jesusandmary


IR-REGOLA TAL-HAMES MINUTI

Fit-triq taghna kien hemm omm li kellha r-regola tal-hames minuti ghat-tfal taghha. Kellhom ikunu lesti ghal iskola u qabel jitilqu jingabru flimkien ghal hames minuti.  Imdawwra ma’ ommhom  huma kienu jitolbu maghha qabel jinfirdu. L-omm kienet titlob ghal kull wiehed minnhom li l-Mulej jixhet il-barka tieghu fuq kull wiehed minnhom u jbghedhom minn kull hazen tar-ruh u tal-gisem. Imbaghad tbushom wiehed wiehed u jitilqu biex jilhqu l-private ghal iskola.

Wiehed mit-tfal, hafna snin wara, kien stqarr li tghallem minn din l-esperjenza ta’ kemm hu ta’ htiega t-talb fil-hajja ta’ kull jum.

ALLA, IVA JIMPURTAH MINNEK, U JRID JISMA’ MINGHANDEK KULJUM.

It-talba tal-bniedem il-maghkus inti ma twarrabhiex O Alla. Il-bniedem jghidlu lil Alla: "Meta insejjahlek iddumx ma twegibni O Alla." U Alla jhares mis-smewwiet, mis-santwarju etern tieghu u jbierkek.
Kemm jekk timxi fuq ir-regola tal-hames minuti kif ukoll jekk timxi fuq il-htiega li izzid fil-hin tat-talb tieghek lil Alla, tkellem ma’ Alla kuljum. Hu jiggosta lill-bnedmin kreaturi tieghu jitkellmu mieghu bhalma missier jiggosta jitkellem ma’ ibnu jew bintu.

It-talb huwa ndikazzjoni li ahna bzonn ta’ Alla u fuqu nistriehu.Make a free website with Yola