jesusandmary

 

 San Pawl jitkellem fuq Marija Ssma. Omm Gesu’:

[Gal:4:4] Iżda meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lil Ibnu, mwieled minn mara, mwieled taħt il-Liġi, [Gal:4:5] biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-Liġi, biex ikollna  l-adozzjoni ta' wlied.

Jiena qatt ma iltqajt ma’ Gesu’ personalment u anqas ma’ ommu Marija. Infatti sirt naf biha permezz ta’ l-appostli ta’ Gesu’.  Imma meta nahseb fuqha, nirrealizza li hi bhala omm lhudija, ghallmitu biex ihares il-ligi ta’ Mose’. Minghajr dubju hija kellha sehem ewlieni fil-pjan ta’ Alla  tas-salvazzjoni tal-bniedem.

Hadet lil Binha Gesu’ fit-Tempju bosta drabi anke qabel ma lahaq l-eta’ ta’ 12 il-sena. Nifhem li kien hemm incident fejn hu baqa’ fl-inhawi tat-tempju minghajr ma kienet taf Marija. Din hi haga tipika li anke fi zmienijietna, tfal jistghu jintilfu waqt li l-genturi taghhom ikunu qed jaghmlu x-xirja.

X’nista’ nghid aktar fuq xi hadd li qatt ma iltqajt mieghu? Nahseb li Marija ghallmet lil Gesu’ jghid “iva” lil Alla Missieru tas-Sema u li joqghod u jbaxxi rasu ghal stat ta’ qaddej u jsir ubbidjenti u ubbidjenti sal mewt tas-salib. Kif jista jitghallem dawn il-lezzjonijiet jekk mhux minn omm devota li kienet hekk fidila lejn ir-religjon lhudija u li habbet lil Alla hekk profondament li Alla ghazilha biex tkun omm il-Messija, Gesu’.?

U INTI X’TAHSEB FUQ MARIJA SSMA OMM GESU’?

HU HIN BIZZEJJED BIEX TAHSEB U TWIEGEB.


Make a free website with Yola