jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA

KAPITLU 8 PADRE PIO EZORCISTA


BIEX INSIR QADDIS


Li tkun qaddis hija sejha l-aktar radikali fost kull sejha. Hija sejha biex tintelaq totalment fl-imhabba ta’ Alla. Hija sejha biex thalli dak kollu li hu tad-dinja biex tidhol f’dinja ohra dik spiritwali. Biex issir qaddis jehtieg li taghti kollox lil Alla. Ma inkunu marbutin ma’ xejn hlief mar-rieda ta’ Alla.

B’hekk ninzghu mill-bniedem il-qadim u nilbsu l-bniedem il-gdid.

Kultant dak li jitlob Alla minna jista jkun difficli, izda mhux impossibli. It-tentazzjonijiet, il-provi, il-mard u d-difetti tal-karattru ta’ kull wiehed u wahda minna jaghmel il-vjagg taghna hawn fid-dinja wiehed tqil. Anke meta ahna nahsbu li qed naghmlu progress, insibu li qed  qed nizolqu .

U huwa f’dawn ic-circukstanzi li ghandna nirrikorru lejn Alla.

Hija l-imhabba ta’ Alla li tibdilna f’qaddisin. Kull bniedem huwa imsejjah biex ikun qaddis.

Hafna kienu rgiel u nisa u anke tfal li ghexu l-hajja qaddisa kif jitlob il-Mulej. Dawn in-nies huma dawl u gwida ghat-triq li twassalna ghand il-Missier.

Il-qaddisin ma humiex rgiel u nisa u tfal li ahna naraw minn distanza u nahsbu li l-qdusija hija biss ghalihom jew nies ohra. Le. Is-sejha taghhom hija wkoll is-sejha tieghi u tieghek li ghaliha irridu inwiegbu.

Din is-sejha ma nistghux nimxuha wahedna, infatti jekk nippruvaw naghmlu hekk nitilfu kollox. Fil-vjagg taghna irridu nimxu flimkien u magemb Kristu ghaliex Hu biss jista’jressaqna lejn il-Missier  bil-qawwa ta’ l-Ispirtu qaddis.

Ser ikun hemm zmien ta’ prova fil-hajja taghna, imma dan Alla jippermettih biex jippruvana.  Huwa opportunita’ li bis-sahha ta’ dawn il-provi nippurifikaw l-imhabba taghna mid-difetti taghha.

Hafna drabi naghmlu idoli foloz biex dawn ikunu alla taghna. Minhabba f’Alla jehtigilna li nippurifikaw lilna nfusa minn dawn il-barrieri.

Trid tahdem biex telgheb it-tfixkil, imma jekk nifthu qalbna berah ghal Alla ahna nirbhu dan it-tfixkil u nimxu ‘l quddiem fit-triq tal-qdusija. Inkunu targa eqreb biex insiru qaddisin kif irid Alla minna.settembru  2019 @KUMMENTARJU


SETTEMBRU

2019

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2019

2018

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

FL-OKAZZJONI TA JUM L-OMM (filmat zghira bl-ingliz) ARA L-ISTORJA U TGHALLEM IBZA' GHAL OMMOK. ITLOB GHALIHA, U OFFRILHA L-GHAJNUNA TIEGHEK FIL-BZONN.


A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

Hu wiehed mill-quizes li jinsabu fl-ARKIVJU u ara kemm inti familjari mal-Bibbja.

ARKIVJUPAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

L-ANGLU KUSTODJU

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq festi marjani li jigu celebrati matul dak ix-xahar partikulari. Naraw l-origini taghhom u x'messagg iwasslulna.

SETTEMBRU- IS-SINJURA TA' PEDANCINOALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' SETTEMBRU HUWA DEDIKAT LID-DULURI TA' MARIJA SSMA'

http://picasion.com/

META TIFTAKAR GHID MATUL DAN IX-XAHAR:

OMM QADDISA ISMA' TALBI, DAWK IL-PJAGI QIEGHDLI F'QALBI, T'IBNEK GESU' IMSALLABIL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra. 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET
3. IL-GWERRA TA' MITT SENA
2.  GULJU CESARE
1.  ALESSANDRU L-KBIR


Zmien ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.


AQRA NOTAMENTI QOSRA FUQ KARATTRI BIBBLICI


TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

The temporary Sunday School teacher was struggling to open a combination lock on the supply cabinet. She had been told the combination, but couldn't quite remember it.

Finally she went to the pastor's study and asked for help. The pastor came into the room and began to turn the dial.

After the first two numbers he paused and stared blankly for a moment.

Finally he looked serenely heavenward and his lips moved silently.

Then he looked back at the lock, and quickly turned to the final number, and opened the lock.

The teacher was amazed. "I'm in awe at your faith, pastor," she said.

"It's really nothing," he answered. "The number is on a piece of tape on the ceiling."


AVVIZI

QADDES DAWN IL-JIEM BIS-SMIGH TAL-QUDDIES, TQARBIN U XI TALB IEHOR PRIVAT.

SETTEMBRU


6 TA' SETTEMBRU - L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

7 TA' SETTEMBRU - L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

14 TA' SETTEMBRU TIFKIRA TAS-SALIB IMQADDSA

15 TA' SETTEMBRU TIFKIRA TAD-DULURI MQADDSA TA' MARIJA SSMA

29 TA' SETTEMBRU - FESTA TA' SAN MIKIEL ARKANGLU

 Cerca un Santo

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola