jesusandmary

5    SERHAN TAL-MOHH U L-QALB.
 
Ġwanni 20:21-22

[Ġesù] reġa' qalilhom: "Is-sliem magħkom. Kif bagħatni l-Missier, hekk nibgħat lilkom." U meta qal dan, nefaħ fuqhom u qalilhom: "Ħudu l-Ispirtu s-Santu."


Il-paci hija xi haga li lkoll nistinkaw ghaliha f’hajjitna. Hafna drabi nitolbu lil Alla biex igib il-paci f’mohhna, f’qalbna u fir-relazzjonijiet taghna ma’ haddiehor. Meta Gesu deher lid-dixxipli tieghu, huwa kien jaf bit-tbatija interjuri taghhom u ghalhekk offrilhom il-paci. Il-paci mhix sempliciment nuqqas ta’ kunflitt. Il-paci hija realta’ meta s-sema u l-art jinghaqdu flimkien, kif nghidu fil-Missierna: Ikun dak li trid inti hekk fis-sema hekkda fl-art. Il-paci li Gesu’ joffri lid-dixxipli tieghu  hija l-gharfien li Alla huwa prezenti, li Alla jimpurtah minna u li Alla qieghed maghna kull mument tal-jum.

AHSEB
Kif nista’ nhalli l-paċi ta’ Kristu tidhol f’hajti?
Kif nistaʼ nghin lill-ohrajn jifhmu l-paci tal-imhabba t’Alla biex ikunu jistghu jhobbu lill-ohrajn?

 (Itlob lil Alla, billi tuza din it-talb jew wahda minn tieghek.)

Ejja Spirtu s-Santu, nifs tas-sema, gibli l-paċi u ghinni ngib il-paċi lill-oħrajn.

Make a free website with Yola