jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


IL-HIN JGHADDI BLA MA JIEQAF.TAHLIHX. UZAH BIL-GHAQAL.

+17
°
C
H: +21°
L: +15°
Luqa
Tuesday, 03 May
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +17° +18° +17° +17° +17°
+16° +17° +16° +16° +16° +16°
NIFTAKRU LI L-VAKANZI TAS-SAJF QEGHDIN HEMM BIEX NISTRIEHU.

TAJJEB HAFNA LI NAGHMLU HEKK.


IZDA NIFTAKRU WKOLL LI R-RUH MA GHANDHIEX VAGANZI. NIEHDU HSIEBHA UKOLL.

Qatt smajtu li tezisti relikwa ta' San Guzepp?  Jiena qatt, u int? Sirt naf biha meta kont qed naghmel ricerka fuq il-qaddis. X'tahseb li hija? Zgur li qatt ma jghaddilek minn mohhok. Imma dan inhalluh ghal meta nergghu niltaqghu?

Qatt kont taf li ghal kull jum tas-sena hemm titlu riservat lil Marija? Warajh, kull titlu ghandu storja, jew leggenda li fuqha hija msejsa d-devozzjoni lejn it-titlu li bih hija imzejna Marija.  Ghazilt ix-xahar ta' Mejju li qsamtu fi tlett partijiet.

L-EWWEL PARTI IT-TIENI PARTI IT-TIELET PARTI

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TIFTAH IL-KTIEB.

IL-Biex issib xi suggett fis-sit, ittajpja l-isem fil-kaxxa u aghfas search


IL-FIDI WAQT IT-TRIBULAZZJONIJIET   

 IL-FIDI FI ZMIEN TA’ GWERRA

Fr. Emil Kapaun fil-prezent huwa maghruf mill-knisja bhala l-Qaddej ta’ Alla. Kien sacerdot u kappillan ta’ l-armata amerikana waqt it-tieni gwerra dinjija u l-gwerra tal-Korea. Kien maqbud u mehud prugunier fil-kamp Korean u maqtul mill-kommunisti. Il-president Obama ddekorah bil-Medalja ta’ l-Unur wara mewtu.

Wera’ kuragg kbir meta kien isalva suldati midruba filwaqt li l-bullets kienu jvenvnu ma’ rasu. Ghen lil bosta suldati b’infjammazjoni kawzata mill-ksieh biex jimxu aktar minn 60 mil ghal kamp tal-prugunerija. Kien jghallem lis-suldati biex ikunu ta’ xiehda nisranija quddiem il-mexxejja tal-kamp. Kien jaghmel xoghlijiet li haddiehor ma kienx irid. Fi ftit kliem kien is-samaritan it-tajjeb ghas-suldati.

Huwa kien jitlob ma’ min kien ikun irid jinghaqad mieghu. Bata’ minn pulmonite u kellu trombosi f’saqajh. Il-kommunisti haduh l-isptar u hallewh imut hemm. Qabel halla lil shabu prugunieri huwa qalilhom: “Tinkwetawx ghalija. Jiena sejjer fil-post fejn dejjem xtaqt  u minn hemm nitlob ghalikom.”

WAQT IT-TRIBULAZZJONI FR EMIL ISSAHHAH AKTAR BIT-TALB U KIBER FIL-FIDI LI GHENITU JKUN XHUD AWTENTIKU TA’ KRISTU.

 FIDI WAQT IL-PERSEKUZZJONI

Thomas More  kien avukat, ragel tal-familja u missier u wasal biex gie imlahhaq kancillier ta’ l-Ingilterra. Fuq kollox kien bniedem ta’ fidi kbira u virtu’.

Kien elett fil-Parliament Ingliz u minn hawn beda’ l-inkwiet tieghu meta ir- re Neriku VIII  ried li l-ewwel zwieg tieghu ikun dikjarat null biex ikun jista’ jizzewweg lil Anna Boleyn.  Il-Papa cahad  it-talba tieghu . Thomas More sadanitant irrezenja bil-permess tar-re minhabba sahhtu. Meta Neriku VIII webbes rasu u zzewweg lil Katerina, More kien mistieden, izda dan irrifjuta li jmur billi ra li haga bhal  din  kontra l-principji nsara tieghu.

