jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.


ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqra


L-GHIRA

Ahna fid-dmir li nuru simpatija u mhabba wiehed lejn l-iehor. Madanakollu bniedem ghajjur kapaci jkisser dan il-vinklu li jghaqqadna ma’ xulxin. Bniedem ghajjur hu nieqes mill-virtu ta’ l-imhabba li hija l-fulkru li jzommna marbuta ma’ xulxin. Jippreferi li jara r-rovina ta’ ghajru.

Kull gid li niezel minn Alla fuq ta’ madwaru qisu daqqa ta’ stallet ghal ghajjur. Gia la darba ahna lkoll membri tal-gisem ta’ Kristu li huwa r-Ras, ahna ghandna nhabirku biex nikbru fil-ghaqda, imhabba, karita’ u zelu bejnitna. San Pawl jghallimna li ahna ghandna nkunu ferhanin ma’ min hu ferhan u mnikkta ma’ min hu mnikket.

Imma ‘l boghod milli jesperjenza dawn is-sentimenti hekk sbieh, l-ghajjur hu mehdi li jkisser lil ghajru bl-iskandli u l-kalunji. Jidhirlu li dan hu il-mezz ta’ kif iserrah il-bassezzi ta’ qalbu.

Hu dan il-vizzju ta’ l-ghira li gab hafna dizgwid u tahwid fid-dinja. Harsu lejn ir-rejiet u l-imperaturi kif dawn gew imnehhija minn fuq t-tron taghhom. Min gie maqtul, min gie avvelenat....... Dan sar ghax semplicement xi hadd ried johdilhom posthom u jirrenja minn flokhom. Fittex fil-fond ta’ l-istorja u, issib li kienet l-ghira li wasslet lil dawn it-tradituri li jimxu b’dan il-mod.

Ezempju iehor biex wiehed jifhem kemm hi kerha l-ghira u x’konsegwenzi koroh iggib maghha: Negozjant li jrid jahtaf in-negozju kollu ghalih. Jekk jara lil xi hadd qed jirnexxi, arah ixerred reklam hazin, jew jigdeb kontra n-negozjant kompetitur tieghu. Kemm haddiema jxerrdu gideb jew malafami kontra shabhom biex ta’ l-ahhar jidhru koroh u l-gid johduh huma? 

L-ghejra tnawwar kull relazzjoni sahansitra fil-familji, bejn ir-ragel u l-mara. Kemm joqghodu ghassa ta’ xulxin u jistudjaw kull pass li taghmel xi parti. Ir-rizultat hu glied kontinwu, akkuzi kontra xulxin u nuqqas ta’ paci bejnithom. X’infern ta’ hajja minhabba l-ghira!!!!

L-ghira hu dnub mishut li jgib il-firda bejn l-ahwa. Fil-mument li l-genituri ma jkunux gusti ma’ uliedhom fit-tqassim tal-gid taghhom timbet l-ghira u maghha ggib il-mibgheda, mibgheda li tista’ iddum snin u snin.

L-Ghira dehret ghal ewwel darba bejn l-ewwel ulied ta’ Adam u Eva, Abel u Kain. Kien minhabba l-ghira li Kain qatel lil huh Abel, ghax  is-sagrificcju ta’ Abel kien aktar maghgub quddiem Alla minn dak ta’ Kain. U bir-ragun ghax Abel kien joffri lil Alla l-ahjar offerti filwaqt li huh kien joffri l-aghar offerti.

Kemm saru dnubiet bis-sahha ta’ l-ghira. Kienet l-ghira li ulied Gakobb bieghu lil huhom Guzeppi, bhala lsir lin-negozjanti li kienu sejrin l-Egittu.

Kienet l-ghira li minhabba fiha l-Lhud qatlu lil Gesu’. Pilatu kien jaf li minhabba l-ghira l-Lhud gabu lil Gesu’ quddiemu.

L-ghira hija passjoni ghamja. Dan il-vizzju jista’ jahkem kemm lill-fqir kif ukoll lis-sinjur.  Tassew vizzju mishut li ma ssib tarfu mkien gia la darba tatih il-wisa’ fejn jahdem. Huwa perikoluz hafna l-vizzju ta’ l-ghira billi min hu mahkum minnu jahbih u bosta drabi jghattih bil-kappa tal-virtu jew hbiberija. L-ghira hija marda pubblika li minnha hadd ma jehles  jekk ma jkunx attent  b’seba’ ghajnejn. L-ghira thaffilna riglejn lejn it-telfien minghajr ma nindunaw.

Nitolbu l-Ispirtu Santu biex naghrfu l-istat tar-ruh taghna bil-grazzja Tieghu. Jekk ma tkunx il-grazzja Tieghu dejjem insibu xi skuza li tikkonvincina li ahna ma ghamilna ebda zball meta aggixxejna b’dak il-mod. 

Sigriet iehor biex nikxfu l-ghira ta’ go fina hija l-umilta’. Hekk kif is-suppervja tahbihulna, l-umilta tirrevelahulna. 


