jesusandmary

 

 IX-XITAN JIKBI META JFAKKRUH KIF MARIJA REBHITLU


Soru religjuza u assistenta ta’ Fr Gabriele Amorth, esorcista, taqsam l-esperjenzi taghha.
Swor Angela Musolesi, soru lajka Frangiskana kienet il-kolloboratrici ta’ Fr Gariele Amorth, ex-esorcista ghad-Djocesi ta’ Ruma, ghal madwar 30 sena. Hija qasmet xi esperjenzi taghha ma’ korrispendenta tal-website ALETEIA fuq il-hidma taghha dwar l-ghajnuna li kienet toffri biex nies jinhelsu minn influwenza tax-xitan. Hija tistqarr li x-xitan jitlef kull qawwa quddiem l-umilta’ u l-qdusija ta’ Marija.

Annalisa Teggi, korrispondenta ghal ALETEIA staqsietha jekk ghandniex nibzghu mix-xitan.
Nista’ nghidlek mill-esperjenza tieghi stess li huwa x-xitan li jibza’minna - min dawk li ghandhom fidi soda. Jibza’ minna ghax jaf li ahna protetti minn Alla. Jumejn ilu waqt li kont qed nitlob ghall-helsien ta’ persuna, Satana deherli u kollu rabja hediddni li ser joqtolni. U jiena wegitbu li mieghi ma jista’ jaghmel xejn ghaliex jiena protetta , mill-Immakulata u wrejtu x-xbieha taghha, Marija l-aktar qaddisa u irrepetejt is-sentenza tlett darbiet. U meta fakkartu fuq l-protezzjoni li jiena ghandi minn Marija Mmakulata beda’ jikbi.

Dak li gara mpressjonani u laqatni: huwa beka’. Dak ifisser li Satana jaf sew il-verita’; jaf li s-Sinjura rebhitlu u ma jista’ jaghmel xejn kontra dawk li huma protetti minn Marija – nies ta’ fidi li jafdaw lilhom infushom f’idejha. Satana beka’ ghaliex jaf li huwa mirbuh, allura ma ghandniex nibzghu minnu.
Annalisa, imbaghad tghidilha li mill-kotba li hija qrat (miktuba minn Swor Angela) jolqotha l-fatt li l-Madonna ghandha poter kbir hafna. U x-xitan juri r-rabja tieghu precizament minhabba l-arma li ghandha Marija: l-umilta’.

Ftit zmien ilu kont qed nitlob ma’ sacerdot ghall-persuna li kienet imhabbta mix-xitan . L-ewwel haga huwa ikkmanda lil ispirtu mnigges johrog minn go fih u jiena rrepetejt dak li talab is-sacerdot. Satana wera’ lilu nnifsu u qalli li ma jiehux ordnijiet minghand mara. “Eh, le?” ghidtlu. U hadt xbieha tal-Madonna u fakkartu li kienet Marija li gabet rebha fuqu u ghal dan intilef f’rabja kbira. Niftakru li l-principji ta’ Satana huma l-ewwel u qabel kollox il-perswazjoni li huwa l-akbar u l-aqwa u li n-nisa ma jiswew xejn. B’logika bhal din huwa tal-genn ghalih li jammetti li kien melghub minn mara. U ghalhekk jiddispra meta jkun imfakkar fiha. U kultant smajtu jghid fuq Marija: "Ommok u mhux ommi.”

Il-korrespondenta imbaghad tghidilha li hija umiljazzjoni li ma titfissirx ghall-kburin li jitbaxxew quddiem l-umli…U ghaliex ix-xitan jattakka tant herqan lill-familja?
Il-familja hija l-ikona tat-Trinita’ Qaddisa. Il-familja hija dik li tibni u ssostni s-socjeta’. U biex johdoha kontra x-xbieha ta’ Alla fina, ix-xitan jolqot lill-familja, ghaliex hija l-pilastru tal-hajja u ghalhekk ukoll is-Saltna ta’ Alla.

KEMM INKUNU GHAQLIN, GHALDAQASTANT LI FIL-MUMENT TAT-TENTAZZJONI BIEX IX-XITAN IKISSIRNA, NERSQU LEJN L-OMM TAGHNA TAS-SEMA MARIJA SSMA U NITOLBUH, NGHIDULHA: O MARIJA GHENNA, IPPROTEGINA, HARISNA,
JEW
O MARIJA LI DHALT FID-DINJA MINGHAJR TEBGHA AGQLALNA L-GRAZZJA LI NOHORĠU MINNHA MINGHAJR HTIJA!

 

 

Make a free website with Yola