jesusandmary

IL-FERH TIEGHEK, KIF NAGHTIH JIENA U MHUX KIF TAGHTIH ID-DINJA

 

MINGHJAR IL-FERH TAL-MULEJ AHNA BNEDMIN VOJTA

 

ISMA LIL KRISTU JKELLMEK U JGHIDLEK:

L-appostli tieghi rridhom li jkunu ferhana. Bil-geddum qatt ma jistghu iwasslu l-messagg tieghi.

Kemm ituni gost il-familja Smith. Zak u Elizabeth iqattu kull lejla maz-zewgt itfal taghhom qabel jorqdu u flimkien jirrakontaw xi cajt. U kunu afu li din il-Lelja Cajt hija xi haga regulari. Kull wiehed mit-tfal taghhom jirrakontaw xi cajta li jkunu semghu jew qraw jew holquha huma nfushom. Jirrakontawhom lil xulxin waqt li jkunu flimkien madwar il-mejda ghac-cena. Din it-tradizzjoni holqot memorji ta’ ferh maqsuma bejnithom madwar mejda. Zak u Elizabeth innutaw li d-dahq kien xi haga salutari ghat-tfal taghhom li jgholli l-moral taghhom meta jiffaccjaw xi problemi.

Il-beneficcju tal-ferh turihulna l-Iskrittura fil-Ktieb tal-Proverbji: [Prov:17:22] Qalb ferħana tagħti s-saħħa, ruħ imnikkta tmewwet il-ġisem.

Dan il-kliem huma medicina biex joffru fejqan u jistimola is-sahha billi jhalli l-ferh jimla’ lil qlubna, medicina li ma tiswiex flus u madanakollu iggib rizultati fejjieda.

Tbissima lil ta’ madwarek qatt ma taghmel deni.

Din il-preskrizzjoni bibblika tista’ tghinek  tghaddi minn esperjenza ta’ paci wara mumenti ta’ dwejjaq jew problemi. Xi cajta, dahqa, tbissima bejn il-hbieb jew familja tista’ tohloq lok sigur fejn inti thossok li inti mahbub.

 

AHSEB FTIT KIF MINN BNIEDEM INKWETAT JEW BIL-BULI, CAJTA JEW TBISSIMA BIDDLITLEK L-UMUR TIEGHEK.

XI TFISSER GHALIK LI TKUN MIMLI BIL-FERH TAL-MULEJ?

 

 

Make a free website with Yola