jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT

 

MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA


L-UMILTA' IL-PEDAMENT TA' KOLLOX  

 

Ahseb ftit: ghaliex Alla jfittex bnedmin dghajfa meta jkun ifittex mexxejja ghall-pjanijiet tieghu? Ghamel dan ma’ Mose,’ ma’ Samwel u David.  Ghazel lil Sawl meta dan kien jifhem li ma huwa xejn, imma meta dan haseb li lahaq is-seba’ sema b’idejh, allura Alla keccih minn mexxejj, irrigettah mi-servizz Tieghu.

Fit-Testment il-Gdid kien hemm Persuna Kbira, Sawl, li umilja ruhu u sar Pawlu, Persuna Zghira u Alla ghazlu biex ikun missjunarju kbir.

Alla jhobb lil dawk li huma umli, li jaghrfu li kollox gej Minnu, kollox Ghalih u kollox Bih.

Hafna miz-zmien taghna, nghixuh bhallikieku Alla ma jezistix, imma jezisiti tassew.   Fl-istorja ta’ David u Golia Alla hu Haj u Haj fil-verita’. Huwa jinteressah dwar dak li jkun qed isehh madwarna u nistghu nserrhu rasna fuq dan. Huwa jinvolvi ruhu qabel ma ahna ninvolvu ruhna fil-grajja.

Alla ma jimpressjonax ruhu ghax il-bniedem jaghmel lilu nnifsu kbir. Huwa veru li l-bniedem ghamel u qed jaghmel hafna affarijiet kbar, sbieh u ta’ gid ghall-umanita’. 

Meta jsib mezzi biex ifejjaq mard gravi, meta jivvinta magni biex ihaffef it-toqol tal-hajja ......juru li l-bniedem huwa tassew intelligenti.  Imma din l-intelligenza ma ghandix titla’ ghar-rasu u jaghmel lilu nnifsu daqs Alla, bhallikieku xejn  u hadd ma jista’ ghalih.  Ghax il-bniedem li jaghmel hekk ikun jixbah li wiehed li qed jispara l-pizelli u jipprova jimpressjona lil dak li ghandu bomba atomika.

Meta Alla jara li l-bniedem jissupervja ma jiehux pjacir ghax dak kollu li ghandu l-bniedem gie moghti lilu minghand Alla u b’xejn. 

ALLA JINQEDA’ BISS BIN-NIES UMLI.

Bhalma tghid Marija fil-Magnificat, Alla gholla lic-ckejknin u jbaxxi lil min hu gholi

Fl-Iskrittura ghandna l-grajja ta’ David u Golia. Din l-istorja ma ghandiex x’taqsam mal-kobor fiziku taghhom – David kien ghadu daqsxejn ta’ tfajjel u Golija kien ragel kbir jsejhulu ggant – imma aktar kellha x’taqsam ma’ kif kienu jahsbuha. David kien umli u jattribwixxi li kollox kien gej minghand Alla, Golia kien jiftahar li bis-sahha tieghu ser jeqred lil Izraeliti.

Din il-verita’ tidher ukoll fil-hajja ta’ Mose’. Huwa ghadda 40 sena jhossu li kien xi haga (meta kien jghix fil-Palazz tal-Farawn) u ghal 40 sena ohra hu sar xejn (ghax harab fid-dezert jghix ta’ rghaj) . F’dawn l-40 sena huwa gharaf x’jista’ jaghmel Alla bi bniedem li kien iqis lilu nnifsu bhala xejn billi issa kien jghix ta’ rghaj.  Li tkun rghaj tindokra n-nghag hija tassew esperjenza umli  wara li tkun ghaddejt parti kbira minn hajtek tghix bhala princep. Meta ccekken quddiem Alla, Alla seta’ juzah b’mod ta’ l-ghageb bhala l-hellies u mexxejj tal-poplu Izraelita.

Niehdu ezempju iehor: Salamun kien l-iben privileggjat tal-kbir re David, maghzul biex ikun ir-re successur wara missieru biex jiggverna lil Izrael. Seta’ hass u fehem li kien kapaci li jmexxi lill-poplu bil-hiliet tieghu. Madankollu hu umilja ruhu quddiemAlla u talbu d-dehen u l-ghaqal, zewg kwalitajiet mehtiega f’mexxejj biex jiggwida gens hekk kbir bhalma kien il-poplu ta’ Izrael. U Alla meta ra li Salamun fehem li hu jiddependi Fuqu, tah mhux biss dehen u ghaqal izda hafna u hafna gid iehor materjali. 

Fit-Testment il-gdid meta Gesu’ kien mistoqsi minn kien l-akbar fis-saltna tas-sema, Huwa ghazel tifel ckejken, qieghdu f’nofshom u ddikjara li dawk li huma umli bhat-tfal jaraw is-saltna tas-smewwiet.

Forsi l-fatt li Sawl u Golia kienu fizikament kbar tela’ ghar-rashom il-hsieb li kienu jistghu jaghmlu kollox wahedhom. Dan jigri meta nakkwistaw hafna fama, niksbu bosta gid, nirbhu l-loghba taghna jew ikollna successi b’xi mod jew iehor. Nibdew nahsbu li ahna sirna xi haga. Kif tghid l-Iskrittura fil-ktieb tal-Proverbji: [Prov:16:18] Qabel  il-qerda tiġi l-kburija, u qabel il-waqgħa t-tkabbir. Dan certament jiddeskrivi l-grajjiet ta’ swied il-qalb ta’ Golia u Sawl.

Ta’ kuntrast kbir kien David li f’ghajnejn Alla kien bniedem umli u bla ebda pretensjonijiet. Dak kollu li sehh f’hajtu huwa bil-wisq akbar minn dak li seta’ jitlob.

Tkun quddiem ghajnejna dak li kiteb Thomas À Kempis :

“Fittxu dejjem l-inqas lok u jinghata lilkom l-aktar gholi.  Quddiem il-gudizzju ta’ Alla, l-akbar huma dawk li jqishom lilhom infushom bhala xejn. 

Inhallu l-esperjenza taghna jew ta’ haddiehor tghallimna li l-umilta’ biss tressaqna quddiem Alla..

Jalla l-Mulej jara fina dak li jixtieq Hu.


lulju 2019 @KUMMENTARJU


GUNJU

2019

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2019

2018

 SENSIELA TA' STEJJER QOSRA BL-INGLIZ MIGBURA FI KTEJJEB ZGHIR U LI JWASSLU MESSAGG TA' DUTTRINA.

epamphlet (1)  epamphlet (3)

epamphlet (2)  AQRA L-BIBBJA ON LINE

 

FL-OKAZZJONI TA JUM L-OMM (filmat zghira bl-ingliz) ARA L-ISTORJA U TGHALLEM IBZA' GHAL OMMOK. ITLOB GHALIHA, U OFFRILHA L-GHAJNUNA TIEGHEK FIL-BZONN.


A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU 

Hu wiehed mill-quizes li jinsabu fl-ARKIVJU u ara kemm inti familjari mal-Bibbja.

ARKIVJU


PAPA FRANGISK IKELLMEK.

KUN AF X'QIEGHED JGHID IL-PAPA MEXXEJ TAL-KNISJA KATTOLIKA BILLI TIKKLIKJA FUQ 

ID-DISKORS TIEGHU TA' L-ANGELUS FIL-QOSOR.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

IT-TIFSIRA NOBBLITA' L-ANGELUS

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq festi marjani li jigu celebrati matul dak ix-xahar partikulari. Naraw l-origini taghhom u x'messagg iwasslulna.

LULJU- IS-SINJURA TAL-PATROCINJU JEW DIFIZA


ALBUMS MARJANI

IX-XAHAR TA' LULJU HUWA DEDIKAT LID-DEMM PREZZJUZ TA' GESU'

Mounting created Bloggif

META TIFTAKAR GHID MATUL DAN IX-XAHAR:

DEMM IMQADDES TA' GESU' KUN GHALINA S-SALVAZZJONI TA' RUHNA.

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

X

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez gentiru u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


L-ISTORJA TAX-XAHAR


1. IL-GGANT U L-MUNTANJA    SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA
2.  GULJU CESARE
1.  ALESSANDRU L-KBIR


Zmien ilu saret l-Ostensjoni tal-Lizar Imqaddes gewwa Turin qed jigi prezentat taghrif fuq din ir-relikwija adattat ghat-tfal. Il-prezentazzjoni ghandha tkun ta' interess ukoll ghal adulti. 

ikklikja fuq il-kliem biex tiftah il-ktieb.

il-lizar ta' kristu

GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.


AQRA NOTAMENTI QOSRA FUQ KARATTRI BIBBLICI


TBISSIMA GARANTITA U XI DAHQA WKOLL

 A small boy turned to his Aunt Edna and said: "My Goodness, you're ugly!" 
       
      His mother overheard the remark and was appalled. 
       
      She took him to one side and gave him a real telling-off before ordering him to go back and say sorry to Aunt Edna. 
       
      Suitably chastened, the boy went over and said quietly: 
       
      "Aunt Edna, I'm sorry you're ugly."

-------------------------------------

 A little girl made a cup of tea for her mother. 
       
      "I didn't know you could make tea," said mom taking a sip. 
       
      "Yes, I boiled some water, added the tea leaves like you do, and then strained it into a cup. But I couldn't find the strainer, so I used the fly swatter." 
       
      "What!" exclaimed mom, choking on her tea. 
       
      "Oh, don't worry. I didn't use the new fly swatter. I used the old one."


AVVIZI

QADDES DAWN IL-JIEM BIS-SMIGH TAL-QUDDIES, TQARBIN U XI TALB IEHOR PRIVAT.

LULJU


5 TA' LULJU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

6 TA' LULJU - L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

AWISSU

2 TA' AWISSU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

3 TA' AWISSU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR.

6 TA' AWISSU - IT-TRASFIGURAZZJONI TAL-MULEJ

15 TA' AWISSU - TLUGH FIS-SEMA TA' MARIJA SSMA- L-ASSUNTABEDA' IS-SAJF U MIEGHU BDEW UKOLL IL-VAKANZI. NIXTIEQILKOM IL-VAKANZI T-TAJBA, NIFTAKRU BISS LI R-RUH MA GHANDHIEX VAKANZI, TRID TIBQA' TIFTAKAR F'ALLA

 Cerca un Santo

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola