jesusandmary

HTML Editor - Full Version

 

AQRA BIL-MOD U AHSEB KIF KULL STEDINA HIJA PREZENTI F'HAJTEK,QABEL MA TGHADDI GHAL OHRA.


 

Aghzel bejn dawk il-hwejjeg li huma mportanti u dawk inqas importanti. U l-priorita’ ghandha taqa’ fuq ta’ l-ewwel u mhux fuq tat-tieni.

 

Ara inqas televizjoni jew qatta’ inqas hin mal-kompjuter. Hekk issib aktar hin ghal mal-familja, mara u wliedek.

 

Zomm quddiemek dak kollu li taqla’ u dak kollu li tonfoq biex ma tidholx fi djun. Id-dejn idahhlek f’inkwiet kbir. Tonfoqx aktar milli tiflah.

 

Elimina dawk in-nies li jivvalenawlek lil hajtek biz-zekzik jew il-kliem bla sustanza taghhom. Il-kliem zejjed jista’ jkun ta’ inkwiet kbir ghalik.

 

Qis li jkollok hin biex taghmel xi ezercizzju fiziku – passigata jew training. Hekk izzomm ruhek aktar b’sahhtek. Inqas mard, inqas medicini, inqas zjajjar kliniki etc

 

Qis li d-darek tkun is-santwarju tieghek; fittex dejjem id- dar u ahrab il-hwienet tax-xorb jew divertiment. Jekk ma tikkontrollax ix-xorb jew divertiment, tista’ issib ruhek b’bahar ta’ inkwiet.

 

Thallix imbarazz fin-nofs izda dejjem kun ordnat.

 

Kun membru ta’ xi grupp zghir volontarju jew parrokjali; hekk tista’ toffri xi ftit mill-hin tieghek ghall-gid tal-kommunita’ li tghix fiha inti.

 

Tajjeb li jkollok passatemp.

 

Hinek jew hin haddiehor tahlihx. Il-hin jghaddi u ma jistenna lil hadd u dak li titlef ma jerga’ jigi qatt lura.

Aqra xi haga li timmotivak u mhux qari bla sens.

 

Suq bil-kalma u itlaq kmieni mill-post fejn tkun biex ma tasalx tard. Dizgrazzji fit-toroq hafna kemm trid. Tkomplix izzid maghhom bit-traskuragni tieghek.

 

Tkunx bniedem tal-holm izda qieghed saqajk fl-art u imxi minn hemm.

 

Itlob l-ghajnuna. Tigi bzonnha zgur hin jew iehor. Li titlob l-ghajnuna ma hiex sinjal ta’ dghujfija. Il-problema tinqasam bejn tnejn u t-toqol jihfief.

 

U FUQ KOLLOX INZEL GHARKUBTEJK U GHID LIL ALLA “JIENA GHANDI BZONNOK. GHINNI.”

 

 marzu 2019 @

, and <body> tags, as well as the <!doctype> declaration. These HTML elements ensure that you have a full HTML web page. You can remove these elements if you like (eg, if you only want a small piece of HTML code). If you decide to remove those tags, wait until you've generated all your code, otherwise the editor will add them back in. Alternatively, you can use the stripped-down standard editor which doesn't include those tags. More HTML Resources HTML tags HTML Tags Full list of all HTML elements. This is an alphabetical list of HTML elements, linking to a full page of details for each element. CSS reference CSS Reference CSS properties, functions, @-rules, data types, color values, and more — all on one page. Filter by keyword. HTML editor More HTML Editors Other online WYSIWYG editors similar to the above editor, but with variations in their toolbars and other small details. HTML tutorial HTML Codes Extensive list of copy/paste code examples. Copy and paste straight into your website, blog, or newsletter. CSS colors CSS Color Loads of CSS color resources. Color pickers, color charts, converters, generators. Full reference for color properties and color values. HTML tutorial HTML Tutorial Walks through the basics, such as creating your first web page. Then covers topics including tables, adding color, images, forms, image maps, and more. About the HTML Editor The above HTML editor is known as "CKEditor", which can be downloaded from the CKEditor website. It is distributed under the GPL, LGPL, and MPL open source licences. Online Editors Standard Editor HTML Editors Online HTML Editor Full HTML Editor CK Editor - Standard CK Editor - Classic TinyMCE Editor HTML Scratchpad Table Editor HTML Generators HTML Code Generator HTML Table Generator Marquee Generator Music Code Generator HTML Text Generator Dummy Text Generator Text Box Generator HTML Reference HTML Tags HTML 4 Tags HTML 5 Tags HTML Codes HTML Templates HTML Editors HTML Tutorial Create a Website Character Set Reference Quackit on Facebook Home | About | Contact | Terms of Use | Privacy Policy © Copyright 2000 - 2019 Quackit.com

Make a free website with Yola