jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


IL-PAPA JIXTIEQ DAN MINNEK U MINNI U MINN KULL BNIEDEM TA' RIEDA TAJBA.

By: Carol Glatz

Date: April 21, 2021

VATICAN CITY (CNS) — Pope Francis has called for a global prayer marathon for the entire month of May, praying for the end to the pandemic.

“The initiative will involve in a special way all shrines in the world” in promoting the initiative so that individuals, families and communities all take part in reciting the rosary, “to pray for the end of the pandemic,” said the Pontifical Council for Promoting New Evangelization in a press release April 21.

“It is the heartfelt desire of the Holy Father that the month of May be dedicated to a prayer marathon dedicated to the theme, ‘from the entire church an unceasing prayer rises to God,'” it said.

The theme refers to the miraculous event recounted in the Acts of the Apostles (12:1-12) when all the church prayed for Peter, who was imprisoned until God sent an angel to free him, illustrating how the Christian community comes together to pray in the face of danger and how the Lord listens and performs an unexpected miracle.

Each day in May, there will be a livestream from one of 30 chosen Marian shrines or sanctuaries to guide the prayer at 6 p.m. Rome time (noon EDT) on all Vatican media platforms.

The pope will open the monthlong prayer May 1 and conclude it May 31, the council said.

IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.


ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqra


KUMMENTARJU


NIBZGHU GHALL-FIDI


Jekk tieqaf tattendi il-Quddies, hija l-ehfef triq biex il-fidi tieghek tibred u tintefa'.  Ghaliex? Ghaliex tkun qed tissepara lilek innifsek mill-Ewkaristija. Jekk ma tattendix il-Quddiesa regolarment kull nhar ta' Hadd ( haga sabieha jekk jista' jkun kuljum), tisma' l-ahbar it-tajba moghtija mis-sacerdot u tircievi lil Gesu' Ewkaristija l-fidi tieghek tiddghajjef . Il-vuci tal-kultura u tad-dinja bil-mod il-mod tohnoqlok il-vuci ta' Alla u ssir trux Ghalih.

 Spiss inhabbtu wiccna mat-tentazzjoni li ninghogbu ma' kulhadd. U biex naghmlu hekk bosta drabi nwarrbu fil-gemb il-principji kattolici taghna li ma huma negozjabbli qatt. Jigri ghalhekk biex nghogbu lil dak u lil iehor naslu biex nishtu nistqarru dak li fih nemmnu. Il-kumpannija taghna ghandha tkun kumpannija li jahsbuha bhalna. Niftakru dak li widdibna Kristu “li min jisthi jistqarrni quddiem il-bnedmin jiena nisthi nistqarru quddiem Missieri li hu fis-smewwiet u min ma jisthix jistqarrni quddiem il-bnedmin jiena ma nisthix nistqarru quddiem Missieri li hu fis-smewwiet.”

 Qatt tahseb li d-dinja tibda' bik u tispicca bik. Is-suppervi Alla jkeccihom minn quddiemu. Kun konxju tal-bzonnijiet ta' nies ta' madwarek.  U jekk ikun hemm bzonn li tohrog xi ftit minn triqtek tahsibhiex darbtejn jekk dan ma jkunx xi inkonvenjent ghalik.

 Jekk jiguk xi mistoqsijiet dwar il-fidi tieghek fittex lil min jista' tassew jghinek. Qatt tinghalaq fik innifsek. Hemm bosta ghejjun minn fejn tista' issib il-konfort. Titghazzinx biex tiftah u taqra l-Kelma ta' Alla, jew tifli l-Katekizmu tal-Knisja u jekk tibqa' imhawwad ersaq lejn xi espert  li jista' jiccaralek id-diffikultajiet tieghek.

 Il-Fidi jekk ma tiehux hsiebha malajr tista' titlifha. X'jigri meta titlef habib? Huwa process li jigi bil-mod il-mod. L-ewwel tipprova taharbu billi ma tarax wicc imbwicc, imbaghad il-konversazzjoni tieghek issir wahda fil-boghod bi ftit tislijiet ta' kultant, biex fl-ahhar tinqata' totalment qisu qatt ma gara' xejn. Hekk tahdem l-istess triq ma' Gesu'. Ieqaf tkellem ma' Kristu, ieqaf ahseb fuqu, u tara kif tohorgu minn qalbek u mohhok. U dan kollu jigri ghax wiehed ikun bired mill-imhabba lejn Gesu'.

 Mela ghamel minn Gesu' il-priorita' tieghek.

mejju 2021 @


KUMMENTARJU


APRIL

2021

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2021

2020

2019

2018


ara l-ewwel dan il-filmat biex tidhol fl-ispirtu tal-grajja evngelika, imbaghad iftah is-suggett li jidher hawn taht: L-IMHABBA TA' GESU' GHALIJA

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li ghalkemm ghadu taht kostruzzjoni, ghandu materjal bizzejjed biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

MESSAGG TAL-PAPA FUQ L-AMBJENT (sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

L-INNU TAR-REBHA- it-2 u t-3 episodji

KITBA IMMAGINATTIVA TA' SAN GORG PRECA FUQ SAN MIKIEL

Taghrif li forsi  giataf u xi haga ohra li qatt ma kont smajt biha.

IKKLIKJA L-KELMA ARKIVIJU BIEX TARA SUGGETTI OHRA.

IX-XAHAR TA' MEJJU HU DEDIKAT LIL MARIJA SSMA

META TIFTAKAR GHID DIN IT-TALBA MATUL DAN IX-XAHAR: 

O MARIJA RESSAQNA LEJN IBNEK GESU'.

Din is-sena nitfghu l-attenzzjoni taghna fuq l-intercessjoni ta' Marija Ssma. Hija ma thalli 'l barra lil hadd. Ixxerred il-grazzji li taha Binha fuq kull min jitlobha. Kulhadd ghandu bzonn l-ghajnuna taghha. X'inti tistenna biex tersaq lejha u bhala iben titlobha l-grazzji li ghandek bzonn. ?

sensiela ta' mirakli marjani

MEJJU - IL-MADONNA TA' SCIACCA


ARKIVJU - MARYPAGE AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU IL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA

KAPITLU 8 PADRE PIO EZORCISTA

KAPITLU 9 PADRE PIO JAGHMEL BOSTA MIRAKLI

KAPITLU 10 L-ISPTAR  - CASA  SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA U L-AHHAR JIEM TA' PADRE PIO

KAPITLU 11 - IL-GLORJA TA' PADRE PIO U MIRAKLI OHRA

KAPITLU 12 - GHAJDUT TA' PADRE PIO

QARI QASIR GHAL KULL  JUM TAR-RANDAN BAZAT FUQ KWOTAZZJONIJIET TA' SAN PIJU MINN PIETRALCINA.

L-APPOSTLU TAL-HNIENA DIVINA


Gesu' jaghmel l-ewwel pass u jersaq lejna biex jaghtina l-ghajnuna tieghu - il-grazzja divina. Imbaghad ikun imiss lilna li nifthulhu santwarju ta' qalbna. Thallix ihabbat ghalxejn. 

Irid li tafda fih, inti min inti, u ghamilt x'ghamilt, u l-hniena divina tieghu tigi tghammar fik. Min ma ghandux bzonn il-Hniena Divina biex isalva ruhu?

Titlifx dan ic-cans.

L-appostlu tal-Hniena Divina, Santa Fawstina tesponilek u turik il-Hniena Divina ta' Gesu' - BAHAR IMMENS TA' GRAZZJI.

 


STEJJER GHAT-TFAL

L-AKKADEMJA TA' L-ANGLI

(STORJA TA' ANGLI ZGHAR LI GEW MAGHZUL BIEX IKUNU ANGLI KUSTUDJI)

1 KAPITLU ZEWG ANGLI JSIRU HBIEB

2. GEWWA L-AKKADEMJA

3. FIL-KLASSI 

4. FIL-GNIEN TA' L-EDENSERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

2.  GULJU CESARE

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

(BILLI QEGHDIN FID-SENA DEDIKATA LIL SAN GUZEPP TAJJEB LIT -TFAL JIFTHU DAN IL-KTEJJEB FUQ IL-HAJJA TIEGHU, U JAQRAWHA.  wara tista' tpingi l-istampi)
L-IMHABBA BISS TEHLISNA.

STORJA BL-ISTAMPI GHAT-TFAL

TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  

Question: How many times can you subtract 10
from 100?
Answer: Once. The next time you would be
subtracting 10 from 90.

'@@@@@@@@@@@

 Għalliem: Tony, niskanta kif tilħaq tagħmel dawn il-ħmerijiet kollha f’ġurnata waħda.
Tony: Mhux il-mamà tqajjimni kmieni, Sir

@@@@@@@@@@@@@@@

Puluzija żagħżugħ azzarda jħalli xagħru ftit jitwal, meta jaf li mhux suppost. Daħal l-għassa u pront is-surġent qallu: ‘Dan x'xagħar hu Borg?’

‘Jannar, Sir,’ wieġeb il-puluzija.

@@@@@@@@@@

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR

IS-SIBT 1 TA' MEJJU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR U FESTA TA SAN GUZEPP HADDIEM

IL-GIMGHA 7 TA' MEJJU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

4 TA' APRIL HADD IL-GHID. L-GHID IT-TAJJEB LIL KULHADD

IX-XAHAR TA' MEJJU HUWA DEDIKAT LIL OIMMNA MARIJA SSMA. OFFRILHA T-TALBA TAR-RUZARJU KULJUM

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola