jesusandmary

LURA QAWWIJA U SHAH

Minn dejjem kelli devozzjoni u mhabba kbira lejn l-Imqaddsa Ommna Marija. Niftakar li bhala tifla ( wahda minn disa’) fil-familja, konna ningabru madwar ix-xbiha tal-Madonna u nitlobu r-Ruzarju kull filghaxija. U nissilt imhabba u devozzjoni kbira lejn ir-Ruzarju. U f’kull hemn arani ndur lejn din l-Omm tieghi tas-sema bir-Ruzarju. Meta zewgi sar jaf li kellu l-cancer, jiena dort lejn Marija u lilha tlabt biex tieqaf mieghi. U lilha jiena grata ghax minn fuq zewgi diga ghaddew 11 il-sena u l-cancer qatt ma deher aktar fuqu. U  dan nafu lil Marija Ssma.

Storja ohra li rrakontatli ommi: kien zmien it-tieni gwerra dinjija. Kelli zewg huti fl-armata u jum wiehed waqt li kienet il-knisja ommi tablet lil Marija u staqsietha jekk it-tfal taghha kienux ser jergghu lura mill-glied. Qaltli li Marija caqilqet rasha biex turiha li iva. U tassew hekk kien ghaliex huti gew lura mill-gwerra minghajr ebda girfa. Grazzi mill-gdid lil  Marija.
(Nota tieghi jekk  hux vera li Marija caqilqet rasha, inhallu lil qarrej jifimha kif jahseb  hu. Pero’ il-qarrej ghandu jkun zgur minn haga wahda: li tant kienet kbira l-fidi ta’ din il-mara li kienet certa li uliedha kienu ser jergghu lura qawwija u shiha. Il-Fidi kollox.)

Georgianna M. Trussell                                                       Mt. Vernon Ohio                                    gunju@                  

 

Make a free website with Yola