jesusandmary


  

1. Ghajnejn is-Sinjur huma fuq dawk li jhobbuh.

2, Alla jghallem it-tjubija u d-dixxiplina u l-gherf lil min ifittxu.

3. Kelma helwa tkattar il-hbieb u tberred l-ghedewwa.

4. Itbieghed mill-ghedewwa tieghek u oqghod attent mill-hbieb tieghek.

5. La tghidx: "Dnibt u ma grali xejn ta' swied il-qalb" ghax l-Altissmu jroddlok id-dnub bil-pacenzja.

6. La tkunx minghajr biza' fuq id-dnub li tkun ghamilt u la zzidx dnub fuq dnub.

7. La tghidx: " Il-hniena tas-Sinjur hija kbira. Huwa jhenn mill-kotra ta' dnubieti."

8. La tittardjax li tikkonverti lejn Alla u la thallix minn jum ghal iehor ghaliex malajr tigi l-korla tieghu u jeqirdek fi zmien tal-vendetta.

9. Il-hbieb ta' Alla huma l-prudenti.

10. Haga li twerwer taqa' taht idejn Alla l-Haj.

dicembru 2016

1. La ddawwarx ghajnejk mill-fqir.

2. Ibni, ibza' ghaz-zmien u evita d-deni.

3. La taghmillix id-deni u d-deni ma jigix fuqek.

4. Ghandek ulied?  ghallimhom u minn tfulithom razzanhom bil-virga.

5. Jekk ma taghmlux penitenza, indiema, ilkoll xorta wahda tintilfu.

6. Il-bidu ta' kull dnub huwa s-supervja.

7. Is-suppervja tbieghed minn Alla.

8.  F'idejn Alla l-prosperita' tal-bniedem.

9. Kull ingurja li jaghmillek il-proxxmu la tiftakarx fiha.

10.  Ja iben hares ir-ruh tieghek fil-manswetudni.

novembru 2016
1. Alla ma jmaqdar lil hadd li jkun sejjahlu.

2. Alla hu tajjeb u hanin u jahfer id-dnubiet fil-jum tan-niket.

3. Alla hu protettur ta' dawk kollha li jfittxuh bil-verita'

4. Gid u deni, hajja jew mewt, faqar u ghana, huma minn Alla.

5. L-izbalji u d-dlam huma maghmulin ghall-hziena, u min hu mrobbi fil-hazen, il-hazen dejjem mieghu.

6. Qabel mewtu la tfahhar lil hadd, ghax fl-ahhar tieghu jingharaf il-bniedem.

7.  Kollox isir bl-imhabba.

8. Jaqa' fi dnubiet il-kbar min ma jimpurtahx minn dnubiet zghar.

9.  Il-provi jikxfu x'inhu l-bniedem.

10  Titfax kliem fejn ma hemmx smigh.

ottubru 2016
1 Bniedem lablabi fuq l-art ma jilqax direzzjoni.

2. Min jemmen jitlob, jindem, ihobb u jibza'.

3. l-inganni jinsarru f'qoxra li tinghogob.

4. Mezzi kontra l-inganni kollha huma t-talb, it-taghlim tal-kelma ta' Alla,  u l-pariri tan-nies ta' ghaqal.

5. L-opra ta' Alla hi ghal dejjem u jitfarrak min jipprova jeqridha.

6. Ma hawnx xi haga aktar hazina milli wiehed ihobb il-flus.

7. Il-flus huma xewk.

8. Ir-rebgha tal-flus hija gherq ta' kull deni.

9. Kunu afu li hadd ma ttama fis-Sinjur u baqa' konfuz.

10. Hadd ma baqa' fil-kmandamenti ta' Alla u gie abbandunat.

awissu 2016

1. Dawk li jibzghu mis-Sinjur ifittxu l-hwejjeg li joghgbuh. 

2. Rari wisq fid-dinja li ssib bniedem li hu perswaz li ma huwa xejn; kwazi kulhadd jahseb li hu xi haga, min ghax sabih, min ghax ghandu l-flus, min ghax huwa gharef, min ghal xi haga u min ghal ohra.

