jesusandmary

 

 WERREJ GHAL DICEMBRU

IS-SNAJJA MALTIN

KNEJJES KAPOLAVURI

IL-MADONNA TAL-HNEJJA

IL-VATIKAN

RITRATT TAX-XAHAR
IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF 

 

 WERREJ GHAL OTTUBRU

KUN AF.........

IL-FESTA TA’ CORPUS CHRISTI 

 IS-SINJURA TAL-MUNTANJI 

 RITRATT TAX-XAHAR 

 META L-ASTRONAWTU HA MIEGHU LIS-SAGRAMENT FL-ISPAZJU. 

 PARIRI TA’ SAN LWIGI IX RE TA’ FRANZA (PARTI II) 

 POSTIJIET BIBBLICI: IS-SINAGOGA 

 IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF 

WERREJ GHAL NOVEMBRU

 ID-DAR TA’ SANT’ ANANIJA

IL-FENICI

IL-KOLOSEW TA’ RUMA

LA PIETA

IL-KRIPTA TAL-KAPPUCCINI

RITRATT TAX-XAHAR


  19
 IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF 

 WERREJ GHAL LULJU

MILL-ESPERJENZA NITGHALLEM 

LULJU 

IL-BIEDJA 

FTIT PARIRI 

LULJU FL-ISTORJA TAL-KNISJA 

L-INDULGENZA TAL-PORZJUNKOLA 

KURZITA’ – IS-SIGRA TAL-MEWT 

RITRATT TAX-XAHAR

 IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF 

 WERREJ GHAL AWISSU

GOB IR-RAGEL TAJJEB LI BATA’

NOTI FUQ SAN GWANN MARIJA VIANNEY

ID-DEDIKAZZJONI TAL-JIEM U IX-XHUR TAS-SENA

IT-TIFLA ZGHIRA LI TISTA’ TKUN L-IZGHAR QADDISA TA’ ZMINIJIETNA.

X’GARA MILL-APPOSTLI U FEJN JINSABU L-FDALIJIET TAGHHOM?

IS-SELLUN LI HADD MA CAQLAQ GHAL TLETT MITT SENA.

QATT KONT TAF ... FATTI FUQ RUMA ANTIKA

RITRATT TAX-XAHAR

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF 

 WERREJ GHAL GUNJU

IL-QADDIS PROTTETUR TAZ-ZEFFIENA

IL-KOBOR TA' SAN GWANN IL-BATTISTA

MILL-ESPERJENZA NITGHALLEM

L-AQWA BIRRA FID-DINJA

IL-VALUR TAL-MELH

L-GHOLJA TAS-SLALEB FIL-LITWANJA

KURZITA - IL-KEJKIJIET IRJALI

X'MA TAFX FUQ IL-PAPA BENEDITTU XVI

FEJN INHADEM IL-FILM STAR WARS

IR-RITRATT TAX-XAHAR - IL-KASTELL IMSAHHAR


  IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF 

WERREJ GHAL MEJJU   

MAGHMUDIJA

KIF KIEN JAQILGHU L-HOBZNA TA' KULJUM IN-NIES FI ZMIEN KRISTU

MEJJU FL-ISTORJA

NIES LI GHAMLU UNUR LIL KRISTU

BELT FIT-TURKIJA SE TWAQQAF STATWA MARJANA GIGANTESKA

5 RAGUNIJIET GHALA GHANDI JKOLLI L-MIDALJA MIRAKOLZA FUQI

KURZITA - IL-BANJIJIET TAS-SILG.

RITRATT TA-XAHAR

 IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF 


   WERREJ GHAL MARZU

L-UZU TA' L-INCENS FIL-QIMA TAGHNA LEJN ALLA

LIEMA HUMA L-AKTAR VULKANI PERIKOLUZI FID-DINJA

POSTIJIET BIBBLICI - IL-KNISJA TAT-TKATTIR TAL-HUT U L-HOBZ

KONT TAF LI L-AKBAR K0MPOZIZZJONI MUZIKALI GHALL-QUDDIESA LATINA HIJA XOGHOL TA’......PROSTESTANT?

XI QRAJT, SMAJT U RAJT....F’MALTA.

IR-RITRATT TAX-XAHAR

 IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF

 WERREJ GHAL APRIL

IL-KURAGG

NIES KBAR FIL-BIBBJA - SAN PAWL

IL-MUZEW TAS-SORIJIET PUPI

POSTIJIET BIBBLICI- IS-SANTWARJU TAT-THABBIRA TA' L-ANGLU

MESSAGG TA' TAMA

IL-BAMBIN TA' PRAGA - FTIT TA' L-ISTORJA

ONBASHIRA- SPORT UNIKU FIL-GAPPUN

KURZITA - ISALIB LI JINTEFA FL-ILMA

PARIRI MIR-RE TA' FRANZA - LEST LI TOHODHOM?

RITRATT TAX-XAHAR.

 IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF


 WERREJ GHAL JANNAR

IS-SENA GUBILARI u L-BIBIEN IMQADDSA.

NILTAQGHU MA’ L-ATTUR GARY SINISIE

IL-QABAR TA’ SAN DUMINKU

MIN HUMA L-QADDISIN?

ANNEDOTI

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TARA T-TAGHRIF 

 

Make a free website with Yola