jesusandmary

 

  

GHAJDUT TA' SAN GORG PRECA.

Sinjur Allaghandi bzonnok u ghal kollox.

Kristu gie fid-dinja biex jaghtina l-vera paci.

Kollox jghaddi u inti tghaddi wkoll.

Sinjur Alla Inti Kbir u titghannaq biss mac-ckejknin.

Kull mument ta' hajja u grazzja

Sinjur Alla thallinix wahdi ebda  mument.

Huwa ngann li wiehed jahseb li huwa umli u intant jiehu ghalih.

Sinjur Alla bil-hniena tieghek hija mimlija l-art.

Ma ghandna qatt inharsu lejn dak li mhux ghalina.

Sinjur Alla nirringrazzjak ghal imhabba kbira tieghek lejna.

novembru 2105


Waqfa numru- 53

V. Nadurawk Gesu’ u nberkuk u nirringrazzjawk.

R. Ghax inti inzilt mis-sema, u sirt bniedem imhabba fina bnedmin, u minhabba fis-sahha taghna. 

Episodju- Ingibu quddiem ghajnejna s-Sinjur taghna Gesu’ Kristu wieqaf qalb folla Lhud ifahhar il-Gwanni l-Battista li fost ulied in-nisa ma twelidx profeta akbar minnu.

Talba- Gesu’ Nazzarenu, Sultan tal-Lhud, aghtina l-grazzja li nistmaw frugha kull tifhir tal-bnedmin u li nitheggu biex noghgbu lilek wahdek, xewqanin biss ta’ l-approvazjoni tieghek.

Proponiment.- L-ahwa tieghi nipproponu li fuqna ma nitkellmu qatt la tajjeb u anqas hazin.

R DEO GRATIS.

mehud mill-ktieb ta' san gorg preca -il-pellegrin nisrani

ottubru 2015

Waqfa numru 25

 Episodju- Ingibu quddiem ghajnejna s-Sinjur taghna Gesu’ Kristu jitkellem ma’ Nikodemu, kap tal-Lhud fuq il-hajja tar-ruh, jurieh il-htiega tal-Maghmudija u wkoll tal-passjoni u tal-mewt tieghu, billi minhabba l-mirakli tieghu kien mar ghandu bil-lejl.(Pawsa)

Talba- Gesu’ Nazzarenu Sultan tal-Lhud atina l-grazzja li nfittxu dejjem lilek fid-dlamijiet ta’ mohhna, ghax inti il-veru dawl li gejt fid-dinja. Amen.

Proponiment.- L-ahwa tieghi nipproponu li ma nippretendux li naghmlu gid lil ohrajn hlief bi kliem helu.

DEO GRATIAS.

mehud mill-ktieb  ta' san gorg preca - il-pellegrin nisrani

settembru 2016

Waqfa numru- 16

Episodju- Ingibu quddiem ghajnejna s-Sinjur taghna Gesu’ Kristu ragel ta’ tletin sena hiereg ghal kollox mid-dar ta’ ommu Marija biex jaghti bidu ghall-Missjoni Divina. (Pawsa)

Talba- Gesu’ Nazzarenu Sultan tal-Lhud,  aghtina l-grazzja li ntemmu skond il-qalb t’Alla l-vokazzjoni taghna, ghax minnha tiddependi s-salvazzjoni eterna. Amen

Proponiment.- L-ahwa tieghi nipproponu li spiss nitolbu lil San Guzepp li ma nhallux ghal ghada l-gid li nistghu naghmlu llum.

R. DEO GRATIAS

(mehud mill-ktieb ta' san gorg preca   - il-pellegrin nisrani)

lulju 2015

Waqfa numru- 22

 Episodju- Ingibu quddiem ghajnejna s-Sinjur taghna Gesu’ Kristu fejn il-bahar tal-Galilea jsejjah il-Xmuni u ‘l huh Indri’, u zewg ahwa Gakbu u Gwanni,  biex jaghmilhom sajjieda tal-bnedmin; u huma jhallu kollox u jmorru warajh.

 Talba- Gesu’ Nazzarenu Sultan tal-Lhud atina l-grazzja li niddisprezzaw kollox biex inwiegbu ghal kull dawl u ghal kull nebha mqaddsa tieghek. Amen.

