jesusandmary

 

 

Fil-periklu, fid-dubju, fil-problemi, ahseb f’Marija, sejjah lil Marija. Thalli qatt isimha jitbieghed minn fuq xufftejk; izda imla’ lil qalbek b’dan l-isem hekk helu. U sabiex zgur takkwista l-ghajnuna minghandha qatt tittraskura li timxi fuq il-passi taghha.

Biha bhala gwida tieghek, qatt ma tohrog minn triqtek,

Sejhilha u tintela’ bit-tama

Sakemm hija f’qalbek u ruhek inti salv minn kull nasba

Sakemm thalliha zzommlok idek int ma taqa’ u titfixkel qatt.

Taht il-protezzjoni taghha ma ghandek xejn min minn tibza’

Jekk timxi quddiemek inti ma tghejja qatt

Hi taghtik il-grazzji biex tasal fejn tixtieq inti – FIL-HAJJA TA’ DEJJEM.

TINSA’ QATT LI KULJUM ISEJHILHA BIT-TALBA TAR-RUZARJU

;

Make a free website with Yola