jesusandmary

SISTER MARY RUTH TRID TKELLMEK

“Is-Sister ser tarak issa,” dwiet il-vuci rqieqa tas-Segretarja ta’ l-iskola. Qomt bilwieqfa u blajt ir-riq ghax grizmejja kienu xotti ghal ahhar. Qalbi kienet thabbat qawwija bil-biza’ u riglejja jirtghodu. Kelli sitt snin u kont f’hafna nkwiet. Is-segretarja tbissmitli biex taghmilli l-kuragg, imma xejn ma seta’ ikun ta’ wens ghalija.

F’ghajnejja, Sister Mary Ruth kienet xiha; madanakollu kienet l-aktar persuna mportanti li qatt iltqajt maghha. Meta dhalt fl-ufficju taghha hija tefghet harsa mhassba minn wara l-iskrivanija kbira ta’ l-injam tal-gewz. Kienet liebsa t-tunika dumnikan, bi kmiem wesghin qishom il-qampiena l-kbira tal-knisja tar-rahal fejn kont noqghod. B’idejha kollhom vini hija nehhiet in-nuccali, rabtithom fuq qaddha u qaltli: “Illum gejt siegha tard l-iskola. “

Mohhi gera’ fuq li gera’ biex insib spjega ghal dak li qaltli u stqarrejtilha: “ Iva gejt tard. Nitolbok skuza.”                                                   sister mary ruth

“Dan mhux bizzejjed. Tista’ tghidli ghaliex?’” staqsieni b’lehen solenni. Fil-fatt ma ridtx nghidilha. Anqas kieku ridt nghidilha, ma kontx nasal biex nistqarrielha. “Ommok cemplitli u dehret inkwetata.”

Ghajnejha kienu qeghdin fuqi bhal ta’ seqer lesti biex jinzlu fuqi bhal sajjetta ma’ l-inqas zball li nghid. Meta semmietli lil ommi ridt noqghod ferm attenta xi nghid. U xi stajt nghidilha li ma kienx jikkompromettini? “Tlift il-kuruna tar-Ruzarju,” wegibt bil-ghaqal kollu.

“Ehe? tlift il-kuruna tar-Ruzarju.....u wara x’gara?” Baxxejt rasi biex bhallikieku nafferma dak li kont diga ghidt filwaqt li xi dmugh jahraq gelben ma’ haddejja. Sister Ruth Mary imbuttat kaxxa li fiha kien hemm imkatar tal-karti biex nimsah id-dmugh. Hadt wahda. B’lehen aktar helu u li jigbdek regghet tenniet l-istess mistoqsija. “Ghaliex gejt tard l-iskola?”

Bdejt nikbi bid-dmugh igelben ma’ haddejja qisu xmara. Is-soru qamet minn wara l-iskrivanija, u poggiet idejha mghaddma madwar ghonqi. Stajt inxomm ir-riha tfuh tas-sapuna li biha haslet idejha. Ma stajtx nieqaf mill-biki. Fethet il-bieb u talbet is-segretarja biex tidhol. It-tnejn bdew iharsu lejja. “ Sabiha,” qaltli s-segretarja, “ghid lis-Sister x’gara.”

Kont tlift il-kuruna tar-Ruzarju. Din kienet it-tielet darba li tliftha. Kont certa li kienet imdawra mac-cinturin li kont nilbes ma’ qaddi biex nixbah lis-sorijiet u bhalma kienu jaghmlu shabi tal-klassi. Ma kontx tajba biex norbot bl-gheqiedi u l-kuruna setghet inhallitli waqt li kont nirritorna lura lejn id-dar mill-iskola. L-ghada filghodu fis-7.30 ma stajt insibha mkien. Minhabba dan, ommi tilfet il-pacenzja u siblet. Ma niftakarx x’gara wara, hlief li bdiet twerzaq u tixgher kemm kellha sahha u ssawwatni bl-imgharfa ta’ l-injam fejn gie gie. Grejt mal-kcina sakemm sibt post ta’ kenn mid-daqqiet. Hija kissret l-imgharfa fuq dahri u meta rtirat biex tfittex xi haga ohra, rajt li dak kien il-mument li fih stajt nahrab. Hrigt b’girja mid-dar u ghaggilt lejn il-bus stop, izda l-karozza ma lhaqthiex billi kienet lahqet telqet. Imbezza’ li mmur lura lejn id-dar, hadtha bil-mixi lejn l-iskola, xi mil u nofs ‘l boghod. Biex nghid il-verita’ kollha, bzajt mixi wahdi dik it-triq twila, imma aktar indexhet li nirritorna lura d-dar biex inhabbat wicci mar-rabja ta’ ommi.

Kienet minhabba dak li sehh li jiena mort tard l-iskola u li s-segretarja laqghatni fil-bieb u haditni fl-uficcju tal-Principal. Imma xejn ma ghidt b’dan lis-Sister Mary Ruth. “Ommok kienet inkwetata dalghodu, “ qaltli Sister Mary Ruth filwaqt li tatni maktur iehor tal-karti biex nimsah wicci. Xengilt rasi, profondament umiljata. Qatt ma stajt jew kont ser nistqarr dak li verament habbat wicci mieghu ma’ l-aktar nies li jiena kont inqis importanti bhalma kienet mal-Principal ta’ l-iskola.