Proponiment.- L-ahwa tieghi nipproponu li ma nibdlu ma hadd u ma xejn ‘l Alla kreatur taghna.

(mehud mill-ktieb ta' san gorg preca - il-kors tal-pellegrin nisrani)

mejju 2015


 

Episodju - Ingibu quddiem ghajnejna s-Sinjur taghna Gesu' Kristu maghdud max-xellerati u lil wiehed minnhom jassigurah il-Genna ghax dan talbu jiftakar fih meta jkun fis-saltna tieghu. wara li kien canfar lil siehbu.

Talba - Gesu' Nazzarenu, Sultan tal-Lhud, aghtina l-grazzja li ma naqtghu qatt qalbna biex nitolbuk mahfra ghalkemm dnubietna jkunu bosta u kbar wisq. Ammen

Proponiment - L-ahwa tieghi nipproponu li meta disgraajatament inkunu ghamilna xi dnub inharsu lejn il-Hniena ta' Alla. 

Deo gratias.

(mehud mill-ktieb ta' san gorg preca - il-kors tal-pellegrin nisrani)

april 2015

 

Waqfa numru 79

Episodju - Ingibu quddiem ghajnejna s-Sinjur taghna Gesu' Kristu jaghzel tnejn u sebghin dixxiplu, inferjuri ghal appostli u jibghathom tnejn tnejn bhala hrief fost l-ilpup quddiemu, fejn hu stess kien biex imur u jghidilhom jitolbu il Alla li jibghat haddiema fil-hsad tieghu ghax dan hu bosta u ftit il-haddiema

Talba - Gesu' Nazzarenu, Sultan tal-Lhud, aghtina l-grazzjali naghtu kif nistghu, ghajnuna ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh, jew billi nghallmu, jew bl-ezempju t-tajjeb jew bit-talb jew bil-karita'.  Ammen.

Proponiment - L-ahwa tieghi nipproponu li nressqu kemm nistghu l-erwieh lejn Alla. 

Deo gratias.

(mehud mill-ktieb ta' san gorg preca - il-kors tal-pellegrin nisrani)

marzu 2015

 

"Bla habib ma tistax tghix."

"Difficli tassew li titkellem u ma tghidx xi haga zejda."

"Hwejjeg li ma jimpurtakx minnhom tindahalx fihom."

"Iktar hafif li taqa' milli li tqum"

"M'ghandek qatt tghid: ' Jien ma naqax' avolja qaddis kbir."

"Bil-ghajnuna tal-grazzja kull bniedem jista' kollox."

"Vera felicita' ghar-ruh li sservi 'l Alla fis-skiet."

"Il-bniedem jiflah meta hu ma Gesu' u xejn ma jiflah meta mhux ma Gesu'."

"Kemm ghandu jghix il-bniedem mhux f'idejh."

"Huwa gost ghal Alla li jaghti mill-gid tieghu lil min jitolbu."

"Inti bniedem, m'intix Alla; inti laham, m'intix anglu."

"Unur u mhux misthija li sservi l-proxxmu minhabba f'Gesu' Kristu."

"Il-veru ghani hu dak li ma jixtieq xejn."

"Alla qieghed f'idejn San Mikiel Arkanglu kull ruh predestinata."

"L-itqal tentazzoni hija konta s-silenzju."

"L-itqal tentazzoni hija konta s-silenzju."

frar 2015

 

"L-uzin li bih jizen Alla xejn ma jixbah lil tal-bnedmin."

"In-natura tisma' bil-pjacir id-difetti ta' haddiehor."

 "Huwa impossibli li ruh f'idejn Marija Santissma tintilef."

 "Xejn ma jiswa l-mohh tajjeb jekk ma jkunx istruwit."

"Il-karita' li taghmel ma' l-erwieh tal-purgatorju ibqa' zgur li jpattuhielek."

 "Id-dnub ibaxxi l-bniedem, minn anglu jaghmlu demonju."

 "Kristu jhobb il-veri servi tieghu bhalma habbu l-Missier tieghu tas-sema."

 "Il-bnedem ghandu jew joqghod sieket jew jghid dak li hu ahjar mis-skiet."

"Bis-sinjal tal-salib wiehed jista' jaghmel l-ghegubijiet."

"Iz-zmien huwa tezor li jinsab biss fid-dinja."

jan 2015

Make a free website with Yola