jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.


ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqra


KUMMENTARJU

GHIX HAJJA TAJBA BIEX TFEJJAQ ID-DINJA IMKISSRA

 Jinghad li G.K.Chesterton wiegeb ghall-mistoqsija ta' The Times li staqsietu hekk: " X'hawn hazin fid-dinja tal-lum?" b'din ir-risposta: "Jiena t-tort." Bhal Chesterton, ahna rridu nsibu twegiba wkoll.

Aktar ma jghaddi zmien, aktar qed nsiru maqsuma bejnitna . Il-mentalita' ta' ahna kontra huma dejjem qed tikber specjalment d'dan iz-zmien ta' teknologija meta l-medja socjali tisqina mibgheda, ghira, glied, abort u qtil u nsulti wiehed lil iehor u tigglorifika modi "civilizati" ta' kif tehles mid-dghajjef u dawk bla bzonn fis-socjeta' taghna.

Din l-attidudni minn dejjem kienet sa mill-waqa' tal-bniedem. L-ghadu tal-bniedem li huwa x-xitan jrid jifred u jsaltan.

Irridu naghmlu l-parti taghna biex infejqu d-dinja zghira kemm hi zghira. Hekk ghamlu l-qaddisin meta feggew skandli, persekuzzjonijiet u dlamijiet. Bdew minnhom infushom u dan jghodd ghalina lkoll illum.

Il-problema tad-dinja hija jiena u inti.  Nonqsu li nghixu hajja bizzejjed tajba. Nitbieghdu minn Alla. Ahna dghajfa u ncedu ghat-tentazzjonijiet. Il-glieda bejn it-tajjeb u l-hazin tbaqbaq go fina. Id-dinja tridna li ahna nimxu kif tixtieq hi skont ir-regoli taghha. Hafna drabi bosta huma dawk li jithanbqu fuq hwejjeg bla bzonn, jahlu hafna energija  fuq hwejjeg li jghaddu u jitilfu kull sens li b'hajjithom jevangelizzaw lil ta' madwarhom.

 Is-soluzzjoni ghal dawn il-problemi tad-dinja tal-lum hija li nghixu bhala vera dixxipli ta' Kristu. Xhud ta' Kristu jumilja lilu nnifsu ghax hu jaf seww li huwa midneb bhal haddiehor. Jaghder ghalhekk lil ghajru qabel ma jghaddi gudizzju fuq ghemil il-proxxmu tieghu fuq il-medja socjali jew jghaddi kumment quddiem l-ohrajn. Il-korrezzjoni fraterna ghandha bhala pedament l-Imhabba.

 L-Imhabba u l-umilta' huma zewg ingredjenti biex nersqu aktar lejn l-ohrajn anke lejn dawk li ma naqblux maghhom. It-talb taghna ghandu jkun ghajnuna biex inressqu lill-midimbin lejn Alla ghaliex wara kollox hija l-grazzja ta' Alla li taghmel dan. Ahna nizirghu, imma huwa l-Ispirtu Qaddis ta' Alla li jgib il-konverzjoni fl-erwieh. Il-verita' ingibuha quddiem il-bnedmin, imma ma nistghux naghmluha b'manjiera li tbaxxi d-dinjita' tal-bniedem.

 Il-problema hemm barra fid-dinja hija jiena. Jiena midneb. Ghazilt il-hazin fuq it-tajjeb. Inqast milli nhobb il -familja, hbieb, girien, ahwa fi Kristu u l-barrani bhalma Kristu jhobbhom.

 Nibdew minna nfusna. Naghzlu biex inhobbu ahjar lil Alla, naghzlu biex inhobbu lil ohrajn bil-fatti, nitolbu lil Alla l-grazzja tieghu biex inkunu l-qaddisin li jixtieqna Hu, ma inkunux ghodda ta' firda, izda ta' ghaqda, anke ma' dawk li jahsbuha differenti minna.

Hekk inkunu qed naghmlu pass zghira biex intejbu lid-dinja. Wara kollox kull ma hu kbir dejjem beda' permezz ta' pass zghir.

april 2021


KUMMENTARJU


APRIL

2021

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2021

2020

2019

2018


ara l-ewwel dan il-filmat biex tidhol fl-ispirtu tal-grajja evngelika, imbaghad iftah is-suggett li jidher hawn taht: IL-MARA ADULTERA U GESU'

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li ghalkemm ghadu taht kostruzzjoni, ghandu materjal bizzejjed biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

QABEL TIBDA' TAQRA ARA DAN IL-FILMAT ZGHIR BIEX TIDHOL FL-ISPIRTU TAL-MESSAGG TA' KRISTU.

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li ghalkemm ghadu taht kostruzzjoni, ghandu materjal bizzejjed biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  20162015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)


IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

Hu wiehed mill-quizes li jinsabu fl-ARKIVJU u ara kemm inti familjari mal-Bibbja.

