jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


Qed inpoggi fuq is-sit ktejjeb zghir ta' hsieb qasir (minuta qari kollox) ghal kull jum ta' l-Avvent bi preparazzjoni ghall-festa tal-Milied.


Issa f'idejk biex taghmel uzu minnu

Gesu' jaghmel l-ewwel pass u jersaq lejna biex jaghtina l-ghajnuna tieghu - il-grazzja divina. Imbaghad ikun imiss lilna li nifthulhu santwarju ta' qalbna. Thallix ihabbat ghalxejn. 

Irid li tafda fih, inti min inti, u ghamilt x'ghamilt, u l-hniena divina tieghu tigi tghammar fik. Min ma ghandux bzonn il-Hniena Divina biex isalva ruhu?

Titlifx dan ic-cans.

L-appostlu tal-Hniena Divina, Santa Fawstina tesponilek u turik il-Hniena Divina ta' Gesu' - BAHAR IMMENS TA' GRAZZJI.

L-APPOSTLU TAL-HNIENA DIVINA


IS-SENS TA' L-INKARNAZZJONI TA' KRISTU GESU'


Li Gesu' sar bniedem ghalina, taghmel sens kbir. Bis-sahha ta' l-ubbidjenza tieghu Huwa seta' jpatti ghal dnubietna u jdahhalna mill-gdid fil-hajja divina li konna tlifa bid-dnub tad-dizubbidjenza ta' Adam.

L-inkarnazzjoni ta' Kristu Gesu' isservi ta' incentiv ghall-hajja tal-fidi u tal-virtu'. Turina li Satana ma ghandu ebda qawwa reali fuqna jekk ahna nistriehu f'Alla. Meta quddiem ghajnejna naraw lil Alla li ma jidhirx ghax huwa Spirtu, jidher fostna taht forma ta' bniedem, ghandna assikurazzjoni shiha ta' dak li nemmnu dwaru, ghaliex it-twemmin taghna jigi dirett minnu.

L-inkarnazzjoni tghallimna li t-tbatijiet li ghaddha minnhomk Kristu Gesu'  ghandhom iqawwulna it-tama taghna f'Alla. Meta nkunu wasalna biex incedu l-ankri, nistrghu nahsbu ftit fuq l-agunija ta' Kristu fil-gnien tal-Getsemani, jekk ahna hbiebna jwarrbuna, nitfakru li lil Gesu' hbiebu warrbuh ukoll. Jekk qed inbatu fil-hajja taghna bil-mard, niftakru fil-griehi u pjagi tieghu waqt il-passjoni. Jekk il-fama taghna giet meqruda kien hemm nies li attakkaw ir-reputazzjoni ta' Kristu waqt il-ministeru pubbliku tieghu.

L-Inkarnazzjoni hija wkoll sinjal ta' Imhabba, jigifieri l-Imhabba ta' Alla. Li Alla jumilja ruhu u jsir bniedem jfisser li ahna ircevejna kollox . Alla ghamel dan kawza ta' l-Imhabba li ghandu ghall-bniedem, anke jekk ahna ma konniex oggetti li inkunu mahbuba minhabba l-ingratitudni taghna.

X'sens ghandha l-Inkarnazzjoni ta' Kristu Gesu'? Fih ahna naraw lil Alla bl-ghajnejn taghna ta' bniedem u ghaldaqstant ninqabdu fl-imhabba ta' Alla li ma nistghux naraw.

@dicembru 
KUMMENTARJU


DICEMBRU

2020

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2020

2019

2018

suggett:  IL-GENNA

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)


IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

Hu wiehed mill-quizes li jinsabu fl-ARKIVJU u ara kemm inti familjari mal-Bibbja.

ARKIVJU

PAPA FRANGISK KAP TAL-KNISJA MQADDSA.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

noti bibblici 2020 -

BETLEM

IKKLIKJA L-KELMA ARKIVIJU BIEX TARA SUGGETTI OHRA.

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq il-QAWWA TAR-RUZARJU. Hija sensiela ta' rakkonti, esperjenzi u grajjiet li juru kemm huwa effikaci r-Ruzarju.

 DICEMBRU - HIJA DEJJEM, MAGHNA


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA'  DIECEMBRU HUWA DEDIKAT LIT=TWELID TA' GESU'


META TIFTAKAR GHID DIN IT-TALBA MATUL DAN IX-XAHAR:

L-IBEN T'ALLA SAR BNIEDEM...GLORJA LIL MISSIERI U LIL IBEN U LIL ISPIRTU SANTU. (talba ta' san gorg preca)IL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA

KAPITLU 8 PADRE PIO EZORCISTA

KAPITLU 9 PADRE PIO JAGHMEL BOSTA MIRAKLI

KAPITLU 10 L-ISPTAR  - CASA  SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA U L-AHHAR JIEM TA' PADRE PIO

KAPITLU 11 - IL-GLORJA TA' PADRE PIO U MIRAKLI OHRA

KAPITLU 12 - GHAJDUT TA' PADRE PIO

QARI QASIR GHAL KULL  JUM TAR-RANDAN BAZAT FUQ KWOTAZZJONIJIET TA' SAN PIJU MINN PIETRALCINA.

 SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .


5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

2.  GULJU CESARE

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.


SAN FRANGISK MINN SALES

IL-HAJJA TIEGHU LLUSTRATA BL-ISTAMPI GHAT-TFAL

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL 


 

Bob: Did you know that I just fell
off a 30 ft ladder?
Luke: No way man, are you okay?
Bob: Yeah, luckily I was just on the first step!

Teacher: “Johnny, what is the outside of a tree called?”
Johnny: “I don’t know.” Teacher: “Bark, Johnny, bark.”
Johnny: “Bow, wow, wow!”


Jordan: My teacher says I have to write more clearly.
Mom: That’s a good idea, Jordan.
Jordan: No, it’s not. Then she’ll know I can’t spell.


Teacher: What comes before 8?
Pupil: My school bus usually.

AVVIZI

marquee image
DICEMBRU 2020

NITOLBU LIL ALLA BIEX IBIEGHED MINNA DIN IL-PANDEMIJA LI TANT QED IGGIB HSARA LIL UMANITA'.

XEWQAT SBIEH GHALL-MILIED 2020 LILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT U L-FAMILJI TAGHHOM.

4 TA' DICEMBRU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

5 TA' DICEMBRU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

8 TA' DICEMBRU FESTA TA' MARIJA IMMAKULATA KONCEZZJONI

16 TA' DICEMBRU TIBDA' IN-NOVENA TAL-MILIED

25 TA' DICEMBRU IL-MILIED

31 TA' DICEMBRU L-AHHAR JUM TAS-SENA. NITOLBU MAHFRA LIL ALLA GHAL OFFIZI TAGHNA U NIZZUK HAJR GHALL-BENEFICCJI LI BIHOM ZARNA MATUL IS-SENA.

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA -

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola