jesusandmary

HTML Editor - Full Version

 

MARIJA SSMA TAL-GRAZZJI MEQJUMA GEWWA TORRE DI RUGGIERO, COSENZA, CALABRIA, ITALIA

 

Fuq gholja thaddar jinsab is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja; jinghad li dan imur lura lejn id-9 jew 10 seklu.  In-nies ta’ Torre di Ruggiero kienu jduru u jitlobu lil Marija tal-Grazzja f’dan it-tempju taghha meta fuqhom jigi xi gwaj.

Fis-17 ta’ April tas-sena 1677 zewg tfajliet tal-lokal, Isabella Cristello u Antonia De Luca marru lejn is-Santwarju biex jitolbu. Waqt li kienet qed titlob b’devozzjoni u hegga kbira Isabella tfieq minn marda serja u fl-istess hin kienet xiehda ghal dehra simili li zewg sekli wara Bernardetta Sourbirous kellha gewwa Lourdes. Il-Madonna qaltilha li minn dak il-post hija kienet ser ixxerred bosta grazzji fuq dawk li jigu jzuruha.

Minhabba dak li sehh, l-ghada, hafna nies marru jitolbu b’devozzjoni u fil-jiem ta’ wara zdiedu aktar il-follol. Fil-5 ta’ Frar tas-sena 1783 sehh terremot li ghezzez lill-Calabria u l–knisja sfat meqruda. Imma l-fervur tan-nies ma naqasx ghaliex kellhom hegga kbira li jergghu jibnu l-knisja, minkejja li l-istatwa inqerdet taht it-tifrik.

Pero’ kellhom jghaddu 74 sena biex dan isehh. Marija tidher fil-holm fuq tron lill Pascale Luna, bniedem mill-lokal, u tghidlu biex imur ghand l-arcipriet Don Marcello Galati biex jibnilha l-knisja.  Dan iqanqal mill-gdid l-interess tat-Torresi imma billi kien hemm nuqqas ta’ mezzi huma malajr insew il-weghda taghhom.

Gara li fil-jum ta’ l-10 ta’ April tas-sena 1858, wara nofsinhar, Sibt qabel l-ewwel Hadd fuq l-Ghid, Francesco Arone, bidwi, waqt li kien qed jahdem fejn ir-rovini tal-knisja ra ghajn ta’ ilma. Xorob minnha biex jaqta’ l-ghatx u hasel partijiet minn gismu li kienu jbatu mir-rewmatizmu. Hassu li kien fieq immdjatament. Mar jigri jirrakonta kollox fir-rahal. Minnufih sar kumitat biex jara li l-knisja timbena' u fi zmien xahar hareg il-permess mill-Kurja . Ix-xoghol spicca f’Settembru ta’ l-istess sena. Izzejjen il-knisja hemm statwa moghtija mir-Re Vittorio Emmauele II. Minkejja li s-Santwarju huwa zghir fid-daqs, jilhaq il-htigijiet tal-pellegrini li jigu jzuru lill-Madonna, l-aktar waqt il-vakanzi.

 

 

GESU’ RIED LI OMMU MARIJA TKUN LI TQASSAM IL-GRAZZJI TIEGHU. X’INTI TISTENNA BIEX TERSAQ LEJHA U TITLOBHA L-BZONNIJIET TIEGHEK SPIRITWALI U MATERJALI, GHALIK U GHALL-PROXXMU?

, and <body> tags, as well as the <!doctype> declaration. These HTML elements ensure that you have a full HTML web page. You can remove these elements if you like (eg, if you only want a small piece of HTML code). If you decide to remove those tags, wait until you've generated all your code, otherwise the editor will add them back in. Alternatively, you can use the stripped-down standard editor which doesn't include those tags. More HTML Resources HTML tags HTML Tags Full list of all HTML elements. This is an alphabetical list of HTML elements, linking to a full page of details for each element. CSS reference CSS Reference CSS properties, functions, @-rules, data types, color values, and more — all on one page. Filter by keyword. HTML editor More HTML Editors Other online WYSIWYG editors similar to the above editor, but with variations in their toolbars and other small details. HTML tutorial HTML Codes Extensive list of copy/paste code examples. Copy and paste straight into your website, blog, or newsletter. CSS colors CSS Color Loads of CSS color resources. Color pickers, color charts, converters, generators. Full reference for color properties and color values. HTML tutorial HTML Tutorial Walks through the basics, such as creating your first web page. Then covers topics including tables, adding color, images, forms, image maps, and more. About the HTML Editor The above HTML editor is known as "CKEditor", which can be downloaded from the CKEditor website. It is distributed under the GPL, LGPL, and MPL open source licences. Online Editors Standard Editor HTML Editors Online HTML Editor Full HTML Editor CK Editor - Standard CK Editor - Classic TinyMCE Editor HTML Scratchpad Table Editor HTML Generators HTML Code Generator HTML Table Generator Marquee Generator Music Code Generator HTML Text Generator Dummy Text Generator Text Box Generator HTML Reference HTML Tags HTML 4 Tags HTML 5 Tags HTML Codes HTML Templates HTML Editors HTML Tutorial Create a Website Character Set Reference Quackit on Facebook Home | About | Contact | Terms of Use | Privacy Policy © Copyright 2000 - 2019 Quackit.com

Make a free website with Yola