jesusandmary

  

"Inti bniedem, m'intix Alla; inti laham, m'intix anglu." 

"Unur u mhux misthija li sservi l-proxxmu minhabba f'Gesu' Kristu." 

"Il-veru ghani hu dak li ma jixtieq xejn." 

"Alla qieghed f'idejn San Mikiel Arkanglu kull ruh predestinata." 

"L-itqal tentazzoni hija konta s-silenzju." 

"Il-qalb tas-supperv imhabbta bil-ghira u bil-korla."

"Fid-dinja kollox momentanju."

"Dak li joghgob lilna x'aktarx li ma jkunx joghgob 'l Alla."

"M'ghandux kwiet min irid jaghmel dak li jrid hu." 

"L-opri tal-bniedem igibu l-marka tal-fabbrika." 


 dicembru 2014

 "Bla habib ma tistax tghix."

"Difficli tassew li titkellem u ma tghidx xi haga zejda."

"Hwejjeg li ma jimpurtakx minnhom tindahalx fihom."

"Iktar hafif li taqa' milli li tqum"

"M'ghandek qatt tghid: ' Jien ma naqax' avolja qaddis kbir."

"Bil-ghajnuna tal-grazzja kull bniedem jista' kollox." 

"Vera felicita' ghar-ruh li sservi 'l Alla fis-skiet." 

"Il-bniedem jiflah meta hu ma Gesu' u xejn ma jiflah meta mhux ma Gesu'." 

"Kemm ghandu jghix il-bniedem mhux f'idejh." 

"Huwa gost ghal Alla li jaghti mill-gid tieghu lil min jitolbu." 

novembru 2014


 "MIn ifittex lilu nnifsu jsib lilu nnifsu u b'deni tieghu." 

"La tixtieqx li tkun imdahhal f'qalb ebda bniedem." 

"Irid jew ma jridx veru nisrani bl-ezempju t-tajjeb jigbed l-erwieh lejn Alla." 

"Wisq ikun mistenni minn dak li lilu gie wisq moghti." 

"Alla juri l-gherf tieghu lill-umli u jghajjatlu hdejh." 

"Ghadu ma gharafx lilu nnifsu min jitkaza bid-difetti ta' l-ohrajn." 

"Min ihobb ghandu xewqa li jaghti gost lil min ihobb."  

"Il-virtu tikber fit-tbatija." 

"L-ikbar zball hu li taqta' qalbek." 

"Il-bnedmin huma kollha foqra u Alla huwa wahdu ghani" 

ottubru 2014


 "Tinduna li hazin u tiddizapprova: din hija glorja lil Alla." 

 "Tfixkil potenti fuq kull tfixkil is-simpatija, il-flus, u r-rispett uman." 

 "Mhux il-bniedem jaghzel 'l Alla imma Alla jaghzel il-bniedem." 

"Trid jew ma tridx jenhtieglek tinfired minn kulhadd." 

"Qatt toqghod minghajr ma taghmel xejn: edha b'xi haga."

"L-imhabba taghgen il-qlub f'qalb wahda."

"L-gharajjes ta' Gesu' Kristu ghandhom l-istess sodda ta' Gesu': is-salib."

"Min ihobb ma jichadx hlief id-deni."

"Huwa mpossibli i ssir qaddis minghajr ubbidjenza."

"Hadd m'hu ingannat daqskemm min jinganna." 

settembru  2014


 "Kbir huwa x-xoghol li Satana jaghmel biex ma jhallix l-insara jitqarbnu." 

"Il-ktieb tal-qaddisin huwa l-Krucifiss." 

"Min ifittex lil Gesu' jsib lil Gesu' b'gid tieghu." 

"Iqaddes lilu nnifsu min jittama fil-qawma ta' l-imwiet." 

"Min hu umli hu dejjem kast." 

"Huwa tassew kbir min jara lilu nnifsu zghir." 

"Min ghandu qalbu hanina jghallem lil bosta." 

"Aghti qalbek lil Alla u ssir tabilhaqq tajjeb." 

"Izzomm xejn ghalik jekk tird li jkollok kollox minghajr Alla." 

"Tinduna li hazin u taghti kunsens: dan hu dizunur lil Alla." 

lulju  2014

 "Mill-ewwel orazzjoni jekk ma tridx tiffonda." 

 "Il-verita' tibqa' dejjem ghad li l-bniedem ma jemminx."

 "Wissi lilek innifsek qabel ma twissi lil hbiebek."

 "Il-hniena tal-grazzja tiftah kull bieb li thabbat."

 "Veru fqir ta' l-ispirtu min hu mahlul mill-kreaturi kollha."

 "Il-waqt li taqla' l-mertu quddiem Alla huwa l-waqt tat-tbatija."

 "Iz-zmien filli miexi, filli jieqaf u jispicca ghalik."

