jesusandmary

http://picasion.com/

dicembru http://picasion.com/

http://picasion.com/


IT-TITLI MARJANI


 


IT-TITLI MARJANI

 

L-Imqaddsa Vergni Marija giet moghtija l-akbar privilegg biex tkun Omm Alla u Alla fdalha f’idejha l-Knisja, l-opra ta’ Ibnu biex hi tkun il-gwida u l-harsien taghha minn kull setgha hazina u minn kull ghawc. Hija thares lejna bhalma omm thares u tkun ta’ kustodja lejn binha f’lejl ta’ maltemp li jwahhax.

Matul iz-zminijiet Marija Ssma giet moghtija bosta u bosta titli, xi whud huma dommatici – (Marija Omm Alla, Marija l-Mara mnissla minghaj r tebgha ta’ dnub -l-Immakulata Koncezzjoni) etc., ohrajn moghtija minhabba xi devozzjoni partikulari lejha kemm mill-fidili kif ukoll f’xi lokalita’ partikulari (Is-Sinjura ta’ Pontmain , il-Madonna ta’ Lourdes, il-Madonna tal-Barrieri, il-Madonna ta’ l-Imwejjed) etc.

L-Imqaddsa Marija kienet ghadha tghix fuq din l-art meta dehret li appostlu Gakbu gewwa Zaragossa fi Spanja. Kienet is-sena 40 u San Gakbu kien qed ihabbat wiccu ma hafna problemi biex in-nies tal-lokal jaccettaw lil Binha Gesu’.

Kien qed jitlob fuq ix-xatt tax-xmara Ebro meta l-Vergni Mbierka waqfet quddiemu fuq kolonna mizmuna mill-angli. Habbritlu li ma ghandux jaqta’ qalbu ghaliex dak il-poplu kien ser juri fidi kbira fiz-zmien li gej minhabba t-tahbrik tieghu. U d-dehra ta’ Marija baqghet maghrufa fl-istorja u annali religjuzi ta’ Spanja bhala l-Madonna tal-Pilar. Illum hemm tempju mill-isbah dedikat ghaliha.

Il-Vergni Marija dehret f’kull zmien u go postijiet differenti f’din id-dinja minn dak in-nhar ‘l hawn  biex bhallikieku turina li hija omm il-bnedmin kollha  u bhala Omm tat-Tama  hija lesta li tissokorrina biex nikbru fil-virtu’ u tressaqna aktar qrib lejn Binha.

Hafna titli sbieh giet moghtija Omm Alla matul is-sekli u dawn gew moghtija biex ikunu ta’ unur u biexikunu ta’ radd il-hajr ghalkemm grazzi u benefizzji hija ghamlet maghna l-bnedmin bis-sahha ta’ Binha.

Dawn jinkludu titli bhal Omm tal-Parir it-Tajjeb, u Bieb tas-Sema.  Nindirizzawha wkoll bhala l-Immakulata Koncezzjoni u Omm Alla ghaliex il-knisja taghraf fiha dawn il-veritajiet.

Il-Litanija Marjana tatiha hafna titli ohra bhal per ezempju Omm l-aktar Nadifa, Omm u Xebba Omm tal-Hniena Omm tal-midimbin kollha etc etc.

Certament hija l-Bieb tas-Sema u jezisti kalendarju li fih jigi kommemorat titlu marjan kuljum tas-sena. Nitakfru dejjem li Hija hi l-Ghajnuna ta’ l-Insara tas-sekli kollha, kemm dawn li ghaddew, kemm taz-zmien prezenti u kemm ta’ dak li gej.

 

OMM ALLA ITLOB GHALINA

 


IL-MADONNA TAL-PILAR

Gewwa Zaragossa fi Spanja l-festa tal-Madonna tal-Pilar hija gurnata ta' ferh. Hija patruna tal-pulizija u l-pustiera u l-jum huwa kkomemmorat bil-purcissjonijiet, laqghat u celebrazzjonijiet ohra .

