jesusandmary

ETERNITA’ TA’ TGAWDIJA TRID TAHDEM GHALIHA

 

[Mt:13:44] "Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f'għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa.” 

 

Kristu jkellimna fuq ir-Renju tas-Smewwiet. Jispjega li dan ir-renju huwa tezor li ma hux ta’ min jitilfu. Dan hu premju ghal min jaghmel ir-rieda ta’ Alla matul hajtu. U dan iz-zmien li fih ahna ngawdu lil Alla ma jispicca qatt. Huwa eternita’ ta’ tgawdija.

Kristu jipparagunah ma’ tezor li wiehed isib f’ghalqa. “Li ssib tezor mhux haga ta’ kuljum izda ta’ darba fil-hajja”, irraguna bejnu u bejn ruhu dak li sabu. Mar biegh kull ma kellu u xtara dik l-ghalqa. U hekk seta’ jgawdi t-tezor.

Hekk ukoll ahna, biex nakkwistaw it-tezor li fuqu tkellem Gesu’, irridu nbieghu kull ma ghandna, jigifieri mwarrbu l-volonta taghna biex naghmlu dik ta’ Alla. Mhux dejjem hi haga hafifa, izda gia la darba hemm il-grazzja ta’ Alla fin-nofs, kollox hu possibbli. Alla jaghti l-grazzja tieghu lil min jitlobhielu.

Taghmel sens li nibdel dan it-tezor ma’ hwejjeg ta’ din id-dinja li jghejbu wara ftit hin, bhas-shab fis-sema li jinkines meta tqum buffura rih?

 

 

Make a free website with Yola