 "L-ikbar glorja jaghti 'l Alla min ikun kawza jigi evitat dnub."

 "L-ikbar dizunur jaghti 'l Alla min ikun kawza li jsir dnub."

 "Il-kastig fuq il-midneb karezzi (zeghil) ta' Alla."

gunju 2014

 

"M''hemmx isbah mit-triq tan-nofs"

"Min jittama f'Gesu' huwa veru halliel tal-grazzja tieghu."

"M'hemmx isbah mit-triq tan-nofs."

"L-ewwel il-prova, u mbaghad il-kuruna."

"Jaghmlek tixbah lil Kristu min iwahhal fik bla htija."

"Alla jirtira minn dik ir-ruh li ma tghozzx is-silenzju."

"Kristu jistieden lil kull min hu maghkus biex imur ghandu ghall-mistrieh."

"Biex titlob tajjeb jenhtieg taghakkes ruhek tajjeb."

"Mhux bizzejjed darba ghal min ihobb.."

"M'hemmx raguni fejn hemm passjoni."

mejju 2014

 "Is-salib jaghzilulek Alla u jibaghthulek f'hinu u f'waqtu."

"Il-Madonna hija kbira, Kristu huwa infinitament kbir, u San Guzepp huwa l-kap taghhom it-tnejn."

"M'hemmx virtu minghajr ix-xoghol."

"Il-ligi tjassar lil min m'ghandux volonta tajba." 

"MIn jistqarr dnubietu jkun miexi biex jiltaqa' mal-hniena." 

"L-gheruq tal-virtu huma morri izda l-frottijiet taghhom helwin." 

"Il-hazin ghalkemm jirrenja huwa dejjem ilsir." 

"Min dineb iqis li ma jidnibx mill-gdid, izda jitlob ghall-mahfra ta' dnubietu." 

"Xejn ma tajtu 'l Alla jekk ghadek ma tajtux qalbek." 

"It-tbatijiet ta' Kristu huma mera ghal dik ir-ruh li trid timxi warajh." 

april 2014

 "Ma jistax ikun li wiehed ighix minghajr xi tentazzjoni."
"Min ma jahsadx mill-gherq, it-tentazzjonijiet aktar malajr jigu fuqu."
"Il-bidu tat-tentazzjonijiet hu li wiehed ma jkunx sod fil-fehmiet tieghu."
"Id-demonju ma jonghos qatt, idur ifittex lil min jibla'."
"Huwa ingann li wiehed irid ifittex il-mistrieh la darba twieled ghat-tahbit."
"Daqskemm wiehed jehodha kontra tieghu nnifsu daqshekk jghaddi 'l quddiem fit-tjieba."
"Kull stat li tkun fih, ghoddu ghalik l-ahjar wiehed, basta ma jkunx stat tad-dnub."
"Mhux miexi wara Gesu' min ghadu ma cahadx lilu nnifsu."
"Minghajr is-sagrificcju hadd ma jista jtemm il-volonta ta' Alla."
 "Jaqa fid-dnub min jahseb li hu xi haga."

marzu 2014

 

"Min jirrikorri lejn Marija Santissma jidhol fir-renju tal-hniena."

"Beatu min ikun sab ruhu fl-okkazjoni li jahfer."

"Huwa ingann tixtieq li ma dnibtx u ma tahrabx id-dnub."

 "Alla ma jafx ikecci lil min bil-verita' jixtieq li ma dinibx."

"L-iben il-hali rritorna f'dar missieru ghax qaghad jirrifletti."

 "Alla taghna huwa hafif biex jahfer lil min jikkonverti lejh."

 "It-tentazzjonijiet jaghmluna umli, inaddfuna u jghallmuna."

"Hadd ma jikkonverti jekk ma jkunx jaf 'l Alla li jhobb jahfer."

 "Aqra l-parabbola ta' l-Iben il-Hali u taghraf sew il-qalb ta' Alla."

"Tafda qatt ruhek fil-qawwa tieghek quddiem it-tentazzjoni."

frar 2014

 "Id-dnub dahhal il-mewt fid-dinja, mela l-hsieb tal-mewt jiflah jeqirdu."

"Qaddsu lilkom infuskomu Alla jinqeda bikom. "

"Kibt tassew quddiem Alla min hu kawza li ma jsirx id-dnub."

"Is-silenzju hu t-termometru ta' kull virtu."

"Huwa ingann li tippreptendi li tghix minghajr tahbit."

"L-Omnipotenza tista' kollox izda s-Sapjenza trid kollox f'hinu u f'waqtu."

"Wara kull grazzja stenna l-kont."

"Min jorbot qalbu mal-hwejjeg li jintemmu, maghhom jintemm huwa wkoll."

"Tibdel ma hadd u ma' xejn il-paci ta' qalbek."

"Il-bniedem jahseb haga u Alla ohra."

jannar 2014

Make a free website with Yola