jesusandmary

ALLA HU KOLLOX

 

[Mt:11:28] "Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. [Mt:11:29] Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. [Mt:11:30] Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif.". 

 

Fi zminijietna naraw hafna erwieh imbieghda minn Alla. Iqisu bhala toqol il-fatt, li timxi fuq dak li jghidlek Alla huwa piz kbir, u ma jridux irbit zejjed. Irridu jaghmlu fattihom.

Meta fil-fatt huwa bil-maqlub. Alla jistedinna biex inpoggu t-tama taghna fih, biex il-problemi taghna nqeghduhom f’riglejh.  Jekk naghmlu hekk jiehu hsieb huwa. Ghaliex it-toqol tal-hajja jihfief billi Alla jkun igorrhom maghna. Ghaldaqstant il-piz jinqasam. Ma inkunux qed ingorruh wahedna.

Nahsbu li ahna nistghu naghmlu kollox, ma irridux lil Alla jindahlilna, nippretendu li ahna allat. U huwa ghal din ir-raguni, jigifieri li rridu niehdu post Alla, li hawn nuqqas ta’ paci, mizerja u gwerrer fid-dinja. Nahsbu li nistghu nibnu dinja ahjar minghajr Alla.

Kemm sejrin imqarrqin.! Jekk hu Alla li qed izomm id-dinja, kif jippretendu l-bnedmin  joholqu wahdu minghajru?

Jekk jahsbu hekk, ikunu qed jizirghu l-kaos u tahwid.

 

Make a free website with Yola