jesusandmary

HTML Editor - Full Version

KLIEMEK U GHEMILEK IRIDU JAQBLU

san gwann marija vianneyIl-kurat t’Ars San Gwann Marija Vianney, meta dahal ghal l-ewwel darba gewwa Ars sabu post spiritwalment mejjet. Kulhadd jikser il-ligi tal-Hadd u jahdem, il-quddies abbandunat, it-tverni mimlija nies jonqfu flushom fix-xorb u l-imhatri u l-loghob, glied fil-familji, immodestja fid-djar u fil-pubbliku, dagha kull fejn tisma’ etc. Il-hazen ta’ Ars kont tista’ tigbru f’dawn il-kliem: Il-ligi tal-knisja u dik ta’ Alla huma mwarrba f’dan il-villagg. Dan kien ir-rizultat tar-rivoluzzjoni franciza.

B’rieda qawwija ried jaqilbu ta’ taht fuq. Meta dahal Ars, xammar il-kmiem mill-ewwel minghajr ma hela’ wisq zmien. Dam ghaxar snin jithabat imma bil-grazzja ta’ Alla rnexxilu. Hekk li l-ahbar griet ma’ kullimkien li Ars ma ghadux li kien. Dan ma ghamlux billi qaghad idejh fuq zaqqu. Talab u ghamel bosta penitenzi mill-ewwel mument li dahal f’Ars. Kien jghaddi hafna hin quddiem Gesu’ Sagramentat jitolbu ghall-parruccani tieghu. Id-dieta tieghu kienet patata mghollija bosta drabi ta’ tlett ijiem qabel u hobz niexef.

In-nies kollha kienu kelma wahda:” Il-qassis taghna dejjem jaghmel dak li jghid u jghallem. Jippratika dak li jippridka. Qatt ma rajnih inaqqas mill-hegga missjunarja tieghu.”

Kien jghaddi hinijiet twal fil-konfessjonarju ghax il-midimbin, li kienu jigu mill-boghod, riedu li jinghaqdu mill-gdid ma’ Alla bis-sahha tas-sagrament tar-rikonciljazzjoni.

BHALA MISSJUNARJI TA’ KRISTU NOFS IL-MISSJONI TAGHNA TKUN EFFETTIVA META DAK LI NGHIDU U NIPPRIDKAW IKUN JAQBEL MA’ L-EZEMPJU TAGHNA. JEKK LE INKUNU QED INWETTQU DISSERVIZ LEJN IL-MISSJONI TA’ KRISTU . BIR RAGUN IMBAGHAD IN-NIES JITBIEGHDU MILL-IMGHALLEM DIVIN U JGHIDULEK TABIB FEJJAQ LILEK INNIFSEK.

 

 

, and <body> tags, as well as the <!doctype> declaration. These HTML elements ensure that you have a full HTML web page. You can remove these elements if you like (eg, if you only want a small piece of HTML code). If you decide to remove those tags, wait until you've generated all your code, otherwise the editor will add them back in. Alternatively, you can use the stripped-down standard editor which doesn't include those tags. More HTML Resources HTML tags HTML Tags Full list of all HTML elements. This is an alphabetical list of HTML elements, linking to a full page of details for each element. CSS reference CSS Reference CSS properties, functions, @-rules, data types, color values, and more — all on one page. Filter by keyword. HTML editor More HTML Editors Other online WYSIWYG editors similar to the above editor, but with variations in their toolbars and other small details. HTML tutorial HTML Codes Extensive list of copy/paste code examples. Copy and paste straight into your website, blog, or newsletter. CSS colors CSS Color Loads of CSS color resources. Color pickers, color charts, converters, generators. Full reference for color properties and color values. HTML tutorial HTML Tutorial Walks through the basics, such as creating your first web page. Then covers topics including tables, adding color, images, forms, image maps, and more. About the HTML Editor The above HTML editor is known as "CKEditor", which can be downloaded from the CKEditor website. It is distributed under the GPL, LGPL, and MPL open source licences. Online Editors Standard Editor HTML Editors Online HTML Editor Full HTML Editor CK Editor - Standard CK Editor - Classic TinyMCE Editor HTML Scratchpad Table Editor HTML Generators HTML Code Generator HTML Table Generator Marquee Generator Music Code Generator HTML Text Generator Dummy Text Generator Text Box Generator HTML Reference HTML Tags HTML 4 Tags HTML 5 Tags HTML Codes HTML Templates HTML Editors HTML Tutorial Create a Website Character Set Reference Quackit on Facebook Home | About | Contact | Terms of Use | Privacy Policy © Copyright 2000 - 2019 Quackit.com

Make a free website with Yola