jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.

Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


FILWAQT LI NIXTIEQILKOM LI TGAWDU KULL MISTRIEH U PACI L-VAKANZI TAS-SAJF, NITAKFRU LI R-RUH MA GHANDIEX VAKANZI. NAHSBU UKOLL LI GHANDNA DOVERI LEJN ALLA X'NAQDU.

IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.


ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqra


KUMMENTARJU

TLETT PARIRI GHAL TROBBIJA TAJBA

 

Wahda omm tistqarr li ghandha esperjenza ghat-trobbija tat-tifel taghha xejn posittiva. L-attitudni taghha lejn binha adoloxxenti kienet wahda pjuttost qarsa. Tghid: " Nittrattah b'manjiera li anqas biha ma nittratta lill-barranin; mieghu inkun harxa. Nirrabja wisq mieghu u sahansitra nzomm f'qalbi ghalih. U nistqarr li din l-imgieba tieghi jixraqilha korrezzjoni. Ghalhekk tlabt gwida lill- persuna habiba  tieghi, Susan Merill, esperta fit-tmexxija ta' l-ulied, persuna li stqarret li ghaddiet minn nuqqasijiet, rabbiet hamest ulied u qasmet  dak li tghallmet mieghi. "

 Wissietni biex quddiemi npoggi ghan principali wiehed dak li naghmel li nista' biex inrabbi lit-tifel jikber fil-gherf, f'sahhtu u fil-grazzja quddiem Alla.

 "Ftakar li inti l-ewwel imhabba ta' ibnek. Fil-futur meta ibnek ikun ifittex tfajla l-ghazla tieghu tkun fuq tfajliet li jixbhu lilek. Jekk ahna kapaci nghallmu lil uliedna biex ikunu twajba, huma generalment jaghzlu tfajla twajba ghaliex jafu xi tfisser tjubija".

 "Trobbija tajba titlob li l-omm ikollha s-sabar bhala l-pedament tat-tjubija. Trid tkun omm ta' sabar kbir biex tiffaccja l-provokazzjoni, l-isfortuna u r-rabja li thabbat wiccek kuljum minhabba t-tfal."

 "Bhalma t-trobbija tat-tfal  huwa xoghol li dejjem u kuljum ghaddej u qatt ma jieqaf hekk ukoll ahna bhala ommijiet. Il-maternita' ghallmitni li nhobb aktar fil-fond, nifrah u nikbi, napprezza l-paci, nahdem biex inkun pacenzjuza, nezercita t-tjubija, u nafda f'Alla filwaqt li kontinwament nikkontrolla lili nnifsi.   Hekk kif ahna l-ommiiet nikbru, hekk ukoll uliedna. Hekk kif quddiemna jitfaccaw l-isfidi li daqqa nirbuhom, ohra nitilfuhom, hekk jigri f'uliedna. Kif inhobbu ahna, uliedna jhobbu ukoll."

 

(Dak li jinghad ghal l-omm jghodd ukoll ghall-missier.)

 


LULJU  2021 @


KUMMENTARJU


APRIL

2021

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:

2021

2020

2019

2018

ara l-ewwel dan il-filmat biex tidhol fl-ispirtu tal-grajja evngelika, imbaghad iftah is-suggett li jidher hawn taht: GHAJJAT LIL KRISTU SA MA TINHANAQ

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li ghalkemm ghadu taht kostruzzjoni, ghandu materjal bizzejjed biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

TLETT MINUTI MAL-PAPA FUQ 

IT-TALB HUWA NIFS IL-HAJJA (sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

SUGGETTI VARJI 

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ: XIEHDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC...

L-INNU TAR-REBHA- is6 u 7 episodji

KITBA IMMAGINATTIVA TA' SAN GORG PRECA FUQ SAN MIKIEL

Taghrif li forsi  giataf u xi haga ohra li qatt ma kont smajt biha.

IKKLIKJA L-KELMA ARKIVIJU BIEX TARA SUGGETTI OHRA.

IX-XAHAR TA' LULJU HU DEDIKAT LID-DEMM L-AKTAR GHAZIZ TA' KRISTU GESU'

META TIFTAKAR GHID DIN IT-TALBA MATUL DAN IX-XAHAR: 

O DEMM IMQADDES TA' GESU' GHINNI NIRBAH L-GHADU TAR-RUH TIEGHI.

Din is-sena nitfghu l-attenzjoni taghna fuq l-intercessjoni ta' Marija Ssma. Hija ma thalli 'l barra lil hadd. Ixxerred il-grazzji li taha Binha fuq kull min jitlobha. Kulhadd ghandu bzonn l-ghajnuna taghha. X'inti tistenna biex tersaq lejha u bhala iben titlobha l-grazzji li ghandek bzonn. ?

sensiela ta' mirakli marjani

GUNJU - IL-MADONNA TA' SILUVA (1)

LULJU - IL-MADONA TA' SILUVA (2)


ARKIVJU - MARYPAGE AQRA L-BIBBJA ON LINE

 GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

Fix-xahar ta' April, Papa Frangisk hareg Ezortazzjoni Appostolika jisimha Gaudete et Exsultate (Ifirhu u Thennew). Ebda nisrani ma ghandu jonqos li jkun jaf il-kontenut interessanti u attwali taghha.

 Ikklikja fuq  it-titlu Gaudete et Exsultate biex tidhol fil-pagna  u tara x'messagg irid iwassallilna l-Papa Frangisk.

L-ewwel parti - KULHADD IMSEJJAH GHALL-QDUSIJA

It-tieni parti- IL-PERIKLI GHALL-QDUSIJA

It-tielet parti - IL-PROGRAMM TA' GESU' GHALL-QDUSIJA

Ir-raba parti - MEZZI OHRA TA' QDUSIJA

Il-hames u l-ahhar parti - IX-XITAN TASSEW JEZISTI. NAHARBU MINNU IL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex wiehed jiftakar kuljum fihom ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

IR-ROKNA TA' SAN PIO MINN PIETRELCINA


  Il-hajja ta' dan il-patri frangiskan, San Pio minn Pietrelcina, qaddis ta' zminijietna, issahhar lil kull min jaqraha. Dan l-ahhar gie f'idejja ktieb fuq hajtu li tant interessani li hsibt li naqilbu ghall-malti u naqsmu maghkom b'mod ta' kapitlu kull xahar. Tajjeb li meta wiehed tolqtu xi haga, jieqaf jahseb ftit fuqha ghax dak ikun il-mument li fih dan il-patri jkun qed iqarribna lejn Alla.

 KAPITLU 1 PIETRELCINA, IL-BENNIENA TA’ PADRE PIO — IL-FAMILJA U L-PREDESTINAZZJONI TIEGHU

KAPITLU 2. IL-VOKAZZJONI RELIGJUZA TIEGHU.

KAPITLU 3  L-ISTIGMATI JEW IL-PJAGI TA' KRISTU


KAPITLU 4 IR-RIHA TFUH TA' QDUSIJA

KAPITLU 5 IL-BILOKAZZJONIJIET TA' PADRE PIO

KAPITLU 6  KONFESSUR TAJJEB

KAPITLU 7  PADRE PIO MEQJUS BHALA  PROFETA

KAPITLU 8 PADRE PIO EZORCISTA

KAPITLU 9 PADRE PIO JAGHMEL BOSTA MIRAKLI

KAPITLU 10 L-ISPTAR  - CASA  SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA U L-AHHAR JIEM TA' PADRE PIO

KAPITLU 11 - IL-GLORJA TA' PADRE PIO U MIRAKLI OHRA

KAPITLU 12 - GHAJDUT TA' PADRE PIO

QARI QASIR GHAL KULL  JUM TAR-RANDAN BAZAT FUQ KWOTAZZJONIJIET TA' SAN PIJU MINN PIETRALCINA.

L-APPOSTLU TAL-HNIENA DIVINA


Gesu' jaghmel l-ewwel pass u jersaq lejna biex jaghtina l-ghajnuna tieghu - il-grazzja divina. Imbaghad ikun imiss lilna li nifthulhu santwarju ta' qalbna. Thallix ihabbat ghalxejn. 

Irid li tafda fih, inti min inti, u ghamilt x'ghamilt, u l-hniena divina tieghu tigi tghammar fik. Min ma ghandux bzonn il-Hniena Divina biex isalva ruhu?

Titlifx dan ic-cans.

L-appostlu tal-Hniena Divina, Santa Fawstina tesponilek u turik il-Hniena Divina ta' Gesu' - BAHAR IMMENS TA' GRAZZJI.

 


STEJJER GHAT-TFAL

L-AKKADEMJA TA' L-ANGLI

(STORJA TA' ANGLI ZGHAR LI GEW MAGHZUL BIEX IKUNU ANGLI KUSTUDJI)

1 KAPITLU ZEWG ANGLI JSIRU HBIEB

2. GEWWA L-AKKADEMJA

3. FIL-KLASSI 

4. FIL-GNIEN TA' L-EDEN

5. IL-GALLETTINA

06 IL-PRANZUSERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

       8. ABRAHAM LINCOLN

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

2.  GULJU CESARE

1.  ALESSANDRU L-KBIR

IL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI.

(BILLI QEGHDIN FID-SENA DEDIKATA LIL SAN GUZEPP TAJJEB LIT -TFAL JIFTHU DAN IL-KTEJJEB FUQ IL-HAJJA TIEGHU, U JAQRAWHA.  wara tista' tpingi l-istampi)L-ISTORJA TA' FAMILJA ROBINSON

TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  

Mela żewġ anzjani ltaqgħu l-Belt u ftehmu li jixtru palju. Wara li għadda ftit taż-żmien iżżewġ anzjani reġgħu ltaqgħu.

Waħda staqsiet lill-oħra: ‘Kif, il-palju tiegħek ġa tqattagħlek?’

Ix-xwejħa l-oħra qaltilha: ‘Għaliex tiegħek ma tqattagħlekx?’

‘Heqq, skont kif trewwaħ. Inti kif kont trewħu l-palju tiegħek?’ qaltilha.

‘Inxengel il-palju mar-riħ,’weġbitha l-oħra.

‘Eh, mela għalhekk. Jien rasi nxengel mhux il-palju!’


AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR

IL-GIMGHA 2 TA' LULJU L-EWWEL GIMGHA TAX-XAHAR

IS-SIBT 3 TA' LULJU L-EWWEL SIBT TAX-XAHAR

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAH L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

 

if you would like to follow a one minute reflection view this blog

Make a free website with Yola