jesusandmary

IS-SIGRA TINGHARAF MILL-FROTTIJIET TAGHHA

Fit 22 ta’ Gunju l-knisja taghmel it-tikfira ta’ San Tumas More.

Ir-re Neriku ta’ l-Ingilterra gharaf il-kwalitajiet tieghu u hatru f’kariga gholja fil-Qorti tieghu. Kien bniedem ta’ karattru nisrani li l-ewwel ma jigi ghalih kien Kristu. Tumas More ma qabilx mar re dwar ix-xoljiment tieghu miz-zwieg ma’ Katerina ta’ Aragona u anqas mas-supremazja tar-re flok dik tal-papa. More kien fidil mat-taghlim tal-knisja li jghallem li z-zwieg ghandu jkun bejn mara u ragel sa mal-mewt tifridhom. Huwa rrifjuta li jaghraf bhala kap tal-Knisja ta’ l-Ingilterra lir-re flok il-papa.

Minhabba f’hekk ir-re baghtu l-habs u gie akkuzat bi tradiment ghax zamm mal-principji kattolici fuq iz-zwieg u s-setgha tal-papa. Aktar sofra l-martirju bi qtugh ir-ras.

Wera’ kemm kien fidil lejn it-taghlim ta’ Kristu li anqas il-mewt ma’ firditu mill-Imghallem Divin.

KIF QALILNA KRISTU LI MILL-FROTTIJIET TAGHHOM INTOM TAGHRFUHOM KIF KULL WIEHED MINNA JAGHRAF SIGRA MILL-FROTT TAGHHA. SIGRA TAJBA TAGHMEL FROTT TAJJEB, SIGRA HAZINA TAGHMEL FROTT HAZIN.

Make a free website with Yola