jesusandmary

 1. IC-CURKETT.  

Il-koppja Perbene hlief sfortuna ma rawx ma' wicchom. Emigraw  bit-tama li jsibu futur ahjar.  Hemm ghamlu hbieb mal-familja Kostantis. X'relazzjoni sviluppat bejn iz-zewg familji?


2. IL-HSAD TAT-TAMA

Jack emigra lejn l-Awstralja u sab xortih, izda kellu ghadu li ghamillu hafna hsara. Jack zamm il-pacenzja u qieghed it-tama tieghu f'Alla. Kif habbat wiccu mal-problema Jack?


3. SISTER MARY RUTH TRID TKELLMEK

Sister Ruth kienet il-principal ta' l-iskola, soru dumnikana iddixxiplinat.  Kienet il-kawza li helsitni mill-gwaj ta' kuljum. X'kien u ghaliex bqajt niftakarha tul hajti kollha?


4.KONVERZJONI

Minkejja bosta twiddib, Katrina, li hawdet hajjitha mill-bidu sa l-ahhar baqghet twebbes rasha u sabet ruhha bejn hajja u mewt.  Liema minnhom kien ser jirbahha?


5. RUZARJU ' L- BOGHOD

Zewg nisa jiltaqghu ma' xulxin tard bil-lejl wara c-celebrazzjoni tal-Milied.  Ma kienux jafu wahda lil ohra. Pero' id-diskors taghhom waqa' fuq ir-Ruzarju. 

Ghaliex... meta kien zmien il-Milied u setghu jitkellmu fuq tant hwejjeg ohra?


6. KOLLNI TIEGHEK

Andrew, zaghzugh fuq tieghu, qatt ma wiegeb ghas-sejha ta' Alla...........imma fl-ahhar dawwar it-tmun. X'kien li gaghlu jdawwar it-tmun?


7. REBHA FUQ ID-DIEQA

Jeremy tilef lil martu Alexia f'incident tat-traffiku u haseb li ser isib il-konfort fix-xorb. Tghid sab dak li xtaq?


8. FUQ TLIETA TOQGHOD IL-BORMA

Tlett incidenti waqt diskursata li kelli ma' vjaggatur taljan, li ma tafx jekk ghandekx tidhaq jew tikbi. X'kienu?


9. STORJA TA' IMHABBA.

Fabio hassu skomdu li jkompli is-servizz ta' lettur u offra d-dimissjoni tieghu lill-kappillan. Ghaliex?  Ftit wara rega' bdielu u talab lill-kappillaniqatta' l-ittra. Ghaliex?


10. IX-XITAN JOGHROK IDEJH.

Miriam u Marcus kien imbeghdin minn Alla ghax ma baqghux jitolbu.  Imma jum wiehed Miriam idecidiet li ddur lejn Alla. Ghaliex u x'kien li ressaq lejn Alla?


11 IL-MILIED TA' ANASTASJA

Anastasja qatt ma kienet kuntenta li jum twelidha kienet jahbat fil-jum tal-Milied. Ghaliex meta kibret dawret fehemitha u x'ghamelt bi tpattija?

 

 

Make a free website with Yola