jesusandmary

CHRISTUS VINCIT...CHRISTUS REGNAT....CHRISTUS IMPERAT


MISSION STATEMENT

L-iskop ta' dan is-sit huwa li jinxtered il-messagg nisrani li sfortunatament f'dawn iz-zminijiet bosta jwarrbuh.

Is-sit huwa ppjanat ghall-familja kollha, ghall-kbar, ghall-genituri u anke ghat-tfal.  Il-pagni JesusPage u Mary Page huma mahsuba biex inisslu fina devozzjoni lejn il-Qalb ta' Gesu' u ta' Marija li jum wiehed ghad jirbhu d-dinja minkejja li fid-dinja hawn hafna hazen.

Wiehed jista' jiehu quiz bibbliku biex jittestja kemm ghandu konoxxenza tal-Kelma t'Alla. Is-sezzjoni tal-Papat fil-knisja ghanda turi t-triq iebsa li ghaddiet minnha l-knisja matul iz-zminijiet u l-hidma taghha fost il-bnedmin. Is-sit joffri wkoll ahbarijiet fuq il-knisja kattolika. Fi ftit kliem huwa magazine kattoliku ghal kulhadd.


Dan is-sit jiena nqieghed taht il-protezzjoni ta' Gesu' u Ommu Marija biex jaghmlu mill-qarrejja tieghu nsara maturi ghal zminijietna halli jkunu dawl ghal dawk ta' madwarhom.


AHBARIJIET U TAGHRIF IEHOR BIEX  WIEHED JINFORMA U JHEJJI RUHU GHAL L-AKBAR PROFITT  TA' RUHU

IL-HIN JGHADDI BLA MA JIEQAF.TAHLIHX. UZAH BIL-GHAQAL.

+17
°
C
H: +21°
L: +15°
Luqa
Tuesday, 03 May
See 7-Day Forecast
Wed Thu Fri Sat Sun Mon
+18° +17° +18° +17° +17° +17°
+16° +17° +16° +16° +16° +16° SENSILA KTIEB MARJAN NUMRU 5 (ikklikja fuq it-titolu biex tidhol fil-ktieb)   

X'artikli tistenna li taqra f'dan il-hames ktieb:

MARIJA L-MARA TAT-TALB ......VERGNI TA’ SAN LUQA GEWWA BOLOGNA .....TALBA LILL-MADONNA TAL-HLAS. ......RAKKONT MARJAN - MARIJA REFUGJU TAL-MIDIMBIN ... IL-MADONNA TAL-GRAZZJA GEWWA ……(6) L-IDEA TA’ MARIJA FL-ETERNITA’ .....PITTURA MARJANA .......IL-MADONNA TAR-RASHA MGEMBA TINSAB FI VJENNA. ......IL-MADONNA TAL-HLAS (LA MADONNA DEL PARTO) ...... REGINA TAL-PACI…….ITLOB GHALINA .......POEZIJA TALBA LILL-MADONNA TAL-PATROCINJU..........IL-MADONNA TAL-VITORJA - 

ghal aktar kotba precedenti, ikklikja fuq HAWN jew mur fuq il-MENU PRINCIPALI

Biex issib xi suggett fis-sit, ittajpja l-isem fil-kaxxa u aghfas search


My Example

 IL-PROBLEMI FIL-HAJJA.    

NITLOB IR-RUZARJU, IMMUR QUDDIESA... GHALIEX JIGRILI AFFARIJIET HZIENA?

 

Gesù qatt ma qal li s-segwaci tieghu li ma jkollhomx problemi; anzi........

Wahda mara jisimha Vida minn zmien ghal zmien tistqarr  li qassis gizwita halla impatt kbir fuqha b’wahda mill-omelji tieghu.

Is-sacerdot tkellem dwar mara li kienet tattendi l-quddies kuljum. Titqarben u titlob. Gurnata wahda resqet lejh wara l-Quddiesa u qaltlu b’qalb tqila:

“Missier, jien inwettaq l-obbligi kollha tieghi bhala Nisranija . Immur Quddiesa kuljum, nitlob ir-Ruzarju, nghin lil min nista’, imma madankollu nhabbat wicci ma’ problemi li ma jhallunix nghix fil-paci.”

It-twegiba tas-sacerdot kienet: “ Gesù qatt ma qal li min jimxi warajh mhux ser ihabbat wiccu ma’ diffikultajiet fil-hajja, imma li jaghtik is-sahha li ghandek bzonn biex teghlebhom. ”

“Qatt ma ser nehilsu mid-diffikultajiet kollha, ghall-inqas mhux f'din id-dinja," qal. "Huma parti mill-hajja."

“Il-paci, dik il-paci li jaghtina Kristu, hija interjuri. Nistghu nippossjeduha minkejja l-problemi kollha taghna. Jekk inhobbu u nafdaw fil-Kelma tieghu, ikollna l-paci ,” spjega.

Zied jghid_ “Il-problemi taghna ma nehilsuhx minnhom ghax nghixu hajja aktar migbura f’Alla. Hemm vers fil-Bibbja li jispjegah b’mod car hafna.” Huwa fetah il-Bibbja u qara dan li gej:

1Ibni, jekk tiġi biex taqdi lill-Mulej

ħejji ruħek għat-tiġrib.

2Kun sinċier f’qalbek u żomm sħiħ,

biex ma tinfixilx fi żmien l-għawġ.

3Ingħaqad miegħu u titilqux,

u tikber fil-ġieħ fi tmiem ħajtek.

4Kulma jiġi fuqek ilqgħu,

u żomm sħiħ fit-tibdil li jumiljak.

5Għax id-deheb jippruvawh fin-nar,

u n-nies magħżula fil-forn tal-umiljazzjoni.

6Afda fil-Mulej u jieqaf miegħek,

żomm triqatek dritti u ittama fih.

7Intom li tibżgħu mill-Mulej stennew ħnientu,

u toħorġux mit-triq li ma tmorrux taqgħu.

 “ Sirak 2:1-7 ”.

IL-FROTT TAT-TBATIJA

“Il-Bibbja,” kompla l-qassis, “ghandha diversi versi li jispjegawlna ghaliex it-tbatija u d-diffikultajiet mhux dejjem ikunu hziena kif jidher.”

“Ghalkemm it-tbatija hija inevitabbli, nistghu naghtuha sens, li huwa li ahna noffruha, naccettawha biex taghti frott ghall-eternita’”.

San Pawl fl-ittra lir- Rumani 5:3-5 jinkoraggixxi lill-qarrejja tieghu b’dan il-kliem:

 3Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi, għax nafu li s-sofferenza ġġib is-sabar, 4is-sabar irawwem il-ħila, il-ħila t-tama. 5U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna.

Issa taf. It-tbatija hija parti mill-hajja. Hadd ma jhobb ibati - dan huwa naturali - imma jekk tbati, ghallinqas aghtiha tifsira, offriha ghal ghan qaddis. Itlob ghall-konverzjoni tal-midinbin, foqra, il-qdusija tas-sacerdoti taghna, tal-familji, taz-zghazagh... Hemm hafna affarijiet li ghalihom tista’ toffri t-tbatija tieghek!

Qaddis kien jghid: “Ahjar tkun fuq is-salib ma’ Gesù milli thares lejh minn taht.”

Hallini naqsam sigriet mieghek: fi zminijiet ta’ prova nhobb immur quddiem it-Tabernaklu u nzur lil Gesù.

Hu dejjem hemm, lest biex jghinna, biex isahhah ir-ruh taghna, biex ifarragna.

Kuragg! Kun pacenzjuz u itolbu bil-fidi. Alla jberikna.

marzu 2024

KUMMENTARJU


MARZU

2024

GHAL ARKIVJI KUMMENTARJU:


2018 2019 2020 2021

2022 2023

 

IL-PELLEGRIN NISRANI huwa wiehed mill-kotba ta' San Gorg Preca. Il-qaddis jikteb il-grajjiet li minnhom ghaddha Gesu' f'sentenza wahda, jaghmel talba u jislet proponiment. Huwa ktieb li jghin hafna lil min irid jimxi wara Gesu'. Zur is-sit IL-PELLEGRIN NISRANI, li issa huwa lest, biex wiehed jibda' jduq it-taghlim bnin li hareg mill-kitba ta' San Gorg Preca. 

mill-pinna ta' san gorg preca

(minuta meditazzjoni)

sena  2019 2018, 2017,  2016

2015, 2014, 2013, 20112010

20092008

TLETT MINUTI MAL-PAPA 

IL-PAPA jistedinna biex nitolbu ghall-paci

(sub titoli bl-ingliz)

PAPA FRANGISK,KAP TAL-KNISJA KOLLHA

NITOLBU GHALIH.

AVVIZI GHAL DAN IX-XAHAR -FRAR

1 ta' Marzu L-ewwel Gimgha tax-xahar.

2 ta' Marzu l-Ewwel Sibt tax-xahar.

19 ta' Marzu festa ta' San Guzepp

22 ta' Marzu Tifkira ta' Marija Addolorata

29 ta' Marzu l-Gimgha l-Kbira OBBLIGU TAS-SAWM U ASTINENZA

31 ta' Marzu l-Ghid il-Kbir

SUGGETTI VARJI

SENSIELA TA' ARTIKLI LI JITTRATTAW FUQ:

XHIEDA GHAL KRISTU, KUMMENTI QOSRA FUQ IT-TAGHLIM TA' GESU', SLIDESHOWS ETC....

GHALIEX SAN FILIPPU U SAN GAKBU GHANDHOM IL-FESTA TAGHHOM FL-ISTESS JUM?

ARKIVJU     SUGGETTI     VARJIIX-XAHAR TA' MARZU HU DEDIKAT LIL SAN GUZEPP

META TIFTAKAR TENNI SPISS: ..

SAN GUZEPP TA' QALBEKSAFJA ITLOB GHALIJA AQRA L-BIBBJA ON LINE

 


FEJN IL-BNIEDEM MA RIFISX...........

IN-NATURA BAQGHET LI KIENET


Slideshow ta' xeni naturali mill-isbah

(ALLA GHAMEL KOLLOX TAJJEB U SABIEH)

ARKIVJU X'GHANDEK TKUN TAF 

(2017 -2022); (2023 - 2024 -

GHALIEX FIL-PROBELMI U DIFFIKULTA' TAL-HAJJA MA NAGHMLUX BHALU U NITOLBU L-PROTEZZJONI TA' GESU' U MARIJA.

IKKLIKJA FUQ IT-TITLU AMERICAN BALLAD BIEX TARA L-FILMAT.

(DAN INTBAGHTLI MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)IEQAF FTIT HAWN U AHSEB SEW. ARA DAN IL-FILMAT QASIR KEMM HU ADDATTAT GHALL-MUMENTI TAL-LUM.

(DAN INTBAGHAT MINN WIEHED MILL-QARREJJA TA' DAN IS-SIT.)

IKKLIKJA FUQ IL-KELMA THOUGHT BIEX TIDHOL FUQ IL-FILMAT

A SENIOR CITIZEN GIVES AN ADVICE ( ANZJAN JAGHTI PARIR)

IKKLIKJA FUQ IT-TITOLU A SENIOR CITIZEN (anzjan jaghti parir) biex tiftah filmat qasir bl-ingliz. Ara taqbilx ma' dak li jghid...............

POEZIJA TA' TIFHIR F'GIEH KRISTU SULTAN FIL-FESTA TIEGHU, NHAR IL-25 TA' NOVEMBRU, 2018

IS-SENA GUZEPPINA MNEHDIJA MILL-PAPA FRANGISK BEJN IT-8 TA' DICEMBRU 2020 U T-8 TA' DICEMBRU 2021 HIJA CERTAMENT SENA TA' BARKA SPIRITWALI BILLI JISTGHU JINTREBHU INDULGENZJI PLENARJI BILLI WIEHED IHARES  CERTI REGOLI.


MATUL DAN IZ-ZMIEN IL-FIDILI SER IKOLLHOM L-OPPORTUNITA' LI BIT-TALB U GHEMEJJEL TAJBA JAKKWISTAW BL-INTERCESSJONI TA' DAN IL-QADDIS, KAP TAS-SAGRA FAMILJA TA' NAZARET KULL GHAJNUNA BIEX L-UMANITA' TIRBAH U TEHLES MINN KULL TIGRIB U TRIBULAZZJONIJIET SOCJALI LI QED JASSEDJAW LID-DINJA FIL-PREZENT.

ID-DOKUMENT -IS-SENA GUZEPPINA..........kompli aqraIL-PARABBOLA TAT-TALENT

IL-PARABBOLA TAL-FARIZEW U L-PUBLIKAN

IL-PARABBOLA TA'  L-IMHALLEF U L-ARMLA

IL-MUNITA TA' CESARE

IS-SEJHA TA' MATTEW

GESU', IL-LEBBRUZ U AHNA

NITHEJJEW GHALL-MIGJA TAL-MESSIJA

INTI L-MESSIJA.

IEQAF U FITTEX KLIL GESU'

  zjarat lill- knejjes, basilici u katidrali u dak li joffru.

      Zjara virtwali fejn wiehed jista' jammira l-arkitettura u l-arti fil-katidrali, bazilici u knejjes ohra kattolici.

  sensiela ta' stejjer qosra b'messagg nisrani

 diversi artikli biex niftakru fihom kuljum ghax xi darba tkun tmissna l-istess xorti ahna wkoll.

  informazzjoni dwar suggetti fuq il-knisja, bibbja u hwejjeg religjuzi ohra.

 
 1.  tghallem il-katekizmu mill-esperjenza ta' Stefano u Berta;  
2. niskopru lil alla;      3.randy u ohtu debbie jghallmuna

Din is-serje, ir-raba wahda fis-sensiela Katekizmu ghat-Tfal hija mahsuba biex it-tfal jitghallmu jirbhu dak li hu difettuz fil-karattru taghhom. Hija sensiela imsejsa fuq stampi bi ftit kliem li jghin dan l-skop. 

L-ewwel lezzjoni -NELGHBU T-TRASKURAGNI 
It-tieni lezzjoni - LA TGERGIRX JEW TGEMGEM 
 It-tielet lezzjoni - LA TQARRAQX -
Ir-raba lezzjoni - LA TKUNX DIZUBBIDJENTI

Il-ktieb ta' l-Atti ta' l-Appostli  - migbur f'episodji illustrati ghat-tfal. Gheziez genituri u katekisti heggu lit-tfal jaqraw il-KELMA TA' ALLA.

BILLI L-FILES TA' DIN IS-SERJE KIENU SWF U DAWN IT-TIP TA' FILES INQATGHU U MA GHADHOMX JAHDMU IZJED FUQ IL-BROWSERS, QED NERGA' NTELLA DAN IS-SERJE F'FORMAT IEHOR. ISSA HUMA KOLLHA LESTI U WIEHED JISTA' JERGA' JACCESHOM.

TREASURE CHEST VOL 10 (Billi dawn il-magazines huma kollha grafika bil-kulur aghti ftit tal-hin sabiex jidhru fuq l-iskreen.)

 


STEJJER GHAT-TFAL

IL-KURCIFISS TA' TOM - Tom ma kienx xi tfajjel religjuz, imma meta gabruh maghhom omm u bintha, halli jghix fil-familja taghhom, bil-ftit il-ftit imbidel u sar zaghzugh religjuz.  Fuq ix-xoghol kien ezemplari, imma povru zaghzugh iltaqa' ma' mewta kiefra. Kif? Seta' jehles lil hajtu mill-mewt? Kompli aqra....

3 Mrs. Kelly tkellmu fuq Alla

RAKKONT: IL-KENNIES TA' ISTAMBUL - Il-Cadi jew imhallef ta' Istambul inganna wiehed kennies li fdalu somma flus, izda wahda mara li xtaqet tghin lill-kennies biex jiehu flusu lura, fasslet pjan.X'kien?

jekk tidhol f'dan is-sit

 https://inhobbnaqra.yolasite.com/

ghandek issib dawn ir-rakkonti ghat-tfal u xalata ohra ta' stejjer li jiena nzid kull xahar.


SERJE TA' TAGHRIF KULTULARI GHAT TFAL DWAR GRAJJIET STORICI, u PERSUNAGGI .

SENSIELA NUMRU 2

       8. ABRAHAM LINCOLN

7. FLORENCE NIGHTINGALE     

6. NAPULJUN BONAPARTE

SENSIELA NUMRU 1

5 SIR FRANCIS DRAKE

4. INVENZJONIJIET

3. IL-GWERRA TA' MITT SENA

1.  ALESSANDRU L-KBIRIL-LIZAR TA' KRISTU

TAGHRIF FUQ IR-RELIKWIJA GHAZIZA LI TINSAB F'TURIN
GHAL AKTAR KOTBA IKKLIKJA FUQ IL-KLIEM IL-KTIEB TIEGHI.

SENSIELA TA' KOTBA MIKTUBA GHAT-TFAL BI STIL HAFIF U DIVERENTI


TBISSIMA GARANTITA U DAHQA WKOLL  The Thief confesses


A thief is going to confess to the parish and approaching the confessional sees that the priest has fallen asleep inside. In that it sees that it has a beautiful watch on the wrist and without being able to resist it removes it very carefully. Then gently wakes him up:
-Father, I have come to confess... I happen to have stolen a watch. Do you want it?
-Me? Not at all. You must return it to its owner.
-But he said he doesn't want it.
Well, in that case, keep it.

 

 Cerca un Santo

JEKK TINTERESSAK L-ARTI SAGRA

IFTAH DIN IT-TIEQA.

ARTI SAGRA -  ARTI SAGRA - 

 

L-ISTORJA TAL-KRUCJATI

JEKK TINTERESSAK....DIN GHALIK

 - sensiela ta' artikli fuq it-twelid taghhom, x'ghamlu u kif spiccaw

 

l-ewwel krucjata(1),   l-ewwel krucjata (2),  

it-tieni krucjata it-tielet krucjata,  

 ir-raba krucjata (1)   ir-raba krucjata (2)

 

MIRAKLI EWKARISTICI

KIF TISTA' MA TEMMINX?

SENSIELA TA' MIRAKLI LI JURU L-PREZENZA TA' KRISTU HAJ BIL-GISEM, BID-DEMM BIR-RUH U D-DIVINITA' FL-ISPECI KONSAGRATI.

8. IL-MIRAKLU TA' SANTAREM, PORTUGAL.

7. IL-MIRAKLU TA' PATIERNO'

6. IL-MIRAKLU F'AVIGNON U MORROVALLE  

5.IL-MIRAKLU TA' CASCIA   

4. IL-MIRAKLU TA' BOLSENA         

3. IL-MIRAKLU TA' AMSTERDAM  

2. IL-MIRAKLU TA' SIENA  

1. IL-MIRAKLU TA' LANCIANO

Make a free website with Yola