Ix-xbiha tal-Madonna hija wahda ta' l-injam dekorata bid-deheb: gholja biss 15 il-pulzier. Il-kuruna li zzejjinha hija xoghol prestigjuz. Inhadmet f'40jum minn 33 haddiem: fiha hemm 2,836 djamant maqtugh triangolari, 2725 warda, 145 perli, 74 smerald, 46 zaffir u 62 rubin. Il-kuruna tat-tfajjel Gesu' hija identika imma ta' daqs izghar.

Jinghad li fis-sena 40A.D. il-Vergni Mbierka dehret lil appostlu San Gakbu waqt lu hu kien qed jitlob filghaxija fuq ix-xatt tax-xmara Ebro gewwa Zaragossa. Marija kienet wieqfa fuq kolonna u talbitu li jibnilha knisja f'giehha filwaqt li tatu xbiha taghha. San Gakbu ghamel kif qaltlu Omm Gesu'. Maz-zmien gie mibni santwarju mill-isbah li semmewh is-Santwarju tal-Madonna tal-Pilar.

Sehhew hafna mirakli bl-intercessjoni tal-Madonna tal-Pilar, fosthom il-fejqan ta' wiehed ragel, jismu Juan, minn Colanda. B'tifkira tad-dehra tas-Sinjura tas-Sema, il-poplu ta' Zaragossa ghamel weghda fis-sena 1642, li jahtar lil Marija, patruna ta' Zaragossa.

Aktar minn mitt sena ilu, Zaragossa kienet assedjata minn armata kbira franciza. Ggajta zghira ta' rgiel u nisa, b'sittax-il kanun u ftit xkubetti, iddefendew lill-belt ghal xahrejn shah. Il-francizi ssakeggjaw il-belt u hadu kollox, imma hallew bla mittiefes it-tezor tal-Madonna tal-Pilar. Wiehed mill-generali ha gojell biex meta jmur lura d-dar jaghtih lil martu u floku halla lill-Vergni Mbierka don ta' siwi kbir. Fl-ewwel battalja, balla ta' kanun taqtalu saqajh. Kien matul dan l-assedju li l-poplu ta' Zaragossa hareg bil-ghajta ta': "il-Vergni tal-Pilar ma tridx tkun franciza. Tixtieq tibqa' gwida ghat-truppi ta' Aragona."

Ghalkemm il-kalendarju marjan juri d-data tat-2 ta' Jannar bhala kommemorazzjoni ta' din it-tifkira, il-festa f'gieh il-Madonna tal-Pilar issir gewa Zaragossa fit-12 ta'Ottubru.

Pilar tfisser kolonna u l-kolonna terfa’ il-piz tas-saqaf biex ma jaqax.  Titolu sabih hafna moghti lil Marija Vergni ghaliex Marija terfa’ il-piz tal-knisja ta’ Kristu biex din tibqa’ wieqfa kontra kull attakk ta’ Satana li jixtieq jara l-qerda taghha. Hemm il-kelma ta’ Kristu li l-bibien ta’ l-infern ma jistghux ghaliha u li Hu ser ikun maghha sa l-ahhar tad-dinja. Mela l-knisja ta’ Kristu jum wiehed ser tohrog rebbieha, imma ser ikollha thabbat wiccha ma’ problemi sa ma dan isehh. Marija hija d-difiza taghha. Itlobha biex hi tieqaf mal-knisja. Hi tisma’ it-talb ta’ uliedha. Hi l-kolonna tal-Knisja u fuq kolloxhija wkoll Omm il-Knisja.

AQRA, WIEGEB U PINGI 

"TAGHNA IT-TFAL" -MAGAZIN GDID GHAT TFAL KULL TLETT XHUR. 

KONTENUT : TAGHRIF GENERALI, TAHBIL IL-MOHH, TPINGIJA, U FUQ KOLLOX STEJJER B'DIK PRINCIPALI TKUN IT-TEZOR TAL-PALAZZ L-ISWED.

