jesusandmary

HTML Editor - Full Version
  1. IL-PARABBOLA TAZ-ZERRIEGHA

 

Silta tinstab fil-vangelu:  Mattew 13:3–23 ,  Mark 4:3–20 ,  Luqa 8:5–15

Udjenza:  Folla kbira

Kuntest:  Gesù jghallem hdejn l-ghadira

Vers Ewlieni:  “Imma z-zerriegha li taqa’ fuq hamrija tajba tirreferi ghal xi hadd li jisma’ kelma u jifhimha. Dan hu li jipproduci l-ucuh tar-raba’, li jaghti mija, sittin jew tletin darba dak li nzera’” (Mattew 13:23).

 

Fil-Parabbola taz-Zergha, Gesù juza x-xbieha ta’ diversi tipi ta’ hamrija biex jikkuntrasta t-twegibiet differenti tal-qalb ghall-evangelju:

 

It-triq: Art iebsa fejn l-ghadu jahtaf iz-zerriegha tal-evangelju qabel ma jkollu c-cans li tiehu l-gheruq.

Postijiet tal-blat: Hamrija li hija baxxa wisq biex l-gherq tal-fidi jghix.

Xewk: Hamrija fejn hemm wisq alleanzi li qed jikkompetu ghall-ispazju fejn suppost huwa merfugh ghal Alla.

Hamrija tajba: Art fejn l-evangelju jista’ jiehu l-gheruq, jiffjorixxi u jirriproduci.

 

 Il-punt ta’ Gesù f’din il-parabbola hu li kif nircievu l-evangelju huwa primarjament iddeterminat mill-kundizzjoni ta’ qalbna.

Qalb maghluqa ghas-smigh tal-Kelma ta’ Alla qatt ma tista’ iggib frott.

Qalb bierda ghas-smigh tal-Kelma ta’ Alla, tnissel ftit li xejn frott li jinxef jew jimmoffa malli jghaddi ftit taz-zmien.

Imma Qalb miftuha ghal dak li jrid jghidlek Alla timlilek qalbek bil-ferh tas-sema u tghinek tikber fil-hbiberija ma’ Alla. U jekk tkun taf tharisha ma johodilek hadd.

Make a free website with Yola