jesusandmary


IT-TAMA TAGHNA FIK GHAX INTI L-OMM TAGHNA

PARIR TA’ SAN PIO MINN PIETRALCINA DWAR IL-PREZENZA TA’ L-ANGLU KUSTODJU

BNEDMIN ANGLI MIBGHUTA MIS-SEMA

ICCEDIX QUDDIEM IL-PROBLEMA  (SLIDESHOW LI TNISSEL FIK IL-KURAGG)

L-ATLETI  LI  GARREW  LIL  ALLA  MAGHHOM FL-OLIMPJADI  TA’ TOKYO

TAHT IL-MANTAR TA' MARIJA

BIEX TGHIX TRANKWILL U FIL-PACI

JUM IN-NANNIET- 23 TA' LULJU

L-ISTORJA IMQALLBA VOKAZZJONALI TA' SWOR PAOLA D'AURIA

SAN PAWL NOTI QOSRA FUQ HAJTU (1)

SAN PAWL NOTI QOSRA FUQ HAJTU (2)

SAN PAWL NOTI QOSRA FUQ HAJTU (3)

NOTI QOSRA FUQ IL-HAJJA TA' SAN PAWL (4)

SAN PAWL NOTI QOSRA FUQ HAJTU (5)


ZJAJJAR - IL-KNISJA TAS-SALVATUR IFFLAGELLAT FIL-GERMANJA

BICCA HOBZ MIXWIJA, MAHRUQA (slideshow)


NOTI QOSRA BIBBLICI - IL-PROFETA ISAIJA

NOTI QOSRA BIBBLICI - KAFARNAW

NOTI QOSRA BIBBLICI - IL-FORTIZZA ANTONIA

NOTI QOSRA BIBBLICI -KIF KIENU JGHIXU FI ZMIEN GESU (pfd)

NOTI QOSRA BIBBLICI - KIF KIEN ISIR ID-DFIN FI ZMIEN KRISTU (pfd)

NOTI QOSRA BIBBLICI - IL-BAHAR TAL-GALILEA (pfd)

NOTI QOSRA FUQ IL-BIBBJA - BETFAGE (pfd)

NOTI QOSRA FUQ IL-BIBBJA (TIBERIJA) (pfd)

NOTI QOSRA FUQ IL-BIBBJA ( IZ-ZEWG KNEJJES GEWWA EIN KAREN - TA' SAN GWANN IL-BATTISTA U TAL-VIZITAZZJONI)  (pfd)

NOTI QOSRA FUQ IL-BIBBJA - META BEKA' GESU' (pfd)

NOTI QOSRA FUQ IL-BIBBJA - BETLEM (pfd)


IL-KACCATUR TAC-CRIEV

IT-TBERIK TAL-BIRRA

FTIT IDEAT BIEX ISSIR QADDIS U THOBB AKTAR LIL ALLA

PAPA FRANGISK DWAR L-GHADU ANTIK TAGHNA, X-XITAN.

TBATIJA BIL-PACENZJA

INSPIRATIONAL MESSAGES (e book format)

IL-HIDMA TA' SAN BONIFACJU

KUNDIZZJONIJIET GHAT-TALB

AVVENT .....FTIT TA' L-ISTORJA 

IL-PURGATORJU

ID-DAGHA

EDITH STEIN

IL-BAZILKA TAL-LATERAN

NAGHMEL DAK LI JRID ALLA

SOLANGE DE JESSEY  IL-MISSJUNARJA TA' PAPUA GINUEA

IS-SALIB TA' KULJUM

GWANN PAWLU ii KUMMENTARJU

IL-VENERABBLI MARIA DEL CARMEN GONZALES

TAMA GHAL DINJA BLA TAMA

SANTA MARIJA TAS-SALIB

IL-FERH NISRANI

L-ERWIEH TAL-PURGATORJU

L-EFFETTI TAL-GRAZZJA

VIA LUCIS....x'INHI?

IS-SANTWARJU TAL-MADONNA TA' MILICIA

AHNA LKOLL ULIED ALLA U RRIDU NGHIXU TA' HEKK

IL-HNIENA TA' ALLA

X'INHUWA D-DNUB U KIF NEHILSU MINNU

TLIFT JEW IRBAHT!!!!!!!!!!!!!!

