jesusandmary

 

IL-MAHFRA

Wiehed kien qieghed jaghmel il-priedki tar-Randan ftit wara li telqu l-Germanizi mill-Belgju. Il-kappillan tal-habs talbu jaghmel appell biex joffru xi hwejjeg ghal xi fizzjali tal-Gestapo li kienu ilhom sena ma jbiddlu hwejjighom. L-ghada s-Sibt waqt priedka fuq il-karita', il-predikatur ghamel dan l-appell u qalilhom: " Jiena naf x'qeghdin tahsbu bhal issa. "Kif ghandna nhennu ghal dawn in-nies li ghamlulna tant deni? Jiena nfakkarkom biss il-kliem ta' Gesu' " Jekk intom dixxipli tieghi ghandkom biss taghmlu l-gid anke lil min ikun ghamlilkom id-deni."

It-Tnejn ta' wara bdew jaslu l-pakki ta' hwejjeg. F'wiehed minnhom kien hemm erba' qomos flimkien ma' ittra li kienet tghid hekk: Ghaziz Father, jiena mara fqira. Kelli zewgt ulied. Il-kbir miet fil-gwerra, l-iehor gie arrestat mill-Gestapo u mitfugh il-habs. Miet hemm bit-tbatija fil-kesha. Kont zammejt dawn l-erba' qomos bhal relikwija ta' dawn il-povri tfal. Imma meta smajt il-kliem ta' l-Evangelju, hassejt li ghandi niccahhad anke mill-ahhar relikwija li kien baqaghli ta' wliedi. Dalghodu gejt noffri l-erba qomos ghall-habsin Germanizi."

(mehuda mill-Lehen is-sewwa ta' 10 ta' Settembru 2005 artillu Ahfer biex tinhafer ta' P. Alfred Pitre SJ.) 

Make a free website with Yola