jesusandmary

 

NITOLBU BIL-PASSJONI TA’ KRISTU.


Kull wiehed u wahda minna konxji bil-Passjoni ta’ Kristu.  Imma ftit huma kapaci li jharsu lejn il-Passjoni ta’ Kristu b’sentimenti u b’imhabba vera. Fit-talb taghna irridu nitghallmu nimmeditaw fuq il-Passjoni ta’ Kristu b’devozzjoni u attentjoni kbira.  Din ma hiex xi haga li naghmlu bl-sforz taghna, anzi hija haga li nhallu lil Mghallem taghna jaghmel fina. Irridu nhalluh jizvelalna t-tbatija kbira tieghu li ghadda minnha u f’dik ir-rivelazzjoni irridu  nhallu lilna nfusa nintlew b’imhabba lejn Dak li miet din il-mewta kerha b’imhabba ghalina.


737. + Ghalkemm kont qieghda nhossni marida, iddeċidejt li xorta wahda kont ser naghmel Siegha Adorazzjoni llum bhas-soltu. F’dik is-Siegha, rajt lill-Mulej Gesu’ jigi fflagellat mal-kolonna. Waqt li kienet ghaddejja din it-tortura tal-biza’, Gesu’ kien qed jitlob. Wara ftit, qalli, Ftit huma dawk l-erwieh li jikkontemplaw il-Passjoni Tieghi b’emozzjoni genwina; Jiena naghti grazzji kbar lill-erwieh li jimmeditaw bid-devozzjoni l-Passjoni Tieghi. (mid djarju ta’ Santa Fawstina)


Tqatta’ hin timmedita fuq il-Passjoni ta’ Sidna Gesu’? Forsi huwa aktar faċli li thares lejn il-Qawmien u r-Rebha trijonfali Tieghu fuq id-dnub u l-mewt. Imma t-triq ghall-Qawmien u l-Glorifikazzjoni hija permezz tal-Passjoni. Irrifletti, illum, fuq kemm int lest li thalli lilek innifsek tingibed f’kull wgigh u kull tbatija li garrab Kristu. 

Li tara l-Passjoni Tieghu ghal dak li hi, tippermettilek thobbu aktar fil-fond. Iktar ma ssir konxju tat-tbatija Tieghu, aktar tkun tixtieq tikkonsla lil Qalb migrugha Tieghu permezz tal-imhabba u s-sottomissjoni tieghek ghar-Rieda qaddisa Tieghu. Halli kull aspett tal-Passjoni ta’ Kristu jkellmek u jbiddlek. Ir-rizultat ikun imhabba aktar profonda ta’ Alla u abbundanza ta’ Hniena ghal dawk li jbatu madwarek.


Mulej, ghinni nsir konxju tal-Passjoni Mqaddsa Tieghek. Ghinni nara l-imhabba li ghenitek tissaporti turment bhal dan. Jalla fil-Passjoni Tieghek nara l-imhabba Tieghek bla tarf ghal kulhadd u jien, min-naha tieghi, inhobb lil dawk li jbatu, bl-istess imhabba li ghandi lejk.

 Gesù, jiena nafda Fik.

Make a free website with Yola