jesusandmary

HTML Editor - Full Version

 KIF IKELLIMNI ALLA....Mt:13:12] Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu. [Mt:13:13] Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli; għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux.

 

Il-kliem ta’ Gesu’ jidhru misterjuzi, imma fil-fatt huma precizi.

Jekk il-qalb tirrispondi ghas-sejhat tieghu, ghall-grazzji tieghu, allura il-qalb tkun trid aktar tersaq qrib lejn Alla, il-Kreatur taghha, ghax taghraf it-tjubija tieghu. Il-qalb taghna ma tistriehx hlief f’ALLA taghna, jghid Santu Wistin.

Imma jekk il-qalb hija maghluqa jew mimlija blat flok hamrija fertili, allura din titlef dak kollu li Alla jrid jaghniha bih.

Kemm-il darba Alla jkellimna bil-parabboli jew ahjar bi hwejjeg li jsehhu madwarna. Mewta ta’ xi hadd tista’ tkun mument ta’ konverzjoni ghall-midneb. Qari ta’ ktieb tajjeb jista’ jkun mument li fih wiehed jikkoregi ruhu minn xi difett spiritwali.

Thallix mumenti bhal dawn jghaddu minghajr ma tati kazhom. Ghax Alla jkun qed ikellmek.

, and <body> tags, as well as the <!doctype> declaration. These HTML elements ensure that you have a full HTML web page. You can remove these elements if you like (eg, if you only want a small piece of HTML code). If you decide to remove those tags, wait until you've generated all your code, otherwise the editor will add them back in. Alternatively, you can use the stripped-down standard editor which doesn't include those tags. More HTML Resources HTML tags HTML Tags Full list of all HTML elements. This is an alphabetical list of HTML elements, linking to a full page of details for each element. CSS reference CSS Reference CSS properties, functions, @-rules, data types, color values, and more — all on one page. Filter by keyword. HTML editor More HTML Editors Other online WYSIWYG editors similar to the above editor, but with variations in their toolbars and other small details. HTML tutorial HTML Codes Extensive list of copy/paste code examples. Copy and paste straight into your website, blog, or newsletter. CSS colors CSS Color Loads of CSS color resources. Color pickers, color charts, converters, generators. Full reference for color properties and color values. HTML tutorial HTML Tutorial Walks through the basics, such as creating your first web page. Then covers topics including tables, adding color, images, forms, image maps, and more. About the HTML Editor The above HTML editor is known as "CKEditor", which can be downloaded from the CKEditor website. It is distributed under the GPL, LGPL, and MPL open source licences. Online Editors Standard Editor HTML Editors Online HTML Editor Full HTML Editor CK Editor - Standard CK Editor - Classic TinyMCE Editor HTML Scratchpad Table Editor HTML Generators HTML Code Generator HTML Table Generator Marquee Generator Music Code Generator HTML Text Generator Dummy Text Generator Text Box Generator HTML Reference HTML Tags HTML 4 Tags HTML 5 Tags HTML Codes HTML Templates HTML Editors HTML Tutorial Create a Website Character Set Reference Quackit on Facebook Home | About | Contact | Terms of Use | Privacy Policy © Copyright 2000 - 2019 Quackit.com

Make a free website with Yola