jesusandmary

  

"Il-bniedem jara l-wicc izda Alla jara l-qalb."
"Il-bniedem jara l-ghemil izda Alla jara l-fini ta' l-ghemil."
"Min tassew ihenn ma jistax ikun li jaqa' fid-dnub il-mejjet."
"Il-qaddisin ma jgergru qatt."
"Jekk thobb 'l Alla tiddisprezza dak li mhux Alla."
"Min hu kawza tad-dnub huwa rovinatur ta' l-erwieh."
"Mhux il-politika izda r-religjon taghmel poplu felici."
"Marija Santissma hija oggett ta' unuri u imitazzjoni."
"Jahdem wisq tajjeb is-salvazzjoni ta' ruhu min bla abbuz ihenn u min bla abbuz iqim lil Marija Santissma."
"Drawwa hazina bi drawwa tajba tinqered."
"Dak hu gharef tassew min jiehu pacenzja dejjem u b'kollox."
"Min hu gharef? Gharef hu min jiehu pacenzja."
"Ebda kelma ma twahhax daqs il-kelma eternita'."
"Alla jbierek ir-ruh bl-ilma tal-paci."
"Qaddis huwa min irid dak li jrid Alla u jkun kif irid Alla, u li jaghmel dak li jrid Alla."

dic08

"Il-qalb tas-supperv imhabbta bil-ghira u bil-korla."
"Fid-dinja kollox momentanju."
"Dak li joghgob lilna x'aktarx li ma jkunx joghgob 'l Alla."
"M'ghandux kwiet min irid jaghmel dak li jrid hu."
"L-opri tal-bniedem igibu l-marka tal-fabbrika."
"L-uzin li bih jizen Alla xejn ma jixbah lil tal-bnedmin."
"In-natura tisma' bil-pjacir id-difetti ta' haddiehor."
"Huwa impossibli li ruh f'idejn Marija Santissma tintilef."
"Xejn ma jiswa l-mohh tajjeb jekk ma jkunx istruwit."
"Il-karita' li taghmel ma' l-erwieh tal-purgatorju ibqa' zgur li jpattuhielek."
"Id-dnub ibaxxi l-bniedem, minn anglu jaghmlu demonju."
"Kristu jhobb il-veri servi tieghu bhalma habbu l-Missier tieghu tas-sema."
"Il-bnedem ghandu jew joqghod sieket jew jghid dak li hu ahjar mis-skiet."
"Bis-sinjal tal-salib wiehed jista' jaghmel l-ghegubijiet."
"Iz-zmien huwa tezor li jinsab biss fid-dinja."

nov 08

"In-nisrani ghandu jkollu f'sidru tliet qlub f'qalb wahda: qalb tan-nar ghal Alla, qalb tal-laham ghall-proxxmu, u qalb tal-bronz ghalih nnifsu."
"Il-perfezzjoni m'hix parir imma hija kmandament."
"Jghodd kif ahna fl-ghajnejn ta' Alla u mhux fl-ghajnejn tal-bnedmin jew fl-ghajnejn taghna nfusna
."
"Fl-okkazjoni prossima necessarja itlob u aghmel kollox mill-inqas."
"In-nisrani fl-ezercizzju tieghu ma ghandux twaqqif: jekk lura jew 'il quddiem."
"Min ihobb id-dnub jobghod lilu nnifsu."
"Alla jhaddan ma sidru bniedem umli u soghbien."
"Il-profezija ta' Kristu fuq il-Knisja tieghu: il-persekuzzjoni."
"Satana jhawwad, il-bnedmin ihawdu, u Alla mit-tahwid taghhom jeffettwa l-hsibijiet tieghu."
"Tirragunax mat-tentazzjoni."
"Iktar ma nhobbu iktar nissaffew."
"L-umli biss jiprattikaw il-vera mhabba."
"It-tifhir velenu helu."
"Imhabba lejn kulhadd imma familjarita' le."
"Qatt tahseb li inti ahjar minn haddiehor"

ottubru 08

"Qis li m'hawnx min hu dghajjef iktar minnek."
"Frugha li tixtieq hajja twila minghajr ma jimpurtak xejn jekk tkunx qaddisa. "
"Intant wiehed jaqa' ghax ghadu ma mietx ghalih innifsu."
"Is-silenzju hu t-termometru ta' kull virtu."
"Infatam minn rajk b'gid tieghek qabel ma joftmok b'deni tieghek, inti taf min."
"Kulmin hu tassew niedem kulma hawn fid-dinja jigih morr."
"M'hawn dnub li m'hux maghgun bis-suppervja."
"Qawwi qalbek u lesti ruhek biex tissaporti hwejjeg akbar."
"Is-serv ta' Alla hu izjed helu mal-fqir milli ma l-ghani."
"Dan hu l-aqwa rebh, li wiehed jirbah lilu nnifsu."
"La darba hawn m'huwiex qaghdna ahna mmela bla frustieri u nies ghas-safar."
"Min ma jeqridx mill-gherq ikollu jara l-weraq."
"Il-qalb tal-bniedem m'hix kapaci hlief ghal oggett wiehed."
"Min jaghraf 'l Alla ma jibdlu ma xejn u ma' hadd."
"Hadd ma kien jaghmel id-dnub kieku ma kienx l-abbuz."

