jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


IL-GIMGHA MQADDSA.

IS-SIT LI JOFFRILEK TAGHRIF VARJU FUQ PURCISSJONIJIET FI SPANJA, ITALJA U MADWAR ID-DINJA.

INFORMAZZJONI OHRA FUQ DIVERSI SUGGETTI BHAL MA HUMA R-RELIKWI EZISTENTI TAL-PASSJONI TA' GESU, IL-POSTIJIET LI FIHOM BATA GESU',  IL-QABAR TA' GESU' U HAFNA TAGHRIF IEHOR.

XI HAGA LI TOLQTOK ZGUR GHANDEK ISSIB.

ikklikja fuq it-titlu IL-GIMGHA MQADDSA BIEX TIDHOL FIS-SIT. -  JEW MUR FL-INDIRIZZ MURI HAWN TAHT

ilgimghamqaddsa.yolasite.com

QARI GHAL KULL GIMGHA TAR-RANDAN.   

1.L-ERBGHA TA' L-IRMIED                                                                                   5. IR-RABA GIMGHA

2. L-EWWEL GIMGHA                                                                                              6. IL-HAMES GIMGHA

3. IT-TIENI GIMGHA                                                                                                   7. HADD IL-PALM

4. IT-TIELET GIMGHA.

IL-HIN JGHADDI BLA MA JIEQAF.TAHLIHX. UZAH BIL-GHAQAL.

+17
°
C
H: +21°
L: +15°
Luqa
Tuesday, 03 May
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +17° +18° +17° +17° +17°
+16° +17° +16° +16° +16° +16°

       SENSILA KTIEB MARJAN (ikklikja fuq it-titolu biex tmur fuq aktar kotba marjani)

X'artikli tistenna li taqra f'dan it-tieni ktieb:

1 Il-MADONNA TAL-GRAZZJI (2)   2. MARIJA HIJA  BAHAR TA’ MRAR GHAD-DEMONJI  3 OMM TAL-PARIR IT-TAJJEB……ITLOB GHALINA

4. ID-DEVOZZJONI LEJN MARIJA ADDOLORATA   5. ID-DAR IMQADDSA GEWWA IL-BAZILKA TA’ LORETU   6. MARIJA OMM TAL-HNIENA    7. IT-TILMA TAL-MADONNA TA’ QUADALUPE 8. IS-SINJURA TA’ PIETRALBA, BOLZANO 9. PITTURA MARJANA 10. MARIJA, OMM ALLA, IL-GWIDA TAGHNA GHALL-JIEM TAS-SENA KOLLHA.   11. NOTI MARJANI 12. KIF IL-MADONNA HELSET LILL-PADRE PIO MINN ATTAKK VJOLENTI TAX-XITAN.

IL-Biex issib xi suggett fis-sit, ittajpja l-isem fil-kaxxa u aghfas search


KIF TAGHZEL BEJN ZEWG AFFARIJIET TAJBA

Xoghol ix-xitan huwa li jizra’ il-hazen biex jisraq l-erwieh. Jew ihajrek direttament ghad-dnub ( falli l-quddies tal-Hadd, abbuza minn xi awtorita li ghandek u b’ hekk tikkawza ingustizzja etc) jew  ipoggilek it-tajjeb u jibdlu f'inqas tajjeb.

Eżempju : “Għandi xi xoghol x’naghmel, imma jistaʼ jistenna sa ghada. Għandi nkun mal-familja tiegħi u nilgħab mat-tfal tiegħi.  Dan huwa l-ewwel dmir tieghi bhala genitur. Taf xiex? Nista' nhallihom jaraw it-TV għal ftit waqt li nispicca x-xogħol tieghi. Żewġ ghasafar b’gebla waħda. (Grazzi TV!)”

Kollox sew, ix-xogħol huwa ħaġa tajba; jipprovdi stabbiltà ekonomika għall-familja tieghek u sodisfazzjon personali għal xogħol magħmul tajjeb. Izda l-hin mal-familja tiegħek huwa prijorità oghla,  specjalment meta x-xoghol jista’ jistenna sa ghada. 

 U minghajr ma tintebah, ix-xitan ikun qed jistiednek ghar-rebgha. Ihajrek taghzel dak li huwa inferjuri.

Dejjem aghzel dak li huwa superjuri. Ghandna lil San Frangisk de Sales. Quddiemu kellu zewg affarijiet: jikteb fuq Alla jew jirgha l-poplu tieghu. It-tnejn kienu hwejjeg tajba, izda huwa ghazel li jkun rghaj tal-merhla afdata f’idejh

Santa Tereża ta’ Lisieux kellha esperjenza simili. Kienet sempliċi zaghżugha meta daħlet fil-Karmelu. Qabel ghamlet dan il-pass xtaqet issir missjunarja, imma Alla wrieha li l-qdusija taghha hija iggibha minn hajja monastika. Hemm hija talbet ghall-missjoni, ghall-konverzjonijiet……..  Hija qatt ma waslet sa truf l-art fiżikament, iżda l-ispirtu tagħha kien meqjus denju tal-unur ta’ Patruna tal-Missjunarji wara l-kanonizzazzjoni tagħha. 