FIL-QOSOR: Hans juri att ta' hniena ma' nanu. Dan jatieh hjiel fejn isib tezor. Ir-re ma' zewg ministri tieghu ried jisirqu t-tezor ta' Hans. X'jigrilhom ........ kompla aqra

 

Mounting created Bloggif Copy the HTML code : Mounting created Bloggif Close this window
july precious blood of jesus


Mounting created Bloggif
JANNAR


Mounting created Bloggif
frar

Mounting created Bloggif
Mounting created Bloggiflulju


Mounting created Bloggif

frar

Mounting created Bloggif
MARZU

Mounting created Bloggif

 april Mounting created Bloggif


GUNJU

  Mounting created Bloggif

gunju


Mounting created Bloggif

awwissu


Mounting created Bloggif
Mounting created Bloggif

MEJJU

settembru Mounting created Bloggif
NOVEMBRU
Mounting created Bloggif
OTTUBRU
Mounting created Bloggif
Mounting created Bloggif

Luqa Kap4.mp3

 

IR-RAGEL BI SPIRTU HAZIN

(Mt 1, 21-28)

[Lq:4:31] Niżel Kafarnahum, belt tal-Galilija, u f'jum is-Sibt qagħad jgħallem lin-nies,[Lq:4:32] li baqgħu mistagħġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu s-setgħa.

[Lq:4:33] U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spirtu ta' xitan imniġġes, u qabad jgħajjat b'leħen għoli: [Lq:4:34] "Ah! x'għandna x'naqsmu, Ġesù ta' Nazaret? Ġejt biex teqridna? Jiena naf min int: il-Qaddis ta' Alla!" [Lq:4:35] Imma Ġesù widdbu bis-sħiħ u qallu: "Iskot, u oħroġ minnu!" Mbagħad l-ispirtu xeħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. [Lq:4:36] U kulħadd stagħġeb, u bdew jistaqsu wieħed lil ieħor u jgħidu: "Dan xi kliem hu? Għax hu jordna b'setgħa u qawwa lill-ispirti mniġġsa u huma joħorġu!" [Lq:4:37] U l-fama tiegħu xterdet ma' kullimkien f'dawk l-inħawi kollha.

Ġesù jfejjaq ħafna nies

(Mt 8, 14-17; Mk 1, 29-34)

[Lq:4:38] Ġesù qam u telaq mis-sinagoga, u daħal għand Xmun. Issa omm il-mara ta' Xmun kellha fuqha deni qawwi, u talbuh jgħinha. [Lq:4:39] Resaq fuqha, ordna lid-deni, u d-deni ħallieha. U minnufih qamet u bdiet isservihom. [Lq:4:40] Hija u nieżla x-xemx, dawk kollha li kellhom il-morda, kien x'kien il-mard tagħhom, ħaduhomlu quddiemu. Hu qiegħed idejh fuq kull wieħed minnhom u fejjaqhom. [Lq:4:41] Minn ħafna nies bdew joħorġu wkoll ix-xjaten, jgħajjtu u jgħidu: "Inti Bin Alla!" Iżda hu kien jheddidhom u ma ħallihomx jitkellmu, għax huma kienu jafu li hu l-Messija.

 

IR-RUZARJU U L-QAWWA TIEGHU

Il-Festa tar-Ruzarju hija celebrata fis-7 ta’ Ottubru u dan ix-xahar ta’ Ottubru huwa tradizzjonalment marbut ma’ din it-talba ghaziza marjana. U minghajr ma nghiduha dan ix-xahar ghandu jkun ghalina zmien li fih nirrecitaw aktar regolari ir-ruzarju u jekk jista’jkun kuljum.

 Ir-Ruzarju huwa bla dubju l-aktar devozzjoni approvata mill-knisja Kattolika. Sfortunatament ghal hafna Kattolici din id-devozzjoni twarrbet minn hafna Kattolici ghaliex jghidu li r-Ruzarju ma ghadux zmienu, jew ghaliex hija talba boruza. Pero' dawn il-Kattolici ma humiex jindunaw kemm hi talba effikaci kogtra l-assalti u gwerra tax-xitan.

Il-Madonna weghdet lil dawk li jirrecitawh bid-devozzjoni,  lesta li tati l-protezzjoni specjali taghha  biex dawn ma jmorrux fit-telfien ta' dejjem, jirbhu d-dnub u l-vizzju u jeghlbu l-erezija.

Hafna huma l-erwieh li jsalvaw bis-sahha ta' din it-talba. Id-devoti tar-Ruzarju ma jmutx minghajr ma jilhquh s-sagramenti. Huwa mezz kbir li bih jinfdew l-erwieh tal-purgatorju.

U ghaliex Ommna Marija talbitna li nghidu r-Ruzarju kull darba li dehret lilna bnedmin? Ghaliex ghandna nitolbu? Ir-Ruzarju huwa talba qawwija u arma ta’ fejda u kull min itennih bid-devozzjoni jkun ta’ beneficcju ghalih. Il-Papa Gwann Pawlu II jghidilna li din il-prattika qaddisa hiJa mezz ta kif inzommu haj il-kontemplazzjoni tal-misterju nisrani: il-hajja ta’ Kristu u r-rwol ta’ Marija fis-salvazzjoni taghna. 

Il-Papa Ljun XIII f’ittra datata 1 ta’ Settembru 1883, billi kien jaf li r-Ruzarju ghandu l-qawwa li jsahhah il-fidi u jrawwem hajja ta’ virtu’, wera’ fil-qosor il-qawwa u r-rebhiet tar-Ruzarju fl-imghoddi u wissa’ lill-fidili biex ma jittraskurax din it-talba ghaziza ghal-Marija. U xtaq li dinit-talba tinghad quddiem Gesu’ Ewkaristija sponut ghall-qima taghna. Kien jemmen hafna li Marija tintercedi ghalina quddiem Binha biex nottjenu l-grazzja ta’ Alla li hi ta’ konsolazzjoni ghalina u ghall-Knisja universali fis-sofferenzi taghha. Ma jimporta xejn li nkunu ilna li waqafna nghidu din it-talba. 

Qatt ma hu tard biex terga’ tibda. L-esperjenza tal-Qawwa tar-Ruzarju hija kbira.

 Ippruvah.Ir-recita tar-Ruzarju kuljum jghin biex wiehed jaghraf aktar ahjar lil Marija u perkonsegwenza lil Binha Gesu' u dak li jrid minna.

.


Because the Rosary was given to us by Mary, it has great power. There have been many miracles associated with praying the Rosary. Our Lady of Fatima mentioned that the main reason for the loss of souls into the fiery abyss of Hell is that no one is praying for them. When you pray, you can offer up your Rosary for a particular intention, whether it be for the conversion of souls or for an end to abortion. Fr. Richard Heilman, pastor of St. Mary (Pine Bluff) in Cross Plains, Wisconsin, has been leading online groups in 54-Day Rosary Novenas for different intentions. The miracles that I have seen come from that are amazing. For example, on the last day of our 54-Day Rosary Novena for Purity, the Hobby Lobby ruling was issued.


Finally, the battle between Heaven and Hell is real. The Rosary has a special power against evil. Satan hates Mary with all of his might. Through Mary and her Magnificat, her “yes” to God, we have Our Lord Jesus Christ. Through Him we have our salvation, if we choose to accept it. Demons know and fear the Rosary. Blessed Pope Pius IX said, “Give me an army saying the Rosary and I will conquer the world.” This is how powerful the Rosary is. St. Francis de Sales, the great master of the spiritual life, wrote, “The greatest method of prayer is praying the Rosary.”


And of course, Our Lady of Fatima said, “Pray the Rosary daily.”


The Rosary is one of the most powerful weapons that we have against Satan and his minions. It will help to ward off temptations. Prayed together with the family, it will create a locus of stability and peace in the home. There are also a number of indulgences attached to the Rosary, which can bring about the remission of temporal punishment due to us even if we die in a state of grace. If there is any reason why the Rosary is not recited as often today as it was in the past, you can be certain that Satan himself is behind it.


The inconvenience of praying the Rosary daily, which can seem at first tedious or burdensome, grows lighter with every recitation. Let us equip ourselves for battle. Make a commitment to pray the Rosary every day – and keep it.

Make a free website with Yola