jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


NOVELLA  TAL-MILIED : IL-PRESEPJU TA' LORETU


Ghal Luretu zmien il-Milied kien l-isbah zmien tas-sena. Anqas ghall-festa tar-rahal ma kienx jaghmel daqshekk, ghalkemm kont tarah jarma barra u jiddendel mas-slielen fil-knsija biex jarma d-damask, u l-kandlieri fuq l-artali kollha. Kull sena kien jarma l-presepju u jurih lil kulhadd u kulhadd kien itih il-prosit ghax-xoghol li jkun ghamel. U tassew kien ikun jisthoqqlu l-prosit. Din is-sena beda’ ix-xoghol fuq il-presepju hekk  kif is-sajf kien dahal gmielu................(kompli aqra)


Biex issib xi suggett fis-sit, ittajpja l-isem fil-kaxxa u aghfas search


IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.


ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqra


SINGING IN THE RAIN

Hafna drabi nisthu x-xita minhabba l-inkonvenjenza li din tikkawzalna fuq il-pjanijet taghha. Madankollu minghajr ix-xita certament li konna mmutu.

Jistghu jinqalghu bosta cirkustanzi fil-hajja taghna li jfixklulna dak li jkollna f’mohha li naghmlu. Igibulna kemm igibulna frustrazzjonijiet dawn ic-cirkustanzi, irridu niftakru li Alla hu f’kontroll assolut tac-cirkustanzi kollha u li l-grazzji tieghu jixterdu b’abbundanza fuqna. Jekk Alla ppermetta li x-xita tinzel u thassar il-pjanijiet taghna, hemm bil-fors raguni divina ghala sehh dan. Imma hafna drabi niddubitaw mill-intenzjonijiet tajba ta’ Alla anke sal-punt li nghidu kontra tieghu.

Nistghu nghidu li ahna nafdaw f’Alla? Meta nhossuna frustrati li l-affarijiet ma humiex mexjin sew kif irriduhom ahna, dak huwa sinjal li ahna tlifna l-attenzjoni taghna minn fuq Alla u l-pjan tieghu.

Is-sultan David kiteb hafna mis-Salmi, li huma innijiet ta’ tifhir meta kien ippersegwitat u mfittex fix-xaghri

1Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Salm 107
 

Job taht kuntrarji estremi  jbaxxu rasu quddiem Alla, jibqa’ jemmen Fih u jistqarr: ‘‘Il-Mulej tani, il-Mulej hadli: ikun imbierek isem il-Mulej.’’

Haga hafifa li tfahhar lil Alla meta kollox ward u zahar, imma ta’ madwarna jinnutawna jekk nibqghux nfahhru lil Alla hekk kif ic-cirkustanzi ta’ madwarna jduru kontrina.

Niftakru li huma x’inhuma c-cirkustanzi li fihom insibu ruhna, il-grazzja ta’ Alla dejjen tinzel fuqna bhax-xita fuq l-art. Forsi wasal iz-zmien li naghlqu l-umbrellel u nibdew inkantaw fix-xita.

28Aħna nafu li Alla, ma’ dawk li jħobbuh, ma’ dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, f’kollox jaħdem id f’id għall-ġid tagħhom Rumani kap 28

novembru@


KUMMENTARJU


NOVEMBRU

2021

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2021

2020

2019

2018

ara l-ewwel dan il-filmat biex tidhol fl-ispirtu tal-grajja evngelika, imbaghad iftah is-suggett li jidher hawn taht: IS-SEGWACI TA' GESU'

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li ghalkemm ghadu taht kostruzzjoni, ghandu materjal bizzejjed biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

TLETT MINUTI MAL-PAPA 

GESU' JAGHMEL DIFFERENZA(sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

SUGGETTI VARJI

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ:

XHIEDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU' SLIDESHOWS ETC....


IX-XABLA TA' SAN MIKIEL


Taghrif li forsi  giataf u xi haga ohra li qatt ma kont smajt biha.

IKKLIKJA L-KELMA ARKIVIJU BIEX TARA SUGGETTI OHRA.

IX-XAHAR TA' NOVEMBRU HU DEDIKAT LIL ERWIEH TAL-PURGATORJU


META TIFTAKAR TENNI SPISS: AGHTIHOM O MULEJ IL-MISTRIEH TA' DEJJEM....

