jesusandmary

 

MARIJA L-MARA LI TEMMEN BIS-SHIH.

 Kienet il-fidi fil-kelma ta' Alla li wasslet lil Marija biex toqghod attenta ghar-rieda ta' Alla u b'imhabba u generozita' kbira twettaqha. San Gwann Pawlu II qalilna hekk fuq il-Fidi ta' Marija:

Marija ghaddiet qabilna mit-triq tal-fidi, meta emmnet il-messagg ta' l-anglu. Hi kienet l-ewwel wahda li laqghet il-misteru  ta' l-Inkarnazzjoni  u ghamlet hekk b'mod perfett.. il-fidi taghha kienet ta' sogru. Fit-thabbira hija emmnet dak li kien umanament impossibbliu u f'Kana hi hegget lil Gesu' biex iwettaq l-ewwel miraklu tieghu u hekk geghlitu jimmanifesta l-qawwiet messjanici tieghu.  Marija tghallem lil insara  biex jghixu l-fisi taghhom bhala vjagg impenjattiv u mimli rabtiet li f'kull eta' u sitwazzjoni jitlob kuragg u perseveranza kostanti. (Udjenza Generali  22 ta' Dicembru 1995)

Fl-udjenza Generali tat-22 ta' Novembru 1995 San Gwann Pawlu II jghidilna: "Il-manswetudni ta' Marija lejn ir-rieda divina kienet marbuta mal-fidi taghha.  Billi kienet temmen fil-Kelma ta' Alla, accettata dak kollu li kien mitlub minnha mis-smewwiet. B'dan il-mod ilprezenza tal-Madonna fil-knisja theggeg lil insara biex jaghtu widen ghall-Kelma ta'  Alla, jifhmu l-pjan kollu mhabba tieghu fil-grajjiet diversi tal-hajja ta' kuljum u jikkopperaw biex din issehh.


Make a free website with Yola