jesusandmary

IL-VJAGG TA’ JORDYN

Jordan Castor twieldet ghama. Imma dan il-handicap ma zammhiex milli tghix hajjitha . Fid-dokumentarju Can you see what I see? hija tirrakonta l-istorja taghha. Tghid li fl-iskola hija tmur tajjeb hafna u bi ftit ghajnuna hija tiehu pjacir tiskijja ghan-nizla u tirkeb il-bicicletta.

Dwar il-fatt li hija ghamja Jordyn tghid: “ Kieku jkolli nnehhi l-ghama tieghi, din ma naghmilhiex. Nahseb li Alla kellu l-pjan tieghu meta r-rieda tieghu fuqi hi dik li hi. U parti mill-ghama tieghi hi x’ser naghmel b’hajti.”
Hija issa studenta universitarja li qed tistudja t-teknologija fil-kompjuters. Il-holma taghha hi li tassisti fl-izvilupp ta’ software gdid ghal kompjuters li jghin li ghomja. Kif tista’ Jordyn ikollha idea daqshekk posittiva ghall-hajja. Bhala segwaci ta’ Kristu tifhem li Alla ghandu kontroll tac-cirkustanzi tal-hajja. Dan jaghtiha kunfidenza biex tigri wara l-opportunitajiet li haddiehor ma jemminx li huma possibbli.
Certament il-hajja ta’ Jordyn turi l-verita’ ghall-kliem ta’ San Pawl lill-Filippi: Jiena nista’ kollox fi Kristu li jqawwini. Huma x’inhuma d-dghufijiet taghna Alla hu dak li jaghmel differenza fid-dinja taghna. Serrah fuq l-qawwa tieghu biex jghinek timxi ‘l quddiem fil-fidi.
META ALLA JAGHZLEK GHAL XI MISSJONI JTIK L-GHAJNUNA TIEGHU.

Make a free website with Yola