KUMMENTARJU


JANNAR

2021

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2021

2020

2019

2018

ara l-ewwel dan il-filmat biex tidhol fl-ispirtu tal-grajja evngelika, imbaghad iftah is-suggett li jidher hawn taht: IT-TEMPESTA TA' HAJJITNA.

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li ghalkemm ghadu taht kostruzzjoni, ghandu materjal bizzejjed biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)


IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

Hu wiehed mill-quizes li jinsabu fl-ARKIVJU u ara kemm inti familjari mal-Bibbja.

ARKIVJU

PAPA FRANGISK KAP TAL-KNISJA MQADDSA.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

Id-devozzjoni lejn San Mikiel (2)

Taghrif li forsi taf u xi haga ohra li qatt ma kont smajt biha.

IKKLIKJA L-KELMA ARKIVIJU BIEX TARA SUGGETTI OHRA.

Din is-sena nitfghu l-attenzzjoni taghna fuq l-intercessjoni ta' Marija Ssma. Hija ma thalli 'l barra lil hadd. Ixxerred il-grazzji li taha Binha fuq kull min jitlobha. Kulhadd ghandu bzonn l-ghajnuna taghha. X'inti tistenna biex tersaq lejha u bhala iben titlobha l-grazzji li ghandek bzonn. ? sensiela ta' mirakli marjani

 FRAR - IL-FEJQAN TA' JEAN-PERRY BELY


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA'  FRAR HU DEDIKAT LILL-FAMILJA TA' NAZARET

META TIFTAKAR GHID DIN IT-TALBA MATUL DAN IX-XAHAR: 

GESU' HARES LILL-FAMILJA TIEGHI MINN KULL GHAWC.IL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA

KAPITLU 8 PADRE PIO EZORCISTA

KAPITLU 9 PADRE PIO JAGHMEL BOSTA MIRAKLI

KAPITLU 10 L-ISPTAR  - CASA  SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA U L-AHHAR JIEM TA' PADRE PIO

KAPITLU 11 - IL-GLORJA TA' PADRE PIO U MIRAKLI OHRA

KAPITLU 12 - GHAJDUT TA' PADRE PIO

QARI QASIR GHAL KULL  JUM TAR-RANDAN BAZAT FUQ KWOTAZZJONIJIET TA' SAN PIJU MINN PIETRALCINA.

L-APPOSTLU TAL-HNIENA DIVINA


Gesu' jaghmel l-ewwel pass u jersaq lejna biex jaghtina l-ghajnuna tieghu - il-grazzja divina. Imbaghad ikun imiss lilna li nifthulhu santwarju ta' qalbna. Thallix ihabbat ghalxejn. 

Irid li tafda fih, inti min inti, u ghamilt x'ghamilt, u l-hniena divina tieghu tigi tghammar fik. Min ma ghandux bzonn il-Hniena Divina biex isalva ruhu?

Titlifx dan ic-cans.

L-appostlu tal-Hniena Divina, Santa Fawstina tesponilek u turik il-Hniena Divina ta' Gesu' - BAHAR IMMENS TA' GRAZZJI.

 


STEJJER GHAT-TFAL

L-AKKADEMJA TA' L-ANGLI 

1 KAPITLU ZEWG ANGLI JSIRU HBIEB

2. GEWWA L-AKKADEMJASERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2


6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

2.  GULJU CESARE

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

(BILLI QEGHDIN FID-SENA DEDIKATA LIL SAN GUZEPP TAJJEB LIT -TFAL JIFTHU DAN IL-KTEJJEB FUQ IL-HAJJA TIEGHU, U JAQRAWHA.  wara tista' tpingi l-istampi)SANTA TEREZA TA' KALKUTTA

AQRA L-HAJJA TAGHHA U PINGI L-ISTAMPI.

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL  


            


Tom : "How should I convey the
news to my father that I've failed?"
David: "You just send a telegram:
Result declared, past year's
performance repeated".


A young son asked, 'Is it true Dad, that in some parts of Africa a man doesn't know his wife until he marries her?'
Dad replied, 'That happens in every country, son.'


Teacher: “Johnny, what is the outside of a tree called?”
Johnny: “I don’t know.” Teacher: “Bark, Johnny, bark.”
Johnny: “Bow, wow, wow!”


Jordan: My teacher says I have to write more clearly.
Mom: That’s a good idea, Jordan.
Jordan: No, it’s not. Then she’ll know I can’t spell.
Teacher: What comes before 8?

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR

5 TA' FRAR L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

6 TA' FRAR L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

10 TA' FRAR JUM SAN PAWL. HEMM L-OBBLIGU TAS-SMIGH TAL-QUDDIES

11 TA' FRAR L-EWWEL DEHRA TA' LOURDES

aktar dati fi frar fejn fihom niftakru fid-dehriet ta' marija ssma gewwa lourdes: 14,18,19,20,21,23,24,25,27,28

17 TA' FRAR JIBDA' IR-RANDAN. HEMM L-OBBLIGU TAS-SAWM U ASTINENZA GHAL MIN HU OBBLIGAT LI JAGHMEL DAN.

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - ARTI SAGRA

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola