jesusandmary

KUMMENTARJU 2021    ARKIVJU

IL-PACI.


L-ewwel jum tas-sena huwa dedikat ghall Paci. 

Ftit tal-jiem ilu fakkarna l-festa ta’ Dak li twieled ghalina biex mill-gdid ihabbibna mal-Missier u bejnitna.

Imma l-Paci tezisti fid-dinja meta quddiem ghajnejna naraw tant glied u tilwim bejn il-familji, glied bejn il-partiti, gwerrer bejn pajjiz u iehor, serq, vjolenza, ingustizzji u qtil. Dan il-gwaj kollu huwa rizultat tad-dnub, ghaliex il-bniedem tbieghed minn Alla. Spicca jahseb fih innifsu u ma jimpurtahx la mill-Hallieq tieghu u anqas minn ta’ madwaru. Jahseb biss fuq kemm ser jikkmanda lil haddiehor, kemm ser jistghana, kemm ser igawdi. Bniedem mimli bih innifsu li kollox idur madwaru. Lil Alla mhux biss jaghmlu fil-gemb izda jqisu li ma jezistix.

U minkejja laqghat bejn kbarat tad-dinja kif ser inxettlu mill-gdid il-paci, insibu li ghadna fejn konna jekk mhux aghar ukoll.

Fallejna wahda nobis!

Ghaliex minghajr Alla xejn ma jista’ jsir, ghaliex il-hidma tal-bniedem li mhux ibbazata fuq r-rieda ta’ Alla kollox huwa duhhan li jtir mar-rih. Il-vera paci ma tista’ qatt isehh. Mhux hekk kantaw l-Angli…U PACI FL-ART LILL-BNEDMIN TA’ RIEDA TAJBA.

Mela t-tluq taghna biex nizirghu l-paci irid jkun gej minn hawn: Rieda tajba fundata fuq ir-rieda ta’ Alla. Il-Paci li gejja minn naha ta’ Alla hija don li ma ghandux prezz. Jehtieg li jkollna l-paci ta’ Alla f’qalbna biex nistghu nxerrduha, ghaliex hadd ma jaghti minn dak li ma ghandux.

Induru lejn Alla u nitolbuh bhala wliedu li jitfa’ fina l-paci tieghu li ahna tlifna bi dnubietna. U nersqu wkoll lejn Omm Kristu ghax ahna ilkoll uliedha u tridna li nuru l-imhabba taghna wiehed lejn l-iehor.KUMMENTARJU


JANNAR 2021L-GHIRA


Ahna fid-dmir li nuru simpatija u mhabba wiehed lejn l-iehor. Madanakollu bniedem ghajjur kapaci jkisser dan il-vinklu li jghaqqadna ma’ xulxin. Bniedem ghajjur hu nieqes mill-virtu ta’ l-imhabba li hija l-fulkru li jzommna marbuta ma’ xulxin. Jippreferi li jara r-rovina ta’ ghajru.

Kull gid li niezel minn Alla fuq ta’ madwaru qisu daqqa ta’ stallet ghal ghajjur. Gia la darba ahna lkoll membri tal-gisem ta’ Kristu li huwa r-Ras, ahna ghandna nhabirku biex nikbru fil-ghaqda, imhabba, karita’ u zelu bejnitna. San Pawl jghallimna li ahna ghandna nkunu ferhanin ma’ min hu ferhan u mnikkta ma’ min hu mnikket.

Imma ‘l boghod milli jesperjenza dawn is-sentimenti hekk sbieh, l-ghajjur hu mehdi li jkisser lil ghajru bl-iskandli u l-kalunji. Jidhirlu li dan hu il-mezz ta’ kif iserrah il-bassezzi ta’ qalbu.

Hu dan il-vizzju ta’ l-ghira li gab hafna dizgwid u tahwid fid-dinja. Harsu lejn ir-rejiet u l-imperaturi kif dawn gew imnehhija minn fuq t-tron taghhom. Min gie maqtul, min gie avvelenat....... Dan sar ghax semplicement xi hadd ried johdilhom posthom u jirrenja minn flokhom. Fittex fil-fond ta’ l-istorja u, issib li kienet l-ghira li wasslet lil dawn it-tradituri li jimxu b’dan il-mod.

Ezempju iehor biex wiehed jifhem kemm hi kerha l-ghira u x’konsegwenzi koroh iggib maghha: Negozjant li jrid jahtaf in-negozju kollu ghalih. Jekk jara lil xi hadd qed jirnexxi, arah ixerred reklam hazin, jew jigdeb kontra n-negozjant kompetitur tieghu. Kemm haddiema jxerrdu gideb jew malafami kontra shabhom biex ta’ l-ahhar jidhru koroh u l-gid johduh huma? 

L-ghejra tnawwar kull relazzjoni sahansitra fil-familji, bejn ir-ragel u l-mara. Kemm joqghodu ghassa ta’ xulxin u jistudjaw kull pass li taghmel xi parti. Ir-rizultat hu glied kontinwu, akkuzi kontra xulxin u nuqqas ta’ paci bejnithom. X’infern ta’ hajja minhabba l-ghira!!!!

L-ghira hu dnub mishut li jgib il-firda bejn l-ahwa. Fil-mument li l-genituri ma jkunux gusti ma’ uliedhom fit-tqassim tal-gid taghhom timbet l-ghira u maghha ggib il-mibgheda, mibgheda li tista’ iddum snin u snin.

L-Ghira dehret ghal ewwel darba bejn l-ewwel ulied ta’ Adam u Eva, Abel u Kain. Kien minhabba l-ghira li Kain qatel lil huh Abel, ghax  is-sagrificcju ta’ Abel kien aktar maghgub quddiem Alla minn dak ta’ Kain. U bir-ragun ghax Abel kien joffri lil Alla l-ahjar offerti filwaqt li huh kien joffri l-aghar offerti.

Kemm saru dnubiet bis-sahha ta’ l-ghira. Kienet l-ghira li ulied Gakobb bieghu lil huhom Guzeppi, bhala lsir lin-negozjanti li kienu sejrin l-Egittu.

Kienet l-ghira li minhabba fiha l-Lhud qatlu lil Gesu’. Pilatu kien jaf li minhabba l-ghira l-Lhud gabu lil Gesu’ quddiemu.

L-ghira hija passjoni ghamja. Dan il-vizzju jista’ jahkem kemm lill-fqir kif ukoll lis-sinjur.  Tassew vizzju mishut li ma ssib tarfu mkien gia la darba tatih il-wisa’ fejn jahdem. Huwa perikoluz hafna l-vizzju ta’ l-ghira billi min hu mahkum minnu jahbih u bosta drabi jghattih bil-kappa tal-virtu jew hbiberija. L-ghira hija marda pubblika li minnha hadd ma jehles  jekk ma jkunx attent  b’seba’ ghajnejn. L-ghira thaffilna riglejn lejn it-telfien minghajr ma nindunaw.

Nitolbu l-Ispirtu Santu biex naghrfu l-istat tar-ruh taghna bil-grazzja Tieghu. Jekk ma tkunx il-grazzja Tieghu dejjem insibu xi skuza li tikkonvincina li ahna ma ghamilna ebda zball meta aggixxejna b’dak il-mod. 

Sigriet iehor biex nikxfu l-ghira ta’ go fina hija l-umilta’. Hekk kif is-suppervja tahbihulna, l-umilta tirrevelahulna. 


KUMMENTARJU


FRAR 2021

IL-KOPPJA THAT IL-HARSIEN TA’ GUZEPPI U MARIJA

L-ewwel festa f'gieh iz-zwieg giet celebrata fid-29 ta' Awissu tas-sena 1517 meta l-Papa Ljun X ta permess lis-Sorijiet ta-Thabbira li jaghmlu tifkira taghha. Aktar tard fis-seklu 19 u 20 inghataw permessi ohra biex tkun osservata din it-tifkira fit-23 ta' Jannar, imma kien hemm lokalitajiet ohra li kienet imharsa f'jiem ohra. Din il-festa ma nsibuhiex fil-kalendarju liturgiku universali tal-knisja, imma hija mfakkra f'diversi santwarji dedikati lil San Guzepp u minn certi kongregazzjonijiet religjuzi ohra bhal l-Oblati ta' San Guzepp.

Is-sena 2020 gabet maghha zewg anninversarji: il-150 anniversarju ta' meta San Guzepp gie dikjarat  Patrun Universali u Protettur tal-Knisja minn Papa Piju IX u l-100 anniversarju tat-Twelid ta' San Gwann Pawlu II, Papa, il-Papa kbir tal-familja. Il-Papa Gwann Pawl II fl-ezortazzjoni appostolika tieghu Redeptoris Custos, jigbed l-attenzjoni ta' l-insara fuq l-importanza taz-zwieg bejn Marija u Guzeppi bhala mudell taz-zwieg nisrani. L-ghaqda bejn Marija u Guzeppi ghandha tkun l-ghaqda bejn koppja mizzewga nisranija.

Ghidilna San Bernardinu minn Siena li Guzeppi u Marija kienu qalb wahda u ruh wahda. Mohhom  kien fuq l-istess binarju; hsiebhom li jhobbu lil Alla u jkabbru l-familja taghhom skont ir-rieda ta' Alla. Kienu jghumu fil-grazzja t'Alla b'mod abbundanti.

Il-Papa qaddis jkompli jispjega li meta wasal iz-zmien li Alla jibghat il-Feddej ghas-salvazzjoni tal-bniedem, precizament kien iz-zwieg ta' Marija ma' Guzeppi li kien il-kawza li l-pjan t'Alla seta' jsehh. Il-predecessur tieghu, San Pawlu VI, Papa, "jishaq li filwaqt li Adam u Eva kienu sors ta' hazen li hakem id-dinja, Guzeppi u Marija kienu l-quccata li permezz taghhom il-qdusija xterdet fid-dinja. Is-Salvatur beda' ix-xoghol tal-Fidwa minn din l-ghaqda qaddisa."

Bhal Guzeppi u Marija l-koppji mizzewgin huma msejha biex jaghtu lilhom nfushom lil xulxin. L-imhabba taghhom ghandha kuljum tikber biex id-dar taghhom issir santwarju ta' imhabba u benniena tal-hajja. Ghandhom jifhmuha li permezz tal-vokazzjoni taghhom bhala mara jew ragel mizzewga jersqu dejjem lejn il-qdusija billi dejjem u f'kollox jaghmlu r-rieda ta' Alla. Il-koppa nisranija ghandha tixbah lil Marija u lil Guzeppi billi jpoggu t-tama taghhom fil-Mulej Alla, quddiem it-tahbit tal-hajja harsithom ghandha tkun fissa u ccentrata fuq Gesu' is-sultan tal-familji kollha.

Meta f'dawn iz-zminijiet il-familja hija mzebilha u mheddha biex thabbat wiccha mar-rovina,  il-koppji ghandhom iduru lejn il-Familja Mqaddsa ta' Nazaret u jitolbu li  bl-intercessjoni u l-barka taghha fuq il-familja taghhom, jikbru fil-fidi, it-tama u l-imhabba. Hekk igawdu minn kotra kbira ta' grazzji minn Alla.


KUMMENTARJU


MARZU 2021
GHIX HAJJA TAJBA BIEX TFEJJAQ ID-DINJA IMKISSRA

Jinghad li G.K.Chesterton wiegeb ghall-mistoqsija ta' The Times li staqsietu hekk: " X'hawn hazin fid-dinja tal-lum?" b'din ir-risposta: "Jiena t-tort." Bhal Chesterton, ahna rridu nsibu twegiba wkoll.

Aktar ma jghaddi zmien, aktar qed nsiru maqsuma bejnitna . Il-mentalita' ta' ahna kontra huma dejjem qed tikber specjalment d'dan iz-zmien ta' teknologija meta l-medja socjali tisqina mibgheda, ghira, glied, abort u qtil u nsulti wiehed lil iehor u tigglorifika modi "civilizati" ta' kif tehles mid-dghajjef u dawk bla bzonn fis-socjeta' taghna.

Din l-attidudni minn dejjem kienet sa mill-waqa' tal-bniedem. L-ghadu tal-bniedem li huwa x-xitan jrid jifred u jsaltan.

Irridu naghmlu l-parti taghna biex infejqu d-dinja zghira kemm hi zghira. Hekk ghamlu l-qaddisin meta feggew skandli, persekuzzjonijiet u dlamijiet. Bdew minnhom infushom u dan jghodd ghalina lkoll illum.

Il-problema tad-dinja hija jiena u inti.  Nonqsu li nghixu hajja bizzejjed tajba. Nitbieghdu minn Alla. Ahna dghajfa u ncedu ghat-tentazzjonijiet. Il-glieda bejn it-tajjeb u l-hazin tbaqbaq go fina. Id-dinja tridna li ahna nimxu kif tixtieq hi skont ir-regoli taghha. Hafna drabi bosta huma dawk li jithanbqu fuq hwejjeg bla bzonn, jahlu hafna energija  fuq hwejjeg li jghaddu u jitilfu kull sens li b'hajjithom jevangelizzaw lil ta' madwarhom.

Is-soluzzjoni ghal dawn il-problemi tad-dinja tal-lum hija li nghixu bhala vera dixxipli ta' Kristu. Xhud ta' Kristu jumilja lilu nnifsu ghax hu jaf seww li huwa midneb bhal haddiehor. Jaghder ghalhekk lil ghajru qabel ma jghaddi gudizzju fuq ghemil il-proxxmu tieghu fuq il-medja socjali jew jghaddi kumment quddiem l-ohrajn. Il-korrezzjoni fraterna ghandha bhala pedament l-Imhabba.

L-Imhabba u l-umilta' huma zewg ingredjenti biex nersqu aktar lejn l-ohrajn anke lejn dawk li ma naqblux maghhom. It-talb taghna ghandu jkun ghajnuna biex inressqu lill-midimbin lejn Alla ghaliex wara kollox hija l-grazzja ta' Alla li taghmel dan. Ahna nizirghu, imma huwa l-Ispirtu Qaddis ta' Alla li jgib il-konverzjoni fl-erwieh. Il-verita' ingibuha quddiem il-bnedmin, imma ma nistghux naghmluha b'manjiera li tbaxxi d-dinjita' tal-bniedem.

Il-problema hemm barra fid-dinja hija jiena. Jiena midneb. Ghazilt il-hazin fuq it-tajjeb. Inqast milli nhobb il -familja, hbieb, girien, ahwa fi Kristu u l-barrani bhalma Kristu jhobbhom.

Nibdew minna nfusna. Naghzlu biex inhobbu ahjar lil Alla, naghzlu biex inhobbu lil ohrajn bil-fatti, nitolbu lil Alla l-grazzja tieghu biex inkunu l-qaddisin li jixtieqna Hu, ma inkunux ghodda ta' firda, izda ta' ghaqda, anke ma' dawk li jahsbuha differenti minna.

Hekk inkunu qed naghmlu pass zghira biex intejbu lid-dinja. Wara kollox kull ma hu kbir dejjem beda' permezz ta' pass zghir.

april 2021@KUMMENTARJU


APRIL 2021


KUMMENTARJU


MEJJU 2021


KUMMENTARJU


GUNJU 2021


KUMMENTARJU


LULJU 2021


KUMMENTARJU


SETTEMBRU

 2021


KUMMENTARJU


OTTUBRU

 2021


KUMMENTARJU


NOVEMBRU

 2021


KUMMENTARJU


DICEMBRU

 2021

Make a free website with Yola