3. Hadd ma ghandu xi haga li huwa ma rcevihiex minn Alla b'xejn, ghalhekk ma ghandux ragun li jissupervja.

4. Min ifittex l-unuri , it-tifhir, dan ikun jisraq lil Alla dak li jisthoqq lil Alla wahdu.

5. Lil Alla wahdu, re tas-sekli u mmortali kull unur u kull glorja ghax kollox minnu u bil-hila tieghu u ghalih.

6. Gesu' Kristu il-bierah u l-lum u ghal dejjem; Huwa dejjem ;-istess fit-taghlim u ma jitbiddilx.

7. Il-bniedem jintgharaf x'inhu waqt il-prova.

8. Il-bniedem f'ghamza ta' ghajn minn anglu jsir demonju u minn demonju jsir anglu bl-indiema perfetta.

9. Biex tibqa' fidil lejn Alla la tinsiex il-gid li ghamillek.

10. Meta Alla ma jaghitx l-ghajnuna kollox imur fir-rovina.

lulju 2016

 1.  Bhal Alla la hadd kien u anqas jista' jkun.

2.  Alla huwa s-Sinjur u ma hemmx iehor barra minnu; Huwa gust u wahdu jsalva l-erwieh.

3. Itlob 'l Alla jgharraflek it-triq mnejn tghaddi u li jghallmek taghmel il-volonta' tieghu, ghax huwa Alla tieghek.

4. Ilmah dejjem l-awtorita' t'Alla fil-persuna tas-superjuri tieghek kollha civili u religjuzi, ghax ma hemmx setgha hlief minn Alla u min jirrezisti is-setghajiet jirrezisti lil Alla.

5. La tfahhar qatt l-ebda bniedem haj, ghax tqieghdu fl-okkazjoni tal-vanaglorja u tisraqlu l-mertu.

6. Oqghod zgur li ma tkunx thobb lil Alla jekk tobghod bniedem wiehed, ghax min ma jhobbx ix-xbiha lanqas ma jhobb il-verita' rapprezentata fix-xbiha.

7.Altru tobghod azzjoni hazina, li ghandna dejjem nobghoduha ghax dnub, u altru tobghod lil min jaghmilha;  meta tkun tobghod l-azzjoni biss, allura tibqa' iggib ruhek mal-persuna qisha ma ghamlitlek xejn.

8, Ulied Alla jimitaw lill-Missier taghhom tas-Sema li propjeta' tieghu hija li dejjem ihenn u jahfer.

9. Alla jriegi u jiggoverna kollox ghalol-volonta' tieghu; mela kollox volonta' ta' Alla barra mid-dnub.

10. Meta Alla ma jaghtix l-ghajnuna tieghu kollox imur fir-rovina.

gunju 2016

1. Qalbek tkun ghadek ma tajthilux lil Alla meta inti taghmel li trid u mhux dak li jrid Alla. 

2. Programm ta' kull bniedem hu li jahdem u li jitlob u li jsofri.

3. Ma hemmx kwiet ghal min ma jobdix.

4. L-ubbidjenza hija wisq izjed maghgubha lil Alla mill-pentenza.

5. Tant wiehed isir qaddis kemm jitghannaw mas-salib u jhobbu.

6. Min jaf jiskot fuq id-difetti ta' l-ohrajn diga' mexa' hafna fit-triq tal-perfezzjoni.

7. Huwa ngann li tahseb li d-dinja hija genna.

8. Mhux li ghidu li ahna ma ahna xejn, izda jehtieg li nipperswadu ruhna li ahna ma ahna xejn.

9. Nirirghu, nizierghu dejjem, dejjem tibqa' xi haga fil-hajja ta' l-erwieh. Kelma tajba taghmel xi gid.

10. Ma' Marija Ssma l-qalb issir umli lejn Alla, karittativa lejn il-proxxmu u helwa lejn l-ghedewwa.

mejju 2016

 1.  Kun dejjem sottomess lejn Alla u itolbu.

2. Is-sinjur ihobb il-gustizzja u ma jabbandunax il-qaddisin tieghu u jzommhom shah ghal dejjem.

3. Uri t-triq tieghek lis-Sinjur u Huwa jmexxik meta tittama fih.

4. Ittama fis-Sinjur u aghmel dak li hu tajjeb u xejn ma jkun jonqos lilek.

5. It-tghakkis tal-volonta'jiswa ghaxar darbiet izjed mit-tghakkis tal-gisem.

6. Is-sahha tal-gusti mis-Sinjur, u fiz-zmien tat-tribulazzjoni jipprotegihom, ighinhom u jilliberhom u jsalvhom ghax ittama fih.

