jesusandmary

KUMMENTARJU 2023    ARKIVJU

X’tippreferi Ghana jew Gherf?

Il-Mulej iqis l-gherf hafna aktar prezzjuz mill-gid. Ir-raguni li l-gherf huwa tant prezzjuz u siewi, hija ghaliex dak li qed nitkellmu minnu huwa l-gherf ta’ Alla u mhux tal-bniedem.

Il-Mulej halaq l-gherf, allura l-ahjar mod biex tiksbu huwa li taghraf lil Alla, ix-xoghlijiet tieghu, il-mod ta’ kif jahdem u l-perspettiva tieghu.

Meta nhabirku biex matul hajjitna insiru nafuh bis-sahha tal-Kelma tieghu, niskopru l-barkiet li jakkumpanjaw l-gherf.

Il-barka ewlenija hija li naghrfu lil Alla aktar intimament. Hekk kif nisimghu l-Kelma tieghu fil-kelma tas-sacerdot, hekk kif naqraw il-Kelma tieghu fl-Iskrittura nibdew nifhmu li l-hsibijiet ta’ Alla mhux il-hsibijiet taghna, u naslu biex naghrfu kif huwa jahdem fil-hajja taghna. 

Ikun dan il-mument li fih ahna naccettaw il-pjanijiet Tieghu ghalina. Il-Mulej jara kollox b’ezattezza kompleta u kull decizzjoni tieghu hija mhux biss tajba izda perfetta. Huwa jaf preciz x’inhu mehtieg biex ahna naghmlu r-rieda tieghu u konsegwenza ta’ hekk ahna nsiru nixbhu lil Ibnu, li dejjem wettaq ir-rieda ta’ Missieru, anke fil-mument li Kristu xtaq li kieku jista’ jkun Missieru jwarrab il-kalci tat-tbatija. Imma r-rieda ta’ Missieru kienet li jghaddi mit-triq tat-tbatija u l-imrar, u hekk ghamel Kristu Gesu’.

Barkiet ohra li johorgu mill-gherf divin gejjin milli naghrfu izjed u izjed lil Alla. Haga bhal din tkebbes u zzid il-kunfidenza taghna fil-Mulej; minflok nimxu fuq il-pjanijiet taghna, nimxu b’mod sigur u kuraggjuz fit-triqat li jurina Hu, minghajr ma nitfixklu fid-dnub anke jekk nimxu f’wied mudlam ghax Alla jkun il-hatar taghna.

Hekk jghid Alla fil-Ktieb tal-Proverbji:

13Hieni min isib l-għerf,

u l-bniedem li jikseb id-dehen,

14għax qligħ l-għerf jiswa aktar mill-fidda,

u l-ġid li jġiblu hu aħjar mid-deheb.

15L-għerf hu egħżeż mill-ħaġar prezzjuż,

kulma tixtieq qalbek ma jiswiex daqsu.

16Għomor twil f’idu l-leminija,

għana u ġieħ fix-xellugija.

17Fihom għaxqa triqatu,

kollha sliem mogħdijietu.

18Hu siġra tal-ħajja għal min iħaddnu;

hieni hu min iżomm sħiħ miegħu.

19Bl-għerf il-Mulej waqqaf l-art,

bid-dehen saħħaħ is-smewwiet;

20bl-għerf tiegħu nfetħu qigħan il-baħar,

u s-sħab iraxxax il-qtar tan-nida.

21Ibni, żomm l-għaqal u l-qjies,

twarrabhomx minn quddiem għajnejk;

22huma jkunu l-ħajja ta’ ruħek,

u t-tiżjin ta’ għonqok.

23Imbagħad timxi bla biża’ fi triqtek,

u ma jogħtrux riġlejk.

24Jekk tmur torqod, ma jkollokx għax tibża’;

xħin timtedd, jiġik ħelu l-irqad.

25Tibżax meta tara l-boloh jitwerwru,

jew tiġi fuqhom il-ħsara tal-ħżiena,

26għax il-Mulej ikun maġenbek,

u jħarislek riġlek biex ma tinqabadx

Proverbji 3:13-26

jannar 2023@


KUMMENTARJU


JANNAR 2023     KIF TAGHZEL BEJN ZEWG AFFARIJIET TAJBA

Xoghol ix-xitan huwa li jizra’ il-hazen biex jisraq l-erwieh. Jew ihajrek direttament ghad-dnub ( falli l-quddies tal-Hadd, abbuza minn xi awtorita li ghandek u b’ hekk tikkawza ingustizzja etc) jew  ipoggilek it-tajjeb u jibdlu f'inqas tajjeb.

Eżempju : “Għandi xi xoghol x’naghmel, imma jistaʼ jistenna sa ghada. Għandi nkun mal-familja tiegħi u nilgħab mat-tfal tiegħi.  Dan huwa l-ewwel dmir tieghi bhala genitur. Taf xiex? Nista' nhallihom jaraw it-TV għal ftit waqt li nispicca x-xogħol tieghi. Żewġ ghasafar b’gebla waħda. (Grazzi TV!)”

Kollox sew, ix-xogħol huwa ħaġa tajba; jipprovdi stabbiltà ekonomika għall-familja tieghek u sodisfazzjon personali għal xogħol magħmul tajjeb. Izda l-hin mal-familja tiegħek huwa prijorità oghla,  specjalment meta x-xoghol jista’ jistenna sa ghada. 

 U minghajr ma tintebah, ix-xitan ikun qed jistiednek ghar-rebgha. Ihajrek taghzel dak li huwa inferjuri.

Dejjem aghzel dak li huwa superjuri. Ghandna lil San Frangisk de Sales. Quddiemu kellu zewg affarijiet: jikteb fuq Alla jew jirgha l-poplu tieghu. It-tnejn kienu hwejjeg tajba, izda huwa ghazel li jkun rghaj tal-merhla afdata f’idejh

Santa Tereża ta’ Lisieux kellha esperjenza simili. Kienet sempliċi zaghżugha meta daħlet fil-Karmelu. Qabel ghamlet dan il-pass xtaqet issir missjunarja, imma Alla wrieha li l-qdusija taghha hija iggibha minn hajja monastika. Hemm hija talbet ghall-missjoni, ghall-konverzjonijiet……..  Hija qatt ma waslet sa truf l-art fiżikament, iżda l-ispirtu tagħha kien meqjus denju tal-unur ta’ Patruna tal-Missjunarji wara l-kanonizzazzjoni tagħha. 

Filwaqt li Alla żamm is-sodisfazzjon tax-xewqat qaddisa tagħha fuq l-art, Hu taha l-missjonijiet kollha bl-abbundanza wara li rċieviet l-premju etern tagħha.

Illum il-knisja ghazlitha bhala patruna tal-missjonjiet.

Halli lil Alla ikun il-fulkru li bih taghmel id-decizzjoniet tieghek ta’ kuljum. Itlob dejjem u kuljum.

Immexxi mir-rieda ta’ Alla permezz ta’ dawn ir-rigali, l-ghażla tiegħek tkun ovvja: aghzel dejjem dak li huwa superjuri.

frar 2023


KUMMENTARJU


FRAR 2023

GHANDNA BZONN TA’ SALVATUR


Aktar ma issir espert f’xi haga bhal nghidu ahna muzika jew sport, aktar ikollok bzonn li tipprattika biex tibqa’ izzomm dak il-livell jew forsi wkoll tghollih. 

Muzicista jkollu  l-htiega li jdoqq u jdoqq aktar skali filwaqt li bniedem li jilghab il-ballun jehtieglu li jghaddi hafna hin jitharreg fil-ballun. 

Qasam partikulari fejn wiehed imur lura jekk ma jaghmilx prattika ta’ hwejjeg qaddisa hija l-hajja tar-ruh, li turi regress meta wiehed jittraskura u jabbandunhom. Ir-ruh tiffjakka fil-hajja spiritwali u tasal biex ghada pitghada thaddan il-hajja tad-dnub.

Haga bhal din  tfakkarna li ghandna bzonn ta’ SALVATUR.

San Pawl jikteb lil Timotju li “Din hija kelma ta’ min jemminha u jilqaghha għal kollox: li Kristu Gesù ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin; u fosthom, lili l-ewwel wieħed.”

Irridu niftakru li ghalkemm gejna mifdija bit-tbatija u l-mewt u l-qawmien ta’ Sidna Gesu’, għadna fil-bżonn ta’ salvatur ghax minkejja li naghmlu hilitna biex nghixu r-rieda ta’ Alla, dejjem jibqa’ il-fatt li nistghu nohorgu mit-triq it-tajba. Min jisgurak li ma tistax tidneb fil-futur? Kif jghid il-qawl Malti rih ta’ siegha jnaddaf qiegha.

Ahna qaddisa bit-tjieba tieghu, imma dejjem nistghu nizolqu ghall-hajja l-imghoddija tal-bniedem il-qadim. Haga bhal din tbieghdna mis-Salvatur taghna Gesu’ Kristu. Id-dnub ixekkel ir-ruh taghna u jnehhi l-presenza ta’ Kristu mill-qlub taghna u jigbidha lejn it-triq tal-qerda spiritwali. 

B’xorti tajba Gesù ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin. Meta nfattruha, Hu qieghed hemm biex jahfrilna u jaghmilna nodfa mill-gdid. Qatt taħseb gholi fuqek innifsek ghax kif jghid l-istess appostlu tal-gnus min jahseb li huwa bil-wieqfa jittendi li ma jaqax. 

Aħna midinbin fil-bżonn ta’ salvatur u l-grazzja ta’ Ġesù Kristu kuljum. Mela itlob lil Gesu’ biex izommok fidil lejh kull hin tal-jum.

marzu 2023

KUMMENTARJU


MARZU 2023

GHALIEX M'GHANDNIEX NIBZGHU MINN SATANA.

skont San Gwanni Pawlu II
 
Filwaqt li ghalina Satana jista’ jidher xi haga li tbezza’, fil-fatt huwa diga’ gie mahkum mir-rebha ta’ Kristu.

Satana u l-alleati tieghu jistghu jidhru li jbezzughna u jbezzghuna b’diversi modi.

Madankollu San Gwann Pawlu kien jemmen li l-insara  ma ghandhomx jibzghu minn Satana sakemm huma jhaddnu bis-shih ir-rebha ta’ Gesu’ Kristu.

F’udjenza generali tas-sena 1988 huwa spejga ghaliex din il-biza’ ta’ Satana ghandha tkun assenti mill-hajja taghna.

“Ahna nemmnu li Gesu’ rebah lix-xitan darba ghal dejjem u b’hekk nehha kull biza’ taghna minnu. Ghal kull generazzjoni l-Knisja tirraprezenta, bhal ma ghamel l-Appostlu Pietru fid-diskors tieghu lil Kornelju, ix-xbieha ta’ Gesu’ ta’ Nazaret li joffri helsien u jersaq jaghmel il-gid u jfejjaq lil dawk kollha mahkuma mix-xitan, ghax Alla kien mieghu. Atti 10 vers 38.”

Il-vera cavetta ghalina biex nelghbu kull biza’ taghna minn Satana hija li naccettaw bis-shih dik ir-rebha ta’ Gesu’ fil-hajja taghna.

Jekk f’Gesu’ ix-xitan gie melghub, ir-rebha tal-Mulej xorta trid tigi accettata liberament minn kull wiehed minna, sakemm il-hazen jigi eleminat ghal kollox. Il-glieda kontra l-hazen ghalhekk tehtieg determinazzjoni u vigilanza kostanti. Il-helsien ahhari minnha jista’ jidher biss meta nroddu hajjitna mill-gdid lil Alla.

Hafna drabi ahna nibzghu minn Satana u l-forzi ta’ shabu x-xjaten meta nibdew niddubitaw mill-qawwa ta’ Gesu’ Ahna nahsbu li Satana huwa aktar qawwi meta fil-verita’, jahrab bhal kodard meta insemmghu b’fidi l-isem helu u qawwi ta’ Gesu’.

Jekk ikollna fidi soda u kunfidenti f’Gesù Kristu, m’ghandna jkollna xejn minn xiex nibzghu.


april 2023

KUMMENTARJU


APRIL 2023

IL-FRUGHA

Kemm nies jigru wara t-tlellix tad-dinja, imbaghad isibu li ma kien hemm xejn sustanza.

Immaterjali kemm hu sabieh, immaterjali kemm huwa tajjeb, kollox huwa destinat li jghaddi qisu ma kien xejn. Inzul ix-xemx li tghaxxaqt bih il-jum ta’ qabel, inzul ix-xemx li pittur irid joqghod attent b’seba ghajnejn biex ipittru fuq it-tila, issa ghadda qisu qatt ma kien.

Dam biss mumenti. Dik il-persuna attraenti, zaghzugh jew zaghzugha, mimlija energija, kreattiva u ferhana, eventwalment tixjieh, timrad, u titkisser taht it-toqol tal-hajja sabiex fl-ahhar tintemm.

Quddiem ghajnejja jigi l-ezempju ta’ murtal sabieh li meta jiftah, jiftah qisu fjura kbira kollha kuluri li jghaggeb lin-nies ghall-ftit, u mbaghad jintemm fix-xejn.  Qisu buzzieqa tas-sapun li ma iddumx ma tinfaqa’ u kollox jerga' ghalli kien.

Kemm huwa ghaqli li l-bniedem ma jorbot qalbu ma xejn ghax jekk jaghmel dan ikun qed jintrabat mal-frugha.

Kemm kien preciz Gesu’ meta tenna l-parabbola ta’ dak is-sinjur li l-ghelieqi tieghu ghamlu hafna frott, bena hafna mhazen biex jerfa’ il-frott go fihom u qal lir-ruhu: “Issa kul u tpaxxa ghax ghandek frott bil-kotra.” Izda lehen mis-sema qallu: “Ja iblah il-lejla gejjin ghal hajtek u dak li hejjejt ta’ min ser ikun.”
Ir-risposta tkun tal-werrieta li ma hadmu xejn u ma stinkaw xejn.

Irridu nahdmu biex nghixu, imma qatt ma naghmlu mill-hwejjeg tad-dinja allat taghna. Kollox hinu u f’waqtu u kemm jehtieg.

Kun ghaqli. Dawwar l-attenzjoni tieghek lejn l-hwejjeg ta’ fuq, lejn l-eternita’ ta’ Alla.


mejju 2023

KUMMENTARJU


MEJJU 2023

 PACI U FERH

Ragel anzjan, izda fuq kollox osservanti ghal dak li kien jigri madwaru, kien bilqieghda fi gnien u ra zewg subien u tifla, ilkoll ahwa jonfhu l-bziezaq tas-sapun u jikkompetu dahqana ta’ minn kienet l-akbar buzzieqa, jew liema wahda kienet ser tinfaqa’ l-ahhar jew kemm irnexxilhom jonfhu bziezaq.

Fil-qiegh ta’ qalbu huwa gibed din il-konkluzjoni: qeghdin fi zmien meta jidher li ghandna bosta ghazliet ta’ divertiment aktar minn qatt qabel, izda ftit hila ghall-ferh bhal ta’ dawk it-tfal.

Bi ftit ghaqal nistghu nfittxu dan il-ferh semplici.


1. Raguni wahda li dawk it-tfal kienu ferhana kienet li huma kienu jhossuhom fis-sigurta’ u kuntenti li kienu jghixu go familja li kienet toffrilhom dak li kien mehtieg. Ahna ilkoll familja wahda – fil-familja ta’ Alla – bis-sahha tas-Sagramenti li huma sors ta’ veru ferh. Ohloq mill-quddiesa laqgha awtentika ma’ Alla l-Haj li tieghu inti iben, ersaq lejn il-qrar li huwa post fejn il-griehi tar-ruh tieghek jitfejqu permezz tal-grazzja tieghu u aghmel miz-zwieg tieghek post fejn Kristu jghix mieghek. U hekk isegwi il-ferh.

2. Alla taghna huwa sors ta’ sorprizi, ta’ ferh bla tarf. Imma qatt ma tista’ tisfrutta dak li joffri Alla jekk ma tkunx tafu jew ma titkellimx mieghu. Mela tkellem kuljum mieghu fit-talb. Aktar ma thares lejn id-dinja mill-lenti tieghu aktar id-dinja issir meraviljuza u toffrilek il-paci.

3. Jekk ahna niddeciedu li ma niggudikawx lil ohrajn imma biss li inkunu ta’ servizz ghalihom meta jinsabu fil-bzonn, jew noffrulhom xi kumpliment, il-ferh taghhom u taghna jkun ir-rizultat.

4. Raguni ohra li t-tfal isibu il-ferh u l-paci hija ghaliex qlubhom ma humiex imtaqqla, imma hielsa. Ma jafux ipattu, izda malajr jinsew u jahfru. Aghmel bhat-tfal. Ippruvaha. Li tehles mill-piz mejjet tan-nuqqas ta’ mahfra jaghtik ferh u paci nkredibbli.

5. Xi drabi ninsew dak li huwa ovvju. Alla biss joffrilek il-paci u l-ferh. Forsi tkun sorpriz meta ssir taf li Huwa jrid  jaghtik il-ferh u paci, pero’ mhux kif toffrih id-dinja. Alla jghidlek fejn issibu.


gunju 2023


KUMMENTARJU


GUNJU 2023


IS-SEKSIK
 

Il-parir ta’ Sokrates jista’ jkun li ghandu aktar minn 2000 sena, imma ghadu validu fiz-zminijiet taghna.

It-tlabib zejjed jew seksik ilu jezisti sa mill-aktar zminijiet imbieghda. L-unika differenza illum hija li hemm aktar triqat ta’ kif wiehed jmexxi dan it-tlablib. U kif nafu tajjeb li wiehed imexxi s-seksik, mhux biss huwa bhal daqqa ta’ sikkina u bla bzonn fuq minn jinghad, imma jikkawza hsarat kbar u xi drabi rreparabbli.

Dan jghodd specjalment ghaz-zaghzagh li jistghu jisfaw vittmi tas-seksik jew bullying li sahansitra jwasslu ghad-dipressjoni u anke mewt b’suwicidju.

L-ewwel pass biex niggieldu din il-pjaga huwa li nheggu lit-tfal taghna biex qatt ma jlabilbu fil-vojt. Nghallmu u nikkoreggu. U ahna minn naha taghna ghandna nkunu l-mudelli li nuruhom il-mibgheda taghna lejn dan il-vizzju. Anke l-filosofu Sokrates li twieled kwazi 500 sena qabel Kristu, joffrilna xi pariri prattici li ahna tajjeb nghadduhom li min ghandu ilsienu twil u jqasqas kontra l-proxxmu tieghu.

Allura  niffaccjaw l-affarijiet fil-bidu taghhom; nistghu nippruvaw u nheggu lit-tfal taghna biex ma jlabilbu xejn fuq hadd. Ovvjament dan jista’ jigi billi nkunu ta' ezempju tajjeb ghal uliedna.  Socrates, il-filosfu li twieled kważi 500 sena qabel Kristu joffrilna xi pariri.

Meta wiehed jigi biex jitkellem fuq ghajru ghandu jistaqsi lilu nnifsu jekk dak li ser jghid hux relevanti jew le.

 Ahseb serjament jekk dak li ser tghid hux il-verita’.

“Le smajthom jghidu hekk.”

“Tajjeb mela ma tafx jekk hiex il-verita’ jew le.”

It-tieni gharbiel huwa tat-Tjubija.

“Dak li ser tghid fuq habibek huwa tajjeb?”

“Le anzi ghal kuntrarju.”

“Mela dak li ser tghid fuq habibek huma hwejjeg hziena u anqas ma inti cert li huma veri.”

L-ahhar mistoqsija li ghandek tistaqsi lilek innifsek hija jekk hemmx il-htiega li tghidhom.

“Le ma humiex importanti.”

Mela allura l-konkluzjoni hija li dak li kont ser tghid la huwa veru, la tajjeb u anqas ta’ htiega.

Ghaldaqstant ma hemmx raguni biex tghidu.

Mela qis kliemek. Papa Frangisk jaqsam mieghek dan il-hsieb: Is-seksik huwa haga hazina, Fil-bidu forsi jidher li qed tiehu pjacir, imma fl-ahhar jimla’ lil qlubna bl-imrar u jivvelena lilna ukoll.


lulju 2023KUMMENTARJU


LULJU 2023

IL-VUCI TA’ ALLA  vs  L-VUCI TAL-HAZIN


“Il-lehen ta’ Alla hu vuci li ghandu orizzont, filwaqt li lehen il-hazen idahhlek gol-hajt”
IMBERKIN DAWK LI MA JIMXUX FUQ IL-PARIRI TAL-HZIENA (SALM 1:1)
L-Evanġelju jghid li “3Min ikun mal-bieb, lilu jiftaħ, in-naghaġ minn lehnu jisimghu, u hu jsejjah in-naghaġ tieghu wahda wahda b’isimhom u johroghom barra. ( Gw 10, 3). Il-Mulej isejhilna b’isimna, isejhilna ghax ihobbna. Izda, jkompli l-Evangelju, hemm ilhna ohra , li ma ghadniex nimxu warajhom : dawk tal-barranin, hallelin u briganti li l-interess taghhom huwa biss hsara lin-naghag.

Dawn il-vucijiet differenti jidwu kontinwament fina. Hemm il-lehen ta’ Alla, li jkellem bil-qalb lill-kuxjenza, u hemm il-lehen li jhajjar u jwassal ghall-hażen. Kif nistghu naghrfu l-vuci tar-Raghaj it-Tajjeb aktar milli dik tal-halliel, kif nistghu niddistingwu l-ispirazzjoni ta’ Alla mis-suggerimenti tal-hazin?

Dawn iz-zewg ilhna jitkellmu b’ilhna differenti jigifieri ghandhom modi opposti kif ihabbtu fuq il-bieb ta’ qalbna. Huma jitkellmu lingwi differenti. Hekk kif nafu niddistingwu lingwa minn ohra, hekk ukoll niddistingwu lehen Alla mill-lehen tal-hazin.

Lehen Alla qatt ma jinponi fuqna; Alla jipproponi lilu nnifsu, ma jimponix lilu nnifsu. Kuntrarju ghal dan, il-hazin jisseduci, jattakka u jinforza lilu nnifsu fuqna hsibijietna, l-illuzzjonijiet u t-tentazzjonijiet kollha jaghfsu fuqna, izda li jghaddu jekk nitbedghdu minnhom.

Lehen Alla jikkoregina, b’pacenzja kbira, dejjem iheggigna, jikkunslana, dejjem irabbi fina t-tama. Izda le, lehen il-hazen, ikaxkrek mieghu u jghidlek li inti qawwi u wara li jwaqqana jurik li inti dghajjef. Ghalhekk ahrab il-hazin dejjem u fil-boghod minghajr ma tirraguna mieghu.
Il-vuci ta’Alla huwa lehen li joffrilek orizzont, wesgha fejn tahdem u tikber fil-hbiberija Mieghu, izda mhux hekk il-hazin, mhux hekk: bil-hazen tieghu idahhlek go hajt u titkisser.

Differenza ohra sostanzjali: Lehen l-ghadu icajparlek il-prezent u jiffokalek fuq il-passat, igiblek quddiemek il-memorji hziena tad-dnub jew jiskoraggik ghall-futur billi jbezzek. Lehen Alla kemm huwa differenti: Insa’ il-hazin kollu tieghek, indem minnu u imxi ‘l quddiem, aghmel it-tajjeb issa u mhux imbaghad. Issa huwa tieghek tahlihx.
Il-hazin qatt ma jaghtik paci. Ihajrek u jweghdek ferh, izda wara jhallilek vojt. Dan huwa l-istil tal-hazin. Alla joffrilek il-paci vera. “Paci fl-art lill-bnedmin ta’ rieda tajba.”

Iz-zewg vucijiet jitkellmu f’ambjenti differenti. Il-hazin jfittex id-dlam, il-falsita’ u t-tlablib zejjed. Il-Mulej ihobb id-dawl tax-xemx biex l-ezempju tajjeb tieghek ikun l-ewwel ta’ glorja Ghalih, ta’ gid ghal dawk ta’ madwarek u fl-ahhar ghalik innifsek.

Nistaqsu spiss minn fejn gejja din il-vuci. Ejjew nitolbu lir-Rghaj it-Tajjeb li johrogna mill-egozimu taghna u jwassalna lejn il-merghat vera.
Jalla l-Madonna, Omm tal-Parir it-Tajjeb twassalna biex naghrfu l-Lehen ta’ Alla mill-lehen il-hazin.

settembru 2023

KUMMENTARJU


SETTEMBRU

 2023

KRISTU QAWWA KONTRA X-XITAN

 Fost il-hafna talb li jtenni ezorcista, hemm wahda partikulari li ghandha qawwa kbira.

X’inhija?

Is-sacerdoti li jaghmlu ezorcismu dejjem jitolbu lil Alla biex iwarrab l-ispirtu l-hazin, “Fl-isem ta’ Gesu’ Kristu.” Ghal Satana, semplicement il-hoss ta’ isem Gesu’ jfakkru fit-telfa eterna tieghu. L-Isem jigbor fil-qosor it-tjubija u l-hniena ta’ Alla lejn l-umanita’, realta’ li x-xitan ma jiflahx ghaliha.

San Pawl jispjega l-qawwa ta’ l-isem ta’ Gesu’ fl-ittra tieghu lill-Filippin.

[Fil:2:9] Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet u żejjnu bl-Isem li hu fuq kull isem,[Fil:2:10] biex fl-isem ta' Ġesù  fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art –
il-
ħlejjaq kollha jinżlu għarrkubbtejhom, [Fil:2:11] u kull ilsien jistqarr: "Ġesù Kristu hu l-Mulej, għall-glorja ta' Alla l-Missier."

Isem Gesu’ jimplika umilta’, virtu’ li Satana ma jippossedix u xi haga li hafna kittieba spiritwali jsostnu li kienet il-kawza tal-waqgha tieghu mis-sema. Satana jirrifjuta li jumilja lilu nnifsu u gie milqut fil-kburija u suppervja tieghu.

Matul hajtu Gesu’ habbar lid-dixxipli tieghu: “U dawn is-sinjali jakkumpanjaw lil dawk li jemmnu: f’ismi jkeċċu d-demonji” (Mark 16:17).

Jekk qatt thoss il-prezenza tal-hazen f’nofsok, semplicement tenni b’fidi kbira l-isem ta’ Gesu’  b’imhabba. Is-shaba mudlama tat-tentazzjoni tghib u tibqa’ biss il-prezenza ta’ Gesu’.

Huwa permezz ta’ l-isem ta’ Gesu’ li nistghu nelghbu l-ghedewwa spiritwali taghna u nibqghu maghquda mas-sigra tal-hajja.

ottubru@

 

KUMMENTARJU


OTTUBRU

 2023

GHANDNA NITOLBU SKUZA LIL ULIEDNA?  

Hemm beneficcji kbar meta tammetti l-izbalji tieghek ma’ uliedek.

Jekk inti genitur tiftakar l-ghadd ta’ drabi li tlabt lil uliedek jiskuzaw ruhhom ghal xi haga – u n-numru ta’ drabi li inti ttamajt li jaghmlu l-ewwel pass wahedhom u jitolbu skuza. Imma kemm-il darba inti tlabthom skuza?

Li titlob skuza lil uliedek huwa kompletament konformi ma 'dak li hi t-trobbija tajba u parti mill-bini ta' relazzjonijiet b'sahhithom u armonjuzi fil-familji.  

Li tiskuza ruhek ma’ uliedek ma tnaqqasx l-awtorità tieghek bhala genitur; pjuttost tizviluppa l-fiducja, li mbagħad trawwem rabta aktar sigura bejn il-genitur u t-tifel jew tifla.

Li tiskuza ruhek ma’ uliedek jippermetti lit-tfal  jharsu lejn il-genituri taghhom bhala bnedmin li huma imperfetti, bhalhom u allura jaraw fihom xi hadd li jistghu jafdaw bl-izbalji u l-fallimenti taghhom stess.

Li tiskuza ruhek mat-tifel / tifla tieghek timmudellaw tip ta’ imgieba li biha jitghallmu kif u meta ghandhom jitolbu skuza u jaghmlu dan minghajr biza’ jew ezitazzjoni.

Li tiskuza ruhek mat-tfal tieghek jghallimhom li ghandhom ikunu umli ma’ kulhadd, tkun xi tkun l-eta’ taghhom u jkollhom kemm ikollhom awtorita’.

Huwa ta’ ghajnuna ghat-tfal li jaraw li l-genituri huma wkoll fil-bzonn ta’ mahfra — minn ohrajn u minn Alla. Meta familja taghti prijorità li tiehu r-responsabbiltà, li tiskuza ruhha, u li tahfer, twitti t-triq ghat-tfal biex jifhmu l-htiega tar-rikonciljazzjoni m’Alla.

Allura x’tip ta’ affarijiet ghandek titlob skuza ghalihom, tista’ tistaqsi? 

Kull darba li nemmnu li kisrna l-ligijiet tal-imhabba u r-rispett, il-qalb tajba u l-pacenzja, ghandna niskuzaw ruhna. Hawn huma xi ezempji tat-tipi ta’ apologiji meta sitwazzjoni mat-tifel / tifla tiegħek titlobha. 

Jiddispjacini li tkellimt daqshekk ahrax mieghek.

Jiddispjacini li ma smajtx dak li kont qed tipprova tghidli.

Jiddispjacini li ghamilt il-konkluzzjonijiet tieghi qabel staqsejtek x'gara verament. 

Ftakar li apologija tajba ghandha tiffoka fuq dak li ghamilt, u mhux fuq xi skuza ghala gibt ruhek kif ghamilt. 

Apologija tajba tiddikjara wkoll ghalxiex jiddispjacik, u tista’ tinkludi rikonoxximent ta' dak li suppost ghamilt minflok. U tinsiex li immedjatament wara apologija ghandek titlob mahfra. Zommha semplici: Se tahfirli? 

Wara, tista' tkun trid tiddiskuti s-sitwazzjoni aktar u tuzaha bhala opportunità ghal konversazzjoni. Simili ghall-apologija, fassalha ghall-età u l-maturità tat-tifel/tifla tieghek.

Meta nuru d-dghufijiet taghna lil uliedna, huma jitghallmu li meta wiehed jizbalja ma waqghetx id-dinja, u li hemm soluzzjoni ghal kull haga. Dan l-gharfien u l-abbiltà se jservuhom ghal hajjithom kollha fir-relazzjonijiet kollha taghhom, u ssawwar rabta aktar b'sahhitha bejnek u t-tfal tieghek. novembru@

KUMMENTARJU


NOVEMBRU

 2023

KUN KUNTENT BLI GHANDEK 


Tahseb li nehtiegu xi sforz specjali biex ingawdu s-sbuhija tas-sema kahlani? Le. Sempliciment inharsu ‘l fuq u ngawduha. Kull sekonda, minuta ta’ hajjitna tista’ tkun mument bhal dan. Kull fejn ninsabu, f’kull hin nistghu ngawdu id-dawl tax-xemx, il-presenza ta’ bejnitna. Ma hemmx bzonn li mmorru l-Italja jew Spanja biex ingawdu is-sema blu. Nistghu bla ebda problema ngawdu dawn il-hwejjeg, issa, dal-mument minghajr ebda sforz.

Kull sekonda minn hajjitna tista’ tkun apprezzament u ammirazzjoni tal-hwejjeg sbieh li hawn madwarna. Meta naslu f’dan il-punt nibdew nifhmu kemm hija sagra l-hajja ta’ madwarna, kemm ta’ min jammira s-sbuhija li biha ahna mdawra.

Wiehed kittieb halla miktub li darba nibdew nixxenqu ghall-hajja sabieha kieku konna nghixu f’xi post merviljuz bhal Venezja, allura  ahna nippakjaw kollox  u mmorru nghixu Venezja. Imma meta naslu hemm, ghalkemm naraw li Venezja hija sabieha, ahna nibqghu l-istess persuna li konna qabel tlaqna u l-hajja hija hafna l-istess ghalina minkejja li l-ambjent ta’ madwarna huwa ta' min jammirah bil-bosta. 

Għaliex għandna mmorru xi mkien ieħor biex inkunu ferħanin, meta hemm daqstant hwejjeg sbieh  fejn ninsabu li jistghu jaghmluna hekk, kieku biss inħalluhom jnisslu l-kuntentizza fina?

"Kull sekonda ta' ħajjitna tista' tkun bħal din."  Veru li nistgħu nimlew kull mument wieħed ta’ ħajjitna b’għaġeb u apprezzament għall-affarijiet sbieħ f’ħajjitna? Huwa possibbli għalina li ngħixu ħajjitna fi stat perpetwu taʼ gratitudni u apprezzament? Biex inkun onest, nemmen li hu. X'inhu s-sigriet biex jintlaħaq dak il-punt? Ħafna u ħafna sforz, naħseb, sabiex inwarrbu l-ideat tagħna ta’ kif naħsbu li għandhom ikunu l-affarijiet u naċċettaw l-affarijiet għall-mod kif inhuma. Hekk biss naraw is-sbuħija f’kollox u f’kulħadd ta’ madwarna.

Meta naslu f’dak il-punt, nibdew naraw kemm hi sagra l-ħajja li  ddawwarna l-ħin kollu, kemm hu sabiħ kollox madwarna. 

It-tgawdija u l-apprezzament huma kwistjonijiet ta’ għażla. "Inkunu fejn inkunu, għandna l-kapaċità li ngawdu x-xemx." Inkunu fejn inkunu, u kull meta nkunu hemm. Huwa pjuttost sempliċi, iżda daqshekk diffiċli biex titqiegħed fil-prattika. Jeħtieġ xogħol, u jeħtieġ sforz kostanti. Jeħtieġ li niftħu moħħna u qalbna għall-possibbiltà li naraw--verament naraw-- is-sbuhija ta' inħawi tagħna u dak kollu li jżommu.

Għaliex għandna mmorru xi mkien ieħor biex inkunu ferħanin, meta hemm daqstant postijiet adattati fejn wiehed jista' jgawdi s-serhan u l-ferh?

O li kieku biss inħallu li kollox jagħmilna ferħanin, id-dinja ta' madwarna tkun dinja ohra.

dicembru@

KUMMENTARJU


DICEMBRU

 2023

Make a free website with Yola