ARKIVJU

PAPA FRANGISK KAP TAL-KNISJA MQADDSA.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

IS-SANTWARJU TA' SAN MIKIEL FIL-GARGANO

Taghrif li forsi taf u xi haga ohra li qatt ma kont smajt biha.

IKKLIKJA L-KELMA ARKIVIJU BIEX TARA SUGGETTI OHRA.

Din is-sena nitfghu l-attenzzjoni taghna fuq l-intercessjoni ta' Marija Ssma. Hija ma thalli 'l barra lil hadd. Ixxerred il-grazzji li taha Binha fuq kull min jitlobha. Kulhadd ghandu bzonn l-ghajnuna taghha. X'inti tistenna biex tersaq lejha u bhala iben titlobha l-grazzji li ghandek bzonn. ? sensiela ta' mirakli marjani

 MARZU - IL-KONVERZJONI TA' RATISBON


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' APRIL HU DEDIKAT LIL
GESU' EWKARISTIJA

META TIFTAKAR GHID DIN IT-TALBA MATUL DAN IX-XAHAR: 

GESU' TA' QALB HANINA, AGHMEL LI MHABBTEK TIKBER FINA.IL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA

KAPITLU 8 PADRE PIO EZORCISTA

KAPITLU 9 PADRE PIO JAGHMEL BOSTA MIRAKLI

KAPITLU 10 L-ISPTAR  - CASA  SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA U L-AHHAR JIEM TA' PADRE PIO

KAPITLU 11 - IL-GLORJA TA' PADRE PIO U MIRAKLI OHRA

KAPITLU 12 - GHAJDUT TA' PADRE PIO

QARI QASIR GHAL KULL  JUM TAR-RANDAN BAZAT FUQ KWOTAZZJONIJIET TA' SAN PIJU MINN PIETRALCINA.

L-APPOSTLU TAL-HNIENA DIVINA


Gesu' jaghmel l-ewwel pass u jersaq lejna biex jaghtina l-ghajnuna tieghu - il-grazzja divina. Imbaghad ikun imiss lilna li nifthulhu santwarju ta' qalbna. Thallix ihabbat ghalxejn. 

Irid li tafda fih, inti min inti, u ghamilt x'ghamilt, u l-hniena divina tieghu tigi tghammar fik. Min ma ghandux bzonn il-Hniena Divina biex isalva ruhu?

Titlifx dan ic-cans.

L-appostlu tal-Hniena Divina, Santa Fawstina tesponilek u turik il-Hniena Divina ta' Gesu' - BAHAR IMMENS TA' GRAZZJI.

 


STEJJER GHAT-TFAL


L-AKKADEMJA TA' L-ANGLI 

1 KAPITLU ZEWG ANGLI JSIRU HBIEB

2. GEWWA L-AKKADEMJA

3. FIL-KLASSI  SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

2.  GULJU CESARE

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

(BILLI QEGHDIN FID-SENA DEDIKATA LIL SAN GUZEPP TAJJEB LIT -TFAL JIFTHU DAN IL-KTEJJEB FUQ IL-HAJJA TIEGHU, U JAQRAWHA.  wara tista' tpingi l-istampi)L-IMHABBA BISS TEHLISNA.

STORJA BL-ISTAMPI GHAT-TFAL

TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL  

            

An Old Italian’s Tomato Garden


An old Italian lived alone in New Jersey. He wanted to plant his annual tomato garden, but it was very difficult work, as the ground was hard. His only son, Vincent,
who used to help him, was in prison. The old man wrote a letter to his son and described his predicament.


Dear Vincent,
I am feeling pretty sad because it looks like I won’t be able to plant my tomato garden this year. I’m just getting too old to be digging up a garden plot. I know if you were here my troubles would be over. I know you would be happy to dig the plot for me, like in the old days.
Love, Papa


A few days later he received a letter from his son.
Dear Papa,
Don’t dig up that garden. That’s where the bodies are buried.
Love, Vinnie

At 4 a.m. the next morning, FBI agents and local police arrived and dug up the entire area without finding any bodies. They apologized to the old man and left. That same day the old man received another letter from his son.


Dear Papa,
Go ahead and plant the tomatoes now. That’s the best I could do under the circumstances.
Love, Vinnie

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR

5 TA’ MARZU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

6 TA’ MARZU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

19 TA’ MARZU FESTA TA’ SAN GUZEPP

AKTAR DEHRIET TA’ LOURDES

aktar dati fi frar fejn fihom niftakru fid-dehriet ta’ marija ssma gewwa lourdes: 14,18,19,20,21,23,24,25,27,28, MARZU 1,2,4,25

26 TA’ MARZU JUM ID-DULURI

28 TA’ MARZU HADD IL-PALM

IT

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola