jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.


Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


AHBARIJIET U TAGHRIF IEHOR BIEX  WIEHED JINFORMA U JHEJJI RUHU GHAL L-AKBAR PROFITT  TA' RUHU

IL-HIN JGHADDI BLA MA JIEQAF.TAHLIHX. UZAH BIL-GHAQAL.

+17
°
C
H: +21°
L: +15°
Luqa
Tuesday, 03 May
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +17° +18° +17° +17° +17°
+16° +17° +16° +16° +16° +16°


 SENSILA KTIEB MARJAN  NUMRU 6 (ikklikja fuq it-titolu biex tidhol fil-ktieb)   

X'artikli tistenna li taqra f'dan is-sitt ktieb:

 MARIJA L-GPS GHAL GHAND GESU'.....il-madonna ta' ceriola....GHALIEX MARIJA MMAKULATA HIJA L-PROTETTRICI TA’ SPANJA U L-ARMATA TAGHHA.... xbihat marjani suwed famuzi madwar id-dinja...L-ISTORJA WARA X-XBIEHA TAL-MADONNA TAL-GHAJNUNA PERPETWA.....marija toffrilek idejha, imma titolbok xi haga wkoll....IL-VERGNI MARIJA TINDOKRA LIL DAWK LI JHOBBUHA....il-madonna ta' suyapa...IL-MADONNA TRID IXXERRED IL-GRAZZJI FUQNA L-BNEDMIN. INTI SER THALLIHA?.....hsibijiet ta' san pio minn pietralcina fuq il-madonna....IL-VERGNI IMMAKULATA GEWWA SAN JUAN DEL LOS LAGOS MESSIKU....il-festa ta' l-immakulata u l-folklore.


ghal aktar kotba precedenti, ikklikja fuq HAWN jew mur fuq il-MENU PRINCIPALI

Biex issib xi suggett fis-sit, ittajpja l-isem fil-kaxxa u aghfas search


NOVELLI - THOBBHOM IN-NOVELLI?

MELA HAWN WAHDA GHALIK....B'NAQRA TA' KELMA TAJBA, ITELLA' BNIEDEM  L-GENNA. MELA X'KIENET DIN IL-KELMA TAJBA LI QALET  MARIJA LIL GANNI L-GENNIEN.?

KOMPLI AQRA

My Example

LIEMA HU L-IDOLU TIEGHEK?

Il-Papa Frangisku talab waqt il-Quddiesa tieghu ta’ filghodu fis-26 ta’ Marzu ghall-grazzja li “nagharfu l-idoli taghna,” peress li l-idoli li ghandna f’hajjitna normalment mhumiex facli biex wiehed jinduna bihom. Tant ikunu mitlufa warajhom, tant ikunu huma li jmexxuh lill-bniedem li l-bniedem ikollu ghajnejh biex jarahom, izda ma jaghrafhomx.

Billi juza l-esperjenza tal-Izraelin fid-dezert, il-Papa nnota kif l-idolatrija taghmel il-memorja u l-hsibijiet tagħna “selettivi.”

“Iġiegħlek tahseb fl-affarijiet tajbin li l-idolatrija taghtik. Imma ma thallikx tara l-affarijiet hziena,” qal. Il-poplu maghzul ftakar fl-affarijiet tajbin kollha li kienu fuq l-imwejjed taghhom meta kienu fl-Egittu. “Imma nsew li kienet il-mejda tal-jasar,” irrimarka l-Papa Franġisku. Hekk jigrilna li l-idoli taghna juruna is-sabieh li ngawdu, izda jahbulna t-telf kbir li nkunu ghaddejna jew ghaddejjin minnu. Jekk il-flus huma l-idolu tieghek, jipprezentawlek it-tgawdija tal-hajja u jnessuk l-veru tgawdija tieghek li tigi biss meta sservi  lil Alla, li l-idolu tieghek ikun poggew fl-ahhar post, jekk fil-lista tieghek ta’ prioritajiet ikun ghad fadal post ghal Alla.

Aktar minn hekk inkunu qed nibnu l-idolu taghna bis-sahha tad-doni li tana Hu, doni li suppost kellna nuzawhom ghalih. Tana l-qalb taghna biex inhobbuh, izda minflok irbatniha mieghu, irbatniha ma’ l-idolu taghna.

F’dan is-sens il-Papa wissa li l-idolu tad-dinja jista’ sahansitra jinfetta kif nghixu s-sagramenti. Ta l-ezempju taz-zwieg, u staqsa kemm-il darba nistghu nbiddlu c-celebrazzjoni taz-zwieg Nisrani fi sfilata tal-moda minflok ic-celebrazzjoni ta’ sagrament. “X’inhu liebes dan u l-ohra?”

"X'inhuma l-idoli tieghek?" “Fejn tahbihom?” “Dawn huma l-mistoqsijiet li ghandna nistaqsu lilna nfusna llum”, qal il-Papa.

Jalla l-Mulej ma jsibniex fl-ahhar ta’ hajjitna u jcanfarna: ‘Int hrigt mit-triq li jiena hejjejt ghalik. Inti adurajt l-idolu tieghek flok fittixt lili .”


Nitolbu lill-Mulej il-grazzja li naghrfu l-idoli taghna u nikkoregu ruhna.


gunju 24

KUMMENTARJU


MEJJU

2024

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:


2018 2019 2020 2021

2022 2023

 

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li issa huwa lest, biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

TLETT MINUTI MAL-PAPA 

IT-TEMPERANZA

(sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR -GUNJU
OFFRI RIGAL KULJUM LIL MARIJA PERMEZZ TAR-RUZARJU

1 ta' Gunju l-Ewwel Sibt tal-Madonna.

2 ta'Gunju Festa ta' Corpus Christi.

7 ta' Gunju l-Ewwel Gimgha tax-Xahar u Festa tal-Qalb ta' Gesu'.

8 ta' Gunju Festa tal-Qalb bla Tebgha ta' Marija Ssma.

13 ta' Gunju Festa ta' Sant'Antnin, il-qaddis tal-hwejjeg mitlufin

29 ta' Gunju Festa ta' l-Imnarja jew ta' San Pietru u San Pawl.

SUGGETTI VARJI

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ:

XHIEDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC....

IKLA LIL DAWK FIL-BZONN FLOK TIEG

ARKIVJU     SUGGETTI     VARJIIX-XAHAR TA' MEJJU HU DEDIKAT LIL MARIJA SSMA

META TIFTAKAR TENNI SPISS: ..

 GESU' JIENA NAFDA FIK. AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


FEJN IL-BNIEDEM MA RIFISX...........

IN-NATURA BAQGHET LI KIENET


Slideshow ta' xeni naturali mill-isbah

(ALLA GHAMEL KOLLOX TAJJEB U SABIEH)

l-ghazla ghalik: it-triq tas-salib tiehdok il-genna, it-triq il-wiesgha tressqek lejn l-infern

ARKIVJU X'GHANDEK TKUN TAF 

(2017 -2022); (2023 - 2024 -

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.

ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqraIL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex niftakru fihom kuljum ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


STEJJER GHAT-TFAL

IL-KURCIFISS TA' TOM - Tom ma kienx xi tfajjel religjuz, imma meta gabruh maghhom omm u bintha, halli jghix fil-familja taghhom, bil-ftit il-ftit imbidel u sar zaghzugh religjuz.  Fuq ix-xoghol kien ezemplari, imma povru zaghzugh iltaqa' ma' mewta kiefra. Kif? Seta' jehles lil hajtu mill-mewt? Kompli aqra....

6 TOM JITLAQ LEJN IL-PORT

RAKKONT:IL-GGANT LI SAR QADDIS (IT-TIENI PARTI)

WIEHED GGANT XTAQ LI JSERVI L-AKTAR PATRUN B'SAHHTU FID-DINJA. GERA' HAFNA U META KIE ISIB LIL XI HADD  IL-GGANT KIEN JIDDISGUSTA RUHU GHALIEX JINDUNA LI MA KIEN QAWWI XEJN. FL-AHHAR ISIB WIEHED IMMA........kOMPLI AQRA.

jekk tidhol f'dan is-sit

 https://inhobbnaqra.yolasite.com/

ghandek issib dawn ir-rakkonti ghat-tfal u xalata ohra ta' stejjer li jiena nzid kull xahar.


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

       8. ABRAHAM LINCOLN

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

1.  ALESSANDRU L-KBIRIL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI


TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  ‘Toni, zijuk m’għadux baħri?
‘Le, għax kellu drawwa ħazina.’
‘X’kienet Toni?’
‘Għax kien iħobb jorqod bit-tieqa miftuħa.’
‘Din isbaħ! B’daqshekk! Anke jien inħobb norqod
bit-tieqa miftuħa’
‘Iva, imma z-ziju kien fuq sottomarin!’


Zewg bdiewa ltaqgħu flimkien:
‘Cens, xi gralek kemm tidher qalbek sewda.’
‘U, xi grali Guz! Kelli nbiegħ il-baqra biex inzewweg it-tifla, u issaara xi grali ... Sfajt bla baqra, bla tifla u bla flus!’

 

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAK L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

Make a free website with Yola