jesusandmary

 Giuseppe Moscati twieled gewwa Benevenuto fil-25 ta' Lulju 1880 minn familja nobbli. Ghex ghal xi snin gewwa Ancona u imbaghad f'Napli billi missieru li kien magistrat kien jehtiglu li jmur minn lokal ghal iehor kull certu zmien. Studja fil-liceo u kompla l-universita' fejn segwa kors tal-medicina. Il-karriera tieghu ta' tabib bdieha fl-isptar gewwa Napli fejn kien jiehu hsieb dawk li ma setghux ifiequ. Kien l-ezempju ta' tabib li jaf x'jigifieri t-tbatija ta' marid u dmirijietu lejn dawk li qed ibatu kien jaqdihom bl-akbar reqqa. Giuseppe kien jghallem il-medicina u jaghmel ricerka xjentifika bl-iskop li din il-fergha taghmel progress kbir ghall-kura u gid tal-morda. Ma kienitx tkun l-ewwel darba li huwa kien joffri is-servizz tieghu mediku b'xejn lil dawk fil-bzonn.

Kien bniedem ta' fidi kbira u ta' talb.  Hu miet fit-12 ta' April tas-sena 1927, f'daqqa wahda u halla vojt kbir fis-socjeta' li maghha kien jghix.

Xi nghidu fuq dan il-qaddis? Kien bniedem lajk, figura ta' nisrani mpenjat li kellu l-gheruq tieghu f'hajja ta' fidi kbira li wasslitu biex ikun mgholli ghall-gieh ta' l-artal. Il-kolonni li fuqhom bena hajtu kienu tnejn: il-kolponna ta' l-imhabba lejn Alla u l-kolonna ta' l-imhabba lejn ghajru.  Huwa qaddis ta' zminijietna.

Il-Papa Pawlu VI jitkellem minn dan il-bniedem li " l-missjoni tieghu kienet wahda evangelikabilli t-talenti li tah Alla ghamel uzu minnhom ghall-gid tal-batut. Bhala tabib ghen lill-morda, bhala professur gewwa l-Universita' xettel ezempju tajjeb u ta' ammirazzjoni f'dawk li kien taht il-gwida tieghu biex jitghallmu. Il-figura tal-professur Moscati hija konferma li s-sejha ghal-qdusija hija ghal kulhadd anzi possibli ghal kulhadd".  Ikompli jghid il-Papa li l-knisja ma tghejja qatt ixxandar din l-istedina ghall-bnedmin tas-seklu XX. 


 

ALMA REDEMPTORIS
ALLELUIA
AIT LATRO
Table Cell Table Cell
Table Cell Table Cell
Table Cell Table Cell
Table Cell Table Cell
Table Cell Table Cell
Table Cell Table Cell
Table Cell Table Cell

 

IS-SABAR.

 

Missier ta' tlett ulied hass li tmiemu kien fil-qrib.  Matul hajtu huwa hadem bla heda biex jedukhom u jzommhom komdi bla ma jbatu. Sejhilhom u qalilhom: " Ghandi sigriet x'nghidilkom.  Imxu warajja sal-gnien." Ilkoll imxew warajh herqana li  jsiru jafu bis-sigriet li ried jafdalhom missierhom.

Bil-ftit forza li kien fadallu u minghajr ma halla lil uliedu jaghtuh daqqa ta' id huwa beda' jhaffer hofra biz-zappun f'nofs il-gnien.  Ma damx wisq ihaffer li ma dehritx kaxxa tal-metal. Miel u wara li gabarha fetahha quddiemhom. Minnha hareg skroll zghir, fethu u qalilhom: Ekku l-pjanta l-aktar prezzjuza fost il-pjanti kollha, dik li tatni u pprovditli l-hajja, lili u li familja tieghi kollha."  Imma l-iskroll kien vojt u l-pjanta li missierhom qalilhom li kien qed izomm f'idejh kienet fantasija ta' mohhu.  Madankollu hadd ma dahaq u kulhadd zamm is-serjeta.

 "Qabel ma nhalli din id-dinja rrid naghti lil kull wiehed minnkom wahda minn dawn iz-zerriegha eccezzjonali," qal il- missier. It-tfal tieghu fethu idejhom u ippretendew li qed jircievu r-rigal li ried jghaddilhom missierhom. "kienet pjanta li kont nikkoltiva bl-akbar imhabba u reqqa u kull min jipposedi din il-pjanta ma jitlef qatt il-hegga. Sabiex il-pjanta tnissel gheruqha fil-fond jehtieg li titbissmilha; bit-tbissima biss il-weraq taghha jikbru u jsiru b'sahhithom u joffru dell mix-xemx lil min jistkenn tahthom."

Ix-xwejjah siket u ghaddha hafna hin.  Hadd mit-tlett itfal ma ccaqlaq minn hdejh. Ix-xemx waslet biex tinzel meta ibnu l-kbir qallu: "Missier grazzi ta' dan ir-rigal sabih; imma forsi ghadna ma fhimnix tajjeb mill-liema pjanta qed titkellem."

"Dan zgur li fhimtu," wiegeb il-missier, " Waqt li intom kontu qed tisimghuni u bqajtu madwari kull wiehed minnkom ta hajja liz-zerriegha zghira li jiena tajtkom.  Hija l-Pjanta tal-Pacenzja, tas-Sabar."

Il-Pacenzja, bhal kull virtu ohra ma tigix wahedha, Trid tipprattikha. Qabel tibda tirrabja tbissem u din titnissel fik is-sabar u kull minn jhares lejk jara fik punt ta' riferenza biex inti twennsu u toffrilu dak li huwa nieqes fih.

 

 

TIPPRUVAX TIFHEM…………….IZDA EMMEN

 

Meta fil-quddiesa, s-sacerdot ilissen il-kelmiet tal-konsagrazzjoni, “Dan hu Gismi,” u “Dan hu Demmi,” il-hobz u l-imbid jimbidlu fil-Gisem u d-Demm ta’ Kristu, minkejja li dawn jibqghu jidhru bhala hobz u imbid u jibqghalhom it-toghma tal-hobz u l-imbid. Qatt tipprova tifhem kif isir dan ghaliex ma hu qatt ser tifhem, izda biss emmen. Irid ikollok fidi ghamja fil-kliem ta’ Gesu’ li weghdna li ser jaghtina Gismu bhala ikel u Demm bhala xorb ghas-sahha ta’ ruhna u zamm kelmtu ghaliex kien fl-ahhar cena li hu ghamel mad-dixxipli tieghu, li waqqaf dan is-sagrament u tahom ordni biex ikomplu jaghmlu dan tul iz-zminijiet kollha.

Trid thaddem il-fidi tieghek u temmen li wara l-kliem tal-konsagrazzjoni ikun hemm fuq l-artal Gesu’ Haj, bil-Gisem, bid-Demm, bir-Ruh u bid-Divinita’ u dak hu l-ahjar mument biex tadurah bhala Alla tieghek. Qatt tiddubita mill-vera presenza ta’ Kristu fuq l-artal ghaliex Gesu’niffsu stqarrilna li min jiekol Gismu u jixrob Demmu jkollu fih il-hajja ta’ dejjem. U Gesu’, l-Iben t’Alla qatt ma jista’ jqarraq bina, ghaliex huwa l-istess Verita’.

Alla ghogbu jzejjen lil Knisja tieghu bi grajjiet fenominali li ghalihom ma jistax ikun hemm tifsira hlief biex juri lil bnedmin il-presenza reali ta’ Kristu fl-Ostja u l-Imbid ikkonsagrati. Grajja li ghadha hajja sal-lum tipperswadina fuq din il-verita’ ta’ fidi. Gewwa Lanciano fit-8 seklu, wiehed patri ta’ l-Ordni ta’ San Basilju, kien mahkum mid-dubju jekk mal-kelmiet tal-konsagrazzjoni l-hobz u l-imbid jimbidlux fil-Gisem u d-Demm ta’ Kristu. Jum wiehed waqt li kien qed iqaddes, wara l-kelmiet tal-konsagrazzjoni, l-Osjta imbidlet verament fil-Gisem ta’ Kristu jigifieri mbidlet fl-Laham haj u l-Imbid imbidel f’Demm veru li ghaqad f’hames cappep, irregulari fid-daqs u l-kobor. U sal gurnata tal-lum ghadhom hekk ippreservati f’ostensorju ghall-qima u perswazzjoni tal-fidili. Wiehed jista’ jinnota li l-Laham ta’ l-Ostja ghandu l-istess qisien bhal dawk ta’ ostja kbira uzata fi zminijietna fil-Knisja Latina. Ghandha kulur kannella car u meta tifta’ d-dawl minn wara tiehu kulur rosa. Id-Demm hu maqghud .

Tul iz-zminijiet saru diversi studju u l-ahhar wiehed kien immexxi fis-sena 1981 mill-Professur Linoli assistit mill-Profs Bertelli. L-analizi wrew dawn il-konkluzjonijiet:

1. Il-Laham hu veru Laham u d-Demm hu veru Demm.

2. Il-Laham u d-Demm jappartienu lil ispeci umana.

3. Il-Laham jikkonsisti f’tissue muskulari tal-qalb.

4. Il-Laham huwa “Qalb” kompleta fl-istruttura essenzjali taghha.

5. Il-Laham u d-Demm ghandhom l-istess tip ta’ demm AB (Huwa identiku ma’ dak li l-Professur Bollone irnexxilu jiskopri fil-Lizar ta’ Turin.)

6. Fid-Demm instabu il-proteini fl-istess proporzjon daqs li kieku kien demm frisk normali.

7. Li l-Laham u d-Demm jibqghu preservati b’dak il-mod minkejja li ghaddew tnax-il seklu u kienu esposti ghal tibdil atmosferiku hu fenomenu straordinarju.

 

MARIJA GHAJNUNA TA' L-INSARA

 

It-titlu ta' Marija Ghajnuna ta' l-Insara kellu l-bidu tieghu sa mis-sena 1500 fil-Litanija Marjana.  Il-Papa Piju VII waqqaf dil-festa ta' Marija Awziljatrici fis-sena 1814 u ffissa d-data ta' l-24 ta' Mejju ghat-tifkira taghha.

U grazzi ghal San Gwann Bosco u ghall-bini tas-Santwarju ta' Marija Awziljatrici, xewqa ta' l-Istess Marija Omm ta' Kristu li dan it-titlu ha mill-gdid hajja fil-knisja kattolika.  Don Bosco kien jirrikmanda lis-Salesjani tieghu li jxerrdu d-devozzjoni lejn Marija Ssma taht dan it-titlu f'kull naha tad-dinja fejn ikunu.

Don Giovanni Caglieri, l-ewwel isqof u kardinal salesjan jirrakonta li sa mis-sena 1862 Don Bosco kien jahseb biex iwaqqaf knisja xierqa u denja tal-Vergni Mbierka, knisja li riditha l-istess Omm ta' Kristu.

Kien jghid : "Il-Madonna trid li ahna nonorawha taht it-titlu ta' Marija Ghajnuna ta' l-Insara: iz-zminijiet humna daqshekk koroh li ghandna bzonn li l-Vergni Mbierka tghinna biex nikkonservaw u niddefendu l-fidi nisranija." U jekk Don Bosco kien jghid hekk ghal dawk iz-zminijiet kemm izjed jishaq fuq din il-haga kieku jghix fostna fiz-zminijiet taghna.

U lil uliedu fi Kristu qatt ma kien jghejja jghidilhom: " Kemm grazzji ghandha Marija Ssma ghandha lesti ghalina u kemm hija anzjuza li xxerridhom fuq min jitlobhomlha!  Ftakru o gheziez tieghi li l-Vergni Mbierka ghandha hazna ta' tezori lesti ghalina biex jghinuna nsalvaw ruhna, mit-tezori taghha hija tohrog u xxerred il-barkiet fuq il-familjari taghna u hbieb taghna. Biex tatihomlna jonqos biss l-ghajta taghna. Jekk ahna minn qalbna nuruha l-imhabba taghna, id-devozzjoni taghna lejha hija tkun pronta li toffrihomlna ghaliex ahna wliedha. Hija tiddefendina minn kull periklu tar-ruh u tal-gisem. L-isforz u r-rieda taghna biex nghogbu lil Binha tberikom biex ahna naslu li  nohorgu rebbieha fuq l-okazzjoni tad-dnub.

Ikompli jghidilhom Don Bosco lis-Salesjani tieghu li Marija, l-omm spiritwali taghna ixxerred il-grazzji taghha fuqna jekk id-devozzjoni taghna lejha tkun sinciera u awtentika u dak li nitolbuha ma jkun ta' dannu u hsara ghalina.

"Kemm hi haga ghaqlija li fil-bidu tal-gurnata nduru lejn din l-Omm taghna tas-Sema u bhala wliedha, ninxtehtu f'riglejha u nitolbuha tberikna u tbierek il-hidma taghna tal-jum. X'konsolazzjoni d-devot ihoss fil-qalb tieghu meta f'nofs il-jum jiftakar f'din ommu u jnisslilha t-talba ta' l-Angelus! X'ferh igarrab id-devot meta fi tmiem il-jum jintelaq fi hdan Ommu Marija Ssma biex tharsu matul il-lejl."

"Nirrakomandalkom, mela, gheziez uliedi li titolbu lil Marija, Omm Gesu, biex tipprotegikom bil-mant taghha.  Hija tinsab fis-sema u ghandha setgha qawwija quddiem Alla u dak li titlob lil Binha Huwa ma jichadulhiex." - DON BOSCO

 

Make a free website with Yola