jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.


Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


AHBARIJIET U TAGHRIF IEHOR BIEX  WIEHED JINFORMA U JHEJJI RUHU GHAL L-AKBAR PROFITT  TA' RUHU

IL-HIN JGHADDI BLA MA JIEQAF.TAHLIHX. UZAH BIL-GHAQAL.

+17
°
C
H: +21°
L: +15°
Luqa
Tuesday, 03 May
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +17° +18° +17° +17° +17°
+16° +17° +16° +16° +16° +16°


 SENSILA KTIEB MARJAN  NUMRU 6 (ikklikja fuq it-titolu biex tidhol fil-ktieb)   

X'artikli tistenna li taqra f'dan is-sitt ktieb:

 MARIJA L-GPS GHAL GHAND GESU'.....il-madonna ta' ceriola....GHALIEX MARIJA MMAKULATA HIJA L-PROTETTRICI TA’ SPANJA U L-ARMATA TAGHHA.... xbihat marjani suwed famuzi madwar id-dinja...L-ISTORJA WARA X-XBIEHA TAL-MADONNA TAL-GHAJNUNA PERPETWA.....marija toffrilek idejha, imma titolbok xi haga wkoll....IL-VERGNI MARIJA TINDOKRA LIL DAWK LI JHOBBUHA....il-madonna ta' suyapa...IL-MADONNA TRID IXXERRED IL-GRAZZJI FUQNA L-BNEDMIN. INTI SER THALLIHA?.....hsibijiet ta' san pio minn pietralcina fuq il-madonna....IL-VERGNI IMMAKULATA GEWWA SAN JUAN DEL LOS LAGOS MESSIKU....il-festa ta' l-immakulata u l-folklore.


ghal aktar kotba precedenti, ikklikja fuq HAWN jew mur fuq il-MENU PRINCIPALI

Biex issib xi suggett fis-sit, ittajpja l-isem fil-kaxxa u aghfas search


NOVELLI - THOBBHOM IN-NOVELLI?

MELA HAWN WAHDA GHALIK....


JACK JAQLA' CITAZZJONI; GHALIEX?  AQRAHA SA L-AHHAR; IGIEGHLEK TAHSEB, TIKKOMMOVIK U TAGHMEL PROPONIMENT........

KOMPLI AQRA

My Example

L-ISPIRTU QADDIS

Filwaqt li x-xitan dejjem qed jakkuzana, l-Ispirtu s-Santu qieghed magenbna, bhala Avukat biex jiddefendina, innota l-Papa Frangisku. 

Ahna nirreferu ghal l-Ispitru Santa bhala Paraklitu li tfisser Konsolatur jew Avukat.

Dan ifisser li l-Ispirtu Santu qatt ma jitlaqna wahedna, hu qrib taghna bhal avukat li jassisti lill-akkuzat, bilwieqfa magembu.

 “U jissuġġerilna kif niddefendu lilna nfusna minn min jakkużana. Ejja nfakkru li l-akkuzatur il-kbir hu dejjem ix-xitan, li jpoggi gewwa fik id-dnub, ix-xewqa tad-dnub, il-ħażen.”

L-Ispirtu s-Santu “irid jibqa’ maghna: mhuwiex mistieden li jghaddi, li jigi biex jaghmlilna zjara ta’ kortesija. Huwa sieheb ghall-hajja, prezenza stabbli.”

Huwa Spirtu u jixtieq jghammar fir-ruh taghna. Huwa pacenzja u jibqa’ maghna anke meta naqghu. Jibqa’ ghax tassew ihobbna; ma jippretendix li jhobbna, u mbaghad ihallina wahedna meta l-affarijiet isiru diffiċli. Le. Huwa fidil, huwa trasparenti, huwa awtentiku.

“F’mumenti difficli”, qal il-Papa,” l-Ispirtu s-Santu jikkonslana, igibilna l-mahfra u l-qawwa ta’ Alla”.

U meta jpoggi l-izbalji taghna quddiemna u jikkoregina, jaghmel hekk bil-mod – dejjem ikun hemm it-timbru tat-tenerezza u s-shana tal-imhabba fil-vuci tieghu li titkellem mal-qalb.

Certament, l-Ispirtu, il-Paraklitu, huwa esigenti, ghax hu habib veru, fidil, li ma jahbi xejn, li jissuggerixxi x’ghandu jinbidel u fejn irid isir it-tkabbir. Imma meta jikkoregina, qatt ma jumiljana, u qatt ma jnissel sfiducja. Anzi, iwassal ic-certezza li b’Alla, nistgħu dejjem naghmluha. Din hi l-qrubija tieghu. Din hija certezza sabiha.

Avukat

L-Ispirtu mhux biss jiddefendina minn Satana, innota l-Papa, jiddefendina wkoll minna nfusna.

Jiddefendina minn min jakkużana: minna nfusna meta ma napprezzawx u ma nahfrux lilna nfusna, meta forsi naslu biex nghidu bejnietna nfusna li fallejna, li ahna ma ahna tajbin għal xejn.

Jiddefendina wkoll “mid-dinja li twarrab lil dawk li ma jaqblux mad-dettati u x-xejriet taghha [u] mix-xitan li hu ‘l-akkuzatur’  per eccellenza  li  jaghmel kollox biex inhossuna inkapaci u mhux kuntenti.”