settembru 08

"Kulmin jitlob isir ghani."
"Alla jaf xi grazzji nenhtiegu imma jrid li nitolbuhomlu."
"It-talb m'hux hag'ohra hlief ghaqda ma' Alla."
"Qatt tibdel iz-zgur mal-forsi."
"Il-kliem helu ghandu setgha izjed mill-korla."
"Is-salib fl-art, it-tgawdija fis-sema u mhabba kullimkien."
"Il-kastita' qieghda wisq hazin qalb id-delizzi"
"Habib ta' Alla hu dak li jsewwed qalbu ghad-deni ta' l-ohrajn u li jifrah bil-qalb ghall-gid taghhom."
"Ebda gost m'hu daqs dak li bih toghgob 'l Alla."
"Aghmel gid minghajr preferenza ta' hadd."
"Sinjal kbir li inti ghall-genna meta f'sidrek tara qalb hanina."
"Deni jaghmel mi hu ghajjien u ma jistriehx."
"Dawk il-hwejjeg li ma jistghux ikunu tieghek, la tharisx lejhom."
"Il-bniedem hanin ibati hu biex ma jhallix lil min ibati."
"Marija Santissma hija l-bieb tas-sema u hadd ma jidhol minghajr permezz taghha."

awissu08

"Iz-zmien huwa tezor li jinsab biss fid-dinja."
"Bla habib ma tistax tghix."
"Difficli tassew li titkellem u ma tghidx xi haga zejda."
"Hwejjeg li ma jimpurtakx minnhom tindahalx fihom."
"Iktar hafif li taqa' milli li tqum"
"M'ghandek qatt tghid: ' Jien ma naqax' avolja qaddis kbir."
"Bil-ghajnuna tal-grazzja kull bniedem jista' kollox."
"Vera felicita' ghar-ruh li sservi 'l Alla fis-skiet."
"Il-bniedem jiflah meta hu ma Gesu' u xejn ma jiflah meta mhux ma Gesu'."
"Kemm ghandu jghix il-bniedem mhux f'idejh."
"Huwa gost ghal Alla li jaghti mill-gid tieghu lil min jitolbu."
"Inti bniedem, m'intix Alla; inti laham, m'intix anglu."
"Unur u mhux misthija li sservi l-proxxmu minhabba f'Gesu' Kristu."
"Il-veru ghani hu dak li ma jixtieq xejn."
"Alla qieghed f'idejn San Mikiel Arkanglu kull ruh predestinata."
"L-itqal tentazzoni hija konta s-silenzju."


lulju08

"Minghajr is-sagrificcju hadd ma jista jtemm il-volonta ta' Alla."
"Jaqa fid-dnub min jahseb li hu xi haga."
"Is-salib jaghzilulek Alla u jibaghthulek f'hinu u f'waqtu."
"Il-Madonna hija kbira, Kristu huwa infinitament kbir, u San Guzepp huwa l-kap taghhom it-tnejn."
"M'hemmx virtu minghajr ix-xoghol."
"Il-ligi tjassar lil min m'ghandux volonta tajba."
"MIn jistqarr dnubietu jkun miexi biex jiltaqa' mal-hniena."
"L-gheruq tal-virtu huma morri izda l-frottijiet taghhom helwin."
"Il-hazin ghalkemm jirrenja huwa dejjem ilsir."
"Min dineb iqis li ma didnibx mill-gdid, izda jitlob ghall-mahfra ta' dnubietu."
"Xejn ma tajtu 'l Alla jekk ghadek ma tajtux qalbek."
"It-tbatijiet ta' Kristu huma mera ghal dik ir-ruh li trid timxi warajh."
"Kbir huwa x-xoghol li Satana jaghmel biex ma jhallix l-insara jitqarbnu."
"Il-ktieb tal-qaddisin huwa l-Krucifiss."
"Min ifittex lil Gesu' jsib lil Gesu' b'gid tieghu."
"Iqaddes lilu nnifsu min jittama fil-qawma ta' l-imwiet "

gunju08

"Qis li m'hawnx min hu dghajjef iktar minnek."
"Frugha li tixtieq hajja twila minghajr ma jimpurtak xejn jekk tkunx qaddisa. "
"Intant wiehed jaqa' ghax ghadu ma mietx ghalih innifsu."
"Is-silenzju hu t-termometru ta' kull virtu."
"Infatam minn rajk b'gid tieghek qabel ma joftmok b'deni tieghek, inti taf min."
"Kulmin hu tassew niedem kulma hawn fid-dinja jigih morr."
"M'hawn dnub li m'hux maghgun bis-suppervja."
"Qawwi qalbek u lesti ruhek biex tissaporti hwejjeg akbar."
"Is-serv ta' Alla hu izjed helu mal-fqir milli ma l-ghani."
"Dan hu l-aqwa rebh, li wiehed jirbah lilu nnifsu."
"La darba hawn m'huwiex qaghdna ahna mmela bla frustieri u nies ghas-safar."
"Min ma jeqridx mill-gherq ikollu jara l-weraq."
"Il-qalb tal-bniedem m'hix kapaci hlief ghal oggett wiehed."
"Min jaghraf 'l Alla ma jibdlu ma xejn u ma' hadd."
"Hadd ma kien jaghmel id-dnub kieku ma kienx l-abbuz."

mejju 08

"L-iben il-hali rritorna f'dar missieru ghax qaghad jirrifletti."
"Alla taghna huwa hafif biex jahfer lil min jikkonverti lejh."
"It-tentazzjonijiet jaghmluna umli, inaddfuna u jghallmuna."
"Hadd ma jikkonverti jekk ma jkunx jaf 'l Alla li jhobb jahfer."
"Aqra l-parabbola ta' l-Iben il-Hali u taghraf sew il-qalb ta' Alla."
"Tafda qatt ruhek fil-qawwa tieghek quddiem it-tentazzjoni."
"Ma jistax ikun li wiehed ighix minghajr xi tentazzjoni."
"Min ma jahsadx mill-gherq, it-tentazzjonijiet aktar malajr jigu fuqu."
"Il-bidu tat-tentazzjonijiet hu li wiehed ma jkunx sod fil-fehmiet tieghu."
"Id-demonju ma jonghos qatt, idur ifittex lil min jibla'."
"Huwa ingann li wiehed irid ifittex il-mistrieh la darba twieled ghat-tahbit."
"Daqskemm wiehed jehodha kontra tieghu nnifsu daqshekk jghaddi 'l quddiem fit-tjieba."
"Kull stat li tkun fih, ghoddu ghalik l-ahjar wiehed, basta ma jkunx stat tad-dnub."
"Mhux miexi wara Gesu' min ghadu ma cahadx lilu nnifsu."

april08

"Iktar hafif li taqa' milli li tqum"
"M'ghandek qatt tghid: ' Jien ma naqax' avolja qaddis kbir."
"Bil-ghajnuna tal-grazzja kull bniedem jista' kollox."
"Vera felicita' ghar-ruh li sservi 'l Alla fis-skiet."
"Il-bniedem jiflah meta hu ma Gesu' u xejn ma jiflah meta mhux ma Gesu'."
"Kemm ghandu jghix il-bniedem mhux f'idejh."
"Huwa gost ghal Alla li jaghti mill-gid tieghu lil min jitolbu."
"Inti bniedem, m'intix Alla; inti laham, m'intix anglu."
"Unur u mhux misthija li sservi l-proxxmu minhabba f'Gesu' Kristu."
"Il-veru ghani hu dak li ma jixtieq xejn."
"Alla qieghed f'idejn San Mikiel Arkanglu kull ruh predestinata."
"L-Itqal tentazzjoni hija kontra s-silenzju."

marzu 08

"Il-qalb tas-supperv imhabbta bil-ghira u bil-korla."
"Fid-dinja kollox momentanju."
"Dak li joghgob lilna x'aktarx li ma jkunx joghgob 'l Alla."
"M'ghandux kwiet min irid jaghmel dak li jrid hu."
"L-opri tal-bniedem igibu l-marka tal-fabbrika."
"L-uzin li bih jizen Alla xejn ma jixbah lil tal-bnedmin."
"In-natura tisma' bil-pjacir id-difetti ta' haddiehor."
"Huwa impossibli li ruh f'idejn Marija Santissma tintilef."
"Xejn ma jiswa l-mohh tajjeb jekk ma jkunx istruwit."
"Il-karita' li taghmel ma' l-erwieh tal-purgatorju ibqa' zgur li jpattuhielek."
"Id-dnub ibaxxi l-bniedem, minn anglu jaghmlu demonju."
"Kristu jhobb il-veri servi tieghu bhalma habbu l-Missier tieghu tas-sema."
"Il-bnedem ghandu jew joqghod sieket jew jghid dak li hu ahjar mis-skiet."
"Bis-sinjal tal-salib wiehed jista' jaghmel l-ghegubijiet."
"Iz-zmien huwa tezor li jinsab biss fid-dinja."
"Bla habib ma tistax tghix."
"Difficli tassew li titkellem u ma tghidx xi haga zejda."
"Hwejjeg li ma jimpurtakx minnhom tindahalx fihom."

frar 08

 

Make a free website with Yola