jesusandmary


IR-RUZARJU U L-QAWWA TIEGHU


Il-Festa tar-Ruzarju hija celebrata fis-7 ta’ Ottubru u dan ix-xahar partikulari huwa tradizzjonalment marbut ma’ din it-talba ghaziza marjana. U minghajr ma noqghodu nlaqilqu, dan ix-xahar ghandu jkun ghalina zmien li fih nirrecitaw aktar regolari r-ruzarju u jekk jista’jkun kuljum.


 Ir-Ruzarju huwa bla dubju, l-aktar devozzjoni approvata mill-knisja Kattolika. Sfortunatament  din id-devozzjoni twarrbet minn hafna Kattolici ghaliex jghidu li r-Ruzarju ma ghadux zmienu, jew ghaliex hija talba ta' monotonija. Pero' dawn il-Kattolici ma humiex jindunaw kemm hi talba effikaci kontra l-assalti u gwerra tax-xitan.

Il-Madonna weghdet lil dawk li jirrecitawh bid-devozzjoni,  lesta li tati l-protezzjoni specjali taghha  biex dawn ma jmorrux fit-telfien ta' dejjem, jirbhu d-dnub u l-vizzju u jeghlbu l-erezija. 

Hafna huma l-erwieh li jsalvaw bis-sahha ta' din it-talba. Id-devoti tar-Ruzarju ma jmutx minghajr ma jilhqu s-sagramenti. Huwa mezz kbir li bih jinfdew l-erwieh tal-purgatorju.Dawn huma xi ftit mill-weghdiet ta' Marija Ssma ghal min jghidir-Ruzarju. 

U ghaliex Ommna Marija talbitna li nghidu r-Ruzarju kull darba li dehret lilna bnedmin? Ghaliex ghandna nitolbu bih? Ir-Ruzarju huwa talba qawwija u arma ta’ fejda u kull min itennih bid-devozzjoni jkun ta’ beneficcju ghalih. Il-Papa Gwann Pawlu II jghidilna li din il-prattika qaddisa hiJa mezz ta kif inzommu hajja l-kontemplazzjoni tal-misterju nisrani: il-hajja ta’ Kristu u r-rwol ta’ Marija fis-salvazzjoni taghna. 

Il-Papa Ljun XIII f’ittra datata 1 ta’ Settembru 1883, billi kien jaf li r-Ruzarju ghandu l-qawwa li jsahhah il-fidi u jrawwem hajja ta’ virtu’, wera’ fil-qosor il-qawwa u r-rebhiet tar-Ruzarju fl-imghoddi u wissa’ lill-fidili biex ma jittraskurawx din it-talba ghaziza ghal Marija. U xtaq li din it-talba tinghad quddiem Gesu’ Ewkaristija sponut ghall-qima taghna. Kien jemmen hafna li Marija tintercedi ghalina quddiem Binha biex nottjenu l-grazzja ta’ Alla li hi ta’ konsolazzjoni ghalina u ghall-Knisja universali fis-sofferenzi taghha. Ma jimporta xejn li nkunu ilna li waqafna nghidu din it-talba. 

Qatt ma hu tard biex terga’ tibda'. L-esperjenza tal-Qawwa tar-Ruzarju hija kbira.

 Ippruvah.KUMMENTARJU:

OTTUBRU 2018

GHALIEX ID-DINJA HIJA MHAWDA?

Twegiba wahda hemm: Ahna nehhejna ghajnejna minn fuq Kristu. Bhal Pietru miexi fuq l-ilma, meta nnehhu harsitna minn fuq Kristu, neghrqu.

Nehhejna harsitna minn fuq Kristu meta hsibna li tkun idea tajba li l-Vangelu nhalltulhu l-gherf tad-dinja.

Nehhejna harsitna minn fuq Kristu meta tajna lok ghad-dnub f'hajjitna, huma x'inhuma d-dnubiet, meta hallejna s-suppervja, id-dizonesta', ir-rabja, il-korruzzjoni, l-ghira, serq, infedelta'. etc etc....jidhlu f'qalbna, ahna nehhejna harsitna minn fuq Kristu.

Ahna nehhejna harsitna minn fuq Kristu meta hsibna li tkun idea tajba li nirrispondu ghad-dnub b'aktar dnub.

Ahna dawwarna l-harsa taghna minn fuq Kristu meta hallejna l-fidi taghna tirriduci ruhha fi tradizzjoni. Ahna dawwarna harsitna minn fuq Kristu meta applikajna aktar hin u energija fi hwejjeg bla sustanza.

Ahna dawwarna harsitna minn fuq Kristu meta qtajna t-talb taghna fil-familji u fi djarna, meta l-hajja ta' devozzjoni fil-parrocci taghna ghebet fix-xejn.

Ahna nehhejna lil Kirstu minn quddiemna meta l-quddiesa saret primarjament laqgha mal-qassis jew komunita' u ma kienitx laqgha primarjament ma' Alla.

Ahna nehhejna d-dehra ta' Kristu meta segwejna it-taghlim tal-Knisja Kattolika skont kif kien jaqbel lilna. 

Warrabna l-Verita' biex imxejna wara dak li hu falz.

Meta nnehhu harsitna minn fuq Kristu ahna neghrqu. Ma nkunux nistghu nimxu fuq l-ilma imqalleb bir-rih.

Ahna nnehhu harsitna minn fuq Kristu ghaliex biex inzommuhom fuq Kristu jehtieg li mmutu ghalina nfusna, jehtigilna nwarrbu l-volonta taghna biex naghmlu dik ta' Alla. U dan hu sagrificcju li ma tant jghogobna, Izda ftakar ftit x'qalilna Kristu "li min irid jimxi warajja, jehtieg li jichad lilu nnfisu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja."

Ma hemmx ghazla ohra jekk trid tkun ta' Kristu. Jekk irridu riforma u tigdid fil-hajja taghna, irridu nibdew billi nitfghu harsitna lejn Kristu biex naraw x'jrid tassew minghandna l-Mulej.

Dan jghinna biex mhux inwiegbu ghad-dnub bi dnubiet ohra, izda biex ingibu l-fejqan ta' Kristu fuq ferita jew pjaga li gibna fuqna billi warrabna l-harsa taghna minn fuq Gesu'.
KUMMENTARJU:

JANNAR 2019
KUMMENTARJU:

FRAR 2019

Make a free website with Yola