jesusandmary

IT-TBERIK TAL-BIRRA
IL-BARKA UFFICJALI KATTOLIKA GHALL-BIRRA


 

Qatt ghaddiehlek minn mohhok li l-Knisja Kattolika ghandha tberik ufficjali ghall-birra. Fl-edizzjoni tas-sena 1964 tar-Ritwal Ruman, wiehed mill-kotba ufficjali tar-Ritwali tal-Knisja hemm sezzjoni taht it-titlu TBERIK TA’ HWEJJEG IMMIRATI GHAL UZU ORDINARJU.

Fost il-hafna ritwali wiehed ghandu jara lista ta’ barkiet specjali ghall-mezzi ta’trasport – ajruplani, karozzi etc – ikel u aktar, inkluz il-birra.

Ghaliex tbierek il-birra? Ghaliex hija parti mill-holqien tajjeb ta’ Alla u don mill-aqwa ghal umanita’ biex tgawdi.

Sa minn mindu Gesu’ biddel l-ilma f’imbid fit-tieg ta’ Kana, il-Knisja Kattolika dejjem approvat li wiehed jiggosta l-ispirtu u dan dejjem fil-limiti tal-prudenza, sakemm wiehed jaghmel dan  b’responsabilta’ u moderazzjoni.

IL-BARKA FUQ IL-BIRRA

Bil-Lingwa Latina

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit caelum et terram.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Bene+dic, Domine, creaturam istam cerevisae, quam ex adipe frumenti producere dignatus es: ut sit remedium salutare humano generi: et praesta per invocationem nominis tui sancti, ut, quicumque ex ea biberint, sanitatem corporis, et animae tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum. Amen

Bil-Lingwa Maltija

V. L-ghajnuna taghna f’isem il-Mulej
R. Li halaq is-sema u l-art
V. Il-Mulej maghkom
R. U mieghek ukoll
Nitolbu
Bierek, + O Mulej, din il-kreatura l-birra, li inti ridt li tkun il-prodott taz-zerriegha: li hi tkun rimedju ta’ sahha ghal umanita’ u ghinna li bis-sejha ta’ l-Isem Imqaddes tieghek dawk kollha li jixorbuha iggibilhom is-sahha fil-gisem u l-paci fir-ruh, bi Kristu Sidna Ammen.
Il-birra imbaghad tkun imbierka bl-ilma imbierek.
Make a free website with Yola