jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


AHBARIJIET U TAGHRIF IEHOR BIEX  WIEHED JINFORMA U JHEJJI RUHU GHAL L-AKBAR PROFITT  TA' RUHU

IL-HIN JGHADDI BLA MA JIEQAF.TAHLIHX. UZAH BIL-GHAQAL.

+17
°
C
H: +21°
L: +15°
Luqa
Tuesday, 03 May
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +17° +18° +17° +17° +17°
+16° +17° +16° +16° +16° +16°

    SENSILA KTIEB MARJAN NUMRU 4 (ikklikja fuq it-titolu biex tmur fuq aktar kotba marjani)   

X'artikli tistenna li taqra f'dan ir-raba ktieb:

EFESU U MARIJA; ID-DEHRIET MARJANI; IZ-ZWIEG TA’ MARIJA SSMA MA’ SAN GUZEPP; SAN GIUSEPPE MOSCATI U R-RUZARJU QADDIS; IL-MADONNA TAL-LAG GARBAGNA DI TORTONA; IL-MADONNA TAL-GRAZZJA; IC-CINTURA SAGRA TAL-MADONNA; XEBBA KOLLOK SETGHA....ITLOB GHALINA; PITTURA MARJANA; IS-SINJURA TA' L-IMHABBA; ID-DEVOZZJONI TAT-TLETT AVEMARIJIET; MARIJA L-GHAJN TAL-PACI.

IL-Biex issib xi suggett fis-sit, ittajpja l-isem fil-kaxxa u aghfas search


KRISTU QAWWA KONTRA X-XITAN  


Fost il-hafna talb li jtenni ezorcista, hemm wahda partikulari li ghandha qawwa kbira.

X’inhija?

Is-sacerdoti li jaghmlu ezorcismu dejjem jitolbu lil Alla biex iwarrab l-ispirtu l-hazin, “Fl-isem ta’ Gesu’ Kristu.” Ghal Satana, semplicement il-hoss ta’ isem Gesu’ jfakkru fit-telfa eterna tieghu. L-Isem jigbor fil-qosor it-tjubija u l-hniena ta’ Alla lejn l-umanita’, realta’ li x-xitan ma jiflahx ghaliha.

San Pawl jispjega l-qawwa ta’ l-isem ta’ Gesu’ fl-ittra tieghu lill-Filippin.

[Fil:2:9] Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet u żejjnu bl-Isem li hu fuq kull isem,[Fil:2:10] biex fl-isem ta' Ġesù  fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art –

il-ħlejjaq kollha jinżlu għarrkubbtejhom, [Fil:2:11] u kull ilsien jistqarr: "Ġesù Kristu hu l-Mulej, għall-glorja ta' Alla l-Missier."

Isem Gesu’ jimplika umilta’, virtu’ li Satana ma jippossedix u xi haga li hafna kittieba spiritwali jsostnu li kienet il-kawza tal-waqgha tieghu mis-sema. Satana jirrifjuta li jumilja lilu nnifsu u gie milqut fil-kburija u suppervja tieghu.

Matul hajtu Gesu’ habbar lid-dixxipli tieghu: “U dawn is-sinjali jakkumpanjaw lil dawk li jemmnu: f’ismi jkeċċu d-demonji” (Mark 16:17).

Jekk qatt thoss il-prezenza tal-hazen f’nofsok, semplicement tenni b’fidi kbira l-isem ta’ Gesu’  b’imhabba. Is-shaba mudlama tat-tentazzjoni tghib u tibqa’ biss il-prezenza ta’ Gesu’.

Huwa permezz ta’ l-isem ta’ Gesu’ li nistghu nelghbu l-ghedewwa spiritwali taghna u nibqghu maghquda mas-sigra tal-hajja.ottubru 2023


KUMMENTARJU


OTTUBRU

2023

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li issa huwa lest, biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

TLETT MINUTI MAL-PAPA 

IL-PAPA JFAHHAR LILL-FAMILJA LI GIET MAQTULA MINHABBA LI TAT KENN LILL-LHUD FI ZMIEN IN-nAZIZMU

(sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR -SETTEMBRU 

6 ta' Ottubru l-Ewwel Gimgha tax-Xahar

7 ta' Ottubru l-Ewwel Sibt tax-Xahar. F'dan il-jum niccelebraw ukoll il-festa tal-Madonna tar-Ruzarju.

13 ta' Ottubru L-Ahhar dehra tal-Madonna ta' Fatima.

Matul dan ix-xahar niftakru biex dejjem intennu t-talba tar-Ruzarju.

SUGGETTI VARJI

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ:

XHIEDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC....

IL-FESTA TA' SAN FRANGISK

ARKIVJU     SUGGETTI     VARJIIX-XAHAR TA' OTTUBRU HUWA DEDIKAT LILL- MADONNA TAR-RUZARJU


META TIFTAKAR TENNI SPISS: ..

SULTANA TAR-RUZARJU MQADDES, ITLOB GHALINA AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


FEJN IL-BNIEDEM MA RIFISX...........

IN-NATURA BAQGHET LI KIENET


Slideshow ta' xeni naturali mill-isbah

(ALLA GHAMEL KOLLOX TAJJEB U SABIEH)


ARKIVJU X'GHANDEK TKUN TAF 

(2017 -2022); (2023 -

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.

ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqraIL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex niftakru fihom kuljum ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


STEJJER GHAT-TFAL

RAKKONT


IT-TLETT AHWA -  Tlett ahwa ftehmu biex jaraw  min minnhom kien jara l-aktar ghax it-tlieta kellhom nuqqas ta' vizta. Imma ilkoll hargu ta' hmir. Ghaliex u kif?                   

SARA -    Din l-istorja tittratta dwar  tifla li mill-Indja sabet ruhha go kullegg fl-Ingilterra. Kellha  l-isfortuna li minn studenta saret qaddejja fl-istess kullegg li fih kienet titghallem. Ghaddiet xi zmien minn tbatija kbira, izda fost dik it-tbatija il-qalb taghha baqghet thobb lill-batut. U ta' dan giet ippremjata. KIF?


IS-SIKSPENZ   KAPITLU 12

jekk tidhol f'dan is-sit 

 https://inhobbnaqra.yolasite.com/

ghandek issib dawn ir-rakkonti ghat-tfal u xalata ohra ta' stejjer li jiena nzid kull xahar.


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

       8. ABRAHAM LINCOLN

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI


TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  

‘Ara Martin, ilek tparla minn mindu dħalt
illum. Għada ġib ’l ommok ħa nkellimha.’
‘Imma, Sir, ommi tgħid aktar minni!’


L-għalliema tal-aritmetika bdiet tagħmel il-mistoqsijiet: ‘Jason,kieku sibt tliet ewro f’but u ħames ewro f’but ieħor, x’kien ikollok?’
‘Il-qalziet ta’ ħaddieħor, Miss!’


Tommy: Naħseb li t-teacher tħobbni.
Ommu Mary: Kif taf li t-teacher tħobbok?
Tommy: Għax dejjem tħobb tagħmilli l-bews fil-pitazz tas-somom!


 

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

Make a free website with Yola