jesusandmary

 

IT-TAMA TA’ MARIJA

Il-Fidi twelled it-tama. Ghaliex meta Alla jdawwalna bid-don tal-fidi biex ngharfu tjubitu u l-weghdiet li ghamlilna, titwieled allura t-tama li nixtiequ nipposseduh. Marija li fiha l-virtu’ tal-fidi kienet fl-ghola grad, twieldet fiha t-tama fl-istess grad ta’ mertu. Marija tista’ tghid mas-salmista: [S:73:28] Iżda jiena l-hena tiegħi li nkun qrib Alla; f'Sidi l-Mulej qegħedt il-kenn tiegħi; u nxandar l-għemejjel tiegħek kollha. Marija tassew nistghu nghidulha li hija l-Gharusa fidila ta’ l-Ispirtu Qaddis li fuqha jista jintqal: [Għan:8:5]Min hija din li tielgħa mid-deżert, tielgħa mistrieħa fuq il-maħbub tagħha?

Hija kienet maqtugha ghal kollox mill-gibdiet tad-dinja, billi d-dinja ghaliha kienet dezert u ghalhekk f’ebda mument ma kienet tistrieh jew tpoggi t-tama taghha fuq il-kreaturi taghha jew il-hiliet taghhom, imma kienet tistrieh biss fuq il-grazzja ta’ Alla. L-imqaddsa Vergni tat indikazzjoni cara tal-kobor tat-tama taghha f’Alla meta rat kemm kien hosbien u nkwetat l-gharus mqaddes taghha.

Billi ma kienitx kapaci tati spejga tat-tqala taghha, Guzeppi kien imhasseb bil-hsieb li jitlaqghha. Deher li kienet haga naturali li hija tizvela’ dak li sehh lil Guzeppi; imma le, ma riditx li tkun hija li titkellem fuq l-grazzja hekk kbira li rceviet mill-Mulej. Halliet f’idejn Alla li jmexxiha Hu, jiddefendi l-innocenza taghha u r-reputazzjoni taghha.

Dan hu precizament li Cornelius a Lapide jghid fil-kummentarju tieghu fuq dan l-episodju: L-Imqaddsa Vergni Marija ma riditx tizvela hi dan is-sigriet lil Guzeppi li ma jmurx jidher li hi qed tiftahar bid-doni li rceviet minghand Alla. Ghalhekk irrasenjat ruhha f’idejn Alla b’tama kbira li huwa jharsilha l-innocenza u l-fama taghha.” Ghal darb’ohra Marija wriet it-tama taghha f’Alla meta wasal iz-zmien li titwieled it-tarbija Gesu’.

Kulhadd irrifjuta li jsibilha kenn, minkejja li kienet f’dik il-posizzjoni. Alla pprovdilhom kenn go stalla ta’ l-annimali u hija accettat minghajr ma gergret. Hemm fisqietu u poggietu go maxtura. Ma qalet ebda kelma ta’ protesta jew kritika kontra Alla izda halliet lilha nnifsha f’idejn il-Providenza ta’ Alla. Zgur li f’qalbha qalet: “Hekk Alla jrid, mela hekk ikun.” L-omm divina tkompli turi kemm kienet profonda t-tama taghha meta rceviet l-ahbar minghand zewgha Guzeppi biex jaharbu lejn l-Egittu billi Erodi kien qed ifittex lit-tarbija ghall-mewt. Minghajr flus, jew possessjonijiet ohra, hija marret lejn art skonoxxuta flimkien ma’ Guzeppi u binha Gesu’ tarbija, mimlija tama li Alla jipprovdi u jharishom.

Aktar, imbaghad uriet kunfidenza meta talbet lil Binha biex jibdel l-ilma f’imbid waqt it-tieg ta’ Kana. Ghall-bidu Gesu’ irrifjuta meta qalilha: “ Dan x’inhu ghalija u ghalik mara?” Hija ma accettatx it-twegiba ta’ Binha u mimlija tama u bla ebda dell ta’ nuqqas ta’ kunfidenza f’Alla, daret lejn il-qaddejja u qaltilhom jaghmlu dak li kien ser jghidilhom Gesu’. Dik tama u fidi!!!!!!!! Kienet certa li Gesu’ ser jisma’ talbha. U hekk ghamel.

Nitghallmu minn Marija li nnisslu fina tama kbira f’Alla principalment fil-hjwejjeg li ghandhom x’jaqsmu mas-salvazzjoni. Alla biss hu dak li jaghtina l-qawwa jghid l-Appostlu San Pawl. Niehdu lil Marija b’ezempju tat-tama taghna.

Make a free website with Yola