jesusandmary

IL-KELMA TIEGHU...L-AHHAR KELMA


Dawson Trotman kien jishaq fuq il-htiega tal-Kelma ta’ Alla fil-hajja tan-nisrani. Kull jum li kien jghaddi u jasal biex jintemm, huwa kien jispiccah bi prattika li hu sejjah: “Kelmtu tkun l-ahhar kelma.” U qabel jorqod kien jahseb fuq vers mill-Bibbja li jkun qara ftit qabel u jitlob bis-sahha tieghu u jara kif dan jista’ jinfluwenza lil hajtu. Ried li l-ahhar kelmiet li fuqhom kien jahseb fl-ahhar tal-jum ikunu l-kelmiet ta’ Alla.

Is-salmista David kiteb:
 [S:63:7] meta, mimdud fuq friexi, fik niftakar, u naħseb fuqek fis-sahriet tal-lejl. [S:63:8] Għax int kont għajnuna għalija,  għad-dell ta' ġwenħajk ngħanni bil-ferħ.
Kemm jekk ahna qeghdin fi problemi kif ukoll nghixu mumenti ta’ paci l-ahhar hsieb taghna li jista’ joffrilna paci sigura huwa l-hsieb fuq Alla. U anke jista’ jkun wkoll il-bidu ghal l-ewwel hsieb ta’ l-ghada flghodu.

Ragel flimkien ma’ martu kienu jtemmu l-gurnata billi jaqraw xi haga zghira mill-Bibbja u jikkonkludu bi hsieb ta’ devozzjoni flimkien ma’ l-erba uliedhom. Kienu jistaqsu u jiddiskutu xi hsibijiet li setghu jiguhom uliedhom minn dak il-qari u jitkellmu x’jfisser li tkun ta’ Gesu’ u ma’ Gesu’ fid-dar u l-iskola jew kull fejn wiehed jista’ jsib ruhu. 

Kien mezz iehor li japplikaw din il-verzjoni ta’ l-Kelmtu... l-ahhar kelma.

Hemm xi haga isbah milli tispicca l-jum b’dan il-mod.

Make a free website with Yola