jesusandmary

KUMMENTARJU 2020    ARKIVJU

MA NINTREBAHX, IZDA NIXGHEL XEMA.


Bhalissa d-dinja ghaddejja minn taqlib kbir imqanqal mill-qawwa tad-dlamijiet. Fl-istess ilma tinsab ghaddejja l-Knisja ta’ Kristu. Shab iswed ta’ tempesta qalila qed jghezzez il-fundament tal-Knisja li ghalkemm fuq il-Kelma ta’ Kristu xejn u hadd ma jista’ jfarrakha, il-membri taghha xi ftit jew wisq ihossuhom skoragguti quddiem sitwazzjoni bhal din. Ikollna nistqarru li l-knisja giet effettwata wkoll mill-ispirtu qarrieqi tad-dinja.

Li taccetta l-gidba tax-xitan li jfesfislek go widnejk li l-knisja falliet tfisser gwerra mitlufa. Lil din it-tentazzjoni rridu nirresistulha. Ma rridux naghmlu bhal San Pietru li cahad lil Imghallem tieghu minhabba l-biza’, konfuzjoni u ncertezza. Meta nhossu li kollox qed jaqa’ madwarna, irridu nkunu xiehda ta’ dak li nemmnu. Kieku kulhadd jixghel xema’ wahda biss, id-dlam ma jibqghax dlam izda jsir dawl, u l-fjamma issir huggiega kbira. KIF?

Insostnu l-hajja spiritwali taghna. In-nies li jghelbu din il-krizi kurrenti ma humiex dawk li huma mzejna b’gherf enciklopediku, izda dawk li jafu lil Gesu’ fuq livell intimu u jhobbuh ma’ kull tahbita ta’ qalbhom. Huma nies li jsostnu din il-hajja permezz tat-talb specjalment bir-Ruzarju u jghaddu xi hin fil-qari spiritwali u quddiem Gesu’ Sagrament.

Insibu kenn taht il-mant tal- protezzjoni ta’ Marija Mmaklulata, li hija l-Medjatrici tal-Grazzji kollha. Lilha l-Mulej Alla taha s-setgha li tishaq ras is-serpent.

Nghixu l-hajja sagramentali, jigifieri, insostnu ruhna bit-Tqarbin u bil-Qrar li jahfrilna d-dnubiet u d-difett taghna. Ghandna nersqu lejn it-Tqarbin kuljum bhalma l-bniedem jersaq lejn il-mejda ta’ l-ikel kuljum.

Infittxu dejjem il-verita’ ghax  hawn hafna profeti qarrieqa li jmexxu l-gidba u juruha b’verita’ imma realment ikunu jahbu velenu sigriet. Ma hux tqil biex issib fejn qieghda l-verita’. Tinsab fit-taghlim ta’ Kristu li Hu halla f’idejn il-Knisja,  li ghal ghoxrin seklu shah tat lid-dinja qaddisin. Mezzi biex tikxef u titghallem il-verita’ hawn kemm trid:  kotba, rivisti kattolici, arkivji ta’ l-internet, ir-radju u televizzjoni. Il-verita’ tilliberana minn kull jasar.

Nippruvaw nghixu fil-Paci jigifieri nwarrbu dak kollu li jinkwetana u jingannana. Qatt temmen li d-dinja tista’ taghtik il-paci tal-qalb. Tista’ toffrilek pjacir tal-mument, izda l-pjacir mhux paci. Hemm differenza kbira bejn paci u pjacir.

Bil-paci fil-qalb taghna kif jaf jaghtiha Kristu biss nistghu nkomplu nibnu s-saltna tieghu ghaliex kull ansjeta’, rabja u agitazzjoni huma hwejjeg barranin ghall-hidma biex Kristu jkun maghruf minn dawk ta’ madwarna.


KUMMENTARJU


JANNAR 2020
THALLUX LIL ULIEDKOM JGHUMU WAHEDHOM

Ma hemmx haga aqwa mir-relazzjoni genituri /ulied. Matul iz-zmien li fih l-ulied ikunu qed jikbru ser ikun hemm hafna nies u cirkustanzi li jinfluwenzawhom fl-isvillup.  Bhala genituri, il-missier u l-omm ghandhom u jehtigilhom li jkunu mudelli ghalihom. ULIEDKOM GHANDHOM BZONNKOM.

L-ulied iridu jaraw li l-genituri jhobbu lil xulxin, ir-ragel ihobb lil martu u vici versa; ghaliex meta l-ulied jaraw il-mod ta’ kif il-genituri jittrataw lil xulxin, dan ikun il-messagg ta’ kif l-ulied jittrattaw lil marthom jew lil zwieghom meta jikbru.

Ma gara xejn jekk inti bhala missier ikollok xi falliment. L-aqwa ghalliem huwa l-falliment ghax minnu titghallem ghal quddiem. Meta ibnek jarak li fallejt, imma ma cedejtx, ibnek jitghallem minnek biex il-fallimenti tal-futur tieghu johodhom bil-kalma u jkun jaf kif jirbah kull sfida.

L-ulied iridu jaraw li l-genituri jmexxu sewwa l-familja taghhom. Minnhom jitghallmu kif imexxu sew hwejjighom fil-hajja. Jistghu l-genituri ma jkunux il-boss ta’ fejn jahdmu, jistghu ma jkunux  il-gwida ta’ xi kommunita’, izda zgur li t-tnejn li huma huma mexxejja tal-familja. Dan ghandu jkun il-motto tal-genituri: Biex tkun mexxej tajjeb trid tkun ta’ servizz ghal ohrajn.

L-ulied iridu jaraw fil-genituri taghhom spalla ghad-diffikultajiet taghhom. Minkejja li z-zewg genituri jkollhom hafna impenji, iridu jkunu prezenti t-tnejn fil-hajja edukattiva u socjali ta’ uliedhom. Il-presenza tal-genituri jaghtuhom spalla ghal dak li jkunu jehtiegu.

“Inhobbok ibni”, Kburi bik ibni,” Naf li ser tirnexxi, ibni,” “Veru li f’dan fallejt,izda jekk taghmel hekk tirranga l-izball u tmur ahjar, ibni” Bi frazijiet bhal dawn u ohrajn simili inti bhala missier u inti bhala omm tkunu qed tnisslu u thawlu kuragg, li huwa l-medicina ghas-success ta’ l-ulied.

L-ulied zgur li xi darba jew ohra  jizbaljaw bhalma jizbalja kull missier u kull omm meta kienu ghadhom zghar jew zaghzagh. Ghallmuhom li dak li jaghmlu ghandu l-konsegwenzi. Id-dixxiplina trid tkun bl-imhabba. Dan ihejji biex jahsbu u jevaljuwaw l-ghazliet li jaghmlu issa u tul hajjithom.

Gheziez genituri ftakru biss li n-nazzjon ikun biss b’sahhtu jekk ikollu familji mrawma sew. 

frar 2020@

KUMMENTARJU


FRAR 2020

ZMIEN IR-RANDAN

 

Qeghdin fi zmien ir-Randan, zmien ta’ thejjija ta’ sitt gimghat li jwassalna ghal aktar festa importanti fil-kalendarju liturgiku tal-Knijsa Kattolika. Huwa meqjus bhala zmien li fih in-nisrani hu mistieden jaghmel hwejjeg ta’ imhabba u atti ta’ penitenza biex bihom isaffi id-difetti tar-ruh tieghu.

Hekk kif ahna nippreparaw ruhna ghall-grajjiet ta’ importanza f’hajjitna, bhalma huwa l-jum tat-tieg jew jum it-twelid,  hekk ukoll ir-Randan jistedina biex inhejju ruhna u qlubna ghat-tifkira tal-hajja, mewt u qawmien mill-imwiet tal-Mulej.

In-nisrani tal-lum ma ghandux regoli ta’ kif ihares ir-Randan hlief li jsum u jastieni mill-laham f’Ras ir-Randan u fil-Gimgha l-Kbira. Il-bniedem ta’ Alla ma joqghodx ifittex mal-Hallieq Tieghu u jhares biss dawn il-jumejn. Ikun generuz u japplika dan iz-zmien biex jitheggeg aktar fil-hajja tar-ruh billi jaghzel hwejjeg li jresquh qrib aktar lejn Alla u jissaffa minn htijietu. Hemm min inaqqas il-hin quddiem it-TV biex japplikah ghall-qari tal-Kelma ta’ Alla, ohrajn izidu fit-talb taghhom ghax jafu li bit-talb jifthu triq aktar intima ma’ Alla, xi whud jaghmlu opri ta’ karita’ …u hawn jiena mhux qed nirreferi biss meta bniedem idahhal idejh fil-but biex jghin finanzjarament, imma anke meta jghin fizikament lill-batut jew izuru l-morda fl-isptarijiet jew lix-xjuh abbandunati, etc… kulhadd skont ma hu perswaz li dan iz-zmien ikun ta’ gid biex inaddaf lir-ruhu u jpatti ghall-htijiet taghha.

Din it-thejjija twassalna ghall-Gimgha Mqaddsa li tibda’ minn Hadd il-Palm u tintemm fl-Hadd il-Ghid meta matul dik il-gimgha, in-nisrani ghandu jidhol aktar fil-qalba tal-misteru tas-salvazzjoni. Jimmedita u jahseb ftit xi swiet ghal Kristu is-salvazzjoni ta’ ruhna.

Biex imbaghad f’Hadd il-Ghid niccelebraw bil-ferh il-Qawmien tal-Mulej taghna Gesu’. Kristu Rxoxt ghandu jfakkarna li r-rebha tieghu fuq id-dnub twassalna biex mieghu ahna ngawdu ghal eternita’ wara li nghixu hajja fidila Lejh. Tfakkarna wkoll li ma hemmx rebha minghajr salib u anqas ma hemm salib minghajr rebha.

F’dak il-jum nifirhu ma’ Gesu’ u nkantawlu dani l-kliem: NIFIRHULEK O GESU’ GHAX BIL-QAWMIEN TIEGHEK MINN BEJN L-IMWIET INTI IRBAHT ID-DNUB U GIBITLNA S-SALVAZZJONI

KUMMENTARJU


MARZU 2020KUMMENTARJU


APRIL 2020

KUMMENTARJU


MEJJU 2020

KUMMENTARJU


GUNJU 2020

KUMMENTARJU


LULJU 2020

KUMMENTARJU


SETTEMBRU

 2020

KUMMENTARJU


OTTUBRU

 2020

KUMMENTARJU


NOVEMBRU

 2020

KUMMENTARJU


DICEMBRU

 2020

Make a free website with Yola