jesusandmary

KUMMENTARJU 2023    ARKIVJU

KIF TAGHZEL BEJN ZEWG AFFARIJIET TAJBA

Xoghol ix-xitan huwa li jizra’ il-hazen biex jisraq l-erwieh. Jew ihajrek direttament ghad-dnub ( falli l-quddies tal-Hadd, abbuza minn xi awtorita li ghandek u b’ hekk tikkawza ingustizzja etc) jew  ipoggilek it-tajjeb u jibdlu f'inqas tajjeb.

Eżempju : “Għandi xi xoghol x’naghmel, imma jistaʼ jistenna sa ghada. Għandi nkun mal-familja tiegħi u nilgħab mat-tfal tiegħi.  Dan huwa l-ewwel dmir tieghi bhala genitur. Taf xiex? Nista' nhallihom jaraw it-TV għal ftit waqt li nispicca x-xogħol tieghi. Żewġ ghasafar b’gebla waħda. (Grazzi TV!)”

Kollox sew, ix-xogħol huwa ħaġa tajba; jipprovdi stabbiltà ekonomika għall-familja tieghek u sodisfazzjon personali għal xogħol magħmul tajjeb. Izda l-hin mal-familja tiegħek huwa prijorità oghla,  specjalment meta x-xoghol jista’ jistenna sa ghada. 

 U minghajr ma tintebah, ix-xitan ikun qed jistiednek ghar-rebgha. Ihajrek taghzel dak li huwa inferjuri.

Dejjem aghzel dak li huwa superjuri. Ghandna lil San Frangisk de Sales. Quddiemu kellu zewg affarijiet: jikteb fuq Alla jew jirgha l-poplu tieghu. It-tnejn kienu hwejjeg tajba, izda huwa ghazel li jkun rghaj tal-merhla afdata f’idejh

Santa Tereża ta’ Lisieux kellha esperjenza simili. Kienet sempliċi zaghżugha meta daħlet fil-Karmelu. Qabel ghamlet dan il-pass xtaqet issir missjunarja, imma Alla wrieha li l-qdusija taghha hija iggibha minn hajja monastika. Hemm hija talbet ghall-missjoni, ghall-konverzjonijiet……..  Hija qatt ma waslet sa truf l-art fiżikament, iżda l-ispirtu tagħha kien meqjus denju tal-unur ta’ Patruna tal-Missjunarji wara l-kanonizzazzjoni tagħha. 

Filwaqt li Alla żamm is-sodisfazzjon tax-xewqat qaddisa tagħha fuq l-art, Hu taha l-missjonijiet kollha bl-abbundanza wara li rċieviet l-premju etern tagħha.

Illum il-knisja ghazlitha bhala patruna tal-missjonjiet.

Halli lil Alla ikun il-fulkru li bih taghmel id-decizzjoniet tieghek ta’ kuljum. Itlob dejjem u kuljum.

Immexxi mir-rieda ta’ Alla permezz ta’ dawn ir-rigali, l-ghażla tiegħek tkun ovvja: aghzel dejjem dak li huwa superjuri.

jannar 2023@


KUMMENTARJU


JANNAR 2023     

frar 2023


KUMMENTARJU


FRAR 2023


marzu 2023


KUMMENTARJU


MARZU 2023


april 2023

KUMMENTARJU


APRIL 2023


mejju 2023

KUMMENTARJU


MEJJU 2023

 

gunju 2023


KUMMENTARJU


GUNJU 2023

IL-FIDI WAQT IT-TRIBULAZZJONIJIET

IL-FIDI FI ZMIEN TA’ GWERRA

Fr. Emil Kapaun fil-prezent huwa maghruf mill-knisja bhala l-Qaddej ta’ Alla. Kien sacerdot u kappillan ta’ l-armata amerikana waqt it-tieni gwerra dinjija u l-gwerra tal-Korea. Kien maqbud u mehud prugunier fil-kamp Korean u maqtul mill-kommunisti. Il-president Obama ddekorah bil-Medalja ta’ l-Unur wara mewtu.

Wera’ kuragg kbir meta kien isalva suldati midruba filwaqt li l-bullets kienu jvenvnu ma’ rasu. Ghen lil bosta suldati b’infjammazjoni kawzata mill-ksieh biex jimxu aktar minn 60 mil ghal kamp tal-prugunerija. Kien jghallem lis-suldati biex ikunu ta’ xiehda nisranija quddiem il-mexxejja tal-kamp. Kien jaghmel xoghlijiet li haddiehor ma kienx irid. Fi ftit kliem kien is-samaritan it-tajjeb ghas-suldati.

Huwa kien jitlob ma’ min kien ikun irid jinghaqad mieghu. Bata’ minn pulmonite u kellu trombosi f’saqajh. Il-kommunisti haduh l-isptar u hallewh imut hemm. Qabel halla lil shabu prugunieri huwa qalilhom: “Tinkwetawx ghalija. Jiena sejjer fil-post fejn dejjem xtaqt  u minn hemm nitlob ghalikom.”

WAQT IT-TRIBULAZZJONI FR EMIL ISSAHHAH AKTAR BIT-TALB U KIBER FIL-FIDI LI GHENITU JKUN XHUD AWTENTIKU TA’ KRISTU.

 

FIDI WAQT IL-PERSEKUZZJONI

Thomas More  kien avukat, ragel tal-familja u missier u wasal biex gie imlahhaq kancillier ta’ l-Ingilterra. Fuq kollox kien bniedem ta’ fidi kbira u virtu’.

Kien elett fil-Parliament Ingliz u minn hawn beda’ l-inkwiet tieghu meta ir- re Neriku VIII  ried li l-ewwel zwieg tieghu ikun dikjarat null biex ikun jista’ jizzewweg lil Anna Boleyn.  Il-Papa cahad  it-talba tieghu . Thomas More sadanitant irrezenja bil-permess tar-re minhabba sahhtu. Meta Neriku VIII webbes rasu u zzewweg lil Katerina, More kien mistieden, izda dan irrifjuta li jmur billi ra li haga bhal  din  kontra l-principji nsara tieghu.

Ir-re ha ghalih u talbu biex jiehu gurament ta’ lealta’ lejh bhala kap tal-knisja ta’ l-Ingilterra. Thomas irrifjuta li jaghmel dan ghaliex qallu li l-Papa kien il-Kap tal-Knisja. Neriku qaflu fil-habs sa ma fl-ahhar qatalu rasu. Qabel ma miet Thomas More stqarr: “ Jiena l-qaddej tajjeb tar-re, izda l-ewwel u qabel kollox ta’ Alla.”

WAQT IL-PROVA TAL-FIDI TAGHNA BHAL THOMAS MORE IRRIDU NZOMMU SHIH MA’ DAK LI NEMMNU BIEX KIF QAL GESU’ “MIN MA JISTHIX JISTQARRNI QUDDIEM IL-BNEDMIN, JIENA MA NISTHIX NISTQARRU QUDDIEM MISSIERI TAS-SMEWWIET.”

 

FIDI FI ZMIEN IL-MARD

Il-Papa San Girgor il-Kbir kien jirrenja lejn tmiem is-seklu 6 u l-bidu tas-seklu 7. Fis-sena 1590 faqet epidemija gewwa Ruma.

Huwa kien jemmen li t-talb iqanqal qalb Alla biex ikollu hniena mill-mizerji tal-bniedem. Ghalhekk huwa organizza sensiela ta’ purcissjonijiet li kellhom jibdew minn diversi nhawi, imma ilkoll kellhom jiltaqghu fil-Bazilka ta’ Santa Marija Maggiore. Waqt dawn il-purcissjonijiet kien jsir  talb u kant . L-immagini ta’ Marija Omm Alla inharget mill-Bazilka u ippartecipat mal-poplu fit-toroq. Jinghad li San Mikiel Arkanglu deher bix-xabla tieghu infjammata bin-nar u  dahhalha fil-ghant taghha hekk kif il-purcissjoni waslet hdejh, fil-post li llum huwa msejjah Kastel Sant’Anglu, biex tibqa’ kommemorata din il-grajja. Kien sinjal li Alla sema’ it-talba tal-poplu ruman. L-epidemija waqfet mill-ewwel u sar talb ta’ radd il-hajr lil Marija Omm Alla ghal intercessjoni taghha.

ALLA HUWA F’KONTROLL ASSOLUT TA’ DAK KOLLU LI JSEHH, MARD JEW EPIDEMIJA U KULL HAGA OHRA.  F’CIRKUSTANZI BHAL DAWN TRID TKUN IL-FIDI TAGHNA BIEX NACCETTAW DAWN IS-SOFFERENZI U NGHAQQDUHOM MAT-TBATIJIET TA’ KRISTU. MILL-BANDA L-OHRA NAGHMLU L-PARTI TAGHNA U NIEHDU DIK IL-MEDICINA ADATTA  U NUZAW  DAK KOLLU LI NAFU BIEX MA JINXTERIDX IL-MARD JEW MIKROBI. MA NIPPRETENDU QATT LI NKUNU MPRUDENTI BIL-HSIEB LI ALLA JGHINNA.

FI ZMIEN IL-MARD JEW EPIDEMIJA QATT MA GHANDNA NCEDU JEW NIPPANIKJAW, IZDA BHAL GREGORJU L-KBIR NITOLBU BIL-FIDI BIEX ALLA JBIEGHED MINNA KULL MARD B’TALB U PENITENZA.

KUMMENTARJU


LULJU 2023

JIENA GHANDI L-GHATX GHALIK

DIN ID-DARBA HUWA KRISTU LI SER JIKTEB DAN IL-KUMMENTARJU:

Kristu:   Hija verita’ li jiena ghandi l-ghatx ghalik. Jiena ninsab bilwieqaf hdejn il-bieb ta’ qalbek, bi nhar u bil-lejl. Anke meta inti ma tkunx qed tisma’, anke meta inti tiddubita li nista’ inkun jiena, hemmhekk jiena inkun, nistenna, ghal l-icken sinjal li tista’ turini, anke l-icken suggeriment ta’ stedina li jaghtini l-permess li nista’ nidhol.

Kun af li kull darba li tistedinni, jiena dejjem naccetta u nigi ghandek minghajr ma nonqsok. Fis-silenzju u bla ma nidher jiena nigi, madankollu b’qawwa u imhabba infinita, filwaqt li ngib mieghi d-doni ta’ l-Ispirtu Qaddis Tieghi. Nigi bil-Hniena Tieghi, bix-xewqa Tieghi li nahfirlek u nfejqek, nigi b’imhabba ghalik li tmur lil hinn minn dak li tista’ tifhem inti.

Jiena ghandi l-ghatx ghalik

Qatt ma ghandek tiddubita l-Hniena tieghi. Ix-xewqa tieghi li nahfer, ix-xewqa tieghi li nitfa’ il-barka tieghi fuqek u nghix fik, kif hutha tghix fl-ilma. Jiena lest li naccettak kif inti, ghamilt x’ghamilt.

Jiena ghandi l-ghatx ghalik.

Jekk inti tahseb li ma inti xejn jew ta’ ftit valur f’ghajnejn id-dinja, ma jimporta xejn. Ma hemm hadd fid-dinja li jinteressani aktar minnek.

Jiena ghandi l-ghatx ghalik.

Lest li ntik il-paci u l-ferh. Mhux dawk qed tfittex? Jiena biss nista’ intihomlok. Dak li tatik id-dinja ma jiswa’ xejn ghax jghib wara ftit. Jiena naf kollox fuqek, il-problemi tieghek, il-htijiet tieghek, il-htigijiet tieghek, l-inkwiet tieghek, il-feriti tieghek, l-umiljazzjonijiet tieghek, ersaq ghandi u kollox jihfieflek ghax jiena ingorrhom mieghek.

Tiddubitax minn kliemi. Aghti harsa profonda lejn il-Kurcifiss u tara kemm hija kbira mhabbti lejk.

Hajtek kollha jiena xtaqt li nhobbok, qatt ma waqaft li nfittex l-imhabba tieghek, imma inti rregetajtni. Ippruvajt tfittex il-ferh tieghek f’hafna hwejjeg li kienu duhhan. Ghaliex ma tiftahx qalbek Ghalija, issa u mhux imbaghad, issa huwa tieghek, imbaghad jista’ jkun tard wisq .

DAWN IL-KELMIET, GHANDI L-GHATX JIRBUMBJAW FIR-RUH TIEGHEK?

KUMMENTARJU


SETTEMBRU

 2023

QATT TIGGUDIKA KTIEB MILL-QOXRA TIEGHU.

Kemm niggudikaw hazin liz-zaghzagh taghna meta mpogguhom kollha fl-istess keffa. Veru li hemm zaghzagh sfrattati, izda jekk iridu nkunu gusti irridu nistqarru li hemm ohrajn ta’ karattru tajjeb.

Dawn ta’ l-ahhar ma jdoqqux trombi, imma jezistu. U dan kollu huwa frott tat-taghlim nisrani li l-genituri joffru lil uliedhom. Hekk qalet omm li binha Adrian: “Dejjem aghmel it-tajjeb anke meta ma jarak hadd.”

Adrian baqa’ jzomm dan it-taghlim f’qalbu u hareg ta’ ragel ma’ Alla u mal-bnedmin.

Meta mistoqsi ghaliex ghamel il-haga gusta, it-tfajjel wiegeb li kien minhabba it-taghlim li tatu ommu.

Adrián Rodríguez huwa zaghzugh ta’ 17 il-sena minn Chula Vistam California li sab borza li xi hadd kien nesa’ f’qoffa tax-xiri gewwa supermarket. Fetah il-borsa bit-tama li jsib l-identifikazzjoni u wara li sab ta’ min kienet erhilha lejn id-dar ta’ sid il-borsa.

Cempel u gie tiftah iz-zija ta’ sid il-borsa, irringrazzjatu, hadet il-borsa u z-zaghzugh telaq.

Eliana Martin, sid il-borsa ferhet li mill-basket ma kien naqsilha xejn. Imma kif ser taghmel biex tidentifika l-benefattur taghha?

Irrealizzat li Adrian kien rekordjat mill-kamera tas-sigurta  fid-dahla tad-dar taghha. Talbet l-ghajnuna fuq is-social media biex tkun taf min hu. Fi  zmien qasir kellha l-informazzjoni li xtaqet. Sabitu u offritlhu rigal sabih ta’ flus. 

Ir-rigal ma kienx biss taghha. Nies ohra kkontribwew maghha ghar-rigal li xtaqet taghtih minhabba l-onesta’ tieghu.

Dan qanqal kurzita’ mill-media. Is-San Diego Union Tribune meta staqsietu fuq din l-imgieba tieghu, iz-zaghzugh irrisponda hekk: “ Ghamilt dak li ghallmitni ommi meta kont ghadni zghir. Naghmel dejjem it-tajjeb anke meta ma jkun qed jarani hadd.”

Lil ommijiet u l-missirijiet kollha imhassba fuq it-tfal adoloxxenti taghhom…. Taqtghux qalbkom. Li tedukaw lil uliedkom biex ikunu cittadini tajba huwa l-akbar rigal li tistghu toffrulhom. 

Il-frott tal-hidma taghkom jingabar meta l-inqas tistennew, bhal fis-supermarket.

ottubru @

KUMMENTARJU


OTTUBRU

 2023

ITTRA TA' GESU' GHALIK        


Ghaziz/a

Jiena ili nafek minn dejjem u minn dejjem nigri warajk, imma huwa biss issa li qed niktiblek biex naghrfek kemm inti importanti ghalija u biex nurik ukoll li dak kollu li inti int u li taghmel huwa indispensabli. Huwa ghalhekk li jiena ghandi bzonnok bhal kulhadd, biex tnissel fik il-ferh, mhux kif taghtih id-dinja izda kif nipprezentahulek jiena. Jiena qed indur lejk kif ghamilt fil-Galilija ma’ grupp ta’ sajjied……

16Waqt li kien għaddej ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil Xmun u ’l ħuh Indrì qegħdin ikalaw ix-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. 17U Ġesù qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin.” 18U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.

19Wara li mexa ftit ieħor ra lil Ġakbu ta’ Żebedew u lil ħuh Ġwanni fid-dgħajsa qegħdin isewwu x-xbiek, 20u minnufih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-lavranti, u marru warajh.( MARK KAP 1)…

 u bhalma ghamilt ma' wiehed pubblikan bilqieghda fuq il-bank tax-xoghol tieghu….
9Huwa u għaddej minn hemm, Ġesù ra wieħed bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi; kien jismu Mattew. “Ejja warajja,” qallu. Dak qam u mar warajh (Matt kap 9)

Certament mhux dejjem ircevejt twegiba daqshekk spontaneja u entusjasta, hafna irrifjtuaw li jibdlu hajjiethom ghaliex difficli li wiehed jiddistakka ruhu mill-interessi propji tieghu, Dan li ser nghidlek jista’ jkunlek ta’ ezempju:

16Resaq wieħed fuqu u qallu: “Mgħallem, x’għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?” 17U Ġesù qallu: “Għax tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu t-Tajjeb. Jekk int trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti.” 18“Liema?” staqsieh dak. U Ġesù wieġbu: “La toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, 19weġġaħ lil missierek u ’l ommok, u ħobb lil għajrek bħalek innifsek.” 20Qallu ż-żagħżugħ: “Jiena dan kollu ħaristu; x’jonqosni iżjed?” 21Wieġbu Ġesù: “Jekk trid tkun perfett, mur, bigħ il-ġid li għandek, agħtih lill-foqra, u jkollok teżor fis-sema; imbagħad ejja u imxi warajja”. 22Iż-żagħżugħ kif sama’ dan, telaq b’qalbu sewda, għax kien għani ħafna. (Mattew kap 16)

Naf li hija haga difficli ghal min irid jimxi warajja, qatt ma hbejtha din il-haga. Hafna min dawk li huma qrib tieghi, hafna drabi huma entusjasti bil-hwejjeg facli, imma l-progett li ghalih qed nahdmu u nibnu flimkien, jiena u inti, jitlob ghazliet xi kultant iebsa.

57Huma u miexja fit-triq kien hemm wieħed li qallu: “Tmur fejn tmur, jiena niġi warajk.” 58U qallu Ġesù: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom u l-għasafar tal-ajru l-bejtiet, iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu.” 59Lil wieħed ieħor qallu: “Imxi warajja.” Iżda dak wieġbu: “Ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri.” 60Iżda hu wieġbu: “Ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom; iżda int mur u xandar is-Saltna ta’ Alla.” 61U ieħor ukoll qallu: “Jien niġi, Mulej, warajk, imma l-ewwel ħallini nsellem lil tad-dar.” 62Qallu Ġesù: “Min iqiegħed idu fuq il-moħriet u jħares lura mhuwiex tajjeb għas-Saltna ta’ Alla.” (Luqa kap 9)

Min jirnexxilu jiskopri l-vera’ felicita’ ma jsibhom xejn ta’ barra minn hawn certi ghazliet difficli u biex nispjegalek ahjar nirrepetilek dak li ghidt lil appostli tieghi,:

Is-saltna tas-smewwiet tixbah lil tezor mohbi f’ghalqa: il-bniedem li jsibu jahbihmill-gdid, imur ibiegh kull ma ghandu u jixtri dik l-ghalqa.

Lilek ukoll naghmillek l-istess proposta: “Ejja u imxi warajja.”

“AHSEB FTIT U ERGA’ KELLIMNI.”

Dejjem tieghek

Gesu’

novembru@

KUMMENTARJU


NOVEMBRU

 2023

        IT-TBATIJA HIJA STEDINA MINN ALLA BIEX NILTAQGHU MIEGHU.


 Meta nghaddu minn xi tbatija hija haga normali li nistaqsu ghaliex. Ghaliex kellu jigirili dan jew ghaliex Alla ippermetta li dan jigri lili?

U meta nghaddu minn mumenti iebsa ta’ sofferenza, nistghu nahsbu li mhux biss, Alla mhux prezenti, imma li Huwa wkoll boghod hafna minni. Inhossuna abbandunati u ttraduti, frustrati u rrabjati.

Danielle Bean tirrakonta li meta nstab li binha kellu marda li kienet ser taffetwalu hajtu hassitha rrabjata u ma setghet qatt tifhem kif Alla abbandunaha. Nizlet gharkubtejha quddiem il-kurcifiss fil-knisja meta marret bhala familja biex tisma’ l-quddies u ma sabitx kliem biex tesprimi t-talba taghha. Possibli li Alla ma jafx li jiena t-tip ta’ bniedma li nitlob u nattendi l-knisja regolari.? Minn mohha ghaddielha l-hsieb li hija timxi fuq r-regoli Tieghu u Huwa ma jippermetti qatt li xi haga negattiva tghaddi minn ghaliha jew minn fuq xi hadd ghaziz ghaliha. Hekk hasbet li kien il-ftehim li ghalkemm mhux kienx ufficjali imma ftehim fil-kwiet.

Ghandna xi fethim bhal dan ma Alla? Ftehim bhal dan, jiena naghmel dak li huwa tajjeb f’ghajnejn Alla u Huwa jbieghed minni kull hsara, jista’ jtul ghal hafna u hafna zmien u jkun jidher sabih; imma meta tigi fuqna problema dan il-fethim tacitu jgib u innissel fina l-hsieb li Alla halliena ghar-rihna. Inkunu qisna dghajsa  titbandal mar-rih u l-mewg gholi. “Hekk sew,” nahsbu ahna,” Alla nsiena.”

Inkunu zbaljati, verament zbaljati. Ma inkunux qed nifhmu li esperjenzi bhal dawn huma stedina minn Alla.

Hija haga umana li nixtiequ  naharbu t-tbatija u daqshekk hija haga umana li rridu nifhmu t-tbatija qabel naccettawha. Mara tista’ tacceta l-ugigh tal-hlas ghaliex taf li ser iggib hajja gdida fid-dinja. Tista’ taccetta t-tbatija li iggib maghha gira ta’ tmien mili ghaliex taf li ser taghmlek aktar b’sahhtek. Tista taccetta l-ugigh ta’ operazzjoni ghax taf li wara ftit tal-jiem terga’ tiehu sahhtek.

Imma x’jigri meta ma naraw ebda raguni ghal l-ugigh taghna. Danielle Bean issa thares lura lejn it-tribulazzjoni li giet fuqha u tara l-istedina li thalli kollox f’idejn Alla. Tafda fih. Imma dak in-nhar meta tfaccat bil-probelma ma’ wiccha kienet iebsa biex taccettaha.

Hija xewqa ta’ kull bniedem li jikkontrolla hajtu, izda din hija illuzzjoni

Hija lluzjoni li ahna nikkontrollaw hajjitna.  Kollox huwa ward u zahar f’hajjitna sakemm kollox jigi kif irridu ahna imma imbaghad, jigi fuq accident bil-karrozza, jew titlef il-job jew terremot jew rizultat hazin mediku, jew nirien li jeqirdulek dak kollu li kellek u tirrealizza li inti ma tikkontrolla xejn. Imma meta tibda’ tifhem inti min int u min huwa Alla, allura l-affarijiet jiehdu dimensjoni ohra.

Gesu’ jghidilna: Jiena d-dielja, intom il-frieghi. Min jghix fija u Jiena fih, jgibu hafna frott, ghax minghajri ma tistghu taghmlu xejn.

Fhimtha din? Barra minnu ma nistghu naghmlu xejn. Xejn. Gesu’ kien car fi kliemu, li huwa jikkontrolla kollox Kemm-il darba smajnieh dan il-paragrafu u naqsna naghtuh l-attenzjoni mehtiega taghna? Ahna nemmnu li ahna nikkontrollaw kollox sakemm inhabtu wiccna ma’ xi haga ta’ dieqa u naraw il-verita’ kollha.

Gesu’ jaf id-dghufija taghna specjalment meta nhabbtu wiccna mat-tribulazzjonijiet  u jrid li ahna nafdaw fih. Ried l-ewwel jaghtina ezempju Hu meta fil-Gnien taz-Zebbug ftit sighat qabel it-tbatija tieghu huwa hass li kellu jwarrab dak il-kalci. “Missier jekk jista’ jkun warrab dan il-kalci ta’ imrar, izda mhux kif irrid jiena, izda kif trid inti.”

Mhux dak li irrid jien, izda dak li trid inti O Alla tieghi. Huma kliem iebsa li titlobhom, huma hfief biex tghidhom, nitolbuhom fil-Missierna hafna drabi, imma l-parti iebsa hija li tqieghdhom fil-prattika.

Ma hiex ir-rieda t’Alla li nbatu, izda jippermetiha ghaliex kultant Alla jiltaqa’ maghna fit-tbatija. Bis-sahha tat-tbatija taghna Alla kapaci jaghmel hwejjeg kbar, jekk inhalluh. Jurina li ahna ghandna nafdaw Fih u Fih biss. Forsi mit-tbatija ta’ Kristu Alla ma silitx il-fidwa tal-bnedmin kollha?

Fit-tbatija wiehed jiltaqa’ ma’ Alla, u jsir jafu aktar.

dicembru@

KUMMENTARJU


DICEMBRU

 2023

Make a free website with Yola