L-ISKRITTURA FID-DAR

IR-RANDAN.. X'JFISSER

IL-MAHFRA

RONALDO RIVI - MARTRI GHAL KRISTU

IN-NOVISSMI - IL-MEWT

IN-NOVISSMI - IL-GENNA

IN-NOVISSMI - IL-GUDIZZJU

IN-NOVISSMI L-INFERN

L-ISTORJA TAT-TJARA TAL-PAPIET

FEJN HEMM IL-FIDI STENNA L-ISFIDI

QRARA TAJBA U SALUTARI

IKKONVERTA U SAR SACERDOT

SANTA GEMMA GALGANI U T-TENTAZZJONIJIET

L-ANGLU KUSTODJU

META TIEKOL DIN IL-GALLETTINA FTAKAR..............

noti bibblici - IL-PROFETA ISAIJA


GHALIEX SAN GWANN L-EVANGELISTA DEJJEM JINTWERA MINGHAJR DAQNA?

THALLIX IL-KORLA TAGHMEL BIK

GINO PISTONI U L-AHHAR KELMIET TIEGHU

FEJN TWASSAL IL-FIDI

L-ISTORJA WARA D-DAQQ TAL-QNIEPEN FIL-KNISJA U L-LITURGIJA

SAN MIKIEL - L-INNU TAR-REBHA (1)

SAN MIKIEL - L-INNU TAR-REBHA (2)

SAN MIKIEL  - L-INNU TAR-REBHA (3)

SAN MIKIEL - L-INNU TAR-REBHA (4)

SAN MIKIEL - L-INNU TAR-REBHA (5)

SAN MIKIEL - IS-SANTWARJU TAL-GARGANO (3)

SAN MIKIEL U D-DEVOZZJONI LEJH (2)

SAN MIKIEL - MIN HU? (1)

META SAN MIKIEL IDDEFENDIENI

IX-XABLA TA' SAN MIKIEL

SAN MIKIEL FL-ARTIIS-SUCCESS HUWA BHAL PENDULUM - TAQTAX QALBEK

GHALIEX GESU'TGHAMMED?

KONT ZBALJATA

BIT-TALB TISSAHHAH IL-FAMILJA

IT-TALB

ISPIRAZZJONIJIET BI FTIT KLIEM IZDA MESSAGG QAWWI

L-ERWIEH TAL-PURGATORJU

NIFS GHAR RUH

L-EFFETTI TAL-GRAZZJA

IL-MADONNA TA' MILICIA 

AHNA ILKOLL ULIED T'ALLA ....U IRRIDU NGHIXU T'HEKK

IL-HNIENA TA' ALLA

X'INHUWA D-DNUB U KIF SER NEHLISU MINNU

MIN HUMA L-QADDISIN PROTETTURI TAL-MARD?

IL-VIRTU TAL-QAWWA

FIGURI TA' MARIJA SSMA FL-ANTIK TESTMENT

HOLY INSPIRATIONS TO SHAKE UP YOUR MORALE.

X'QALU L-QADDISIN.

PARIRI TA' MADRE TEREZA

BARNABA SIEHEB PAWLU

IT-TRINITA' QADDISA

 IL-QADDIS TAL-HWEJJEG MITLUFIN FILMAT QASIR FUQ HAJTU

SILTIET MILL-BIBBJA LLUSTRATI

IL-KARTOLINA TA' PADRE PIO

ISPIRATIONAL QUOTES

L-ERWIEH TAL-PURGATORJU....NITOLBU GHALIHOM

L-ISTORJA TA' MISSIER ANTI NAZISTA LI MIET MARTRI U LI QATT MA SMAJT BIHA.

IEQAF U AHSEB

IL-MISSIERNA....FTIT HSIBIJIET

WHAT WILL MATTER....X'INHU MPORTANTI

IS-SISIEN TAL-FAMILJA

IS-SALIB

X'JGHIDU L-QADDISIN FUQ MARIJA SSMA

IL-KASTITA'

IL-PONT TA' L-ANGLI

FTIT KLIEM...MESSAGG QAWWI

IL-PAPA URBANU VII U T-TIPJIP

GID MILL-QUDDIESA

IT-TOROQ TAL-MULEJ HUMA DEJJEM MIFTUHA

KLIEMEK U GHEMILEK IRIDU JAQBLU

L-ORDNI TAS-SAGRAMENTINI (ORDNI MHUX TAS-SOLTU)

IT-TIFSIRA TA' L-ANGELUS

X'JAGHMEL IX-XITAN BIEX MA JHALLIKX TERSAQ LEJN IL-QRAR

IL-KLIEB TAL-MULEJ

IL-FESTA TA' SAN FRANGISK

L-GHERF  SPIRITWALI TA' MADRE ANGELIKA

SANTA GANNA - EZEMPJU GHALL-FAMILJA

GHALIEX IS-SIMBOLU TA' SANTA ANJEZE HUWA L-HARUF?

JUM L-OMM (12 TA MEJJU) 
Make a free website with Yola