 Is-shahar

 L-astrologisti

Ir-regina

Il-principessa.

 

3. Liema profeta sejhu?

Amos

 Danjiel

Gona

Mose’

 

4. X’kien id-destin ta’ Belshazzar?

Mar fl-ezilju wara li sema’ it-tifsira

Kien maqtul dak in-nhar stess

Ghaddha l-bqija ta’ hajtu fil-penitenza

Irrenja sakemm kellu mitt sena.

 

 B MARTA U MARIJA

 

 1.Meta Gesu u d-dixxipli tieghu waslu gol-villagg iltaqghu ma’ mara jisima Marta. X’ghamlet Marta dak il-hin ma Gesu’?

Dilkitu saqajh b’ingwent prezzjuz

Haslitu saqajh b’xagharha

Laqitu f’darha

Ippreparat festa ghal Gesu’ u d-dixxipli tieghu.

 

2.Marta kellha ohtha jisimha Marija. X’ghamlet Marija dan il-hin?

Bdiet tahmi l-hobz ghall-pranzu.

Dilket saqajn Gesu’ b’ingwent prezzjuz

Marret fil-villagg tisma’ lil Gesu’ jippredika

Qaghdet bil-qieghda tisma’ dak li kellu jghid.

 

3.X’gergret ma’ Gesu’ Marta?

Li d-dixxipli ma nehhewx is-sandlijiet meta dahlu gewwa darha.

 Li Marija ma kienet qed tghinha fix-xoghol li kellu jsir.

Li ma kelliex mezzi bizzejjed biex titma’ lil Gesu’ u d-dixxipli tieghu. 

 Li huha ma kienx qed jaghti daqqa t’id fil-bzonnijiet tad-dar.

 

4.X’wiegeb Gesu’ lil Marta?

Mara x’ghandi naqsam bejnitkom?

Marta, Marta inti mehdija wisq b’hafna affarijiet.

Marta , Marta ghaliex qalbek mimlija frugha?

Ghaliex issejjahli Mulej, Mulej, u ma taghmlux dak li nghidilkom

 

Make a free website with Yola