jesusandmary

 IX-XITAN REALI?

Ix-xitan jezisti?  Ix-xitan huwa reali? Bla tlaqliq it-twegiba hija:  Iva jezisiti u huwa reali.

Huwa spirtu pur li darba kien anglu tajjeb jismu Lucifru.  Imma s-suppervja tieghu swietlu postu fil-genna. Fil- vangelu ta’ San Luqa Kristu jghidilna li ra lil Satana niezel bhal sajjetta mis-sema (LUQA 10:18)  Gesu’ jghidilna wkoll li l-missjoni tieghu f’din id-dinja hija li jgib fix-xejn xoghol ix-xitan . Satana ghandu vantagg kbir fuqna billi dan l-ghadu taghna ma jidhirx. Wiehed minn nasbiet tieghu hu li jikkonvinci lill-bniedem li hu ma jezistix. L-arcisqof Fulton Sheen darba qal li isem Alla hu “JIEN HU DAK LI HU”  filwaqt li x-xitan imaqdar lil Alla u jghidlu : Jiena hu dak li ma nhiex.”

Satana hu spirtu supperv ghal ahhar. Din is-suppervja kkonvincietu li seta’ iwaqqa’ lil Alla bhalma l-bniedem jaqa’ fid-dnub.  Offirelu s-saltniet kollha tad-dinja jekk jizel jadurah; bhallikieku dawn ma kienux ta’ Alla diga’. U ghalkemm Gesu’ kien ghajjien u bil-guh waqaflu u widdbu biex ma juzax l-iskrittura kif jaqbel lilu.

Ix-xitan jobghod ghall-mewt lill-bniedem ghax dan ser johodlu postu fis-sema. Ghalhekk jipprova jinfetta bid-dnub tas-suppervja lil umanita’ kollha bhalma ghamel ma’ Adam u Eva. Ghax wara kollox il-bniedem jintela’ suppervja meta lil Alla jghidlu: Ma rridx naf  bil-ligi tieghek  jew kif kien jghidilna San Gorg Preca : Il-ligi tieghek nitfaghha taht saqajja: Dan hu d-dnub.  U darba l-bniedem ceda’ u dineb, ix-xitan ikollu pussess fuqu.

Kontra Alla x-xitan ma jista’ jaghmel xejn u minhabba f’hekk johodha kontra uliedu hawn fuq l-art. Qisu l-mafja li meta taf li ma tista’ taghmillek xejn, tpattiha lil uliedek.  Pero’ ahna xxurtjati ghaliex il-knisja li Kristu waqqaf hawn fuq l-art turina t-triq li twassalna lejn il-Missier  u tiddispensa bosta grazzi santifikanti li humamezz biex neghlbu x-xitan. Li neghlbu x-xitan bil-hila taghna huwa genn u nixbhu lil dak ir-ragel ta’ 95 sena li jipprova  jirbah li wiehed boxer rebbieh tat-titlu dinji tal-boxing.

Bil-qawwa ta’ Kristu, iva, nirbhu lix-xitan u lil agenti hziena tieghu. Kien Gesu’ li kecca’ numru kbir ta’xjaten minn wiehed indemonjat. Hekk jirrakonta San Mark li isem dak ix-xitan kien Legjun ghax kienu hafna jahkmu lil dak il-povru ragel.

San Pawl jikteb lil Efesini u f’Kap 6 jghidilhom kif ghandhom igibu ruhhom quddiem il-fenomenu tal-hazen immexxi mix-xitan:

[Efes:6:10] Mill-bqija, twettqu fil-Mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. [Efes:6:11] Ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tieqfu għat-tnassis tax-Xitan. [Efes:6:12] Għax il-ġlieda tagħna m'hijiex kontra d-demm u l-laħam, imma kontra s-Setgħat, kontra l-Qawwiet, kontra l-Prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jgħammru fil-wisa' tas-smewwiet. [Efes:6:13] Għalhekk ħudu fuqkom  l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen, u, wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, żżommu weqfin. [Efes:6:14] Żommu sħiħ, mela, ħażżmu ġenbejkom bil-verità, ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja, [Efes:6:15] u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa ta' l-Evanġelju tas-sliem; [Efes:6:16] ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi; li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-Ħażin; [Efes:6:17] ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u aqbdu x-xabla ta' l-Ispirtu li hi l-kelma ta' Alla. [Efes:6:18] Itolbu dejjem fl-Ispirtu, b'kull xorta ta' talb u f'kull ħtieġa, ishru fih bla ma tieqfu, u itolbu għall-ħtiġiet tal-qaddisin kollha. 

Minn kliem San Pawl wiehed jista’ facilment jara li x-xitan huwa ghadu reali. L-aqwa arma kontra x-xitan hija l-umilta’ (l-oppost tieghu) u li nkunu dejjem fl-istat tal-grazzja. Inkunu qed nistiednu l-gwaj b’idejna jekk nhallu lil satana jidhol fil-hajja konkupixxenti taghna ( il-hajja li hija migbuda lejn il-hazen u x-xewqat illecti ). Probabilment malajr u bla ma nistennew jiehu azzjoni.

 Fil-qosor it-toroq biex wiehed jeghleb lix-xitan huma semplici. Volonta’ soda li tahrab id-dnub, talb u sawm u penitenza. Nersqu spiss lejn is-sagramenti l-aktar tal-Qrar u tat-Tqarbin billi dawn jaghtuna l-ghajnunijiet spiritwali (il-grazzji) taghhom.  Fuq kollox wiehed ma jinsiex jitlob l-intcessjoni ta’ Marija Ssma li sahqet ras ix-xitan permezz tar-recita tar-Ruzarju. Ghal darba ohra hija terga’ tishaqlu rasu u ma thalliex jigi jabita’ fir-ruh taghna, li hija propjeta’ ta’ binha ghaliex Hu fdiena b’demmu. Ix-xitan jibza’ minnha wisq. Dan xehduh ix-xjaten waqt l-ezorcizmi li huma ma jistghux jiddegradaw lil Marija jew jiddiehqu biha.

Niftakru li satana u shabu huma ghaqlin bizzejjed li jersqu lejn il-bniedem bhala lupu liebes ta’ haruf. L-ewwel ma jharek hu li tnaqqas mit-talb, l-aktar ir-Ruzarju ( minn din it-talb jibza’ wisq) mill-quddies u l-Ewkaristija . Dan isir komdu ghalik billi jwebblek li inti mhabbat hafna u dawk huma affarijiet zejda . U bil-ftit il-ftit jibda’ jresqek lejn il-hajja tad-dnub. Wara kollox ma jafx jaghmel haga ohra.

Dawn ic-citazzjonijiet mehuda mill-Iskrittura juru l-qawwa tax-xitan:

[2Kor:4:4] dawk li l-alla ta' din id-dinja dallmilhom il-moħħ tagħhom nieqes mill-fidi, biex ma jarawx jiddi d-dawl ta' l-Evanġelju glorjuż ta' Kristu, li hu xbieha ta' Alla

 

[Efes:2:1] Intom li kontu mejtin bi dnubietkom u ħtijietkom, [Efes:2:2] li fihom darba mxejtu skond ix-xejra ta' din id-dinja, skond il-kap tas-saltna ta' l-ajru, ta' l-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux... 

[1Ġw:5:19] Nafu li aħna ġejjin minn Alla u li d-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-Ħażin.

Imma din il-qawwa li ghandu l-princep tad-dlamijiet tintrebah bit-talb u l-umilta’ imsejsa fuq l-ezempji ta’ Gesu’ u Marija li poggew it-tama taghhom f’Alla...

Jum wiehed il-Papa Ljun XIII wara l-quddiesa hassu hazin u hasbu li kien miet, izda meta gie f’tieghu esklama mal-kardinali li ra vizzjoni tal-biza’. Ra lix-xitan u l-ispirti hziena kollha fi sorz wiehed biex jeqirdu l-knisja.  Imma f’nofshomdeher San Mikiel Arkanglu li kecca lix-xitan u l-shabu ghal abbissi ta’ l-infern.

Minhabba din l-esperjenza kiteb talba sabiha li San Mikiel:

San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida; kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażżnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja’ tas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla, fil-qiegħ ta' l-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien ta' l-erwieħ. Ammen. 

Make a free website with Yola