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq l-intercessjoni ta' Marija Ssma. Hija ma thalli 'l barra lil hadd. Ixxerred il-grazzji li taha Binha fuq kull min jitlobha. Kulhadd ghandu bzonn l-ghajnuna taghha. X'inti tistenna biex tersaq lejha u bhala iben titlobha lgrazzji li ghandek bzonn. ?

sensiela ta' mirakli marjani

IL-MIRAKLU MARJAN TA' SAN CIRIACO


ARKIVJU - MARYPAGE AQRA L-BIBBJA ON LINE

 GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU IL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA

KAPITLU 8 PADRE PIO EZORCISTA

KAPITLU 9 PADRE PIO JAGHMEL BOSTA MIRAKLI

KAPITLU 10 L-ISPTAR  - CASA  SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA U L-AHHAR JIEM TA' PADRE PIO

KAPITLU 11 - IL-GLORJA TA' PADRE PIO U MIRAKLI OHRA

KAPITLU 12 - GHAJDUT TA' PADRE PIO

QARI QASIR GHAL KULL  JUM TAR-RANDAN BAZAT FUQ KWOTAZZJONIJIET TA' SAN PIJU MINN PIETRALCINA.

L-APPOSTLU TAL-HNIENA DIVINA


Gesu' jaghmel l-ewwel pass u jersaq lejna biex jaghtina l-ghajnuna tieghu - il-grazzja divina. Imbaghad ikun imiss lilna li nifthulhu santwarju ta' qalbna. Thallix ihabbat ghalxejn. 

Irid li tafda fih, inti min inti, u ghamilt x'ghamilt, u l-hniena divina tieghu tigi tghammar fik. Min ma ghandux bzonn il-Hniena Divina biex isalva ruhu?

Titlifx dan ic-cans.

L-appostlu tal-Hniena Divina, Santa Fawstina tesponilek u turik il-Hniena Divina ta' Gesu' - BAHAR IMMENS TA' GRAZZJI.

 


STEJJER GHAT-TFAL

L-AKKADEMJA TA' L-ANGLI

(STORJA TA' ANGLI ZGHAR LI GEW MAGHZUL BIEX IKUNU ANGLI KUSTUDJI)

1 KAPITLU ZEWG ANGLI JSIRU HBIEB

2. GEWWA L-AKKADEMJA

3. FIL-KLASSI 

4. FIL-GNIEN TA' L-EDEN

5. IL-GALLETTINA

06 IL-PRANZU

07 L-UFFICJU

     08 IL-KELLIEM MISTIEDEN

09 IS-SEJHA


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

       8. ABRAHAM LINCOLN

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

(BILLI QEGHDIN FID-SENA DEDIKATA LIL SAN GUZEPP TAJJEB LIT -TFAL JIFTHU DAN IL-KTEJJEB FUQ IL-HAJJA TIEGHU, U JAQRAWHA.  wara tista' tpingi l-istampi)L-ISTORJA TA' FAMILJA ROBINSON

TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  
Avviż f’restaurant kien jgħid: ‘Jekk tkomplu
titfgħu l-irmied u s-sigaretti mitfija fil-platti, il-wejters se jibdew iġibulkom l-ikel fl-ashtrays.’

-------
Waqt prietka fuq l-aħħar tad-dinja, il-predikatur kien qed jgħid li jkun hawn terremoti, il-baħar jitla’ l-art, xita tan-nar, eċċ, eċċ …
Tifel żgħir li kien qed jisma’ dar fuq ommu u qalilha: ‘Tgħid dakinhar ikollna skola?’

------
Wieħed mit-turisti staqsa lill-gwida tal-post: ‘Għidli ftit, in-nies f’dan ir-raħal imutu xejn spiss?’
‘Le, Sinjura, hawnhekk min imut, ma jerġa’ jmut qatt iżjed.’AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR

IT-TNEJN 1 TA' NOVEMBRU FESTA TAL-QADDISIN KOLLHA. NIRRINGRAZZJAW LIL ALLA GHALKEMM GHAMEL GRAZZJI MAL-QADDISIN TIEGHU U MAGHNA BNEDMIN BIS-SAHHA TAGHHOM.

IT-TLIETA 2 TA' NOVEMBRU T-TIFKIRA TAL-HUTNA LI HALLEW DIN ID-DINJA. NITOLBU GHALIHOM

IL-GIMGHA 5 TA' NOVEMBRU L-EWEL GIMGHA TAX-XAHAR

IL-HADD 21 TA' NOVEMBRU FESTA TA' KRISTU SULTAN TAGHNA

IL-HADD 28 TA' NOVEMBRU L-EWWEL HADD TA' L-AVVENT

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola