jesusandmary


  

   TAF X'NAF INGHID:

1,Li l-bniedem jara l-ghemil, izda Alla jhares lejn il-fini ta' l-ghemil.

2. Li min jindokra ilsienu, jindokra qalbu mid-dwejjaq.

3. Li l-kliem itir, izda l-miktub jibqa'

4. Li kemm il-baxx kif ukoll il-kbir huma bzonn ta' xulxin.

5. Li xejn ma huwa izjed potenti minn bniedem li jitlob.

6. Li drawwa hazina tinqered bi drawwa tajba.

8. Li z-zmien li ghadda ma jergax jigi.

9. Li l-paci u l-hena ma humiex ghall-hziena.

10, Li l-aqwa dmir taghna hu linfittxu l-indafa tal-kuxjenza.

dicembru 2017
    TAF X'NAF INGHID:

1. Erfa' u sorr ghal meta tigi bzonn.

2. Li min ma jiftakarx fuq it-tbatija tad-dinja l-ohra, ma jissaportix it-tbatija ta' din il-hajja.

3.Li aktar ghandek tibza' minn Alla milli mill-bniedem.

4. Li l-uniku ghadu taghna huwa d-dnub.

5. Li fit-tentazzjonijiet ta' l-impurita' jirbah min jahrab.

6. Li ma jistax min ma jridx.

7. Li Alla jhares mid-deni lil dawk li jfittxuh.

8. Li hadd ma ttama fil-Mulej u tqarraq.

9. Li x-xewk ta' din id-dinja waqt il-mewt jimbidel f'ward.

10.  Li Kristu bata' ghalina u hallielna l-ezempju li nimxu warajh.

novembru 2017
TAF X'NAF INGHID:

1. Li qalb il-boloh f'fommhom u fomm il-ghorrief f'qalbhom.

2. Li minn ma jfittix is-sewwa ma jsirx gharef.

3. Li tislima u tbissima la tichadhom lil hadd.

4.  Li qalb il-bniedem Alla biss jaf x'fiha.

5. Li l-ghana tista' iddahqek, imma itista' ukoll tbikkik.

6.  Li fil-loghob min jirbah jitlef u min jitlef, jitlef.

7. Li kelma tal-hlewwa tkattar il-hbieb, u ttaffi l-qilla ta' l-ghedewwa.

8. Tbieghed mill-ghedewwa u imxi b'ghajnek miftuha mal-hbieb.

9. Li s-sejf joqtol il-gisem, lilsien joqtol 'l ruh.

10. Li min jikxef kelma bejn tnejn jitlef lil habibu.

ottubru 2017
TAF X'NAF INGHID:

1. Li f'mewtek taghti ruhek lil Alla, gismek lit-trab u hwejgek lin-niesek.

2. Li kull ma toffri lil Alla aghtihulu b'qalbek kollha.

3. Li min ghandu mara tajba ghandu l-bidu ta' kull gid.

4.  Li hajjet il-bnedmin kolha fil-hemm.

5.  Li iben imrobbi hazin, ghajb lil missieru.

6.  Li d-deheb gebla ta' tfixkil ghal min iqimu.

7.  Li min jishar biex jistana, jinfena.

8.  Li min jikxef kelma bejn tnejn, jitlef habibu.

9.  Li x-xorb bil-qies, hena tar-ruh u sahha tal-gisem.

10.  Li l-boloh jimlew rashom bil-holm.

settembru 2017
TAF X'NAF INGHID:

1. Li ma jistax ikollok ghasel u ma jkollox dubbien.

2.  Li s-suppervja hija bint l-injoranza

3.  Li l-ghazz hu missier il-vizzijiet.

4.  Li l-glorja ghal min jiskot, ghal min isofri, ghal min jahdem.

5.  Li x-xitan huwa kaccatur, sajjied u nassab.

6.  Li fi zmienu kollox tajjeb.

7.  Li l-mezzi ma jonqsux lil min irid.

8.  Li hidma u sabar sal qabar.

9.  Li kull sforz hu fieragh jekk Alla ma jissehibx.

10. Li jkun jixbah lil Alla min ipatti d-deni bil-gid.

lulju 2017

TAF X'NAF INGHID:

1. Li l-misruq jehtieg li jintradd.

2. Li jiggudika tajjeb u rettament , min hu mnezza' minn kull passjoni.

3.  Li min jiskongra jrid ikun pur.

4. Li mohh kwiet jirrifletti bhal ilma kalm.

5.  Li min ihobb jissaporti.

6. Li kollox safi ghas-safjin u kollox imtebba' ghall-imtebbghin.

7.  Li ghal kull hatba hawn il-mannara.

8.  Li ma hemmx sahha la fir-ruh u anqas fil-gisem fejn ma hemmx paci, dieta u ferh.

9.  Li min ma jridx jinharaq jitbieghed minn nar.

10.  Li l-gharef hu hafif biex jisma', izda tqil biex jitkellem.

gunju  2017
TAF X'NAF INGHID:

1. Li l-inkwiet dejjem jimxi mal-lablabi u mal-kurjuz.

2. Li min ikun irid in-nar ifittxu hu.

3. Li kull mibdi mitmum

4. Li s-swat hiereg mill-genna u kull min iduqu jithenna.

5.Li  xejn ma jaf min ma garrabx.

6. Li wiehed daqskemm jahdem jithallas.

7. Li Alla jriegi u jiggoverna kollox ghar-rieda tieghu.

8.  Li min jghin ruhu Alla jghinu.

9. Li min jaghmel id-deni, id-deni jigri warajh.

10.  Li bahri tajjeb jintgharaf fil-maltemp.

mejju 2017

TAF X'NAF INGHID:

1.Li min ma jridx l-ghanqbuta, jeqred il-brimba.

2.Li min jiccekken jigi ezaltat.

3. Li l-ilsien tal-laham u jxoqq l-ghadam.

4. Li l-kelma tqanqal izda l-ezempju jkaxkar.

5.  Li l-qalb tal-bniedem hija profondita' ta' malizzja.

6. Li mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm.

7. Li tmur fejn tmur, issib hemm is-salib jistennik

8.  Li min hu umli ma jiehux ghalih.

9.  Li min jerfa' salibu, salibu jerfa' lilu

10. Li s-sahha tal-gisem il-paci tal-qalb.

april 2017
TAF X'NAF INGHID:

1,  Li f'dan il-wied tad-dmugh tistenniex ferh.

2. Li l-post taghna ma hux hawn.

3. Li d-deni lqalghu mill-ewwel.

4. Li min ipaxxi s-seftur tieghu jkollu jgarrab id-disubbidjenza tieghu.

5. Li l-virtu qieghda fit-triq tan-nofs.

6.Li wiehed ma ghandux ihares lejn il-kwantita' izda lejn il-kwalita'.

7. Li n-natura ma tafx tghid bizzejjed.

8. Li min ihobb lil Alla ihobb ix-xbiha tieghu.

9. Li dak li johrog mill-qalb juri l-kwalita' taghha stess.

10. Li min ghandu z-zmien ma jistenniex zmien.

marzu 2017
TAF X'NAF INGHID:

1. Li mhux kull ma jleqq hu deheb.

2. Li kulhadd jista jinqeda' bil-jedd tieghu.

3. Li l-kbir ghadu gej. (il-gudizzju taghna quddiem Alla)

4. Li l-gid li jig mid-deni ma fiehx barka.

5. Li s-silenzju huwa l-kultura tal-gustizzja.

6. Li min jobdi dejjem ikanta vittorja.

7. Li minghajr il-prudenza kull virtu' issir vizzju.

8. Li l-mahfra hija l-vendetta tan-nisrani.

9. Li dak li ma tridx lilek taghmnlux lil ghajrek.

10. Li kollox johrog mill-qalb.

frar 2017
TAF X'NAF INGHID:

1. Il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi.

2. Li l-virtu tingharaf waqt il-prova.

3. Li min jitlob jaqla'.

4. Li fid-dinja kollox hu fuq l-incertezza.

5. Li kulhadd jaghti minn dak li ghandu.

6. Li hadd ma jaghmel xejn ghal xejn.

7. Li rih ta' siegha jnaddaf qiegha.

8. Li mhux min jibda tajjeb, izda min jispicca tajjeb jiehu l-kuruna.

9. Li mhux il-virtu, izda l-kawza tal-virtu ghandha l-hlas quddiem Alla.

10. Li min ma jiehux pacenzja jkollu jsofri d-danni.

(Dawn is-sentenzi huma mehuda mill-ktieb ta' San Gorg Preca jismu Is-Sinagoga tal-Filosfi.)

jannar 2017

Make a free website with Yola