jesusandmary

 

17 (16). Sejħa lil Alla kontra l-persekuturi

 

[S:17:1] Talba. Ta' David.

 

Isma', Mulej, il-kawża ġusta tiegħi,

ilqa' l-għajta tiegħi,

agħti widen għat-talb tiegħi;

bla qerq huma xufftejja.

[S:17:2] Mingħandek toħroġ il-ġustizzja għalija,

għajnejk jaraw is-sewwa.

[S:17:3] Jekk qalbi tiflili, jekk billejl iżżurni,

jekk inti ġġarrabni, ma ssib ebda qerq fija.

[S:17:4] Ma żbaljajtx bi kliemi, kif jagħmlu n-nies;

ħarist ruħi bi kliemek minn triqat il-ħżiena.

[S:17:5] Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek,

qatt ma għotru riġlejja.

 [S:17:6] Nsejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla;

ressaq widintek lejja, isma' kliemi.

[S:17:7] Uri t-tjieba tiegħek ta' l-għaġeb;

int li teħles mill-għedewwa

lil min jittama fil-leminija tiegħek.

[S:17:8] Bħal ħabba ta' l-għajn ħarisni,

għad-dell ta' ġwenħajk kenninni

[S:17:9] mill-ħżiena li jagħfsu fuqi,

mill-għedewwa qattiela li jdawwruni.

 [S:17:10] Għalqu qalbhom għall-ħniena,

minn fommhom joħroġ kliem kburi.

[S:17:11] Jiġu għal fuqi, minn kull naħa għalquni,

ħarsithom fuqi, biex ma' l-art jitfgħuni.

[S:17:12] Huma bħal iljun imxennaq għall-priża,

bħal ferħ ta' ljun moħbi wara l-mansab.

[S:17:13] Qum, Mulej, oħroġ għall-għadu u ġarrfu;

eħlisli ħajti minn id il-ħażin.

[S:17:14] B'sejfek, Mulej, b'idek mill-bnedmin eħlisni,

mill-bnedmin li ħajjet din l-art sehemhom.

Ħa jimtlew bil-ġid tiegħek,

ħa jieklu sax-xaba' wliedhom,

u jibqgħalhom xi jħallu liż-żgħar tagħhom!

[S:17:15] Imma jien, fil-ħaqq, għad nara 'l wiċċek;

meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek.

Make a free website with Yola