jesusandmary

KUMMENTARJU 2020    ARKIVJU

MA NINTREBAHX, IZDA NIXGHEL XEMA.


Bhalissa d-dinja ghaddejja minn taqlib kbir imqanqal mill-qawwa tad-dlamijiet. Fl-istess ilma tinsab ghaddejja l-Knisja ta’ Kristu. Shab iswed ta’ tempesta qalila qed jghezzez il-fundament tal-Knisja li ghalkemm fuq il-Kelma ta’ Kristu xejn u hadd ma jista’ jfarrakha, il-membri taghha xi ftit jew wisq ihossuhom skoragguti quddiem sitwazzjoni bhal din. Ikollna nistqarru li l-knisja giet effettwata wkoll mill-ispirtu qarrieqi tad-dinja.

Li taccetta l-gidba tax-xitan li jfesfislek go widnejk li l-knisja falliet tfisser gwerra mitlufa. Lil din it-tentazzjoni rridu nirresistulha. Ma rridux naghmlu bhal San Pietru li cahad lil Imghallem tieghu minhabba l-biza’, konfuzjoni u ncertezza. Meta nhossu li kollox qed jaqa’ madwarna, irridu nkunu xiehda ta’ dak li nemmnu. Kieku kulhadd jixghel xema’ wahda biss, id-dlam ma jibqghax dlam izda jsir dawl, u l-fjamma issir huggiega kbira. KIF?

Insostnu l-hajja spiritwali taghna. In-nies li jghelbu din il-krizi kurrenti ma humiex dawk li huma mzejna b’gherf enciklopediku, izda dawk li jafu lil Gesu’ fuq livell intimu u jhobbuh ma’ kull tahbita ta’ qalbhom. Huma nies li jsostnu din il-hajja permezz tat-talb specjalment bir-Ruzarju u jghaddu xi hin fil-qari spiritwali u quddiem Gesu’ Sagrament.

Insibu kenn taht il-mant tal- protezzjoni ta’ Marija Mmaklulata, li hija l-Medjatrici tal-Grazzji kollha. Lilha l-Mulej Alla taha s-setgha li tishaq ras is-serpent.

Nghixu l-hajja sagramentali, jigifieri, insostnu ruhna bit-Tqarbin u bil-Qrar li jahfrilna d-dnubiet u d-difett taghna. Ghandna nersqu lejn it-Tqarbin kuljum bhalma l-bniedem jersaq lejn il-mejda ta’ l-ikel kuljum.

Infittxu dejjem il-verita’ ghax  hawn hafna profeti qarrieqa li jmexxu l-gidba u juruha b’verita’ imma realment ikunu jahbu velenu sigriet. Ma hux tqil biex issib fejn qieghda l-verita’. Tinsab fit-taghlim ta’ Kristu li Hu halla f’idejn il-Knisja,  li ghal ghoxrin seklu shah tat lid-dinja qaddisin. Mezzi biex tikxef u titghallem il-verita’ hawn kemm trid:  kotba, rivisti kattolici, arkivji ta’ l-internet, ir-radju u televizzjoni. Il-verita’ tilliberana minn kull jasar.

Nippruvaw nghixu fil-Paci jigifieri nwarrbu dak kollu li jinkwetana u jingannana. Qatt temmen li d-dinja tista’ taghtik il-paci tal-qalb. Tista’ toffrilek pjacir tal-mument, izda l-pjacir mhux paci. Hemm differenza kbira bejn paci u pjacir.

Bil-paci fil-qalb taghna kif jaf jaghtiha Kristu biss nistghu nkomplu nibnu s-saltna tieghu ghaliex kull ansjeta’, rabja u agitazzjoni huma hwejjeg barranin ghall-hidma biex Kristu jkun maghruf minn dawk ta’ madwarna.


KUMMENTARJU


JANNAR 2020
KUMMENTARJU


FRAR 2020

KUMMENTARJU


MARZU 2020KUMMENTARJU


APRIL 2020

KUMMENTARJU


MEJJU 2020

KUMMENTARJU


GUNJU 2020

KUMMENTARJU


LULJU 2020

KUMMENTARJU


SETTEMBRU

 2020

KUMMENTARJU


OTTUBRU

 2020

KUMMENTARJU


NOVEMBRU

 2020

KUMMENTARJU


DICEMBRU

 2020

Make a free website with Yola