Filwaqt li Alla żamm is-sodisfazzjon tax-xewqat qaddisa tagħha fuq l-art, Hu taha l-missjonijiet kollha bl-abbundanza wara li rċieviet l-premju etern tagħha.

Illum il-knisja ghazlitha bhala patruna tal-missjonjiet.

Halli lil Alla ikun il-fulkru li bih taghmel id-decizzjoniet tieghek ta’ kuljum. Itlob dejjem u kuljum.

Immexxi mir-rieda ta’ Alla permezz ta’ dawn ir-rigali, l-ghażla tiegħek tkun ovvja: aghzel dejjem dak li huwa superjuri.

jannar 2023@


KUMMENTARJU


JANNAR

2023

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li issa huwa lest, biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

TLETT MINUTI MAL-PAPA 

IL-PAPA JGHIDILNA KIF GHANDU JKUN IS-SERVIZZ LI NAGHTU LILL-PROXXMU TAGHNA

(sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR - FRAR

2 ta' Frar festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej quddiesa u tqarbina

3 ta' Frar l-ewwel Gimgha tax-Xahar quddiesa u tqarbina

4 ta' Frar l-ewwel Sibt tax-xahar quddiesa tqarbina u ruzarju

10 ta' Frar FESTA TA' SAN PAWL MISSIERNA quddiesa u tqarbina FESTA KMANDATA

RANDAN - 22 TA' FRAR. OBBLIGU TA' SAWM U ASTINENZA. KOMPLI DAN IR-RANDAN BIT-TALB U PENITENZA BI THEJJIJA GHA GHID

SUGGETTI VARJI

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ:

XHIEDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC....

PARIR TA’ SAN PIO MINN PIETRALCINA DWAR IL-PREZENZA TA’ L-ANGLU KUSTODJU

ARKIVJU     SUGGETTI     VARJIIX-XAHAR TA' FRAR HU DEDIKAT LILL-FAMILJA MQADDSA


META TIFTAKAR TENNI SPISS: ..

O GESU' IEQAF DEJJEM MAL-FAMILJA TIEGHI. AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


FEJN JINGHAD IR-RUZARJU, HEMM ISSIB IL-PACI U T-TRANKWILLITA' -

 SAN GWANN BOSCO.


ARKIVJU X'GHANDEK TKUN TAF 

(2017 -2022); (2023 -

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.

ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqra

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU IL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex niftakru fihom kuljum ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


STEJJER GHAT-TFAL

L-ISKRIVAN TA' FIRENZE - storja bl-istampi, ta' tifel li habb hafna lil missieru

RAKKONT

 IL-QASRIJA VOJTA -  Frangisku ha sehem bhat-tfal l-ohra ta' l-imperu fil-kompetizzjoni li hejja s-sultan. Imma quddiem is-sultan mar b'qasrija vojta. X'destin kien hemm lest ghalih? 


SARA -    Din l-istorja tittratta dwar  tifla li mill-Indja sabet ruhha go kullegg fl-Ingilterra. Kellha  l-isfortuna li minn studenta saret qaddejja fl-istess kullegg li fih kienet titghallem. Ghaddiet xi zmien minn tbatija kbira, izda fost dik it-tbatija il-qalb taghha baqghet thobb lill-batut. U ta' dan giet ippremjata. KIF?

KAPITLU 6 BECKY

jekk tidhol f'dan is-sit 

 https://inhobbnaqra.yolasite.com/

ghandek issib dawn ir-rakkonti ghat-tfal u xalata ohra ta' stejjer li jiena nzid kull xahar.


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

       8. ABRAHAM LINCOLN

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI


TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  


Għalliem staqsa lit-tfal: ‘Hawn xi ħadd
minnkom li sema’ bil-pjaneta li dehret
dan l-aħħar u kienet ilha ma tidher
ħafna?’
‘Iva Sir,’ wieġeb Salvu, ‘dik li sab il-kappillan il-ġdid merfugħa fis-sagristija.’


Għalliem: Fost l-Opri tal-Ħniena liema
jidhirlek li hija l-isbaħ?
Tifel: Żur il-morda.
Għalliem: U għaliex?
Tifel: Għax missieri tabib!


L-għalliema tal-aritmetika bdiet tagħmel il-mistoqsijiet:
‘Mark, kieku sibt ħames ewro f’but u ħdax-il ewro fil-but l-ieħor, x’kien ikollok?’
‘Il-qalziet ta’ ħaddieħor, Miss!"

 

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

Make a free website with Yola