jesusandmary

THALLIX IL-KORLA TAGHMEL BIK
Il-Korla hija emozzjoni li tista’ teffetwana b’diversi manjeri: minn rabja li tahkimna f’salt ghal sitwazzjoni li thallik b’mod permanenti lest li tisplodi ghal l-icken raguni.

Il-problema b’dan it-tip ta’ sentiment hija li ma tolqotx biss lil individwu, izda ukoll lil dawk ta’ madwarhom.

B’xorti tajba hemm pariri ta’ ghaqal kbir fl-Iskrittura li jistghu jghinuk tara l-perikli tar-rabja tieghek u wkoll tirrealizza li anke meta l-korla tkun gustifikata, huwa importanti li thares u tkun iggwidat minn ispirazzjoni tas-sema.

IL-KONSEGWENZI TAL-KORLA:

[S:37:8] Ħallik mill-korla u la tirrabjax;
tinkedd xejn, għax deni jiswielek.

29 Min għandu s-sabar jimxi b’għaqal kbir,
min jisbel malajr bluhat kbar jagħmel.(kAP 14)

1 Tweġiba ħelwa ttaffi l-korla,
kelma iebsa tqajjem l-għadab (KAP 15)


KIF  TIRRISPONDI GHALL-KORLA:

26 Tinkurlaw? Imma tidinbux; tħallux ix-xemx tgħib fuq il-korla tagħkom (EFESIN KAP 4)

8 Nixtieq li l-irġiel jitolbu kullimkien, jerfgħu ’l fuq idejn safja bla għadab u bla ġlied (1 TIMOTJU KAP 2)


TGHALLMU MILL-MULEJ:

15 Ħalli s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom, dak is-sliem li għalih kontu msejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta’ dan roddu ħajr lil Alla (KOLOSSIN KAP 3)

 15 Int, Alla Sidi, ħanin u twajjeb,
iddum biex tagħdab, kollok tjieba u fedeltà (SALMI 86)
Make a free website with Yola