Ir-re ha ghalih u talbu biex jiehu gurament ta’ lealta’ lejh bhala kap tal-knisja ta’ l-Ingilterra. Thomas irrifjuta li jaghmel dan ghaliex qallu li l-Papa kien il-Kap tal-Knisja. Neriku qaflu fil-habs sa ma fl-ahhar qatalu rasu. Qabel ma miet Thomas More stqarr: “ Jiena l-qaddej tajjeb tar-re, izda l-ewwel u qabel kollox ta’ Alla.”

WAQT IL-PROVA TAL-FIDI TAGHNA BHAL THOMAS MORE IRRIDU NZOMMU SHIH MA’ DAK LI NEMMNU BIEX KIF QAL GESU’ “MIN MA JISTHIX JISTQARRNI QUDDIEM IL-BNEDMIN, JIENA MA NISTHIX NISTQARRU QUDDIEM MISSIERI TAS-SMEWWIET.”

 FIDI FI ZMIEN IL-MARD

Il-Papa San Girgor il-Kbir kien jirrenja lejn tmiem is-seklu 6 u l-bidu tas-seklu 7. Fis-sena 1590 faqet epidemija gewwa Ruma.

Huwa kien jemmen li t-talb iqanqal qalb Alla biex ikollu hniena mill-mizerji tal-bniedem. Ghalhekk huwa organizza sensiela ta’ purcissjonijiet li kellhom jibdew minn diversi nhawi, imma ilkoll kellhom jiltaqghu fil-Bazilka ta’ Santa Marija Maggiore. Waqt dawn il-purcissjonijiet kien jsir  talb u kant . L-immagini ta’ Marija Omm Alla inharget mill-Bazilka u ippartecipat mal-poplu fit-toroq. Jinghad li San Mikiel Arkanglu deher bix-xabla tieghu infjammata bin-nar u  dahhalha fil-ghant taghha hekk kif il-purcissjoni waslet hdejh, fil-post li llum huwa msejjah Kastel Sant’Anglu, biex tibqa’ kommemorata din il-grajja. Kien sinjal li Alla sema’ it-talba tal-poplu ruman. L-epidemija waqfet mill-ewwel u sar talb ta’ radd il-hajr lil Marija Omm Alla ghal intercessjoni taghha.

ALLA HUWA F’KONTROLL ASSOLUT TA’ DAK KOLLU LI JSEHH, MARD JEW EPIDEMIJA U KULL HAGA OHRA.  F’CIRKUSTANZI BHAL DAWN TRID TKUN IL-FIDI TAGHNA BIEX NACCETTAW DAWN IS-SOFFERENZI U NGHAQQDUHOM MAT-TBATIJIET TA’ KRISTU. MILL-BANDA L-OHRA NAGHMLU L-PARTI TAGHNA U NIEHDU DIK IL-MEDICINA ADATTA  U NUZAW  DAK KOLLU LI NAFU BIEX MA JINXTERIDX IL-MARD JEW MIKROBI. MA NIPPRETENDU QATT LI NKUNU MPRUDENTI BIL-HSIEB LI ALLA JGHINNA.

FI ZMIEN IL-MARD JEW EPIDEMIJA QATT MA GHANDNA NCEDU JEW NIPPANIKJAW, IZDA BHAL GREGORJU L-KBIR NITOLBU BIL-FIDI BIEX ALLA JBIEGHED MINNA KULL MARD B’TALB U PENITENZA.

lulju@


KUMMENTARJU


LULJU

2022

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2022

2021

2020

2019

2018

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li ghalkemm ghadu taht kostruzzjoni, ghandu materjal bizzejjed biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

TLETT MINUTI MAL-PAPA 

IL-PAPA JOFFRI RAKKOMMANDAZZJONI GHALL-JUM IN-NANNIET 19 TA' LULJU 

(sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR - LULJU/AWWISSU

1 TA' LULJU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR. INQADDSU DAN IL-JUM BIL-QUDDIESA U TQARBINA

2 TA' LULJU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR INQADDSU DAN IL-JUM BIL-QUDDIESA, TQARBINA U RUZARJU

16 TA' LULJU FESTA TAL-MADONNA TAL-KARMELU U L-AHHAR DEHRA TAL-MADONNA TA' LOURDES

5 TA' AWISSU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR. INQADDSU DAN IL-JUM BIS-SMIGH TAL-QUDDIES U TQARBINA.