“Jiddispjacini ferm,” stqarrejtilha, ”tassew jiddispjacini,” filwaqt li komplejt nolfoq. Sister Mary Ruth u s-Segretarja taw harsa lejn xulxin. Ma stajx nifhem x’kien il-messagg bejnithom. “Ara,” qaltli Sister Mary Ruth filwaqt li newlitli tazza ilma friska, “ixrob ftit u kkalma. Ibqa’ hawn sakemm thossok ftit ahjar.” Ftit wara waqfet mix-xoghol li kienet qed taghmel, tefghet mill-gdid harsitha fuqi u qaltli li stajt immur lura fil-klassi. Kemm kont ferhana li zgiccajt mis-sunnara.

Sister Mary Ruth kienet soru kattolika dumnikana Irlandiza, li kienet tmexxi skola ta’ madwar 400 tifla. Kien mohha jilhqilha u hadd ma kien ser imexxiha minn imnehirha. L-ghalliema lajci, is-sorijiet shabha u l- genituri li kienu jgemmu kull sold biex jibghatuhom fl-iskola tad-Dumnikani kienu jirrispettawha. Il-genituri tieghi kienu eccezzjoni. Izzewgu tard, izda kienu tat-tajjeb. Jiena kont l-unika wild taghhom. Li ommi kienet tisbel u ssawwatni kienet xi haga li ma stajt nitkellem fuqha ma’ hadd anqas ma’ missieri li kien jahdem sa filghaxijiet fit-tard, kwazi kuljum. Kont immur l-iskola, nistudja, u nilghab ma’ shabi u kont naghmel dak li nista’ biex ma nkunx htija li ommi tisfoga l-qilla taghha fuqi.

Fis-sena 1963 ma kienx hemm ligijiet li jipprotegu it-tfal. Ebda ftehim li ssejjah il-pulizija f’kaz ta’ abbuz fuq it-tfal jew xi suspett li kien qed isir dan. Certament kienet tkun il-kelma tat-tifel jew tifla kontra l-kelma tal-genituri. Sister Mary Ruth kellha dik l-influwenza li setghet tezercita fuq il-genituri tieghi. U dak li ghamlet. Ommi rceviet telefonata minghandha dak il-jum. Ghalkemm l-abbuz verbali baqa’ jsir, ma niftakar qatt li hija uzat xi oggett biex biha issawwatni. Jidher car li Sister Mary Ruth urietha bis-shih il-punt taghha. Ftit gimghat wara, waslet il-festa ta’ l-Inkoronazzjoni ta’ Marija. Ilkoll konna herqana ghaliha. L-iskola kellha zewgt ilbiesi twal u sbieh li zewgt ibniet privileggjati kienu jilbsu waqt li jgorru l-kuruna sabiha tal-fjuri f’purcissjoni lejn ix-xbiha tal-Vergni Mbierka. Ma nistax infisser il-ferh meta Sister Mary Ruth ghazlitni biex inkun wahda minnhom. Is-sena ta’ wara kienet tistedinni biex naqra lill-istudenti fil-klassijiet l-ohra. L-idea kienet biex turi lil tfal akbar kemm tifla zghira setghet taqra tajjeb. Dan kellu effett fuqi billi kont inhoss certa kunfidenza fija nnifsi. Meta kont nattendi t-tielet klassi, is-soru ghalliema tieghi kienet taghmilli kuragg kbir biex nistudja u dan gheni biex nizviluppa l-karattru tieghi. L-ghalliema kellha habta li tghallem l-aritmetika.

Meta xi hadd ma kienx igib ruhu sew, il-kastig kien ikun li jikteb it-tables ghal-darbtejn; u jekk l-imgieba hazina taghha kienet taqbez il-limitu, allura kien ikollha tikkopja it-tables ghal ghaxar darbiet fuq xi bank fuq wara nett u ma kienitx tohrog ghar-rikreazzjoni qabel tlesti. Ghadda z-zmien; izzewwigt u kelli zewg itfal, it-tnejn subien. Rabbejthom f’ghozza kbira, ‘l boghod minn dak li fih trabbejt jien, izda edukajthom fuq il-linji li hadt minghand Sister Mary Ruth. Qatt ma nsejt dak li ghamlet ghalija din is-soru kuraggjuza u qalbiena. Kienet soru li kien jisthoqqliha dawn it-titli.

Lura lejn is-sena 1923 il-gazzetti kollha rraportaw fuqha fil-faccati ta’ quddiem. Meta marret fi New Jersey, fin-naha ta’ isfel, biex tmexxi skola kattolika gdida sabet hafna ntoppi. Il-kattolici ma kienux milqugha f’din in-naha ta’ New Jersey. Sar bosta theddid kontra l-iskola taghha. U meta l-Klu Klux Klan gew biex jaharqu l-iskola s-soru Mary Ruth, ta’ 23 sena, harget bi xkubetta theddihom li ser tispara fuqhom jekk ma jaharbux; u biex turihom li hija kienet tifhem dak li qalet sparat xi tiri fl-ajru bhala avvertiment. Harbu jigru u ftit wara waslu l-pulizija.

Dak li ghamlet Sister Mary Ruth fi tfuliti, urietni li kiena kont tifla specjali, idea li mbuttatni ‘l quddiem fil-karriera u l-hajja tal-familja. It-tjubija taghha swiet hafna gid ghalija u ghal kull min miss maghha.

Make a free website with Yola