jesusandmary

 

INKUNU GENERUZI MA’ KRISTU

 

Mk:10:21] Mbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu: "Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih   lill-fqar, u jkollok teżor fis-sema; mbagħad ejja u imxi warajja." [Mk:10:22] Imma għal dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq b'qalbu sewda, għaliex kellu bosta ġid.

Zaghzugh jersaq lejn Gesu’ u  jistaqsih x’ghandu jaghmel biex jakkwista l-premju tal-genna. U Gesu’ jwiegbu: “La toqtolx, l tikkomettix adulterju, tisraqx u tixhidx falz.....”

“Jiena dawn kollha haristhom sa minn meta kont zghir,” wiegbu z-zaghzugh.

Allura Gesu’ tah parir iehor: “Biegh kull ma ghandek u qassmu lil minn ma ghandux, imbaghad jejja warajja.”

Imma dak ma ghamilx hekk. Sewwed qalbu u mar id-dar.

Ma kienx lest li jaghmel dak li qallu Gesu’ ghax qalbu kienet marbut wisq mal-gid li kellu. U li kieku ghamel kif qallu Gesu’ kien jitlef il-liberta’ tieghu.

Meta Gesu’ jitlob xi haga minn ghandna ma ngibulux skuzi. Ma x’hiex tista’ tkun qalbna marbuta biex lil Gesu’ nghidulu le?

Jista’ jkun it-TV u minhabba fih nitraskuraw li nitolbu flimkien, jista’ jkun ix-xoghol li biex naqla aktar flus nahdem bla bzonn anke fil-jum tal-Hadd jew Festa Kmandata, jista’ jkun li jiena qalbi marbuta mal-flus u biex naghmel karita’ idi hija iebsa.... etc

Niftakru li dak li ghandna huwa taghna biex ninqdew bih ghall-gid. Dawn il-hwejjeg ma humiex eterni....imma Gesu’ hu etern.

Jekk jitolbok xi haga Gesu’ kun generuz mieghu.

 

Make a free website with Yola