6 TA' AWISSU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR. iMQADDSU DAN IL-JUM B'QUDDIESA, TQARBINA U RUZARJU

15 TA' AWISSU FESTA TA' MARIJA MTELLA FIS-SEMA

SUGGETTI VARJI

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ:

XHIEDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC....

JUM IN-NANNIET- 23 TA' LULJU

ZURUHOM TA' SPISS, ITOLBU GHALIHOM KULJUM U JEKK TIBGHATULHOM XI KARTOLINA TA' AWGURI TAGHMLU HAGA TAJBA HAFNA GHAX IN-NANNIET JIFHMU LI HUMA GHAD GHANDHOM POST FIL-QALB TAGHNA.


ARKIVJU     SUGGETTI     VARJI


IX-XAHAR TA' LULJU HU DEDIKAT DEMM IMQADDES TA' GESU'

META TIFTAKAR TENNI SPISS: ..

O DEMM IMQADDES TA' GESU, HARES IL-FAMILJA TIEGHI MINN KULL GHAWC

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq Marija taht diversi titoli. Insiru nafu kif nibtet id-devozzjoni lejha, mbnew diversi knejjes u kappellel f'gieha u x'wassal lil abitanti tal-post jatghuha dak it-titlu.

IL-MADONNA TA' MATERDOMINI

(IL-MADONNA TA' OMM ALLA)

ARKIVJU - MARYPAGE AQRA L-BIBBJA ON LINE

   

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.

ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqra

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU IL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU

KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA

KAPITLU 8 PADRE PIO EZORCISTA

KAPITLU 9 PADRE PIO JAGHMEL BOSTA MIRAKLI

KAPITLU 10 L-ISPTAR  - CASA  SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA U L-AHHAR JIEM TA' PADRE PIO

KAPITLU 11 - IL-GLORJA TA' PADRE PIO U MIRAKLI OHRA

KAPITLU 12 - GHAJDUT TA' PADRE PIO

QARI QASIR GHAL KULL  JUM TAR-RANDAN BAZAT FUQ KWOTAZZJONIJIET TA' SAN PIJU MINN PIETRALCINA.

Taghrif fuq il-qaddisa Santa Rita li l-knisja tfakkar fit-22 ta' Mejju.  Huwa maqsum fi tlett partijiet: 

1. TAGHRIF FUQ HAJJITHA; (ikklikja fuq it-titolu)

 2. IL-PRIVILEGGI LI L-GISEM U R-RELIKWI TA’ SANTA RITA JGAWDU(ikklikja fuq it-titolu)

3. IL-BELT TA' SANTA RITA.  (ikklikja fuq it-titolu)

(Il-hajja taghha hija ferm sabieha u tigbdek biex taqrah; u certu taghrif anqas jiena ma kont nafu.)

L-APPOSTLU TAL-HNIENA DIVINA


Gesu' jaghmel l-ewwel pass u jersaq lejna biex jaghtina l-ghajnuna tieghu - il-grazzja divina. Imbaghad ikun imiss lilna li nifthulhu santwarju ta' qalbna. Thallix ihabbat ghalxejn. 

Irid li tafda fih, inti min inti, u ghamilt x'ghamilt, u l-hniena divina tieghu tigi tghammar fik. Min ma ghandux bzonn il-Hniena Divina biex isalva ruhu?

Titlifx dan ic-cans.

L-appostlu tal-Hniena Divina, Santa Fawstina tesponilek u turik il-Hniena Divina ta' Gesu' - BAHAR IMMENS TA' GRAZZJI.

 


STEJJER GHAT-TFALIZ-ZEWGT IHBIEB VERI - Tommy u Gulju kienu hbieb veri. Kienu jghidulhom li wiehed huwa d-dell ta' l-iehor. Ghaliex?


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

       8. ABRAHAM LINCOLN

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

(BILLI QEGHDIN FID-SENA DEDIKATA LIL SAN GUZEPP TAJJEB LIT -TFAL JIFTHU DAN IL-KTEJJEB FUQ IL-HAJJA TIEGHU, U JAQRAWHA.  wara tista' tpingi l-istampi)L-ISTORJA TA' FAMILJA ROBINSON

TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  A police recruit was asked during the
exam, 'What would you do if you had to
arrest your own mother?' He answered,
'Call for backup.'Teacher: "Which book has helped you
the most in your life?"
Student: "My father's cheque book!"


 

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO


if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola