jesusandmary


FIL-HAJJA INTI GHANDU JKOLLOK SKOP 


 [1Pt:4:11] Jekk xi ħadd għandu d-don tal-kelma, jippriedka l-kliem ta' Alla; jekk xi ħadd għandu d-don tal-ministeru, iħaddmu bis-setgħa li Alla tah, u hekk f'kollox ikun igglorifikat Alla b'Ġesù Kristu, li tiegħu huma l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta' dejjem! Amen.

Jum wiehed fis-sajf Vania kienet ghaddej bil-karozza mit-triq ta’ Texas u tara mara wieqfa hdejn bus-stop izzomm poster.  Hekk kif resqet aktar vicin lejha, ippruvajt taqra dak li kien jghid il-poster: Kull bniedem ghandu skop.

Alla halaq lil kull bniedem bi skop partikulari. Primarjament dak l-iskop hu li wiehed jadura u jonora lil Alla u mod wiehed kif naghmlu hekk hu meta naqsmu ma’ haddiehor il-bzonnijiet nieqsa tieghu.
[1Pt:4:10] Kull wieħed minnkom jgħix skond id-don li rċieva u jinqeda bih għall-ġid ta' l-oħrajn; hekk tkunu amministraturi tajbin tal-grazzja ta' Alla, li hi ta' ħafna xorta. [1Pt:4:11] Jekk xi ħadd għandu d-don tal-kelma, jippriedka l-kliem ta' Alla; jekk xi ħadd għandu d-don tal-ministeru, iħaddmu bis-setgħa li Alla tah, u hekk f'kollox ikun igglorifikat Alla b'Ġesù Kristu, li tiegħu huma l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta' dejjem! Amen.

Omm li jisthoqqilha kull tifhir meta ssib l-iskop taghha li teduka lil uliedha fil-hwejjeg tar-ruh u tal-gisem u tiehu hsibhom l-aktar meta jimirdu. Impjegat jista’ jsib l-iskop tieghu meta jaghmel xoghlu b’kuxejnza minkejja li jkun qed jahdem kontra qalbu, ghax jemmen li dak li qed jaghmel ifakkru li qed jaqdi lil Mulej. [Kol:3:23] Kull ma tagħmlu, agħmluh minn qalbkom bħallikieku lill-Mulej u mhux lill-bnedmin; [Kol:3:24] għax tafu li għad tieħdu l-ħlas li ħejja b'wirt għalikom il-Mulej. Aqdu lil Kristu Sidna.
Mara li tbati minn nuqqas ta’ dawl tista’ ukoll issib skop f’hajjitha ghax titlob ghan-neputijiet taghha u tafdhom f’idejn Alla.

TINSA QATT INTI GHANDEK SKOP FIL-HAJJA TIEGHEK. ANKE META JIDHER LI KOLLOX HU BLA SENA F’HAJTEK, ALLA QEGHDLEK SKOP BIEX INTI TFASSAL HAJTEK FUQU.

Make a free website with Yola