Huwa l-Ispirtu s-Santu li jissuggerixxi kif wiehed iwiegeb ghal dawn il-“hsibijiet ta’ akkuzi”, qal il-Papa Franġisku.

Il-Paraklitu, jghid Gesù, huwa Dak li “jfakkarna f’dak kollu li qalilna Gesù” (ara  Ġw  14,26). Ifakkarna  , ghalhekk, fil-kliem tal-Vangelu, u b’hekk jghinna nwiegbu lix-xitan bil-kliem tal-Mulej stess . Ifakkarna, fuq kollox, li Gesù dejjem tkellem dwar il-Missier li hu fis-smewwiet, gharrafilna lill-Missier, u wera l-imhabba tal-Missier ghalina, li ahna wliedu. Jekk insejhu lill-Ispirtu, nitghallmu nhaddnu  l-aktar verità importanti tal-hajja li tipprotegina mill-akkuzi tal-hazen. U x'inhi l-aktar verità importanti fil-hajja? Li ahna ulied mahbubin ta’ Alla. Ahna ulied mahbubin ta’ Alla: din hija l-aktar verità importanti, u l-Ispirtu jfakkarna f’dan.

Insejħu lill-Ispirtu s-Santu? 

Nitolbuh spiss? 

Nisimgħu lehnu, kemm meta jinkuraggina kif ukoll meta jikkoregina?  

Niftakru li ahna ulied mahbubin ta’ Alla?

Il-Papa temm billi talab lil Marija biex “taghmilna docili ghall-vuci tal-Ispirtu s-Santu u sensittivi ghall-prezenza tieghu”.


LULJU  24

KUMMENTARJU


MEJJU

2024

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:


2018 2019 2020 2021

2022 2023

 

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li issa huwa lest, biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

TLETT MINUTI MAL-PAPA 

XERRED IL-MESSAGG TA' KRISTU

(sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR -LULJU

5 ta' Lulju l-Ewwel Gimgha tax-Xahar.

6 ta'Lulju l-Ewwel Sibt tax-Xahar.

16 ta' Lulju Festa tal-Madonna tal-Karmnu u l-ahhar Dehra ta' Lourdes

2 ta' Awwissu l-Ewwel Gimgha tax-Xahar.

3 ta' Awwissu l-Ewwel Sibt tax-xahar

15 ta'Awwissu l-Assunta jew Marija Mtella fis-sema. Obbligu tas-smigh tal-Quddies

SUGGETTI VARJI

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ:

XHIEDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC....

IL-MIXJA DUMNIKANA (pfd)

ARKIVJU     SUGGETTI     VARJIIX-XAHAR TA' LULJU HU DEDIKAT LID-DEMM IMQADDES TA' GESU'
 

META TIFTAKAR TENNI SPISS: ..

GRAZZI GESU' TALLI FDEJTNI AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


FEJN IL-BNIEDEM MA RIFISX...........

IN-NATURA BAQGHET LI KIENET


Slideshow ta' xeni naturali mill-isbah

(ALLA GHAMEL KOLLOX TAJJEB U SABIEH)

L-ewwel ghan huwa li kuljum taghmel ir-rieda ta' ALLA; it-tieni li taghmel dan skont kif jixtieq HU; it-tielet li taghmel dan ghaliex hekk jixtieq

ARKIVJU X'GHANDEK TKUN TAF 

(2017 -2022); (2023 - 2024 -

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.

ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqraIL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex niftakru fihom kuljum ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


STEJJER GHAT-TFAL

IL-KURCIFISS TA' TOM - Tom ma kienx xi tfajjel religjuz, imma meta gabruh maghhom omm u bintha, halli jghix fil-familja taghhom, bil-ftit il-ftit imbidel u sar zaghzugh religjuz.  Fuq ix-xoghol kien ezemplari, imma povru zaghzugh iltaqa' ma' mewta kiefra. Kif? Seta' jehles lil hajtu mill-mewt? Kompli aqra....

6 TOM JITLAQ LEJN IL-PORT

RAKKONT:  IS-SIGRA U Z-ZEWG VJAGGATURI

Vjaggatur jishet sigra. Din kellmitu hekk li b'dak li qaltlu staha. X'setghet qaltlu biex skuza ruhu?

jekk tidhol f'dan is-sit

 https://inhobbnaqra.yolasite.com/

ghandek issib dawn ir-rakkonti ghat-tfal u xalata ohra ta' stejjer li jiena nzid kull xahar.


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

       8. ABRAHAM LINCOLN

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

1.  ALESSANDRU L-KBIRIL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI


TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  Math Teacher: "If I have 5 bottles in one hand and 6 in the
other hand, what do I have?"
Student: "A drinking problem."


Question: Did you hear about the man with a broken left
arm and a broken left leg?
Answer: Don't worry he's "ALRIGHT" now


Marì daħlet quddiem l-avukat u wara li damet tgħid mhux ħażin,
spiċċat biex qaltlu: ‘Sur Avukat, issa aħjar tistaqsini xi ħaġa int,
għax taf kemm sirt ninsa!’
L-avukat dlonk saqsieha: ‘Sinjura, ġibt flus miegħek?’

 

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAK L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

Make a free website with Yola