7. Itghaxxaq bis-Sinjur u Huwa jatghik kull xewqa ta' qalbek.

8. Ma' Marija Ssma il-qalb issir umli lejn Alla, karittativa lejn il-proxxmu u helwa lejn l-ghedewwa.

9. Il-qaddisin biss ihallu xi gid warajhom; l-ohrajn ma jaghmnlu xejn hlief hsejjes u xejn ma jhallu warajhom.

10.  Mhux li nghidu li ma ahna xejn, jehtieg ;li nippruvaw li ma ahna xejn.

april 2016

 1. Alla bi hwejgu jaghmel li jrid.

2. Dak li ghaqqad Alla ma jifirdux il-bniedem.

3.  Il-kliem iqanqal il-qalb, izda l-ezempju jkaxkarha.

4. Iz-zwieg ghandu jkun bejn ragel wiehed u mara wahda.

5. Alla ma jonqos qatt bil-grazzja tieghu ghal min jaghmel kulma jista'.

6. L-ghajnuna dizinteressata li wiehed jaghti lill-proxxmu fil-bzonn isaffi r-ruh tieghu.

7. Min jopra l-gid fl-istat tad-dnub ilmejjet ikun qed ixerred il-merti tieghu.

8. Ifittex l-assoluzzjoni fil-qrar mill-aktar fiss min dizgrazzjatament jaqa' fid-dnub il-mejjet, l-ewwelnett minhabba l-hin mohbi tal-mewt u wkoll biex jaqla' mertu quddiem Alla tal-gid li jaghmel.

9. Xejn ma jiswa' dak li wiehed jitghallem jekk ma jipprattikax dak li jitghallem.

10. Minghajr prudenza nistennew dejjem xi deni.

marzu 2016

1. Ir-rabta taz-zwieg tinhall biss bil-mewt.

2. Wiehed dejjem jopra mill-abbundanza ta' qalbu.

3. Kull bniedem jintgharaf minn azzjonitu.

4. Kbira l-potenza tas-Sinjur wahdu u mill-bniedem umli hu onorat.

5. Imieri lil qalbu min irid fiha l-veru paci.

6. Is-Sinjur Alla qatt ma jmaqdar qalb umli.

7. Is-servizz taghna lejn Alla ma jistax ikun maghqud mas-servizz taghna nfusna; jew naghmlu li rridu ahna jew naghmlu li jrid Alla.

8. Qatt ma ghandna nabbuzaw mill-hniena ta' Alla, lanqas miz-zmien li ma huwiex taghna.

9. Hadd minghajr rivelzzjoni ma jista' jkun zgur jekk hux fil-grazzja ta' Alla.

10. Xejn ma huwa mpossibli ghal Alla. 


(sentenzi qosra mehuda mill-ktieb  - DAWL MINN ALLA)

frar 2016

 1. Il-veru gherf hu li wiehed ihares il-kmandamenti ta' Alla.

2, L-ghejra taghmel socju jew membru fil-partit tax-xitan.

3. Veru tezor huwa l-biza' ta' Alla.

4. L-imhabba tad-demm u tal-laham tnaqqas il-memorja t'Alla u l-hegga ghall-virtu', u tiddisturba l-paci tal-qalb.

5. Min jitghallem il-ligi bla ma jaghmilha jaqa' fil-htija ghax ma ghamilx dak li trid il-ligi.

6. Indukrali ghajnejja O Sinjur u warrab minni kull xewqa.

7. Hemm hu Alla fejn hemm l-imhabba.

8. Zomm l-ordni u l-ordni zzomm lilek.

9. Impossibbli li nservu lil Alla u nghogbuh minghajr tghakkis,  minghajr pacenzja u fuq kollox minghajr l-orazzjoni.

10. L-appostlu tax-xitan jizra' dejjem is-sikrana billi jghallem bil-kelma u bl-ezempju  kontra l-fidi ta' Alla.


(sentenzi qosra mehuda mill-ktieb  - DAWL MINN ALLA)

jannar 2016

Make a free website with Yola